Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Ngân hàng là một trong những mắt xích quan trọng cấu thành nên sự vận động nhịp
nhàng của nền kinh tế. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia
bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người
lao động, giúp đỡ các nhà đầu tư phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia
thanh toán và hỗ trợ thanh toán.
Trong hoạt động ngân hàng, tín dụng là một lĩnh vực quan trọng, là nghiệp vụ trọng
điểm ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh tế trong nền kinh tế quốc dân và là nguồn sinh
lợi chủ yếu, quyết định sự tồn tại phát triển của ngân hàng. Chính vì thế, việc nâng cao
chất lượng tín dụng là vấn đề cốt yếu nhất trong hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh
của ngân hàng.
Tuy nhiên, trong hoạt động tín dụng yếu tố rủi ro luôn thường trực và ở mức tỷ lệ
khá cao, do đó mà tại các ngân hàng người ta luôn dành sự chú ý đặc biệt đến việc kiểm
soát cũng như những biện pháp để chống đỡ, hạn chế rủi ro tín dụng. Một trong những
biện pháp hữu hiệu là việc đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng của các khoản
tín dụng. Đảm bảo chất lượng tín dụng đem đến lợi ích cho cả các NHTM, các doanh
nghiệp nói riêng và tổng thể nền kinh tế nói chung. Xét riêng về phía ngân hàng, nâng
cao chất lượng tín dụng đem lại các kết quả tích cực sau:”
- Góp phần đảm bảo và làm gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng, bởi tín dụng là
nghiệp vụ mang lại doanh lợi chủ yếu cho ngân hàng.
- Giúp cho ngân hàng thu hút được nhiều khách hàng hơn bằng các hình thức và

chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, qua đó tạo ra một hình ảnh tốt về biểu tượng và uy tín
của ngân hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường.
- Tăng khả năng sinh lợi của các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng do giảm được sự
chậm trễ, giảm chi phí nghiệp vụ, chi phí quản lý và các chi phí thiệt hại do không thu hồi
được vốn đã cho vay.
Xuất phát từ tình hình trên, qua quá trình làm việc tại chi nhánh cùng sự hướng
dẫn tận tình của PGS.TS Trương Đoàn Thể người hướng dẫn khoa học, và sự giúp đỡ của


các đồng nghiệp, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng tại
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Vĩnh Phúc” để làm Luận
văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN
QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
1.1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ
TÀI LUẬN VĂN
Các luận án, luận văn liên quan đến: nội dung chất lượng tín dụng tại các ngân
hàng, về vấn đề rủi ro tín dụng, về vấn đề tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.2. XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CHƢA NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI VỀ NỘI DUNG
CỦA LUẬN VĂN
Các công trình nghiên cứu trên nghiên cứu liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng
đến việc nâng cao chất lượng tín dụng như: các tiêu chí đánh giá gồm các nhóm chỉ tiêu
bao gồm: hiệu suất sử dụng vốn, vòng quay vốn tín dụng, nợ quá hạn, nợ xấu, phân loại
nợ, thu nhập từ hoạt động tín dụng; các quan điểm về chất lượng tín dụng; nhân tố ảnh
hưởng đến chất lượng tín dụng như là: nhân tố vi mô và nhân tố vĩ mô. Trên cơ sở những
ưu điểm và nhược điểm của các công trình nghiên cứu trước đây, tác giả sẽ kế thừa
những ưu điểm trong đó có việc xây dựng hệ thống lý luận có tính lô gíc cao về chất
lượng tín dụng, để làm nền tảng, cơ sở để tập trung phân tích thực trạng chất lượng tín
dụng từ đó hoàn thiện hơn nữa các đề xuất, giải pháp, phương hướng nâng cao chất lượng
tín dụng tại Ngân hàng trong thời gian tới
Nhưng đó đều là những giải pháp tạm thời không áp dụng được lâu dài, vì thế luận văn
“Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi
nhánh Vĩnh Phúc” nghiên cứu và đề xuất được giải pháp áp dụng trong tương lai mang
lại hiệu quả cho ngân hàng.


CHƢƠNG 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN


HÀNG THƢƠNG MẠI
2.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
2.1.1. Khái niệm về tín dụng
2.1.2. Đặc điểm của tín dụng
2.1.3. Phân loại tín dụng
2.1.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trƣờng
2.1.4.1. Đối với bản thân ngân hàng
2.1.4.2. Đối với khách hàng
2.1.4.3. Đối với nền kinh tế
2.2. CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG VÀ CÁC TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHẤT LƢỢNG
TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
2.2.1. Quan điểm về chất lƣợng tín dụng
2.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng tín dụng
- Chỉ tiêu dư nợ
- Tỷ lệ nợ quá hạn
- Tỷ lệ nợ xấu
- Vòng quay vốn tín dụng
- Hiệu suất sử dụng vốn
- Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng
2.2.3. Nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng của ngân hàng thƣơng mại
2.2.3.1. Nhân tố vĩ mô
2.2.3.2. Nhân tố vi mô

CHƢƠNG 3


THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÕN – HÀ NỘI
CHI NHÁNH VĨNH PHÖC
3.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÕN – HÀ
NỘI CHI NHÁNH VĨNH PHÖC
3.2. THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH VĨNH PHÖC
3.2.1. Cơ cấu tín dụng
“Cơ cấu tín dụng được phân loại như sau: theo thời hạn vay, theo đối tượng vay,
theo loại tiền vay.
3.2.2. Thực trạng chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn –
Hà Nội Chi nhánh Vĩnh Phúc
Thu thập số liệu và đánh giá theo 5 chỉ tiêu sau:
 Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu
 Các chỉ tiêu về phân loại nợ


Hiệu suất sử dụng vốnVòng quay vốn tín dụng

 Thu nhập từ hoạt động tín dụng
3.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
– HÀ NỘI CHI NHÁNH VĨNH PHÖC
3.3.1. Kết quả đạt được
Trong ba năm qua, kết quả của Ngân hàng đạt được cụ thể như sau:
- “Thứ nhất, Ngân hàng luôn quan tâm và coi trọng công tác huy động vốn bằng
những biện pháp cụ thể.
- “Thứ hai, quy mô tín dụng của chi nhánh không ngừng mở rộng và tăng trưởng
qua các năm. Cơ cấu tín dụng theo thành phần kinh tế đã có những biến chuyển theo
hướng tích cực. Tỷ trọng cho vay với nhóm khách hàng là HKD tăng. Hầu hết các khách
hàng tại chi nhánh đều có tài sản bảo đảm cho khoản vay.”


- “Thứ ba, có biện pháp để có thể giảm thấp tỷ lệ nợ quá hạn, có thể thu hồi nợ
qua hạn, nợ tồn đọng.
- “Thứ tư, công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau cho vay luôn được tiến
hành một cách nghiêm ngặt đảm bảo cho hoạt động tín dụng của chi nhánh được an toàn,
hiệu quả.”
- “Thứ năm, chi nhánh đã thành lập tổ xử lý nợ. Tổ đã hoạt động tích cực và xử lý
từng món nợ quá hạn, nợ xấu, từ đó có biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tối đa nợ quá
hạn, nợ xấu, từng bước nâng cao chất lượng tín dụng.”
- Thứ sáu, công tác thẩm định luôn được quan tâm, chi nhánh thường xuyên rà
soát, phân tích tình hình tài chính, tình hình tài sản bảo đảm…nhờ vậy chất lượng tín
dụng tại chi nhánh khá cao, nợ quá hạn mặc dù còn phát sinh song ở mức thấp.
- “Thứ bảy, với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, thường xuyên có chính sách bồi
dưỡng, nâng cao trình độ của cán bộ.
“Để đạt được những kết quả trên là nhờ có sự thống nhất đoàn kết một lòng từ Ban
lãnh đạo tới toàn thể cán bộ nhân viên. Sự kết hợp chặt chẽ giữa các cấp Đoàn, công đoàn và
chuyên môn trong chi nhánh. Mặt khác, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các Ban,
Ngành từ trung ương đến địa phương, và sự giúp đỡ tận tình từ huyện đến tỉnh, thành phố
trên địa bàn mà chi nhánh hoạt động.”
3.3.2. Hạn chế
Bên cạnh những mặt đã đạt được, SHB Chi nhánh Vĩnh Phúc vẫn còn tồn tại một
số hạn chế trong công tác tín dụng như:
“Thứ nhất, nguồn vốn huy động qua các năm có tăng nhưng nguồn vốn trung và
dài hạn còn chưa cao.
“Thứ hai, tiền ẩn nhiều rủi ro tín dụng cụ thể là tốc độ tăng trưởng tín dụng cao
trong những năm qua, dư nợ tín dụng tăng lên, song tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu lại
đang có xu hướng tăng lên.
“Thứ ba, xét trên góc độ sử dụng vốn thì hệ số sử dụng vốn bình quân vẫn ở mức
thấp thể hiện khả năng khai thác khách hàng của Ngân hàng chưa thực sự tốt.
“Thứ tư, nguồn đầu tư cho vay trung dài hạn còn thấp do cơ cấu tín dụng chủ yếu


tập trung vào khách hàng cá nhân đầu tư các nguồn vốn ngắn hạn.
“Thứ năm, dư nợ tín dụng đều giảm. Điều này không tốt, sẽ làm nguồn vốn ứ
đọng trong ngân hàng, làm lãng phí vốn, chứng tỏ Ngân hàng sử dụng vốn không hiệu
quả. Hiệu suất sử dụng vốn ngày càng giảm chứng tỏ Ngân hàng chưa tận dụng tốt nguồn
vốn vào hoạt động kinh doanh, nguyên nhân do nền kinh tế khó khăn, nhiều doanh
nghiệp làm ăn thua lỗ, một số bị giải thể, hoặc thu hẹp quy mô sản xuất, sản xuất còn dè
chừng nên như cầu vốn của họ chưa tăng. Một phần do sự cạnh tranh của các ngân hàng
khác trên cùng địa bàn.”
3.3.3. Nguyên nhân
*) Nguyên nhân khách quan
- Một là, môi trường kinh tế chưa ổn định.
- Hai là, sự chỉ đạo kết hợp của các Ban ngành, các cơ quan chức năng với chi nhánh
còn một số bất cập.
- Ba là, ảnh hưởng của môi trường pháp lý.
*) Nguyên nhân chủ quan:
- Chính sách khách hàng và lãi suất huy động chưa đảm bảo được cân đối nguồn
vốn huy động và cho vay.
- Công tác thẩm định món vay còn gặp nhiều khó khăn.
- Chưa xác định đúng phương thức cho vay, thời hạn cho vay phù hợp đối với
từng đối tượng khách hàng.
- Chưa xây dựng một danh sách các khách hàng năng động.
- Sự hạn chế trong khả năng thu thập thông tin về khách hàng.
- Công tác kiểm tra, kiểm soát đối với từng khoản vốn vay sau mỗi lần giải ngân còn
chưa sát sao dẫn đến chất lượng cho vay dần giảm thiểu.
- Hoạt động Marketing Marketing trong ngân hàng chưa ưu việt.
- Lực lượng cán bộ tín dụng chưa nhạy bén, chuyên môn nghiệp vụ chưa cao.
- Rủi ro từ phía khách hàng.


CHƢƠNG 4
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÕN – HÀ NỘI CHI
NHÁNH VĨNH PHÖC
4.1. ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG
MẠI CỔ PHẦN SÀI GÕN – HÀ NỘI CHI NHÁNH VĨNH PHÖC
4.1.1. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn – Hà
Nội Chi nhánh Vĩnh Phúc đến năm 2020
Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 - 2018 dự kiến như sau:
- Tổng nguồn vốn huy động tăng 25-30%.
- Tổng cho vay nền kinh tế tăng 23-28%.
- Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 5%.
- Thu dịch vụ đạt 6-8%/Tổng thu nhập.
4.1.2. Định hƣớng nâng cao chất lƣợng tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần
Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Vĩnh Phúc (2016 - 2020)
- Đẩy mạnh công tác huy động vốn.
- Thực hiện tốt chính sách khách hàng và có hướng chăm sóc khách hàng.
- Từng bước hiện đại hóa quá trình nghiệp vụ tín dụng.
- Xác định các chương trình, dự án đầu tư phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế
của tỉnh.
- Từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy và phương thức điều hành, nâng
cao chất lượng cán bộ, đặc biệt là cán bộ giao dịch và cán bộ tín dụng.
- Tăng cường công tác thanh tra kiểm soát từ nhiều phía, kiểm soát nội bộ, kiểm
tra chéo giữa các bộ phận.
4.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH VĨNH PHÖC
Từ những kết quả và hạn chế đã đề xuất đã nêu trên đã đề ra một vài giải pháp nâng
cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh cụ thể như sau:


 Đẩy mạnh công tác huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng
 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng
 Xác định phương thức và thời hạn cho vay phù hợp với từng đối tượng khách hàng
 Ngăn ngừa, hạn chế và xử lý các khoản nợ quá hạn
 Đa dạng hóa danh mục cho vay nhằm giảm thiểu rủi ro
 Nâng cao hoạt động kiểm tra, kiểm soát của ngân hàng đối với khách hàng và từng
khoản vốn vay
 Đẩy mạnh hoạt động Marketing
 Bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
4.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
4.3.1. Đối với Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nƣớc
- Hoạt động của hệ thống ngân hàng liên quan đến hầu hết mọi lĩnh vực của nền
kinh tế. Do đó, Chính phủ và các ban ngành liên quan cần tạo ra một môi trường pháp lý
thuận lợi cho hoạt động của ngân hàng.
- Ngoài ra, các cơ quan quản lý Nhà nước cần hoàn thiện môi trường pháp lý cho
hoạt động ngân hàng. Nhà nước cần cải cách quy trình giải quyết tố tụng có liên quan đến
xử lý nợ quá hạn được tiến hành nhanh, đơn giản và triệt để hơn; đồng thời quy trình xử
lý đối với tài sản bảo đảm cần phải được tinh giản hơn
4.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc
- NHNN cần rà soát lại các văn bản chồng chéo, thiếu đồng bộ, không còn phù
hợp với thực tế để hệ thống các văn bản của ngành mang tính pháp lý cao.
- Tổ chức đánh giá tín dụng độc lập.
- NHNN cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các tổ chức tín dụng
bằng cách nắm bắt kịp thời các nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ ngân hàng hiện đại, áp
dụng các công nghệ mới.

KẾT LUẬN


Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Vĩnh Phúc sau hơn 5 năm xây
dựng và trưởng thành đã đạt được những thành tựu rực rỡ, quy mô dư nợ ngày càng cao,
chất lượng tín dụng luôn duy trì ở mức an toàn, cơ cấu tín dụng đã có sự dịch chuyển tích
cực theo hướng tập trung vào các khách hàng cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp
nhỏ và vừa, tỷ trọng cho vay có tài sản bảo đảm tăng rõ rệt. Tuy nhiên, chất lượng tín
dụng tại chi nhánh còn chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của chi
nhánh và vẫn để phát sinh nợ quá hạn, nợ nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5. Do vậy,
nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh luôn là vấn đề cấp thiết đặt ra và đòi hỏi chi
nhánh phải có các giải pháp nỗ lực để nâng cao chất lượng tín dụng của mình.”
“Trên cơ sở sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu,
phạm vi nghiên cứu, luận văn: “Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài
Gòn – Hà Nội Chi nhánh Vĩnh Phúc” luận văn đã giải quyết được các nội dung chủ yếu
sau:”
- “Trên cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng, chất lượng tín dụng ngân hàng thương
mại, luận văn đã đưa ra luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng
thương mại thông qua việc nghiên cứu các chỉ tiêu định lượng, chuẩn mực để đánh giá chất
lượng tín dụng ngân hàng thương mại, cũng như đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến chất
lượng tín dụng ngân hàng.”
- “Từ phân tích thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn –
Hà Nội Chi nhánh Vĩnh Phúc, luận văn đã đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế
cần phải giải quyết, từ đó đi tìm những nguyên nhân dẫn đến những mặt còn hạn chế
trong hoạt động tín dụng của chi nhánh.”
- “Trên cơ sở những luận cứ khoa học về tín dụng, chất lượng tín dụng và thực tế
hoạt động tín dụng của ngân hàng, kết hợp với những định hướng phát triển của Ngân
hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Vĩnh Phúc, luận văn đã đề xuất các giải pháp
nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Vĩnh
Phúc. Các giải pháp đều có tính khoa học và thực tiễn, có tính khả thi nhằm đưa hoạt động
tín dụng của chi nhánh ngày càng tăng trưởng vững chắc và an toàn.”
“Thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế đất nước nói


chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng là những vấn đề hết sức khó khăn phức tạp, không thể
giải quyết một sớm một chiều, đòi hỏi phải có sự tham gia đồng bộ và sự phối kết hợp
của các cấp các ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức kinh tế, do vậy luận
văn đề xuất một số ý kiến đối với NHNN Việt Nam, với Chính Phủ để các giải pháp
đề xuất có tính khả thi hơn.”“Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×