Tải bản đầy đủ

Công nghệ thích hợp đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công kết cấu nhà cao tầng tại Việt Nam

ọng
sàn đúc sẵn, tiến hành đổ BT một lần. Theo PP này các công
lượng VK bay do bốn sợi cáp treo chịu đều. [4]
đoạn lắp dựng, tháo dỡ sàn thao tác đơn giản hơn PP truyền
Lưu ý: Cả ba PP chuyển VK bay trên, trong suốt quá trình thống, rút ngắn thời gian thi công.
dịch chuyển VK từ bắt đầu đẩy ra đến lúc kết thúc đều phải
Sàn đúc sẵn và các tải trọng thi công ở trên nó do hệ
dùng dây neo giữ (thường dùng cáp ni lông) buộc chắc phần thống chống đỡ dầm chịu, vì vậy cường độ BT dầm cột đạt
khung đoạn sau của VK vào cột của KC công trình. Cùng với 25-30kg/cm2 có thể tháo dỡ VK cột và VK thành dầm, tăng
việc đẩy chuyển VK ra ngoài, đặc biệt là khi đẩy ra 2/3, từ từ chu kỳ luân chuyển VK.
nới cáp để tránh trượt VK bay ra, gây ra sự cố. [10]
c. Các điểm chính của công nghệ thi công và các điều
chú
ý:
5. Biện pháp công nghệ thi công kết cấu cột, vách, dầm
đổ tại chỗ; tấm sàn đúc sẵn có lớp chồng
- Do sàn đúc sẵn đặt trực tiếp lên VK thành của dầm
Thi công KC cột, vách, dầm đổ tại chỗ, tấm sàn đúc sẵn (hoặc trên giá đỡ của dầm), vì vậy khi tính khả năng chịu tải
của hệ thống đỡ dầm, ngoài việc cần xem xét tải trọng thi
có lớp chồng gồm hai PP thi công chính:
công của bản thân tầng đó và gia cường tính ổn định tổng

- Lắp đặt tấm sàn đúc sẵn trước đổ BT dầm sau;
thể thì đồng thời phải xem xét tác động và ảnh hưởng của
- Đổ BT dầm trước, lắp đặt tấm sàn đúc sẵn sau.
tải trọng thi công truyền đến do KC các tầng trên liên tục thi
Công nghệ thi công của từng biện pháp như sau:
công lên cao.
5.1. Biện pháp công nghệ thi công kết cấu cột, vách, dầm đổ
- Các cột chống của hệ thống chống đỡ các tầng phải
tại chỗ; lắp đặt tấm sàn đúc sẵn trước, đổ bê tông dầm (và bê thẳng đứng trên cùng một trục, đồng thời cần đặt tấm đệm
tông lớp chồng) sau:
chân các cột chống để tránh sàn chịu cắt lớn mà phá hoại.
a. Trình tự thi công: Thể hiện trên sơ đồ
- Sau khi lắp tấm sàn đúc sẵn và trước khi chịu tải trọng
thi
công,
phải gia cố tốt thanh chống đứng tạm thời của sàn
b. Đặc điểm công nghệ thi công:
để tránh tấm sàn đúc sẵn có độ võng lớn sinh ra vết nứt ở
PP này do đổ BT một lần cho lớp chồng, nút sàn đúc sẵn
nút sàn và sàn, sàn và dầm khi cường độ BT nút còn chưa
và dầm đổ tại chỗ, vì vậy tính liền khối của cấu kiện ngang
cao, hoặc dầm sàn đúc sẵn bị nứt do chịu tải trọng vượt quá
tốt.
thiết kế.
Về trình tự thi công, lắp đặt một lần VK dầm và hệ đỡ tấm
5.2. Biện pháp công nghệ thi công kết cấu cột, vách, dầm đổ
S¬ 28 - 2017

139


KHOA H“C & C«NG NGHª
đỡ ổn định bộ phận.
Thi công cột, dầm, vách riêng rẽ làm
cho thao tác thi công đổ BT đơn giản,
dễ đảm bảo chất lượng. Nhưng vì lớp
chồng và dầm chính, dầm phụ chia làm
hai lần đổ BT nên tính liền khối cấu kiện
ngang của KC không tốt bằng đổ BT
một lần.


c. Các điểm chính của công nghệ thi
công và các điều chú ý:

Hình 6: Trình tự thi công cột, vách, dầm đổ bê tông tại chỗ; đổ bê tông
dầm trước, lắp đặt tấm sàn đúc sẵn và đổ bê tông lớp chồng sau
tại chỗ; đổ bê tông dầm trước, lắp đặt tấm sàn đúc sẵn (và bê
tông lớp chồng) sau:
a. Trình tự thi công: Thể hiện trên sơ đồ
b. Đặc điểm công nghệ thi công:
Cột, vách, dầm thi công trước nên VK cột, vách và VK
thành dầm có thể tháo dỡ trước, khi cường độ BT đạt 2530kg/cm2. Thuận lợi cho việc tăng nhanh luân chuyển, tiết
kiệm đầu tư VK.
Khi lắp đặt tấm sàn: BT cột dầm đã đạt cường độ nhất
định, so với công nghệ lắp dựng trước, đổ BT sau, hệ thống
VK có tính ổn định lớn, có thể tiết kiệm vật liệu gia cố chống

- Giá đỡ dầm hoặc cột chống, cột
chống gia cố đỡ tạm thời của sàn đúc
sẵn thì dưới chân phải có bản đệm liền,
để sàn đúc sẵn cùng đồng thời chịu tác
động của tải trọng.

Kết luận
Mỗi hình thức kết cấu đòi hỏi có một công nghệ thi công
tương ứng phù hợp, đồng thời trình tự thi công, đặc điểm
công nghệ và những điều cần chú ý trong từng công nghệ
khác nhau. Bằng kinh nghiệm trực tiếp thi công các công
trình cao tầng và kinh nghiệm quản lý đã được đúc kết, tác
giả đề xuất một số dạng công nghệ thích hợp cho việc thi
công kết cấu phần thân nhà cao tầng ứng với từng biện pháp
công nghệ cụ thể./.

Tài liệu tham khảo
1. Võ Quốc Bảo (2003), “Tổ chức thi công kết cấu bê tông cốt thép
trong xây dựng nhà cao tầng”, Tuyển tập hội thảo Chất lượng và
công nghệ xây dựng nhà cao tầng QTCB ‘03.
2. Nguyễn Tiến Chương (2004), “Tổng quan về kết cấu và công
nghệ xây dựng nhà cao tầng ở Việt Nam”, Hội thảo về Công
nghệ và vật liệu mới trong thi công nhà cao tầng.
3. Lê Thanh Huấn (2007), Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép,
NXB Xây dựng.
4. Bùi Mạnh Hùng (2007), Công nghệ ván khuôn và giàn giáo xây
dựng, NXB Xây dựng.
5. Lê Kiều (2003), “Những vấn đề lưu ý khi thi công nhà cao
tầng”, Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng
nhà cao tầng QTCB ‘03.

140

- Do KC liên tục thi công lên cao nên
tải trọng thi công của sàn và tải trọng thi
công của tầng trên thông qua dầm đổ tại
chỗ và sàn đúc sẵn truyền đều vào giá
đỡ cột chống của dầm và tấm sàn đúc
sẵn. Vì vậy, việc tính toán sức chịu tải
của giá đỡ dầm và các cột chống gia cố
sàn phải xem xét đầy đủ tải trọng này để
tránh xảy ra sự cố nứt dầm sàn do sức
chịu tải của giá đỡ và cột chống không
đủ.

T„P CHŠ KHOA H“C KI¦N TR”C - XŸY D¼NG

6. Nguyễn Đăng Sơn (2007), Hỏi đáp thiết kế và thi công kết cấu
nhà cao tầng, NXB Xây dựng.
7. Trường Đại học Đồng Tế (Trung Quốc) (1999), Thiết kế tổ chức
thi công xây dựng.
8. Triệu Tây An và nhóm tác giả (1996), Hỏi - Đáp thiết kế và thi
công kết cấu nhà cao tầng (Tập 1, 2), NXB Xây dựng.
9. Anil Hira & Tuan Ngo (2002), “Giới thiệu kết cấu nhà cao tầng
hiện đại”, Công nghệ tiên tiến trong thiết kế và thi công nhà cao
tầng hiện đại, (1).
10.Anil Hira (2002), “Kỹ thuật thi công nhà cao tầng hiện đại Các xu hướng gần đây”, Công nghệ tiên tiến trong thiết kế và thi
công nhà cao tầng hiện đại, (1).
11.

(2001),

,北京.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×