Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Huong dan dang ky học phần cơ bản nhat

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (812.11 KB, 5 trang )

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN


A. Đăng nhập
- Sinh viên vào địa chỉ website: http://online.buh.edu.vn/ click vào
mục “Đăng ký học phần”.

- Sau khi sinh viên nhấn vào đăng ký học phần, nếu có mở đợt đăng
ký học phần sinh viên sẽ thấy học phần để đăng ký, ngược lại sẽ xuất
hiện thông báo “Hiện tại không nằm trong thời hạn đăng ký”.

B. Đăng ký học phần
Giao diện sau khi đăng nhập thành công, Sinh viên sẽ chọn các hình
thức để đăng ký học phần theo hình bên dưới.


1. Đăng ký học phần đúng tiến độ
- Mục đích: đăng ký học phần được mở theo đúng kế hoạch trong
khung chương trình đào tạo của sinh viên.
(1) Sinh viên click chọn “Đúng tiến độ” sẽ hiện ra màn hình như bên dưới.
1

2
(2) Sinh viên chọn “Đăng ký” để chọn học phần cần đăng ký, sẽ xuất
hiện màn hình như bên dưới.

3

4

(3) Sinh viên click chọn lớp học phần cần đăng ký.
(4) Bấm đăng ký để đăng ký lớp học phần.

(5) Chọn “Hủy” nếu không muốn đăng ký lớp học phần.
(6) Chọn “C.Nhóm” nếu muốn chuyển sang lớp học phần khác.
Lưu ý:
Nếu lớp học phần có cả lý thuyết và thực hành thì Sinh viên
phải chọn cùng lúc lớp học phần lý thuyết và thực hành mới đăng
ký thành công. Khi chọn đăng ký lớp học phần có lý thuyết, thực
hành sẽ xuất hiện màn hình như bên dưới.


1. Đúng tiến độ:
Môn học đúng kế hoạch chương trình đào tạo của sinh viên
2. Đăng ký học lại
- Mục đích: Sinh viên đăng ký để trả nợ những học phần không đạt.
- Giao diện đăng ký tương tự như đăng ký “Đúng tiến độ”.

3. Đăng ký cải thiện
- Mục đích: Sinh viên đăng ký để cải thiển điểm những học phần đã đạt.


- Giao diện đăng ký tương tự như đăng ký “Đúng tiến độ”.

4. Đăng ký học vượt
- Mục đích: Sinh viên đăng ký những học phần trong khung chương trình
ở học kỳ sau mà có mở ở học kỳ này để đẩy nhanh tiến độ học tập.

- Giao diện đăng ký tương tự như đăng ký “Đúng tiến độ”.

5. Đăng ký ngoài chương trình
- Mục đích: Sinh viên đăng ký những học phần ngoài khung chương
trình để bổ sung kiến thức.
- Giao diện đăng ký tương tự như đăng ký “Đúng tiến độ”.×