Tải bản đầy đủ

Bài giảng Thống kê ứng dụng và xây dựng: Chương 4.2 - Đặng Thế Gia

1/21/2019

MÔN HỌC

THỐNG KÊ ỨNG DỤNG - XD (KC107)

Trung bình mẫu & Phương sai mẫu

GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN

ĐẶNG THẾ GIA
Bộ môn Kỹ Thuật Xây Dựng
Khoa Công Nghệ, Trường Đại Học Cần Thơ
BM Kỹ thuật xây dựng

Trung Bình & Phương Sai Mẫu
Biến Liên Tục

Chương 4:
PHÉP ĐO MÔ TẢ SỐ
NUMERICAL DESCRIPTIVE MEASURES

PHẦN BÀI TẬP

BM Kỹ thuật xây dựng

2b-4


1/21/2019

Trung Bình & Phương Sai Mẫu
Biến Liên Tục

Trung Bình & Phương Sai Mẫu
Biến Rời Rạc
Cho số liệu quan trắc như bảng bên dưới. Tìm GTTG &
trung vị? Tính giá trị trung bình và phương sai?

Tính S2 theo định nghĩa

i
1
2
3
4

Xi
1
2
3
4

fi
20
15
10
5
50

2


s 

 ni1( x i  x) 2

Xi*fi
20
30
30
20
100

n 1

Xi2 Xi2 *fi (Xi - X)2
1
20
1
4
60
0
9
90
1
16
80
4
2b-530
250

Trung Bình & Phương Sai Mẫu
Biến Liên Tục

2b-7

Trung Bình & Phương Sai Mẫu
Biến Rời Rạc

Tính S2 theo công thức rút gọn

11

2b-6

2b-8


1/21/2019

Trung Bình & Phương Sai Mẫu
Biến Rời Rạc

Mẫu có nhiều nhóm
Trung bình nhóm & Trung bình mẫu

1

2b-9

2b-11

Mẫu có nhiều nhóm

Mẫu có nhiều nhóm
Phương sai nhóm & Phương sai mẫu

2b-10

2b-12


1/21/2019

Mẫu có nhiều nhóm
Phương sai nhóm & Phương sai mẫu

Mẫu có nhiều nhóm
Trung bình nhóm & Trung bình mẫu

2b-13

2b-15

Mẫu có nhiều nhóm

Mẫu có nhiều nhóm
Phương sai nhóm & Phương sai mẫu
Phương sai nhóm 1 & 2

2b-14

2b-16


1/21/2019

Mẫu có nhiều nhóm
Phương sai nhóm & Phương sai mẫu
Hệ số tương quan
&
Hiệp phương sai
Phương sai mẫu

BM Kỹ thuật xây dựng

2b-17

Mẫu có nhiều nhóm
Phương sai mẫu

Hiệp phương sai
Hiệp phương sai của 2 biến X, Y
n

Cov( X , Y )  E ( X ) 

 ( x  X )( y
i 1

i

i

Y )

N

Công thúc
 ( xi  x )( y i  y )  
n
i 1

2b-18

 ( xi  x )  
n
i 1

2

n
i 1

x

2
i

n
i 1

 in1 xi  in1 yi
xi y i 
n




2b-20

n
i 1

n

x

2


1/21/2019

Ví dụ

Hệ số tương quan
Hệ số tương quan giữa 2 biến X, Y
Cov( X , Y )
r
: r  [1,  1]

 x y

i
1
2
3
4
5
6
7
8
Tổng

Xi
2
3
4
5
6
7
8
9
44

Xi2
4
9
16
25
36
49
64
81
284

Yi
3
7
8
9
13
15
16
17
88

2b-21

2b-23

Ví dụ

Ví dụ

15

2b-22

2b-24

Yi2
9
49
64
81
169
225
256
289
1142

Xi * Yi
6
21
32
45
78
105
128
153
568


1/21/2019

Ví dụ

Kỹ thuật đổi biến

2b-25

2b-27

Ví dụ

Ví dụ

2b-26

2b-28


1/21/2019

Ví dụ

Ví dụ

2b-29

2b-31

Ví dụ

Ví dụ

2b-30

2b-32


1/21/2019

Ví dụ

XIN CẢM ƠN!

2b-33

Ví dụ

2b-34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×