Tải bản đầy đủ

Bạc Liêu sức sống xanh của thành phố trẻ

DIỄN ĐÀN

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

BẠC LIÊU
SỨC SỐNG XANH CỦA

THÀNH PHỐ TRẺ

Quảng trường Hùng Vương - TP. Bạc Liêu

Lưu Hoàng Ly*

BAC LIEU

một thành phố có nhiều đổi thay tích cực. Bạc Liêu đã tạo

THE GREEN LIFE
OF A YOUNG CITY

dựng hình ảnh về một thành phố năng động, hiếu khách,


Recognized as a second-class city in

văn minh, lịch thiệp trong lòng mọi người. Về Bạc Liêu

2014, evaluated by tourists as a city with a

những ngày này mới cảm nhận hết được những đổi thay

lot of positive changes, Bac Lieu has grown

lớn trong diện mạo của một đô thị trẻ năng động: Đường

up and built for itself an image of a dynamic,

phố khang trang, sạch đẹp; cây xanh tỏa bóng mát trên

hospitable, civilized and polite city in visitors’

các cung đường; chất lượng cuộc sống người dân ngày

heart. Coming to Bac Lieu these days, visitors

càng nâng cao. Nhiều dự án, sự kiện văn hóa mang tầm

can feel the great changes in the appearance

quốc gia được tổ chức tại TP. Bạc Liêu càng khẳng định vị

of a young and dynamic city: the streets

thế quan trọng của một thành phố trung tâm, niềm tự hào

are wide and clean, where the trees are

của người dân nơi đây.

green with cool shade; citizen’s life quality is

Được công nhận là đô thị loại II năm 2014, đến nay


TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) được du khách đánh giá là

Là thành phố trẻ, Bạc Liêu đang vươn mình trỗi dậy với

increasing ever. Many national- level projects,

nhiều chương trình, dự án ấn tượng, hứa hẹn tạo ra một sức

cultural events have been held in Bac lieu

vóc, diện mạo mới trong tương lai.

city, which affirms the important roles of a
central city, the pride of Bac lieu citizens.
As a young city, Bac Lieu is rising up with
many impressive programs and projects,

*Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

12 HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

promising to create a new shape and
appearance in the near future.


Từ sự quyết tâm của người dân và chính quyền
các cấp

Năm 2016, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố là
7,18%, đạt 100,42% kế hoạch; tổng sản phẩm bình quân

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy

đầu người hơn 59 triệu đồng/năm, đạt 100,34% kế hoạch.

về xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại II,

Trong 23 chỉ tiêu của Nghị quyết số 01/NQ-TU về nhiệm

thành phố xanh-sạch-đẹp, văn minh. Dưới sự lãnh đạo,

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, các chỉ tiêu đều

chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban

đạt, một số chỉ tiêu vượt so với nghị quyết đề ra.

nhân dân tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở,

Ngành công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển, một

ban, ngành cấp tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ của tập thể

số dự án động lực đang từng bước phát huy hiệu quả, giá

lãnh đạo và người dân, thành phố Bạc Liêu tiếp tục được

trị sản xuất công

đầu tư nâng cấp và chỉnh trang theo hướng xanh - sạch

nghiệp tăng 8,95%

- đẹp.

so với cùng kỳ.

Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được tăng cường; các

Hoạt động

công trình có kiến trúc hiện đại và kiến trúc đặc trưng

thương

của Bạc Liêu như: Quảng trường Hùng Vương, biểu tượng

mại

văn hóa của tỉnh (Cây Đờn kìm cách điệu), Tượng đài chiến
thắng, Cổng chào thành phố Bạc Liêu, Khu lưu niệm
Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và cố nhạc sĩ Cao
Văn Lầu, Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Hội chợ
triển lãm, các khu du lịch, cụm nhà Công tử
Bạc Liêu, quần thể nhà cổ, kè hai bên bờ
sông Bạc Liêu... được đầu tư, trùng tu và
đưa vào khai thác, sử dụng góp phần làm
thay đổi diện mạo đô thị của thành phố
và tạo ấn tượng tốt cho sự phát triển kiến
trúc đô thị.
Không gian đô thị được mở rộng, các khu đô thị
mới được hình thành; hệ thống cây xanh, chiếu sáng
được tăng cường; hệ thống thoát nước thải được đầu tư,
cải tạo; ý thức bảo vệ môi trường của người dân được
nâng lên; các tuyến đường kiểu mẫu được hình thành;

tăng

hẻm nội ô, vỉa hè tiếp tục được nâng cấp, chỉnh trang, làm

trưởng

cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang, xanh - sạch

khá,

tổng

- đẹp hơn; trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị được tăng

mức

bán

cường và dần đi vào nề nếp.

thương mại - dịch

Cây Đờn kìm cách điệu biểu tượng của văn hóa
Bạc Liêu

lẻ

Sự phát triển đáng ghi nhận

vụ cả năm tăng 10,2%

Là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa - xã

so với cùng kỳ. Lĩnh vực du lịch tiếp

hội, khoa học - kỹ thuật, dịch vụ, an ninh quốc phòng của

tục có bước phát triển khá mạnh, hạ

tỉnh Bạc Liêu, là đầu mối giao thương với các tỉnh, TP. Bạc

tầng du lịch được cải thiện, hoạt động dịch

Liêu có đầy đủ ưu thế để phát triển kinh tế và văn hóa - xã

vụ du lịch phong phú và có chất lượng hơn…

hội. Mặc dù năm 2016 còn gặp nhiều khó khăn trong bối

TP. Bạc Liêu đã và đang tập trung thực hiện rà soát

cảnh chung, nhưng với việc ban hành kịp thời các giải pháp

điều chỉnh, lập mới quy hoạch chi tiết, quy hoạch chung

và làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nền kinh tế - xã hội của

thành phố đến năm 2030 tầm nhìn 2050, điều chỉnh cục

thành phố tiếp tục tăng trưởng khá. Qua đó tạo nền tảng,

bộ một số quy hoạch chi tiết không còn phù hợp, hoàn

động lực cho năm 2017 tăng tốc, đưa thành phố phát triển

chỉnh quy hoạch chi tiết những khu dân cư đô thị sau khi

nhanh, xứng tầm là trung tâm kinh tế, du lịch của tỉnh.

tỉnh điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố. Cập
Số 55.2017

XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ

13


DIỄN ĐÀN

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ
dục-đào tạo của tỉnh và là đô thị kiểu mẫu trong khu vực
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành
phố lần thứ XI. Thực hiện Kết luận số 15-KL/TU, ngày
04/01/2017 của Tỉnh ủy về xây dựng đô thị thành phố Bạc
Liêu theo hướng văn minh, từng bước hiện đại, Ban Chấp
hành Đảng bộ thành phố đề ra Nghị quyết về chỉnh trang,
nâng cấp đô thị theo hướng văn minh, từng bước hiện
đại.
Bạc Liêu hôm nay đặt ra mục tiêu tiếp tục nâng cao
các tiêu chí đạt thấp và sớm hoàn thành các tiêu chí chưa
đạt của đô thị loại II vào trước năm 2020, hướng đến đạt
cao các tiêu chí theo hướng văn minh, từng bước hiện
đại. Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện
quy hoạch; tập trung chỉnh trang đô thị và thực hiện tốt

Thành phố đã giải quyết cơ bản những yếu kém trong quản lý nhà nước
về xây dựng cơ bản, nhà đất, giao thông, vỉa hè, trật tự xây dựng

trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; tranh thủ các nguồn
lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Phát

nhật, điều chỉnh và phê duyệt lại các quy hoạch chi tiết

huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời

của toàn thành phố đảm bảo phù hợp với quy hoạch

sống văn hóa”, phường đạt chuẩn văn minh đô thị gắn với

tổng thể kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm

chỉnh trang, nâng cấp đô thị. Nâng cao năng lực lãnh đạo,

2030 (đã được tỉnh phê duyệt). Xây dựng quy chế quản lý

quản lý của các cấp, các ngành; chỉnh trang, nâng cấp đô

kiến trúc đô thị, trước hết là quản lý kiến trúc nội ô thành

thị đi đôi với đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã

phố; giải quyết cơ bản những yếu kém trong quản lý nhà

hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân

nước về xây dựng cơ bản, nhà, đất, giao thông, vỉa hè, trật

dân; phát huy hiệu quả các công trình văn hóa gắn với

tự mua bán…

việc bảo tồn giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử và đưa thành

Nét đặc trưng và cũng là niềm tự hào của nhân dân
thành phố là nơi bắt nguồn cảm hứng của nhạc phẩm

phố Bạc Liêu trở thành trung tâm phát triển du lịch của
tỉnh.

“Dạ cổ hoài lang”; với các giai thoại về Công tử Bạc Liêu;

Tăng cường và đổi mới công tác quản lý nhà nước về

về gốc xoài có niên đại 300 năm tuổi, đồng hồ đá, sân

đô thị, thực hiện tốt nhất trách nhiệm công chức, công

chim, vườn nhãn, khu du lịch tâm linh Phật Bà Nam Hải,…

vụ; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với

đã được du khách gần xa biết đến. Đây cũng là thế mạnh

công tác này, tạo lập và duy trì cơ chế phối hợp giữa các

để thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng

phòng, ban thành phố và Ủy ban nhân dân các phường,

tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ - du lịch và công

xã, quyết tâm tạo sự gắn kết trách nhiệm của lực lượng

nghiệp - xây dựng.

chức năng, chuyên ngành với cả hệ thống chính trị, phát

Đặt chân tới thành phố Bạc Liêu ngày hôm nay, người

huy tối đa vai trò của lực lượng khóm, ấp, đoàn thể khu

dân và du khách có thể cảm nhận được rõ ràng sự phát

dân cư, các mô hình tự quản trong công tác quản lý đô thị

triển, nét nhộn nhịp đầy sức sống của một đô thị mới với

nhằm đem lại hiệu quả cao trong công tác này.

những điểm du lịch nằm cách trung tâm không xa như

Dù có đổi mới để phù hợp với sự phát triển của cuộc sống

chợ Bạc Liêu, Vườn chim, biển Nhà Mát, nhà hát và khu

hiện đại nhưng Bạc Liêu vẫn bảo tồn mà không làm mai

tưởng niệm cố nhạc sỹ Cao Văn Lầu, quảng trường trung

một những giá trị truyền thống.

tâm… Du khách cũng không khỏi trầm trồ với những con
đường được điểm tô bởi cây xanh và cờ hoa rực rỡ.
Hướng đến một đô thị văn minh, hiện đại và
bền vững
Để xây dựng thành phố Bạc Liêu tương xứng với vị
trí trung tâm kinh tế, hành chính-chính trị, văn hóa, giáo

14 HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

Không còn ẩn mình trong những tháng ngày xưa cũ, Bạc
Liêu ngày nay đã trở mình vươn dậy với một sức sống hoàn
toàn mới Với những giải pháp đồng bộ, hy vọng TP. Bạc Liêu
sẽ ngày càng phát triển, hứa hẹn một sức vóc mới ở khu vực
đất chín rồng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×