Tải bản đầy đủ (.pdf) (13 trang)

Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 1 - Đặng Thế Gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.5 MB, 13 trang )

1/21/2019

Nội dung chương
MÔN HỌC

1. Định nghĩa

THỐNG KÊ ỨNG DỤNG - XD (KC107)

2. Thống kê vs Xác suất
3. Các khái niệm trong thống kê

GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH

4. Phương pháp & Quá trình
thống kê
5. Dữ liệu thống kê & Thang đo

ĐẶNG THẾ GIA
Bộ môn Kỹ Thuật Xây Dựng
Khoa Công Nghệ, Trường Đại Học Cần Thơ
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Các định nghĩa thống kê
Chương 1:

• Theo nhà thống kê học Arthur Lyon Bowley, thống kê là

GIỚI THIỆU THỐNG KÊ HỌC
(Introduction to Statistics)


“báo cáo bằng số của các dữ kiện trong bất kỳ bộ phận
của cuộc điều tra được đặt trong mối quan hệ với nhau”
(numerical statements of facts in any department of inquiry placed in
relation to each other).
• Theo từ điển Merriam-Webster, thống kê là “những dữ

kiện được phân loại đại diện cho các điều kiện của một
người trong một nhà nước - đặc biệt là các dữ kiện mà nó
có thể được định nghĩa bằng các con số hoặc bất kỳ dạng
bảng hoặc phân loại sắp xếp khác” (classified facts

Bộ môn Kỹ thuật xây dựng

representing the conditions of a people in a state – especially the facts
that can be stated in numbers or any other tabular or classified
arrangement).
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ


1/21/2019

Thống kê học
• Thống kê học là ngành nghiên cứu của tập hợp nhiều

lĩnh vực khác nhau bao gồm thu thập (collection), phân
tích (analysis), giải thích (interpretation), trình bày
(presentation), và tổ chức (organization) dữ liệu.
• Thống kê học là môn khoa học nghiên cứu hệ thống các


phương pháp thu thập, xử lý và phân tích các con số
(mặt lượng) của những hiện tượng số lớn để tìm hiểu bản
chất và tính quy luật (mặt chất) vốn có của nó trong
những điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Thống kê làm những việc gì?
Thống kê học là một ngành học giúp ta thực hiện những
công việc sau:
1. Thu thập dữ liệu (data) và thiết kế các nghiên cứu định
lượng
2. Tóm tắt thông tin nhằm hỗ trợ quá trình tìm hiểu về một
vấn đề hoặc đối tượng nào đó
3. Kiểm định để đưa ra những kết luận (information) dựa
trên các số liệu giả thuyết, và
4. Ước lượng hiện tại hoặc dự báo tương lai (information)
Thống kê thường đi kèm với môn học song hành là Xác
xuất, là ngành học nhằm đưa ra các mô hình toán học về sự
ngẫu nhiên và cho phép tính toán về sự ngẫu nhiên trong
những trường hợp phức tạp.
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Thống kê học
• Việc áp dụng thống kê trong các lĩnh vực như khao học,

công nghiệp, hoặc các vấn đề xã hội, thật cần thiết để bắt
đầu nghiên cứu với một quần thể thống kê (statistical
population) hoặc một tiến trình (statistical model process).


THỐNG KÊ & XÁC SUẤT

• Quần thể là một đa dạng các chủ để như “tổng số dân

của một châu lục” hay “số nguyên tử hydro trong tự
nhiên”. Thống kê đề cập tới tất cả các khía cạnh của dữ
liệu bao gồm việc lập kế hoạch thu thập dữ liệu (mẫu) cho
các cuộc khảo sát và thí nghiệm.
• Khi không thể khảo sát trên một quần thể/tổng thể, chúng

ta sẽ tiến hành khảo sát/thí nghiệm trên mẫu.
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ


1/21/2019

Thống kê vs Xác Suất [1]
Xác suất là dự đoán khả năng xảy ra của những dữ kiện
trong tương lai, trong khi thống kê là việc phân tích tần suất
của những dữ kiện đã xảy ra (Probability deals with predicting the
likelihood of future events, while statistics involves the analysis of the
frequency of past events).

Xác suất cơ bản là một ngành lý thuyết của toán học trong
đó nghiên cứu hệ quả của các định nghĩa toán học. Thống
kê cơ bản là một ngành ứng dụng của toán học trong đó làm
cho các quan sát trong thế giới thực trở nên có ý nghĩa

(Probability is primarily a theoretical branch of mathematics, which
studies the consequences of mathematical definitions. Statistics is
primarily an applied branch of mathematics, which tries to make sense of
observations in the real world).
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Thống kê và Xác Suất - Ví dụ
Quan hệ mưa rào và dòng chảy lũ
• Khi nghiên cứu quan hệ mưa rào và dòng chảy lũ của lưu
vực A, ta thấy sự xuất hiện lũ trên các sông rất ngẫu
nhiên. Cùng một lượng mưa rơi trên lưu vực nhưng ở
những lần khác nhau sẽ cho lưu lượng đỉnh lũ khác nhau.
• Khi quan sát hiện tượng ngẫu nhiên một ít lần thì không
thấy theo quy luật nào! Nhưng quan sát nhiều lần ta thấy
có một quy luật nhất định, gọi là quy luật đám đông.
• Trong tự nhiên các hiện tượng ngẫu nhiên rất phức tạp, do
đó ta phải thống kê nhiều số liệu ngẫu nhiên này để tính
toán xác suất xuất hiện, Vì vậy muốn ứng dụng lý thuyết
xác suất vào thực tế ta phải sử dụng lý thuyết thống kê
(thống kê xác suất).
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Thống kê vs Xác Suất [2]
Xác suất là ngôn ngữ toán học của sự ngẫu nhiên trong đó
cho phép bạn lý giải hoặc lập báo cáo dự đoán về kết quả
của các hệ thống hoặc quá trình vật lý có tính ngẫu nhiên
hoặc không chắc chắn (Probability is the mathematical language of
randomness which enables you to reason about or make predictive
statements about outcomes of physical systems or processes that have
randomness or uncertainty).


CÁC KHÁI NIỆM TRONG THỐNG KÊ

Thống kê làm việc theo cách khác: nó mô tả và tóm tắt đặc
điểm của các kết quả quan sát, hoặc dữ liệu; chiết xuất
mẫu/mô hình từ nó, và báo cáo về cơ chế nền tảng hoặc cấu
trúc bản chất của hệ thống hay quy trình vật lý (Statistics works
the other way: it describes and summarizes characteristics of observed
outcomes, or data, extracts patterns from it, and makes statements about
underlaying mechanisms or intrinsic structures of the physical systems or
processes).
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ


1/21/2019

Các khái niệm trong thống kê [1]
• Tổng thể (quần thể, population): một nhóm gồm các thành
phần mà nhà thực hành thống kê quan tâm. VD: Tất cả
các nhà thầu ở Hòa An

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ
&
QUÁ TRÌNH THỐNG KÊ

• Mẫu (sample): là một tập hợp các dữ liệu thu thập được
lựa chọn từ một tổng thể thống kê bằng một quy tắc rõ
ràng. VD: Một mẫu 75 nhà thầu ở Hòa An

• Thông số (parameter): một đại lượng mô tả tổng thể. VD:
doanh thu bình quân của tất cả các nhà thầu là 100 tỷ
đồng
• Trị số (tham số) thống kê (statistic): một đại lượng mô tả
mẫu. VD: doanh thu bình quân của mẫu 75 nhà thầu là
120 tỷ đồng
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Các khái niệm trong thống kê [2]

Phương pháp thống kê

Tổng thể
Mẫu

Phương pháp
thống kê

Các tổng thể có các thông số
Các mẫu có các trị số thống kê
Thống kê mô tả

Tổng thể

(Descriptive statistics)

Graphs,
Tables


Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Numerical
summaries

Thống kê học suy luận
(Inferential/Inductive
statistics)

Confidence
intervals

Significance
tests

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ


1/21/2019

Thống kê mô tả

Thống kê suy luận

• Thống kê mô tả được sử dụng để mô tả những đặc tính
cơ bản của dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu thực
nghiệm qua các cách thức khác nhau.

Khi sử dụng mẫu, yếu tố ngẫu nhiên đã tác động vào mẫu,

do vậy thống kê mô tả cũng không được chắc chắn. Để rút
ra kết luận có ý nghĩ về toàn bộ tổng thể, thống kê suy luận
là cần thiết.

• Thu thập số liệu
– VD: khảo sát, quan sát, thí nghiệm

Tổng thể

• Trình bày dữ liệu
– VD: biểu đồ và đồ thị
• Xác định đặc điểm của dữ liệu
– VD: trung bình của mẫu
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Thống kê mô tả

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Thống kê suy luận
• Thống kê suy luận là quá trình tạo ra một ước lượng, dự
đoán, hay quyết định về tổng thể dựa trên mẫu.
• Những suy luận có thể mang hình thức trả lời có hoặc
không các câu hỏi về dữ liệu (kiểm định giả thuyết), ước
tính số lượng dữ liệu (ước lượng), mô tả các liên kết của
dữ liệu (tương quan) và các mối quan hệ của các mẫu
trong dữ liệu (ví dụ sử dụng phân tích hồi quy).

Giá trị bình quân,
Kỳ vọng số


Số trung vị

Giá trị thường gặp của phần
tử có số lần xuất hiện lớn nhất

• Suy luận có thể mở rộng để dự báo, tiên đoán và ước
tính giá trị không được chú ý đến hoặc sự liên kết với
tổng thể được nghiên cứu. Nó có thể bao gồm các biến
ngoại suy hoặc biến nội suy của chuỗi thời gian hoặc dữ
liệu không gian, và khai thác dữ liệu.
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ


1/21/2019

Thống kê suy luận

Quá trình thống kê
(Statistical process)

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Quá trình thống kê

Quá trình thống kê


(Statistical process)

(Statistical process)

1) Lập kế hoạch nghiên cứu, bao gồm việc tìm kiếm số liệu
để trả lời cho các nghiên cứu. Xem xét việc lựa chọn đối
tượng nghiên cứu, lưu ý tầm quan trọng của đạo đức
nghiên cứu.
2) Thiết kế nghiên cứu: ngăn sự ảnh hưởng của các biến
gây nhiễu, tránh lỗi xử lý và lỗi thực nghiệm.
3) Tiến hành thực nghiệm và phân tích dữ liệu theo các giao
thức (experimental protocol) đã định.
4) Kiểm tra bộ dữ liệu thông qua các phân tích thứ cấp
(secondary analysis) để đưa ra các giả thuyết mới cho
những nghiên cứu trong tương lai.
5) Lập hồ sơ và trình bày kết quả nghiên cứu.
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ


1/21/2019

Dữ liệu
DỮ LIỆU & THANG ĐO
STATISTICAL DATA TYPES &
LEVELS OF MEASUAREMENT

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ


Dữ liệu

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Dữ liệu

• Dữ liệu (data), thông tin (information), kiến thức
(knowledge), và trí tuệ (wisdom) là những khái niệm có liên
quan chặt chẽ; mỗi cái đều có vai trò riêng trong mối quan
hệ với những cái khác.
• Dữ liệu được thu thập và phân tích để tạo ra thông tin
thích hợp cho việc ra quyết định, trong khi kiến thức có
nguồn gốc từ một lượng phong phú của kinh nghiệm đối
phó với thông tin về một chủ đề.

• Dữ liệu (Data): là giá trị đại lượng cùng ngữ cảnh (biến cố
hay sự kiện) đi kèm,
Ngữ cảnh của dữ liệu: “Five W’s”: Who, What, When,
Where & Why, Có thể có cả “How”
- Thử nghiệm cấp độ bền chịu nén của bê tông: các giá
trị cường độ chịu nén của tổ mẫu BT,…
- Thí nghiệm cường độ chống cắt của đất, đá: các giá trị
cường độ chống cắt cục bộ của tổ mẫu đất, đá,…
- Lượng mưa, lưu lượng con sông trên lưu vực,,: các
con số đo đạc quan trắc về lượng mưa và lưu lượng,…
• Dữ liệu không có ngữ cảnh đi kèm thì hầu như vô nghĩa

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ


Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ


1/21/2019

Các loại dữ liệu

Dữ liệu

(Type of Data)
• Phân loại theo thuộc tính:
• Dữ liệu định tính (catergorial/qualitiative data)
• Dữ liệu định lượng (quantitative data)
• Phân loại theo cách thu thập:
• Dữ liệu sơ cấp
• Dữ liệu thứ cấp

https://www.climate-eval.org/blog/answer-42-data-information-and-knowledge
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Data vs Information
Information

Data

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Các loại dữ liệu
(Type of Data)
• Chúng ta cần xác định các phương pháp phân tích thích

hợp dựa vào mục đích nghiên cứu và bản chất của dữ liệu
thống kê.
• Tìm hiểu bản chất của dữ liệu thống kê qua khảo sát các
cấp độ đo lường khác nhau vì mỗi cấp độ sẽ chỉ cho phép
một số phương pháp nhất định.
• Khái niệm về số đo: là việc gán những giá trị hay ký hiệu
cho những hiện tượng quan sát.

Statistics

• Khái niệm về thang đo: là tạo ra một thang điểm để đánh
giá đặc điểm của đối tượng nghiên cứu thể hiện qua sự
đánh giá, nhận xét.
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ


1/21/2019

Dữ liệu sơ cấp & thứ cấp

Thu thập dữ liệu sơ cấp

(Primary & Secondary Data)

(Data collection)

• Dữ liệu sơ cấp là do trực tiếp thu thập nên độ chính xác
cao hơn. Dữ liệu sơ cấp giúp giải quyết cấp bách và kịp

thời những vấn đề đặt ra. Tuy nhiên, dữ liệu sơ cấp phải
qua quá trình thực tế mới có được, vì vậy việc thu thập dữ
liệu sơ cấp thường tốn nhiều thời gian và chi phí.

• Phương pháp thực nghiệm: thu thập dữ liệu trực tiếp qua
các thực nghiệm có chủ định trên đối tượng nghiên cứu.
Dữ liệu đúng & chính xác, mất thời gian & chi phí,...

• Vì vậy, các nhà nghiên cứu sẽ phải cân nhắc khi nào sẽ
phải thu thập dữ liệu sơ cấp và lựa chọn phương pháp thu
thập hiệu quả để hạn chế nhược điểm này.
• Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu đã có sẵn, không phải do mình
thu thập, đã công bố nên dễ thu thập, ít tốn thời gian & chi
phí trong quá trình thu thập, nhưng là loại tài liệu quan
trọng trong việc nghiên cứu trong khoa học xã hội.
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Đặc tính của Dữ liệu thứ cấp
• Dữ liệu thứ cấp chỉ cung cấp các thông tin mô tả tình hình,
chỉ rõ qui mô của hiện tượng chứ chưa thể hiện được bản
chất hoặc các mối liên hệ bên trong của hiện tượng nghiên
cứu.
• Dữ liệu thứ cấp là những thông tin đã được công bố nên
thiếu cập nhật, đôi khi thiếu chính xác và không đầy đủ.
• Tuy nhiên, dữ liệu thứ cấp cũng đóng một vai trò quan
trọng do các lý do: Các dữ liệu thứ cấp có thể giúp người
quyết định đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề trong
những trường hợp thực hiện những nghiên cứu mà các
dữ liệu thứ cấp là phù hợp mà không cần thiết phải có các
dữ liệu sơ cấp.

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

• Phương pháp quan sát: được áp dụng khi không thể lấy
thông tin trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu. Người nghiên
cứu sẽ phải dùng các giác quan hoặc máy móc để quan
sát đối tượng nghiên cứu trong một khoảng thời gian nhất
định. Dữ liệu đúng & chính xác, đòi hỏi nhận lực & thời
gian,...
• Phương pháp khảo sát trực tuyến: khảo sát qua thư điện
tử hay các website. Ưu điểm của phương pháp này là thu
thập dữ liệu với số lượng lớn, tiết kiệm chi phí, nhưng số
lượng phản hồi thấp & kết quả chính xác
tương
đối,…
Đặng Thế
Gia, BM Kỹ thuật
xây dựng. ĐH Cần Thơ

Các thang đo dữ liệu thống kê
(Levels of Measurement)
• Theo Stanley Smith Stevens (1946):
• Định tính (qualitative): định danh (nominal),
• Định lượng (quantitative): thứ tự (ordinal), khoảng
(interval), và tỷ lệ (ratio scale).
• Mosteller và Tukey (1977):
1. Names
2. Grades (e.g. freshmen, sophomores etc.)
3. Counted fractions bound by 0 and 1
4. Counts (non-negative integers)
5. Amounts (non-negative real numbers)

6. Balances (any real number)
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ


1/21/2019

Các thang đo dữ liệu thống kê

Thang đo thứ bậc

(Type of Data)

(Ordinal Scala)
• Thang đo thứ bậc (ordinal scala) là loại thang đo dùng
cho các dữ liệu thuộc tính. Tuy nhiên, trường hợp này biểu
hiện của dữ liệu có sự so sánh.

• Chrisman (1998):
1. Nominal
2. Graded membership
3. Ordinal
4. Interval
5. Log-Interval
6. Extensive Ratio
7. Cyclical Ratio
8. Derived Ratio
9. Counts
10. Absolute

• Có sự khác biệt không chính xác giữa các giá trị liên

tiếp, nhưng có một trật tự có ý nghĩa đối với những giá trị
đó, và cho phép bất kỳ sự chuyển đổi duy trì đơn hàng.
• Ví dụ: trình độ thành thạo của công nhân được phân từ
thợ bậc 1 đến 7. Phân loại giảng viên trong các trường đại
học: Giáo sư, Phó giáo sư, Giảng viên chính, Giảng viên.

• Nelder (1990): continuous counts, continuous ratios, count
ratios & phân loại (categorical modes) Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

• Thang đo này cũng không thực hiện được các phép tính
đại số.
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Thang đo định danh

Thang đo khoảng

(Nominal Scala)

(Interval Scala)

• Thang đo định danh (nominal scala) là loại thang đo sử
dụng cho dữ liệu định tính.
• Các biểu hiện của dữ liệu thuộc tính không có sự hơn
kém, khác biệt về thứ bậc, không có thứ tự giữa các giá
trị.
• Các giá trị (con số, mã hóa) không có mối quan hệ hơn
kém, không thực hiện các phép tính đại số.
• Các giá trị chỉ mang tính chất mã hóa để phân loại thuộc
tình của dữ liệu và không mang bất kỳ ý nghĩa nào khác.

Ví dụ: giới tính ta có thể đánh số 1 là nam, số 2 nữ.
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

• Thang đo khoảng (interval scala) là loại thang đo cho các
dữ liệu số lượng. Là loại thang đo cũng có thể dùng để
xếp hạng các đối tượng nghiên cứu nhưng khoảng cách
bằng nhau; là thang đo thứ bậc có các khoảng cách đều
nhau.
• Có khoảng cách có ý nghĩa giữa các phép đo được xác
định, nhưng giá trị bằng 0 là tùy ý (như trường hợp với
kinh độ và đo nhiệt độ theo Celsius hoặc Fahrenheit), và
cho phép chuyển đổi tuyến tính.
• Có thể thực hiện các phép tính đại số (trừ phép chia không
có ý nghĩa). Ví dụ như điểm môn học của sinh viên. Sinh
viên A có điểm thi là 8, sinh viên B có đểm là 4 thì không
thể nói rằng sinh viên A giỏi gấp hai lần sinh viên B.
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ


1/21/2019

Thang đo tỉ lệ
(Ratio Scala)
• Thang đo tỷ lệ (ratio scala) có cả giá trị bằng không có ý
nghĩa, khoảng cách giữa các phép đo khác nhau được xác
định, và cho phép bất kỳ chuyển đổi định dạng lại.

SỬ DỤNG SAI & DIỄN GIẢI SAI

• Là loại thang đo cũng có thể dùng dữ liệu có đặc tính số

lượng.

MISUSE & MISINTERPRETATION

• Là thang đo cao nhất trong các loại thang đo định lượng.
• Ngoài đặc tính của thang đo khoảng, phép chia có thể
thực hiện được. Ví dụ: thu nhập trung bình một tháng của
ông A là 2 triệu đồng và thu nhập của bà B là 4 triệu đồng
thì ta có thể nói rằng thu nhập trung bình trong một tháng
của bà B gấp 2 lần thu nhập của ông A.
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Incremental
Progress

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

So sánh các thang đo

Sử dụng sai

(Comparision)

(Misuse)

Measure
Property

Mathematical Advanced
Central Tendency

Operators
Operations

Nominal

Classification,
Membership

=, !=

Grouping

Mode

Ordinal

Comparison,
Level

>, <

Sorting

Median

Interval

Difference,
Affinity (mối
liên quan)


+, -

Yardstick
(thước đo)

Mean, Deviation

Ratio

Magnitude,
Amount

*, /

Ratio

Geometric Mean,
Coeff. of Variation
Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

• Sử dụng sai mục đích các số liệu thống kê có thể có
những kết quả không lường được;
• Những sai số nghiêm trọng trong mô tả và giải thích sai ý
nghĩa, ngay cả các chuyên gia có kinh nghiệm;
• Dẫn đến đưa ra quyết định sai. Ví dụ chính sách xã hội,
nghề thuốc, và độ tin cậy của cấu trúc dựa trên các số liệu
thống kê.
• Ngay cả khi các kỹ thuật thống kê được áp dụng một cách
chính xác, kết quả có thể khó để giải thích cho những

người thiếu chuyên môn.

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ


1/21/2019

Sử dụng sai & Lạm dụng

Cách trách sử dụng sai & Lạm dụng

(Misuse)

(Prevention)

• Ý nghĩa thống kê của một phương pháp có thể được gây
ra bởi sự thay đổi ngẫu nhiên trong mẫu; có thể hoặc
không thể đồng ý với đánh giá trực quan của mức ý nghĩa.
• Có ý kiến cho rằng kiến thức thống kê được cho là bị lạm
dụng một cách quá bình thường bằng cách tìm ra hướng
để giải thích các dữ liệu có ích cho người trình bày.
• Sự nghi ngờ và hiểu sai về thống kê có liên qua đến câu
nói, “có ba loại lừa dối: dối trá, rất dối trá và thống kê”.
• Lạm dụng các số liệu thống kê có thể có được kể cả vô ý
và có chủ ý.

• Để làm cho dữ liệu thu thập được từ các số liệu thống kê
đáng tin cậy và chính xác, mẫu được chọn phải có tính
tổng thể;
• Theo Huff, “độ tin cậy của một mẫu có thể bị phá hủy giá

trị sai lệch, cho phép một số mức độ hoài nghi”;
• Để hỗ trợ cho sự hiểu biết của các số liệu thống kê, Huff
đã đề xuất một loạt các câu hỏi được hỏi trong mỗi trường
hợp:

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

1. Ai nói vậy?
2. Làm thế nào để anh/chị biết
3. Những gì còn thiếu
4. Có ai thay đổi nội dung
5. Nó có ý nghĩa không

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ

Cách trách sử dụng sai & Lạm dụng

Diễn giải sai tương quan

(Prevention)

(Misinterpretation correlation)

• Cách để tránh số liệu thống kê bao gồm sử dụng sơ đồ
thích hợp và ngăn ngừa sai số.
• Sử dụng sai số có thể xảy ra khi kết luận là sai số quá lớn
và yêu cầu có tính đại diện hơn so với giá trị thật, thường
là cố ý hay vô ý không nhận thấy ra sai số mẫu.
• Đồ thị dạng cột được cho là biểu đồ đơn giản nhất để sử
dụng và hiểu, các biểu đồ này có thể vẽ bằng tay hoặc

bằng các chương trình máy tính đơn giản.
• Nhưng hầu hết mọi người đều không nhìn ra giá trị sai
lệch hay sai số, vì vậy những lỗi sai này không được sửa
chữa. Nên mọi người thường tin vào kết quả ngay cả khi
nó không phải là kết quả tốt.

• Khái niệm ‘tương quan’ cần đặc biệt lưu ý vì tiềm ẩn
những nhầm lẫn. Phân tích thống kê của một bộ số liệu
thường cho thấy chỉ hai biến (tính chất) của quần thể biến
thiên với nhau như thể chúng có quan hệ với nhau.
• Ví dụ 1: Thực nghiệm con cào cào. Ví dụ 2: một nghiên
cứu về thu nhập hàng năm (biến 1) và tuổi thọ (biến 2) có
khả năng dẫn đến mối tương quan rằng người nghèo
thường có tuổi thọ thấp hơn người giàu.
• Hai biến được xem là tương quan (theo thống kê) đôi khi
không phải làm nguyên nhân hay hệ quả của nhau. Mối
tương quan này có thể được gây ra bởi một biến (hiện
tượng) thứ ba mà trước đây không được xem xét (‘biến
ẩn’ hoặc ‘biến gây nhiễu’).  Không thể ngay lập tức suy
ra sự tồn tại về một mối quan hệ nhân Đặng
quả
giữa
hai
biến.
Thế Gia,
BM Kỹ thuật
xây dựng.
ĐH Cần Thơ

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ1/21/2019

Thank you!

Đặng Thế Gia, BM Kỹ thuật xây dựng. ĐH Cần Thơ×