Tải bản đầy đủ

tâp to i t c yến 1 cvvvvvvvvvvvvvv

GIO N
THI GIO VIấN DY GII CP HUYN
NM HC: 2019 - 2020
Lnh vc: Phỏt trin ngụn ng.
Hot ng : Lm quen ch cỏi.
Ch : ng vt.
ti: Tp tụ ch cỏi i, t, c.
La tui: 5 - 6 tui.
Thi gian: 30 - 35 phỳt.
Ngy son: 11/10/2019.
Ngi dy : Lý Th Yn.
Ngy dy : 6/12/2019.
I. Mc ớch yờu cu
1. Kiến thức:
- Tr bit tụ mu nhng vũng trũn cú ch cỏi i, t, c. Bit ni hỡnh v cha ch cỏi
i, t, c vi ch cỏi i, t, c trong t.
- Tr bit tụ mu cỏc hỡnh v, tụ cỏc ch theo nột chm m hon thnh cỏc t.
- Trẻ tô theo nột ch i, t, c trên dòng kẻ.
- Nhận biết c chữ khi tô.(theo t thi k cn thit a vo
- Tr bit cỏch chi trũ chi.
2. Kỹ năng:

- Phát huy tính tích cực cho trẻ.
- Trẻ ngồi đúng t thế và cách cầm bút khi tô chữ cái.
- Rốn sự chú ý, quan sát cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ có ý thức trong giờ học, bit gi gỡn sn phm ca mỡnh.
- Hng thỳ chi cỏc trũ chi
II. Chun b:
- Tranh hớng dẫn trẻ tô.
- 1 quõn xỳc xc.
- Nhc bi: Mt con vt, nn nhc sụi ng.
- Bút chì, bút màu, giy tập tô, bn gh cho trẻ.
III. Tiến hành.
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1. n nh, gõy hng thỳ.
- Tr nhy vn ng theo
- Cho tr vn ng theo nhc bi: Mt con vt.
nhc.
- Tr lng nghe cụ ph bin
- Cho tr chi trũ chi: Xỳc xc kỡ diu
- Cỏch chi: Cụ cú 1 quõn xỳc xc, trờn cỏc mt cỏch chi.
ca quõn xỳc xc cú cỏc ch cỏi m cỏc con ó
1


được học. Cô sẽ tung quân xúc xắc lên và khi
xúc xắc rơi xuống sàn, các con nhìn xem mặt
phía trên là chữ cái nào và cùng đọc to chữ cái
đó lên.
- Luật chơi: Khi xúc xắc dừng lại các con mới
được gọi tên chữ cái đó.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 - 4 lần
Tìm lời dẫn hay để chuyển tiếp sang hoạt động
học ( Giới thiệu xoaays vào chủ đề động vật)
2. Nội dung:
* Theo t thì sẽ ôn nhanh chữ cái I, t,c qua các
hình trên peiwpoint sau đó mới cho quan sat
chữ cái I, t,c lần lượt rồi hướng dẫn trẻ tô.
Qua đó phát huy tính tích cực của trẻ ( ví dụ
có hình ảnh nói về chữ I ( con chim) cho ns


phát âm- nói qua đặc điểm chữ i…. hết 3 chữ
rồi cho nó to.
Hoặc đẩy phần trò chơi xúc xắc làm phần ôn
luôn. Khi hiện chữ cái I thì cho trẻ phát âm,
nói đặc điểm luôn nhưng phải được tất cả mọi
trẻ
a. Híng dÉn trÎ t« ch÷ i, t, c
- Cô cho trẻ nhắc lại tư thế ngồi và cách cầm bút.
* TËp t« ch÷ i:
- C« cho trÎ ph¸t ©m i in hoa, i in thêng, i viÕt thêng (1-2 lÇn).
- Giới thiệu hình ảnh “Bánh mì” và cho trẻ tô
màu những vòng tròn có chữ cái i trong mẩu
bánh mì.
- Cho trẻ nối hình vẽ có từ chứa chữ cái i với chữ
cái i.
- Cho trẻ tô màu hình nải chuối, con khỉ và tô các
chữ theo nét chấm mờ để hoàn thành các từ.
- Hướng dẫn trẻ tô theo nét chữ i: Tô theo chiều
mũi tên đặt bút tại điểm đen tô từ trái sang phải,
đầu tiên tô nÐt xiªn trước kéo bút lên đến điểm
đen thứ 2, sau đó tô nÐt mãc ngưîc kéo từ
trên xuống dưới cứ như thế tô hết dòng.
Tô nét xiên phải cô đặt bút trùng với dấu chấm

2

- Trẻ lắng nghe cô phổ biến
luật chơi.
- Trẻ chơi.
- Trẻ nhắc lại.
- TrÎ ph¸t ©m ch÷ theo
c«.
- Trẻ tô màu vòng tròn có chữ
cái i ở mẩu bánh mì.
- Trẻ nối hình vẽ có từ chứa
chữ cái i với chữ cái i.
- Trẻ tô màu hình nải chuối,
con khỉ và tô chữ cái theo nét
chấm mờ.
- TrÎ t« ch÷ i theo yªu
cÇu.

- TrÎ ph¸t ©m ch÷ theo
c«.
- Trẻ tô màu những vòng tròn
có chữ cái t.
- Trẻ nối hình vẽ có từ chứa
chữ cái t với chữ cái t.
- Trẻ tô màu hình trái tim,
con vịt và tô các chữ theo nét
chấm mờ để hoàn thành các


nh phớa di a bỳt theo chiu mi tờn tụ t.
trựng khớt vi nột chm m v cụ dng li.
- Trẻ tô chữ t theo yêu
Cụ c nột gỡ vy cỏc con ?
- tụ nột múc lờn cụ t bỳt trựng vi du cầu.
chm nh a bỳt theo chiu mi tờn tụ trựng
khớt theo nột chm m v cụ dng li.
- Nhc tr tụ ht dũng tren thỡ tụ xg dũng di, tụ
t trỏi sang phi n ht
=> Cô quan sát và động viên trẻ tô
đúng và đẹp.
* Tập tô chữ t:
- Cô cho trẻ phát âm t in hoa, t in thờng, t viết thờng (1- 2 lần).
- Gii thiu hỡnh nh Con thuyn v cho tr tụ
mu nhng vũng trũn cú ch cỏi t.
- Cho tr ni hỡnh v cú t cha ch cỏi t vi ch
cỏi t.
- Cho tr tụ mu hỡnh trỏi tim, con vt v tụ cỏc
ch theo nột chm m hon thnh cỏc t.
- Cô hớng dẫn tr tô: Tụ theo chiu mi tờn
t bỳt ti im en tụ t trỏi sang phi, u tiờn
tụ nét xiên trc kộo bỳt lờn n im en th
2, sau ú tụ nét móc ngợc kộo t trờn
xung di, ri tụ nột ngang trờn nột múc ngc
dũng k th 2 c nh th tụ ht dũng.
tụ ch t cụ tụ nột xiờn phi trc sau ú tụ nột
múc lờn v cui cựng cụ tụ nột ngang theo cỏc
du chm nh cụ c ch t.

- Trẻ phỏt õm.
- Tr tụ mu nhng qu cam
cú ch cỏi c.
- Tr ni hỡnh v cú t cha
ch cỏi c vi ch cỏi c.
- Tr tụ mu hỡnh cụng chỳa,
qu c chua v tụ cỏc ch
theo nột chm m hon
thnh cỏc t.
- Trẻ tô chữ c theo yêu
cầu.

- Tr vn ng nh nhng.

- Tr mang bi lờn trng by.
- Tr lng nghe.
- Trẻ tự nêu nhận xét bài
của mình, của bạn.
- Tr tr li.
=> Cô quan sát và động viên trẻ tô - Trẻ tr li.
đúng và đẹp.
- Trẻ tr li.
* Tập tô chữ c:
- Trẻ tr li.
- Cô cho trẻ phát âm c in hoa, c in th- - Tr trỡnh by sn phm
ờng, c viết thờng (1-2 lần).
- Gii thiu hỡnh nh Cõy cam v cho tr tụ - V tay.
mu nhng qu cam cú ch cỏi c.
3


- Cho tr ni hỡnh v cú t cha ch cỏi c vi
ch cỏi c.
- Cho tr tụ mu hỡnh cụng chỳa, qu c chua v
tụ cỏc ch theo nột chm m hon thnh cỏc - Tr to dỏng ch i,t,c
t.
- Tr ct dn ra chi.
- Cô hớng dẫn tr tô: t bỳt ti im en tụ
t trỏi sang phi tụ theo chiu mi tờn t trờn
xung di tụ theo nột chm m to thnh ch c,
c nh th tụ ht dũng.
=> Cô quan sát và động viên trẻ tô
đúng và đẹp.
=> Cụ cựng tr vn ng theo nn nhc.
b. Nhận xét bài của trẻ.
- Cho tr mang bi lờn trng by.
- Cụ khen chung c lp.
- Cho trẻ tự nhận xét bài của mình,
bài của bạn.
- Cỏc con thy bi ny tụ ch gỡ õy ?
- Bn tụ cú p khụng ?
- Con thớch bi ca bn no nht ?
- Vỡ sao con thớch bi ca bn ?
- Mi tỏc gi lờn trỡnh by sn phm ca mỡnh.
- Cỏc con va tụ rt gii bn no cng khộo lộo
kiờn trỡ v bit gi gỡn sn phm ca mỡnh sch
x, khụng vit by ra sỏch. Cụ thy cỏc con cng
rt yờu thng cỏc loi ng vt na cụ thng
cho chỳng ta mt trng phỏo tay no.
- Cho tr to dỏng ch i, t, c
3. Kết thúc:
- Cho trẻ giỳp cụ cất dọn đồ dùng.

4


Tập tô chữ u,
I. Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ ngồi đúng t thế và cách cầm bút khi tô chữ cái.
- Trẻ tô trùng khít cỏc nột u, trên dòng kẻ.
- Nhận biết chữ khi tô.
- Biết tô màu cho bức tranh trong vở.
2. Kỹ năng:
- Rốn k nng cm bỳt, t th ngi.
- Phát huy tính tích cực cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ có ý thức trong giờ học.
II. Chuẩn bị:
- Tranh hớng dẫn trẻ tô.
- Thẻ chữ: u, .
- Bút chì, bút màu, vở: Bé học chữ cái và tập tô chữ
III. TIN HNH:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1. ổn định, gây hứng thú:
- Cho trẻ hát bài Bác đa th vui
- Hát cùng cô.
tính.
- Trò chuyện cùng cô.
- Trò chuyện cùng trẻ về bài hát và
hớng trẻ vào hoạt động.
2. Ni dung.
- Trẻ kể.
a. Ôn chữ u, .
- Cô gợi ý cho trẻ kể tên các nghề,
- Phát âm theo yêu cầu của
đồ dùng, sản phẩm có chứa chữ cái cô.
u, .
- Cô gắn thẻ chữ u, lên bảng cho - Lắng nghe, quan sát và
5


trẻ phát âm
- Cô giới thiệu chữ u, in thờng, u
, viết thờng.
b. Hớng dẫn trẻ tô chữ u, .
- Cô cho trẻ tụ mu vũng trũn cha ch
cỏi u, .
- Cho tr ni hỡnh v cú t cha ch cỏi u
vi ch cỏi u .
- Tụ mu cỏc hỡnh v, tụ cỏc ch theo nột
chm m hon thnh cỏc t.
- Tụ theo nột ch u trờn dũng k.
- Cô khuyến khích động viên trẻ tô
đẹp, tô hết để hoàn thành bài
của mình.
c. Trng bày sản phẩm, nhận
xét.
- Cô cho trẻ mang bài lên trng bày.
- Mời 2 - 3 trẻ nhận xét.
+ Con thích bài nào?
+ Tại sao con lại thích bài này?
- Mời trẻ có bài đẹp lên trình bày
cách tô.
- Cô nhận xét chung: Khen những
bài đẹp, động viên những bài cha
đẹp lần sau cố gắng.
3. Kt thỳc.
- Cô cho trẻ cất đồ dùng gọn gàng
vào góc.

6

ghi nhớ.

- Tô màu theo ý thích.
- Tr cựng cụ c v ni ch cỏi
theo yờu cu ca cụ
Tụ theo nột ch u trờn dũng k.

- Mang bài lên trng bày.
- 2 - 3 trẻ lên nhận xét.

- Lắng nghe cô nhận xét.
- Cất đồ dùng.


GIO N THAO GING CP TRNG
Nm hc 2018 2019
Lnh vc: Phỏt trin th cht.
Ch : Ngh nghip.
ti: Bật xa 50 cm. Ném xa bằng một
tay.
i tng: Tr 5 - 6 tui.
Thi gian: 25 - 30 phỳt.
Ngy dy: 29/11/2018.
Ngi dy: Hong Võn Oanh
I. Mục đích - yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ bật xa 50 cm - 60cm v biết ném xa bằng 1 tay.
- Trẻ ném đúng động tác, đúng hng, trẻ biết dùng sức vai để
ném đi xa.
2. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng bật, kỹ năng ném.
3. Thái độ:
- Rèn luyện cho trẻ tính kiên trì, kỷ luật.
- Biết vâng lời cô, hứng thú với giờ học.
II. Chuẩn bị:
- 6 túi cát, kẻ đng song song cách nhau 50 cm.
III. tiến hành:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1. Khởi động: Tp theo nhc "mt on
tu"
- Cô cho trẻ đi, chạy nhẹ nhàng 2 - 3 - Đi, chạy theo nhc. Xếp
vòng tròn theo nhc. Kết hợp đi kiễng 2 hàng dc.

7


gót, đi bằng mũi chân... Sau đó
chuyển về đúng thành 2 hàng dọc.
- Cho trẻ điểm số 1,2; 1,2....tách 4
hàng tp BTPTC.
2. Trọng động: Tp theo nhc bi
Chỏu yờu cụ chỳ cụng nhõn.
a. Bài tập phát triển chung:
- Cô cùng cả lớp tập bài tập phát triển
chung. (Cô phân tích từng động tác
và cho trẻ tập cùng cô).
- Động tác 1: Tay vai: Tay đa ra trc
lên cao.
- Động tác 2: Bụng ln: Hai tay gi lờn
cao, nghiờng sang phi, trỏi.
- Động tác 3: Chân: Ngồi khuỵu gối.
- Động tác 4: Bật tỏch chõn chm chõn.
b. Vận động cơ bản: Bật xa 50cm,
ném xa bằng 1 tay.
- Đội hình: Cô cho trẻ xếp thành 2
hàng ngang đối diện, cách nhau 4m.
- Cụ cho tr c tờn vn ng 2- 3 ln.
- Cụ mi 2 tr lờn thc hin vn ng
- Cô tập mẫu lần 1: Không phân tích.
- Cô tập mẫu lần 2: Kết hợp phân
thích.
+ Khi có hiệu lệnh thì cô đứng tự
nhiên trc vạch chuẩn, khi có hiệu
lênh Bật thì 2 tay thả xuôi, tạo đà, 2
tay đa ra phía trc lăng nhẹ xuống
di, ra sau để lấy đà, đồng thời gối
hơi khuỵu, thân ngi hơi ngả trc
để chuẩn bị và nhún, bật. Sau đó
đó đứng vào vạch chuẩn thứ 2 đứng
chân trc, chân sau tay cầm túi cát
cùng phía chân sau, tay a ra trc
xuống di, ra sau, lên cao và ném đi
xa ở điểm tay đa cao nhất. Rồi đi
nhặt túi cát để vào rổ sau đó về
cuối hàng.
- Cô gọi 2 trẻ lên tập trc 1 lần.
8

- Điểm số 1,2 tách 4
hàng.

- Quan sát và tp theo cô.
- Trẻ tập 4 lần 8 nhịp.
- Trẻ tập 2 lần 8 nhịp.
- Trẻ tập 2 lần 8 nhịp.
- Trẻ tập 4 lần 8 nhịp.
- Đội hình 2 hàng ngang
đối diện cách nhau 4
m.
- Tr c tờn vn ng
- Tr thc hin.
- Chú ý quan sát cô tập.
- Trẻ quan sát cô tập mẫu
và nghe cô phân tích.

- C lp quan sỏt v nhn xột.
- 2 tr lờn thc hin.
- Tr ln lt lờn tp.


- Cô cho lớp tập ln lt tng tr. (Cô sửa
sai, động viên, khuyến khích trẻ tập).
* Tng khú: Bật xa 60cm, ném xa
bằng 1 tay.
- Cô cho lớp tập ln lt tng tr. (Cô sửa
sai, động viên, khuyến khích trẻ tập).
- Cô nhận xét.
- Hỏi lại trẻ tên bài vận động.
- Cho 2 tr lờn tp li vn ng.
* Giáo dục trẻ năng tập luyện để khỏe
mạnh, ăn hết suất cơm....
3. Hồi tĩnh: Tp theo nhc bi Chỏu
yờu cụ th dt.
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 3 vũng v
th lng ngi.
- Cho trẻ nhẹ nhàng đi rửa tay. Giỏo
dc tr tit kim nc, khụng lóng phớ nc...
- Kết thúc tiết học -

- Tr ln lt lờn tp.
- Tr lng nghe.
+ Bật xa 50cm, ném xa
bằng 1 tay.
- Nghe và ghi nhớ.
- Trẻ đi nhẹ nhàng 2 3
vũng.
- Đi rửa tay

GIO N
D THI GIO VIấN DY GII CP TRNG
Lnh vc: Phỏt trin nhn thc.
Ch : Rau, c, Qu v nhng bụng hoa p.
Hot ng: Nhn bit tp núi.
Ti: Hoa hng hoa cỳc
i tng: Tr 24 - 36 thỏng tui.
Thi gian: 10 - 15 phỳt.
Ngy dy: 30/11/2018.
Ngi dy: Hong Võn Oanh
I.Mc ớch yờu cu:
1. Kin thc:
- Tr bit gi tờn hoa hng, hoa cỳc,
- c im: Ca hoa hng, hoa cỳc (cỏnh hoa, cnh hoa, lỏ hoa, mu sc, hng
thm).
9


2. Kỹ năng:
- Rèn luyện và phát triển kỹ năng ghi nhớ có chủ đích
- Trẻ biết nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng của hoa
- Trẻ nói rõ ràng, biết trả lời theo yêu cầu của Cô
3. Thái độ:
- Trẻ tham gia hoạt động tập nói tích cực, hứng thú
- Giáo dục trẻ biết yêu quý các loài hoa không ngắt hoa, bẻ cành
II.Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát “ Tay thơm, tay ngoan”, “ Màu hoa”
- Hoa hồng, hoa cúc thật
- Que chỉ, giỏ để hoa
- Mô hình vườn hoa cho trẻ trồng
III. Cách tiến hành:
Hoạt động của Cô

Hoạt động của trẻ

10


1. Ổn định tổ chức:
- Giáo viên cho trẻ múa hát bài “ Tay thơm , tay
-Trẻ hát
ngoan” của nhạc sỹ “ Bùi Đình Thảo”
- Chúng mình vừa hát bài hát gì?
- Bài hát “ Tay thơm, tay ngoan”
- Tay em bé trong bài hát xòe ra giống cái gi?
- Giống bông hoa ạ
=> Tay của em bé trong bài hát xòe ra giống bông
hoa đấy.
2. Nội dung: Nhận biết hoa hồng, hoa cúc
a. Nhận biết tập nói hoa hồng:
- Hôm nay, Cô cũng được bạn Thỏ trắng tặng cho
một bông hoa rất đẹp, chúng mình có muốn biết
bạn Thỏ trắng tặng Cô bông hoa gì không?
- Có ạ
- Hoa gì đây?
- Hoa hồng ạ
- Lớp đọc, tổ,cá nhân đọc
- Trẻ đọc
- Hoa hồng có màu gì?
- Hoa hồng có màu đỏ ạ
- Cô lần lượt chỉ vào cánh hoa, lá hoa, cành hoa
và hỏi trẻ: + Đây là gì ?
- Là cánh hoa hồng ạ
+ Cánh hoa hồng màu gì?
- Cánh hoa hồng màu đỏ
- Cánh hoa hồng tròn hay dài?
- Cánh hoa hồng tròn ạ
+ Đây là cái gì?
- Cành (lá) hoa hồng ạ
+ Cành (lá) hoa hồng màu gì?
- Cành,( lá) hoa hồng màu xanh
- Hoa hồng có thơm không? ( Cô cho trẻ ngửi
- Hoa hồng thơm ạ.
hoa hồng)
=> Đúng rồi đấy các con ạ, Hoa hồng có màu đỏ.
Thân và lá có màu xanh, cánh hoa tròn và mịn
màng, và hoa hồng có mùi hương thơm ngát.
Ngoài màu đỏ ra hoa hồng còn có màu vàng ,
màu trắng… hoa để làm cảnh, để cắm trang trí
trong nhà hay những ngày hội ngày lễ các con ạ?
b. Nhận biết, tập nói hoa cúc
Các con ơi ! Hôm nay không chỉ có Cô Oanh có
quà của bạn Thỏ trắng đâu, mà Cô H cũng có quà
của bạn Gấu con đấy, chúng mình có muốn biết
món quà của Cô H không ?
- Có ạ
- Úm ba la, mở ra, mở ra
Cô đưa bông hoa cúc ra và hỏi trẻ :
- Cô có hoa gì đây ?
- Hoa cúc ạ
- Lớp đọc, tổ,cá nhân đọc
- Trẻ đọc
- Hoa cúc có màu gì ?
- Hoa cúc có màu vàng ạ
- Cô lần lượt chỉ vào cánh hoa, lá hoa, cành hoa

11


và hỏi trẻ:
+ Đây là gì?
+ Cánh (cành, lá) hoa cúc màu gì?

- Là cánh hoa ạ
- Cánh hoa cúc màu vàng, (cành
lá hoa cúc màu xanh ạ)
+Cánh hoa cúc dài hay tròn?
- Cánh hoa cúc dài ạ
- Con thấy hoa có thơm không? ( Cô cho trẻ ngửi - Có ạ
hoa cúc)
=>Cô tổng quát: Đây là hoa cúc, hoa cúc có màu
vàng, cánh hoa nhỏ và dài, cành hoa và lá hoa có - Trẻ lắng nghe.
màu xanh , lá hoa có hình răng cưa lớn, hoa có
mùi thơm, hoa dùng để làm cảnh, để trang trí.
Cũng giống như hoa hồng hoa cúc cũng có nhiều
màu hoa cúc tím, hoa cúc trắng…
=> Mở rộng: Ngoài hoa hồng hoa cúc ra các con
- Trẻ kể
còn biết những loại hoa gì ?
- Cho 1-2 trẻ kể.
- Phải chăm sóc ạ
* Giáo dục : Để có hoa đẹp chúng mình phải
làm gì ?
=> Đúng rồi, để có hoa đẹp chúng mình phải
chăm sóc, bảo vệ hoa, không hái hoa bẻ cành,
dẫm lên vườn hoa vì hoa làm đẹp cảnh để cho
mọi người ngắm đấy.
* Ngoài hoa hồng, hoa cúc ra còn có hoa gì nữa
- Cho 1-2 trẻ kể.
C. Củng cố :
- Trẻ lắng nghe
* Trò chơi 1: Hoa gì biÕn mÊt mất
- C¸ch ch¬i : C« nãi c¸c con nh¾m
m¾t
+ C« cÊt hoa hång ®i ,c« nãi më m¾t
ra
- C« hái trÎ:
+ Hoa g× biÕn mÊt?
- Trẻ lắng nghe cách chơi
+ Cßn l¹i hoa g× ?
+ Cho trẻ chơi lần 2, đổi lại hoa
* Trò chơi 2: Trồng hoa
- Cách chơi : Cô chia lớp làm 2 đội. Nhiệm vụ
- Trẻ lắng nghe cách chơi
của trẻ là chọn một bông hoa hồng hoặc hoa cúc
trong giỏ lên trồng đúng vào vườn hoa hồng hoặc
- Trẻ tham gia trồng hoa
vườn hoa cúc.
- Luật chơi: Bông hoa nào cắm không đúng vườn
12


sẽ không được tính.
- Trẻ chơi Cô quan sát và sửa sai động viên, khen
ngợi trẻ.
3. Kết thúc:
- Cô cùng trẻ hát bài màu hoa

13


GIÁO ÁN
DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức.
Chủ đề: Rau, củ, Quả và những bông hoa đẹp.
Hoạt động: Nhận biết tập nói.
Đề Tài: “Hoa hồng – hoa cúc”
Đối tượng: Trẻ 24 - 36 tháng tuổi.
Thời gian: 10 - 15 phút.
Ngày dạy: 30/11/2018.
Người dạy: Hoàng Vân Oanh
I.Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết gọi tên hoa hồng, hoa cúc,
- Đặc điểm: Của hoa hồng, hoa cúc (cánh hoa, cành hoa, lá hoa, màu sắc, hương
thơm).
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện và phát triển kỹ năng ghi nhớ có chủ đích
- Trẻ biết nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng của hoa
- Trẻ nói rõ ràng, biết trả lời theo yêu cầu của Cô
3. Thái độ:
- Trẻ tham gia hoạt động tập nói tích cực, hứng thú
- Giáo dục trẻ biết yêu quý các loài hoa
- Giáo dục trẻ không ngắt hoa, bẻ cành
II.Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của Cô:
- Giáo án, nhạc bài hát “ Tay thơm, tay ngoan” , “ Màu hoa”
- Slide ảnh hoa hồng, hoa cúc
- Hoa hồng, hoa cúc thật
- Que chỉ, giỏ để hoa
2. Đồ dùng của trẻ:
- 15-20 bông hoa hồng đỏ, hoa cúc thật
- Mô hình vườn hoa cho trẻ trồng
3. Địa điểm:
14


- Cho trẻ ngồi trong lớp, theo hình chữ U
III. Cách tiến hành:
Hoạt động của Cô
1.Ổn định tổ chức:

Hoạt động của trẻ

- Giáo viên cho trẻ múa hát bài “ Tay thơm , tay -Trẻ hát
ngoan” của nhạc sỹ “ Bùi Đình Thảo”
- Chúng mình vừa hát bài hát gì?

- Bài hát “ Tay thơm, tay ngoan”

- Tay em bé trong bài hát xòe ra giống cái gi?

- Giống bông hoa ạ

=> Tay của em bé trong bài hát xòe ra giống bông
hoa đấy.
2. Nội dung: Nhận biết hoa hồng, hoa cúc
a. Nhận biết tập nói hoa hồng, hoa cúc
aNhận biết tập nói hoa hồng:
- Hôm nay, Cô cũng được bạn Thỏ trắng tặng cho
một bông hoa rất đẹp, chúng mình có muốn biết
bạn Thỏ trắng tặng Cô bông hoa gì không?
- Hoa gì đây?

- Có ạ
- Hoa hồng ạ

- Lớp đọc, tổ,cá nhân đọc

- Hoa hồng có màu đỏ ạ

- Hoa hồng có màu gì?
- Cô lần lượt chỉ vào cánh hoa, lá hoa, cành hoa

- Đây là cánh hoa hồng.ạ
- Cánh hoa hồng màu đỏ
- Cánh hoa hồng tròn ạ
Cành (lá) hoa hồng ạ
- Cành,( lá) hoa hồng màu

và hỏi trẻ: + Cái gì đây?
+ Cánh hoa hồng màu gì?
- Cánh hoa hồng tròn hay dài?
+ Cái gì đây?

xanh ạ
- Hoa hồng thơm ạ.

+ Cành (lá) hoa hồng màu gì?
- Hoa hồng có thơm không? ( Cô cho trẻ ngửi

15


hoa hồng)
=> Đúng rồi đấy các con ạ, hoa hồng màu đỏ. Lá,
cành đều có màu xanh và rất thơm.
* Nhận biết, tập nói hoa cúc

- Có ạ

Các con ơi ! Hôm nay không chỉ có Cô D có quà
của bạn Thỏ trắng đâu, mà Cô Q cũng có quà của - Hoa cúc ạ
- Hoa cúc có màu vàng ạ
bạn Gấu con đấy, chúng mình có muốn biết món
quà của Cô Q không ?
- Úm ba la, mở ra, mở ra
Cô đưa bông hoa cúc ra và hỏi trẻ :
- Cô có hoa gì đây ?
- Hoa cúc có màu gì ?
- Cô lần lượt chỉ vào cánh hoa, lá hoa, cành hoa
và hỏi trẻ:

- Đây là cánh hoa ạ
- Cánh hoa cúc màu vàng,
(cành , lá hoa cúc màu xanh
ạ)
- Cánh hoa cúc dài ạ
- Không ạ

+ Cái gì đây?
+ Cánh (cành, lá) hoa cúc màu gì?
+Cánh hoa cúc dài hay tròn?
- Con thấy hoa cúc có thơm giống mùi thơm của
hoa hồng không? ( Cô cho trẻ ngửi hoa cúc)
=> A, hoa cúc thơm nhưng mùi thơm của hoa cúc
không giống hoa hồng, mỗi loài hoa có một mùi

-Dùng để trang trí và tặng người
thân ạ

thơm khác nhau. Hoa cúc màu vàng. Lá,cành
màu xanh đấy.
- Cô đố chúng mình một câu hỏi khó hơn
+ Hoa hồng và hoa cúc dùng để làm gì?
-> Đúng rồi đấy các con ạ, hoa hồng và hoa cúc

16

- Phải chăm sóc ạ


dùng để trang trí và để tặng người thân nữa đấy.
( Cho trẻ xem slide ảnh hoa hồng, hoa cúc dùng
để trang trí và tặng người thân)


Giáo dục : Để có hoa đẹp chúng mình
phải làm gì ?

=> Đúng rồi, để có hoa đẹp chúng mình phải
chăm sóc, bảo vệ hoa, không hái hoa bẻ cành,
dẫm lên vườn hoa vì hoa làm đẹp cảnh để cho
mọi người ngắm đấy
( Cho trẻ xem slide về các loại hoa hồng và hoa
cúc có màu sắc khác…)
*. Lưu ý :
- Một câu hỏi của Cô phải chọn nhiều trẻ trả lời.
- Nếu trẻ trả lời không đúng với câu dự kiến thì
cô sửa sai cho trẻ.
b. Củng cố : Trò chơi ‘‘trồng hoa’’
* Chuẩn bị :
- Cô chuẩn bị hai khu vườn chưa có hoa, mỗi khu
vườn có một bông hoa hồng và hoa cúc đặt mẫu
* Cách chơi
- Nhiệm vụ của trẻ là chọn một bông hoa hồng
hoặc hoa cúc trong giỏ lên trồng đúng vào vườn
hoa hồng hoặc vườn hoa cúc
- Khi trẻ lên trồng hoa , Cô quan sát và sửa sai
nếu trẻ trồng nhầm vào khu vườn hoa hồng hoặc
hoa cúc

17

- Trẻ tham gia trồng hoa


-Cô động viên, khen ngợi trẻ
3. Kết thúc:
- Nhận xét giờ học: Giáo viên chủ yếu động viên,
khuyến khích, khen gợi trẻ.
- Chuyển hoạt động: Cô cho trẻ chơi trò chơi
« Chim bay, cò bay »

GIÁO ÁN
DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG.
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức.
Chủ đề: Thế giới thực vật.
Hoạt động: Nhận biết tập nói.
Đề Tài: “Hoa hồng – hoa cúc”
Đối tượng: Trẻ 24 - 36 tháng tuổi.
Thời gian : 18 phút.
Ngày dạy : 30/11/2018.
Người dạy : Hoàng Vân Oanh
I. Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên hoa hồng, hoa cúc.
- Trẻ nhận biết và gọi đúng đặc điểm của hoa hồng, hoa cúc( cánh hoa,
cành hoa, lá hoa …)
- Trẻ nhận biết được đặc điểm của hoa hồng: hoa hồng có màu đỏ, cánh
hoa hồng tròn, to và mịn.
- Trẻ nhận biết được đặc điểm của hoa cúc: hoa cúc có màu vàng, cánh hoa
cúc nhỏ, dài , lá có hình răng cưa lớn.
- Giúp trẻ phát âm đúng , rõ ràng tên các loại hoa hồng, hoa cúc.
- Rèn kỹ năng nói và trả lời cho trẻ.
- Phát triển các giác quan , phát triển vốn từ và ghi nhớ có chủ định ở
trẻ.
18


- Giáo dục trẻ biết cảm nhận vẻ đẹp của hoa, yêu quý và bảo vệ hoa
ở mọi lúc, mọi nơi.
II. Chuẩn bị:
1 . Chuẩn bị của cô.
- Giáo án điện tử.
- Hoa hồng, hoa cúc thật.
- Hai mô hình vườn hoa.
- Lô tô hoa hồng, hoa cúc.
- 20 bông hoa hồng, 20 bông hoa cúc.
- Que chỉ.
2 . Chuẩn bị của trẻ.
- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
- Mỗi trẻ một rổ có hoa hồng và hoa cúc.

III. Cách tiến hành.
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ

HOẠT ĐỘNG CỦA
TRẺ

1.Ổn định lớp, gây hứng thú ( 2 phút)
- Cô chào tất cả các con?
- Các con ơi! Nghe tin các con chăm ngoan, học giỏi hôm - Chúng con chào cô
nay lớp chúng mình rất vinh dự được đón các cô giáo
ạ.
trong BGH nhà đến thăm và dự giờ lớp đấy chúng mình
cùng chào các cô nào.
- Trẻ khoanh tay chào
các cô.
- Chúng mình rất ngoan và giỏi cô thưởng cho các bạn trò - Trẻ chơi vui vẻ cùng
chơi, đó là trò chơi“Gieo hạt” chúng mình chơi cùng cô
cô.
nào.
- Trẻ về chỗ ngồi.
- Vừa rồi các bạn đã cùng cô gieo hạt, những hạt các con
gieo đã nảy mầm và ra hoa rồi đấy. chúng mình cùng đoán
xem đó là hoa gì nhé.
- Đi nghủ thôi.
2.Bài mới: Đố bé hoa gì? (11 phút)
- Ò.. ó ..o..o….
a. Nhận biết hoa hồng. (5 phút )
19


- Trời tối rồi.
- Trời sáng rồi.
- Cô đưa hoa hồng ra đố trẻ : đây là hoa gì vậy các con?
( hoa hồng ạ)
- Cô cho trẻ phát âm “ hoa hồng” nhiều lần.( từng trẻ phát
âm)
- Hoa hồng có màu gì?( màu đỏ ạ)
( cho trẻ phát âm màu đỏ nhiều lần.)
- Cô chỉ vào các bộ phận hỏi trẻ:
+ Cô chỉ vào cành hoa hỏi trẻ : đây là gì?
( cành
hoa ạ)
+ Trên cành hoa còn có gì nữa đây( lá hoa
ạ) lá
hoa như thế nào?
- Cành và lá hoa có màu gì?( màu xanh ạ)
- Cô lấy một cánh hoa hồng ra hỏi trẻ : đây là cái gì?( cánh
hoa hồng ạ)
- Cánh hoa hồng tròn hay dài? ( cánh hoa tròn ạ)
- Cô cho trẻ sờ vào cánh hoa hồng hỏi trẻ : cánh hoa như
thế nào?( cánh hoa mịn ạ)
- Cô cho trẻ ngửi hoa hồng: hoa hồng có mùi gì?( mùi
thơm ạ)
- Hoa hồng rất thơm đúng không các bạn , hoa thơm như
vậy là nhờ có nhị hoa bên trong cánh hoa đấy(cô chỉ vào
nhị hoa).
- Hoa hồng để làm gì?( để làm cảnh, để cắm trang trí ạ.)
=> Cô tổng quát lại: hoa hồng có màu đỏ. Thân và lá có
màu xanh, cánh hoa tròn và mịn màng, và hoa hồng có
mùi hương thơm ngát. Ngoài màu đỏ ra hoa hồng còn có
màu vàng , màu trắng… hoa để làm cảnh, để cắm trang trí
trong nhà hay những ngày hội ngày lễ các con ạ?
b. Nhận biết hoa cúc. (5 phút)
- Trong vườn hoa các con gieo còn có hoa gì đây?( hoa
cúc ạ) Cho trẻ đọc “ hoa cúc” nhiều lần.
- Hoa cúc có màu gì?( màu vàng ạ)
- Ai có nhận xét gì về hoa cúc nào?
- Cô chỉ vào cành hoa hỏi trẻ : đây là gì?
- Trên cành hoa còn có gì nữa?( lá hoa ạ)
- Khác với lá hoa hồng lá hoa cúc có hình răng cưa lớn.
- Cô chỉ vào cánh hoa hỏi trẻ đây là phần gì của hoa?
( cánh hoa ạ)
20

- Trẻ trả lời.
- Trẻ phát âm.
- Màu đỏ ạ.

- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Cánh hoa ạ.
- Trẻ trả lời cánh hoa
mịn ạ.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe.
- Hoa cúc ạ.
- Màu vàng ạ.
- Cành hoa ạ.
- Lá hoa ạ.
- Trẻ lắng nghe.
- Cánh hoa ạ.
- Trẻ ngửi hoa và nói
hoa có mùi thơm ạ.
- Trẻ trả lời.


- Cánh hoa cúc như thế nào?( cánh hoa cúc nhỏ và dài)
- Chúng mình cùng ngửi xem hoa co mùi thơm không
nhé? ( cô cho từng trẻ ngửi hoa) .hoa có mùi gì vậy?
- Đố các bạn hoa cúc để làm gì?( để làm cảnh để cắm
trang trí ạ)
=>Cô tổng quát: Đây là hoa cúc, hoa cúc có màu vàng,
cánh hoa nhỏ và dài, cành hoa và lá hoa có màu xanh , lá
hoa có hình răng cưa lớn, hoa có mùi thơm, hoa dùng để
làm cảnh, để trang trí. Cũng giống như hoa hồng hoa cúc
cũng có nhiều màu hoa cúc tím, hoa cúc trắng…
=> Mở rộng: ngoài hoa hồng hoa cúc ra các con còn biết
những loại hoa gì?( cho trẻ xem một số loại hoa khác )
- Hoa rất có ích đúng không? Vậy để có được những bông
hoa đẹp thì các con phải làm gì?( phải trồng hoa, chăm sóc
hoa , không tự ý ngắt hoa…)
* So sánh: ( 1 phút )
- Vừa rồi cô đã cho chúng mình quan sát những hoa gì?
- Hoa hồng và hoa cúc có điểm gì giống nhau?( đều có
cành, có lá, có cánh hoa)
- Điểm khác nhau là gì?
+ Màu sắc của hoa có giống nhau không?( hoa hồng
màu đỏ, hoa cúc màu vàng.)
+ Cánh hoa hồng thế nào so với cánh hoa cúc?( cánh
hoa hồng tròn và to, cánh hoa cúc dài và nhỏ)
=> Cô tổng quát lại.
- Hoa hồng và hoa cúc có điểm giống nhau: đều có cành,
có lá, có cánh hoa.S
- Điểm khác nhau: + hoa hồng màu đỏ, hoa cúc màu
vàng.
+ cánh hoa hồng tròn và to, cánh hoa
cúc dài
và nhỏ.
3.Trò chơi ( 5 phút )
*Trò chơi : “Ai nhanh tay ” :Các con học ngoan . học
giỏi cô thưởng cho mỗi bạn một rổ hoa ở phía sau chúng
mình đấy các con đưa tay ra phía sau lấy rổ hoa lên và
chúng mình cùng cô chơi trò chơi với rổ hoa này nhé đó la
trò chơi “ ai nhanh tay”
*Cách chơi : Khi cô nói hoa gì hay đặc điểm của hoa gì
thì chúng mình nhanh tay chọn hoa đó giơ lên và đọc to
21

- Trẻ kể tên các loại
hoa mà trẻ biết.

- hoa hồng, hoa cúc ạ.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lấy rổ hoa và
chơi cùng cô.

-Vâng ạ.
- Trẻ chơi vui vẻ.


tên hoa nhé.( cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần).
- Các con học rất giỏi co khen các con nào.
*Trò chơi 2: “ Cắm hoa vào lãng”
- Cách chơi: Cô có hai lãng hoa, một lãng hoa hồng để
cắm hoa hồng, một lãng hoa cúc để cắm hoa cúc. Các con
sẽ lấy một bông hoa bất kỳ trong rổ của mình vừa đi vừa
hát cùng cô , khi đi đến lãng hoa thì trên tay các con có
hoa gì con hãy cắm hoa đó vòa lãng đó nhé. VD: Trên tay
con có hoa hồng thì các con cắm vào lãng hoa hồng các
ban rõ chưa?
- Cô cho trẻ chơi 1- 2 lần. Nhận xét kết quả chơi.
3. kết thúc : nhận xét cho trẻ ra chơi.
KẾT THÚC TIẾT HỌC

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×