Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

Khả năng ứng dụng kết cấu mái đê biển Việt Nam bằng vật liệu hỗn hợp Asphalt chèn trong đá hộc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.82 MB, 11 trang )

* KHoA Hec cdttc NGHS, *
KHA NANG uNG DUNG KET cAu MAI oE elEru vlEr NAM
aANC vfii LEu HOI nqp ASPHAIT CneN rRoNG DA HQc
NCS.THS. NCUYTX MANH TRIJONG, TS. DINH NNTT TUAX
ViPn Khoa hPc ThrtY

Qi Vi(t Nam

Bdi bdo gi6i thiQu vi tinh hinh nghiAn c*u tleng dung cdc d(mg ket cdu mdi aA Uien A
i':it .\iam, rrong d6 cd dang ket cau biing vQt ti€u hdn hqp asphlt chin trong dd h1c dd cluqc sic
kAt cdu ndy
.j,,,ig pho UienJ cdc nubc tien tian rcn tie gi6i vd mil sii nghiAn ctru bu6c ddu vi dqng
:ito da bi€n vi€t Nam. eua m\t s6 ket qud nghian ctru buoc ddu cho thdy khd ndng *ng dung m1t
ct(tng kdt cdu mdi trong l\nh vtc xdy dl.ing dA biAn o Vi€t Nam'
Tir khda: ift biin, vQt tiQu hdn hgp asphalt chin trong itd hQc'
Tom

tit:

forms of sea dike
in Vietnam, inclucling in the form of structural composite material in the rubble asphlt insert has
on the structural
been widely used in the country advanced in the world and some initial research
research results show that the ability to apply a
form for Vietnam sea dike. Through some initial
new texture in the form of dyke construction sector in Vietnam.
Keywords: sea dike, composite material in the rubble asphlt insert.

Abstract:

This paper presents research on the application of the roof structure



r. Dar vAN on
Nu6c ta c6 tr6n 3260km bo bi€n trii ddi tir
Bic vdo Nam v6i hQ th6ng d6 bi€n dd duqc hinh
thinh cung cO qua nhiAu thdi ki'. HQ th6ng d6
bi6n ln tdi sin quy cira Qu6c Gia, lir ha tdng co
sd quan trqng d6i vdi sq ph6t triiSn 6n dinh kinh
t6, xd hQi, qudc phdng vi an ninh cho cir nu6c
n6i chung vd nhdn ddn vung ven bi€n noi ri6ng.
V6i ducrng bo bi€n ddi, ddy ld mQt thufln lqi lon
trong viQc ph6t triiSn kinh tE khu 4rc ven bi6n,
noi dugc d6nh gi6 ld rhu vuc ndng d6ng, gihu
tidm nlng, c6 nhiAu thuan lgi trong ph6t tri6n
kinh tO xd hQi vd t4p trung ddn cu vdi mflt d0
cao... Mgc ti6u d6n ndm2020,kinh te bi€n d6ng
gop khoing 53-55s/5 CDP, 55-60% kim ng4ch
xuAt khAu ctra cd nu6c, gi6i quy€t t6t c6c.v6n d0
x6 hdi, cai thien mQt bu6c d6ng k0 doi s6ng cta
nhdn ddn vtrng biiSn vir ven bi6n.

V6n dA nghidn cuu dd bi6n tr6n th6 gi6i dd c6
tir liu, dac biet cdc nu6c phSt tri6n, nhu Hd
Lan, M!, Dric, Nh4t,... Chc thanh tyu nghiOn

li

36

TAP CHf TAI NGUYEN NUdC S6 I.ZOI


Z

cuu vO khoa hgc c6ng nghQ dd bi6n dd dugc
t6ng k6t, d6nh gi6 dua viro c6c tdi liQu s6 tay,
quy trinh, quy pham. Tuy nhiOn do nhirng bi6n
dQng lon v€ mdi trulng, tAn su6t vi culng dQ
ngdy cdng gia tdng cira thi6n tai, nh6t ld sg bitin
d6i khi hdu todn c6u ldm cho v6n d€ an toin bd
bi€n vd c6ng trinh ven bi6n, ndy sinh nhi6u vAn
dd mdi, phric t4p; vi v4y nhtng nghi€n cr?u v€
lTnh vgc niy v6n ti6p {rc dugc trqng thi trOn
todn th6 gidi.
DE xdy dUng hq thdng dO vi c6c c6ng trinh
bio ve bb bi6n, ngodi vat ligu aat AC dip thdn d6
thi viQc sir dpng dang k€t c6u b6o vQ m6i d€ ld
v6 cirng quan trong. N6 quyi5t dinh ddn kh6
ndng bdo ve, d9 bAn, gia thenh xdy dpg...cho
toin bQ c6ng trinh d€ bi6n. ViQc sri dgng c6c
d4ng kdt c6u bio vQ m6i d0 ngdy cdng da d4ng.

il. cAc

xf,r cAu vrAl ut

BIEN
DANG SU lqNc PHO BIEN o VI$T NAM.
HQ th6ng d€ bi6n ctra nu6c ta tdn t4i 3 d4ng
mat cit chinh: d€ m6i nghi6ng, d6 tuong dimg
DANG



.:. KHOA HQC CONC NGHE

*

vd d€ hd hqp (tr6n nghidng du6i dimg hodc tr€n

dimg dudi nghi6ng) [2]. Cung v6i d6 ld c6c
dang ktit c6u bio vQ m6i d6 bi€n, bao g6m:
Tr6ng co (l); D6 hQc thd r6i (2); D6 hQc l6t
khan (3); D6 hQc xdy (4); Th6m rq d6 (5); TAm
b€ t6ng dric sin, gh6p roi (6); T6m b6 t6ng dric
sin, li6n ktit mang (7); H6n hqp nhi6u lo4i
(8)...t11.

Mdc du, cho dt-in nay c6c gidi ph6p ktit c6u
bio vd m6i dO bi6n ndy dd dugc 6p dr,rng mQt
crich ph6 bi6n. Tuy nhi6n, m6i m6t gi6i ph6p
tr€n chi c6 1 pham vi thfch hqp nhAt dinh. B6n
canh d6, phAn lcrn chring bQc l0 c6c khuyr5t di6m

nhu mrii dC dC bi x6i sat khi mua lon, s6ng leo
trong bdo, s6ng bi€n m4nh In mdn lcrp gia c6 d6

bi6n bing bC t6ng mQt c6ch nhanh ch6ng ldm
cho tudi thq lcry bdo vQ ndy gi6m dring k6,
thucrng xuy€n phii thay bdng cric t6m b6 t6ng
mdi r6t t6n k6m, giri thdnh cao, thdi gian thi
c6ng ddi, gdy 6 nhi6m m6i truong... Vi v6y, vi6c
ti€p tpc nghi€n cr?u img dpng gidi ph6p KHCN

m6i, img dgng cdng nghQ 116 c6 o nu6c ngodi d6
bio vQ m6i d6, 6n dinh vd b6n virng d6 biiSn lu6n
ld nhiQm vr,r c6p thi6t vi c6p b6ch. Duoi ddy,
trinh biy uu vi nhugc ditim cria mQt s6 dang ktit
c6u b6o vQ mrii dd bi6n dang sri dung hi€n nay:
2.l,Kfit cdu kfu gia c6 m6i bnng trdng c6
Edy ld lo4i ph6 bi6n trdn dgc bd birSn cria
nudc ta hiQn nay n6 dugc hinh thenh tp nhi6n
hoflc dugc tr6ng sau khi dlp dC.
- IJu di6m: Gi6i ph6p ndy don gi6n, thi c6ng
nhanh, kinh t6
- Nhugc ditim: Khi ndng bdo vQ thdn d€ kdm,
AE UixOi sat khi mua ldn, khe ndng vd d6 cao.
- Di6u neni sir dgng: Vdi tuy6n d6 chlu tric
dQng cria s6ng c6 chi6u cao kh6ng quii 0,5m
v4n t6c dong ch6y dudi 1,0 m/s hoic c6 bdi
cdy ng4p m{n trudc d6; M6i d€ c6 didu kiQn
phu hgp dd c6 ph6t tri6n, thuong st dgng bio
vQ mrli h4luu

Hinl, 2.1. Gia c(i nai bang tring co tuy€n de
bi€n D6ns M6n Hd TTnh
2.2.D6 hdc thf, riii
Sau khi dip dC hodc mdt cit d€ da duoc hinh
thdnh tir truoc, ti6n hdnh thd d,a h6c tao lop bao
vd m6i
- tlu diOm: Thi c6ng nhanh, kh6ng php thuQc
vdo muc nu6c (c6 the thi cong ducri nuoc), xu ly
,',"r,1


i
xol l0 Knan cap.
- Nhuoc di€m: Kh6 nang bdo v6 thdn d€
kh6ng cao trong trudng hqp chiu t6c d6ng mua
bdo lcrn (Php thuQc nhi€u vdo trong luong vi€n

d6 tha)

^.;. kiQn rip dung: O nhirng vi tri c6 nguon
- Di6u
vat lieu d6 phong phu, m6i dC thoii, y6u cAu m1quan it.

Hinh 2.2: Dd hQc thd rtji, tuy€n d€ biett
Cdt Hdi Hdi phdns
2.3.D6 hQc ldt khan
D6 hQc vdi kich thudc x6c dinh ntram
TAP CHf TAt NGUYEN NUdC 56

l-2::

.

Aam


* KHoA HQc c0Nc NGHE *
biro dn dtnh duoi tiic dgng ctra s6ng vd dAy n6i
cua nuoc. dong chal' t3l. D6 duo. c x6p chflt theo
lop da bao r'€ mai. Voi lo4i kd ndy thudng c6
.bt tO bi€u hiQn hu hong do sgt lfn, chuy6n vi

re, lich. ddn dong trong khung bO t6ng cdt th6p'

- L-u di€m: Khi gh6p chdn ch4t lim cho m6i
r i€n d6 hdc duoc c6c viOn kh6c giir bcvi bA mat
gh6p hJ lT sE thoat
So ghi cua vi€n d6, khe ho
nuoc m6i dd nhanh, gi6m 6p lgc ddy n6i vi li€n
k€t mim ae Ul6n vi theo d0 lirn ctra ndn
Bi mit gd ghA, d0 nh6m lon ldm gidm s6ng
leo l€n m6i vd giim vf,n t6c dong rft. Vi) mat k9
thudt thi thi cdng vir stra chira dE ddng'

- Nhusc di€m: Khi nAn bi hin cpc

bQ hoflc

duoi t6c dgng cua s6ng d6n n6n, c6c li€n ktit do
chen bi ph6 vd, c6c hdn d6 t6ch rdi nhau ra' Vi
trgng luong bdn thdn qu6 nho n6n d6 bi sOng
cu6n trdi. Khe ho gita cdc hon d6 kh6 lon, vdn
toc song lirm cho dong chdy trong c6c khe d6
ep xuong nAn thric dAy hiQn tugng tr6i dAt n€n
tao nhi€u hang h6c l6n, sut sat nhanh, gdy hu

thanh t6m lon c6 chi6u rQng 2m, tao khop ndi
bdng bao tdi nhga duong.
--Uu AiC* cua hinh thirc ndy: Li6n ktit c6c
vi€n d6 l4i v6i nhau thdnh t6m lon dtr trgng
lugng de On dinh, d6ng thdi c6c khe ho giira c6c
hon d5 duqc bit kin, ch6ng dugc ddng x6i dnh

hucrng tryc ti6p xu6ng nAn.
- Nhugc di6m: Khi ldm tr6n ndn d6t yi5u, hin
kh6ng d6u s€ lirm cho t6m lon dL xdy, d6 chit
m4ch lirn th^o t4o v6t ntrt gdy theo m4ch vta,
duoi t6c dQng cua ddng chiy tryc ti6p xu6ng
nAn vir dong thAm t4p trung tho6t ra lim m6t d6t
ndn gdy hin sf,p kd nhanh ch6ng. Khi thi cdng
tai chb vira xAy bi m4n xdm thyc sE ldm gidm
cuong dQ cua khOi xaY.
-EiAu kiQn 6p dung: C6 ngu6n v4t liQu d6 hQc
phong phf, du d6p img y6u cAu xdy kd b6o vQ
m6i d€; M6i dC d6p ung y6u cAu 6n dinh khi gia
c6 m6i bing d6 xdy; Song lon c6 Hs cao tr6n
0,5 m, vQn t6c ddng chiy tr6n 1,0 m/s, lo4i d6

roi kh6ng d6p ung ydu cAu.

hong d€.

- DiSu kiQn 6p dgng: Co ngu6n. vat liCu de
hQc phong phir, du d6p tmg ydu cdu liit khan,
\€n de thoiit nudc t6t'

Hinh 2.4; Da xay chia o, d€ bi€n Hai Thinh
Nam Dinh
2.5.

Hintr ).

D,i tai khan, gifi' bang khung dd xdlt

,Ii biin Hai Hdu, Nam Dinh

-1;

2.1.Df

hQc

xiy

thi cdng m4t cit dO theo y6u ciu thi6t
te, dO rria lot nAn vd xdy timg vi€n d6 li6n kOt
Sau khi

38

TAP CHtTAI NGUYEN NUdC 561-2017

II

Thim rg tI6

khi thi c6ng m[t cdt d6 theo y6u cAu thitit
ktl, titin hdnh thim rg d6 theo m6i d€
-Uu di6m: D6 thi c6ng vd t4o m6i vd chi6u
dAy bdo vQ theo y€u cAu ttri6t k6, khd nang bAo
vQ thdn dO cao hon giAi ph6p d6 hQc thi ri5i vA
l6t khan (Rq d6 t4o thanh ttrOi Uao vQ c6 trgng
Sau



*

KHoA Hec cOxc NGHE

lugng lon ), khA ndng bdo r'6 than d€ tdt hon
gidi ph6p d6 tha r6i ua d6 l6t. t4n dung duoc d6
c6 kich thudc nh6, kha ning m€m deo thich img
vdi hin sgt m6i dO t6t hon giai phap dd xd1', liit.
- Nhuoc di6m: Thi c6ng chAm (chu 1'tiu bang
thu c6ng), phg thuQc vdo muc nuoc thi cdng (Chi
thim d6 trong di6u ki€n mrii dd kh6ng c6 nu6c),
gi6 thanh cao hcrn gidi ph6p de tha, l6t (th6m r9
thdp); dO b€n kh6ng cao (ro thdp chiu nu6c min

*

- Di6u kiQn 6p dpng: S6ng lon, dong chdy
r

{r^

I

mann; r eu cau my- quan.

vd muc nu6c dao d6ng c6 tuOi thq th6p).

- Di6u kiQn 6p dsng: C6 ngudn tt6 phong phri
r*rung khd nang cung c6p it6 c6 kich thu6c ltu bi

han chti; S6ng lon c6 Hs cao tr6n 0,5 m, vdn t6c

Hinh 2.6: Cdu ki€n b€ t6ng duc sdn ghep roi

dong chdy tr6n 1,0 m/s; C6 r9 th6p chiu mdn.

2.7.Tim b0 t6ng ihic sin,li6n k6t mfrng
- C6c t6m bO t6ng dric sin c6 khop n6i vcri
kich thu6c vi trgng lugng theo tfnh torin cho
timg c6ng trinh cp th6, thuong h lon dt trgng
A,
lugng ch6ng s6ng, tuy nhi6n n€u ndn lfn kh6ng
dAu tdrm bAn d6 bi gdy, sflp g6y m6t a6t ndn vd
do bO t6ng d6 tai ch6 bi man xim thgc n€n
cuong d0 chiu lgc k6m.

Hinh 2.5: Thdm ro dd d€ bi€n Lach Van
Ngh( An

2.6.Tim bG tdng thic sin, gh6p roi
M6i dugc b6o vQ bing nhirng t6m, kh6i

bC

tdng dric s8n kh6ng c6 li6n ktlt voi nhau
-IJu diiim: I(hd ndng b6o vQ than de t6t, chiu

ict
reu


rio
vir
)ng

dugc mua b6o l6n, tinh thAm m! cao, thi c6ng
nhanh (Sau khi dugc dric s8n c6c t6m, kh6i bC
t6ng dugc, !6p gh6p chir yi5u bdng m6y m6c
chuy€n dUng), tinh m€m d€o cao thich img dugc
vdi hin sgt m6i dC, d6 thay thti khi hu hong.
- Nhuoc di6m: Gi6 thanh cao, bd tdng chlu
t6c dQng dn mon do nu6c bi€n ldm giam tudi thQ
l'
cdng trinh, y€u cdu v6 v4t liQu dAp d6 vd 6n dinh
m6i dO cao (kh6i lugng ciic t6m, ttrOi Ue tOng
thuong lon)

.Llu di€m: khd ndng phen b6 lpc xung, lgc cgc
bQ cho ciic c6u kiQn b€n c4nh. Vi viy gidm ttuo. c
hien tuqng hin sdu, cuc b0, d6ng thoi do n6i voi
r
rJ
nhau b6ng c6c ngiun chiAu dan giang vdo nhau ch{t chE dd t4o duo. c
mQt kiit c6u nhu mQt tirm ban lon vd khop n6i
dich dic han ch6 ddng x6i tr.uc titip xu5ng ndn.
' Nhuo. c di€m: Vi li6n kiit mang, khi b! s6ng
d6nh bung thi sO bung ci -irg, c6c c6u kiQn
trgng luqng nh6 khi bi rdi ra dE bi cui5n tr6i. Do
,
A

r.^ 'r l,
li€n kdt gifra ciic cdu kiQn rdt khit, khi hin ming
. i
i
I
i
I
+r r
t.
L.
vdn 6n clinh, n€u bi moi rdng duoi n€n, kh6 ph6t
hipn. Chi c6 th€ thi c6ng tht c6ng do d6 titin d0
cham, giri thanh cao.
r.^
- '-.l
Di€u kiQn
6p dgng: S6ng lon, dong chdy
manh; C6 y€u c6u m! quan; M6i dC d6p ung y€u
cAu 6n dinh khi gia cd m6i bdng cric t6m b€ t6ng
dtic s8n, it thorit nudc; C6 di6u kiQn thi c6ng vd
ta.
cne teo mang.
TAP CHtTAt NGUYEN NUdC S6 r-ZOr

7

39


*

Z.g. U6n hqp nhidu

KHOA HQC COXC NGHE

lo4i

,:.,,(
Co th€ k€t hqp nhi6u dang gia c6 tr6n cirng

not mdi.
-Uu di6m: Ph6t huy dugc uu di6m cua timg
:ang k€t c6u dd gia c6 m6i d6 mQt c6ch t6i uu
, \'i dq nhu phAn dudi m6i gia c6ng bdng c6c
;au kiQn bd t6ng, li6n k€t ming phAn tr6n gia c6
bing d6l6t ho{c trdng co trong khung bd t6ng)
- Nhugc di€m: Thi c6ng phirc tpp, thdi gian
thi c6ng dii, gi6 thinh cao
- DiAu kiQn 6p dr,rng: Mqc nu6c dao d6ng
iim, m6i gia c6 dii; Y6u cAu su dgng kh6c nhau

*

cho tu6i thq lcrp bio vQ niy gi6m d6ng k6,
thuong xuy6n phii thay bing c6c tdm b6 t6ng
mdi rAt t6n k6m, giri thdnh cao, thdi gian thi
cdng dhi, gdy 6 nhi6m mdi trudng... Vi vfy, viQc
tirlp tgc nghiOn cuu img dgng gi6i ph6p KHCN
m6i, img dung c6ng nghQ da c6 d nudc ngodi d6
b6o v0 m6i d6, 6n dinh vi b6n virng dO bi€n lu6n
ld nhiQm up c6p thiOt vd c6p b6ch.

rtr. TiNH HINH NGId,N cI.rutNG D{'NG
vaT LrBU.^SPHALT rntN TIIE GI0I
Hdng the kj, trudc ddy, vf,t liQu nhga duhng
dd dugc st dung o ving Trung Au vdo viQc ldm
kin nu6c. Vdo ndm 1893, Italy ding nhga
dudng phu m6i dap d6 d6. Nam 1934 Hd Lan
dung nhya duong phi d6y 6u thuy6n Fuliana.
Sau con bdo 1953, Hd Lan dd su dgng bO t6ng
nhga ducrng viro xdy dpg dO bi€n. Vat lieu ney
thucrng dirng k6t hqp voi vQt liQu kh6c dO gia
cucrng, ching h4n nhqa duong-d6 x6p, nhga
ducrng-b€ t6ng kh6i, bO t6ng asphalt img dgng
trong xAy dpg cdng trinh thuy lgi, d€ bi6n cua
nhi6u nudc tiOn ti6n nhu Na uy, Hir lan, M! vd
mOt s6 nudc kh6c.

Nhi6u nudc trdn thd gioi trong d6 c6

Hi

Lan

nghi€n cuu thanh cdng vd sir dgng rat ph6 bi€n v4t
ligu c6t, d6 vd bitum eC Uao vQ m6i d€ bi6n tu ndm
1960 vd v6n UCn virng cho d6n ngdy nay. So voi
cdc vdt liQu gia c6 m6i d6 bi6n thuong dirng tru6c

HittJt

].7;


Cou

kiei

bA

fing dtic sdn, h,An kdt

nt(7ns de bi€n Nghia

Phuc l'{am Dinh

lv{4c du. cho d6n nay citc gidi ph6p tctit cau
bao vQ mai dt bidri ndy dd dugc 6p dpng mQt
, : ,.:
cach pho bi€n. Tuy' nhi6n, m6i mQt gidi ph6p

trdn chi c6 1 pham vi thich hqp nhat dinh. B6n
canh d6. phdn lcrl chung bQc l0 c6c khuytit dii5m
nhu m6i de de bf xoi sat khi mua lon, s6ng leo
t.:
t Y
!
t/-trong bdo, s6ng bi€n manh an mdn lop gia cd dd
bi€n bing bd tdng mQt c6ch nhanh ch6ng ldm

40

TAP CHf TAI NGUYEN NUdC SO 1-20]7


ddy ld bd t6ng ho4c b6 t6ng c6t th6p thi vat [eu
hdn hqp nhlra duong, c{tt, d6 c6 mQt s6 tinh nang
tru viQt hon, d6 ld: kh6 ndng chdng xdm thgc trong
m6i truong nudc bi6n t6t, khd ndng bi6n d4ng, dan
h6i tdt, c6 th6 thich img mQt c6ch mAm d6o voi
nhirng bi6n dang ctra nAn dO vd than de, han chti
dugc nhirng ltin spt, xoi ld cgc bQ cria d6 bi€n, d0

v.v...
Lop gia cO AC bi6n bdng vat fieu h6n hqp
asphalt c6 nhi€u loai (gqi Ut ld asphalt) trong d6

b€n vd tu6i thg cao,

c6 4 lo4i chinh thuong hay duo. c su dgng nhu sau:

- Vat lieu h6n hqp asphalt chdn trong d6
- fully grouted stone asphalt (dang A);

hQc


*

KHOA HQC COXC NGHE

- Asphalt n{ng d6n nhit}u dd - Dense Stone
Asphalt - DSA (dang B);
- Asphalt dQn nhiAu dri - Open Stone Asphalt

- OSA (dang C);

- Bd t6ng nhua duong -

asphaltic concrete

(dang D).

E6i voi lop gia c6 d4ng A: pham vi gia c6
m6i dO d4ng v4t lidu ndy n6n tu mgc nudc tri6u
cuong trd xu6ng, cao trinh m6p tr€n lop gia c6
tuong ducrng voi cao trinh mgc nudc tridu cudrng,
a)

cao hinh m6p duoi lop gia c6 th6p hon

lm so voi
muc nudc tri6u th6p; il mgc nudc tridu cudrns d6n
dinh dC c6 thd gia c6 bdng v6t liQu kh6c.
b) DOi vdi lcrp gia c6 dang B: Cao trinh mdp
trdn lcrp gia cd bing muc nu6c tridu culng; tir
muc nudc tri,3u cudng d6n dinh d6 gia.O Uang

vat li6u khric; Cao trinh m6p dudi lcrp gia c6
th6p hc) EOi vdi lcrp gia c6 dang C: Cao trinh mdp
tr6n l6p gia cd bing cao trinh dinh m6i d6, cao
trinh mdp dudi lop gia c6 bing cao trinh muc
nu6c tridu cao. Chi ding vdt liQu ndy trong diAu
ki6n bf ngdp nu

(mattresses).

d) D6i vdi.lcrp gia c6 d4ng D: Cao trinh mdp
trdn l6p gia cd bing dinh m6i d6, Cao trinh mdp
dudi lcrp gia c6 bing mgc nu6c triAu cao. Cdn
dp dqng lim dulng tr€n mdt d6.
.:,.lli:lt...].l.l.]:]]].l]]]

l:.:]..'..]:..:]lf', '

-.'ili.:,r:),',,ri,].:,i:i,r,,.:i:r'r,:,i.r.:r.,ril:.,i:r,.

.i..

r.

:

*

rv. cAc KET euA NGHTtN cull BLioc
DAU vE KET cAu nAo vE ruA or BrE\
BANG VAT LI1DU u6N HgP ASPHALT

CIfiN TRONG DA HQC

O VIET NAM
O nu6c ta, vdt liQu h6n hqp asphalt moi chu
ytiu sri dsng du6i dang b6 t6ng asphalt d6 lam
dudng giao th6ng, b6o v6 m6i 116 ktSt hqp giao

th6ng, trong linh vuc giao th6ng, c6ng nghQ b€
t6ng asphalt cta chring ta dd d4t trinh dO cria c6c
nudc ti6n ti6n trdn thti gidi, dd xdy dr,mg nhi6u
tuy6n ducrng cao t5c v6i t6c dQ phuong iign tOi
da ld l20kmlh, ndng lpc thi6t bi, nhdn luc crja
ciic nhd thAu drip img y€u cAu thi c6ng co gidi
cao. Tuy vdy citc dang v{t liQu h6n hgrp asphalt
chdn trong d6 h6c, vflt liQu h6n hqp asphalt
nhi6u d6 chua duoc nghi€n cuu rip dpng.
ViQc img dpng loqi v6t liQu asphalt trong k6t
c6u bio vQ mrii d6 bi6n o ViQt Nam hipn moi
chi
dung lai o mfc dQ nghidn cr?u vdi k6t qui cria
eC tai NCKH c6p Nhd nu6c ,.Nghi€n cuu img
dpng v4t li6u h5n hgp dC gia c6 d6 bi6n chiu

.

duoc nu6c trdn qua do s6ng, triAu cuong, bdo vd
nudc bi6n ddng" do ViQn khoa hgc Thriy lqi
ViQt Nam thgc hiQn.
4.1. Tinh torin thi6t k6 dSng t6t c6u bio vQ
mdi tIO bi6n bing vgt IiQu h6n hgp atphatr

chin trong il{

hQc

a- Mgc nudc thi6t k6, s6ng thirit k6:


Xric dinh theo TCVIV 9901:2014 _ C6ne
trinh thriy lqi - y6u cAu thitit tii Ae Uien.
b-Thitit kti chiAu ddy lcrp gia cO
[21:
+ Theo c6ng th*c:
n = o,r

p
s.'l!.-l.r
l6 (t-v2)'' o^l..r{)
1

(4.1)

c

Trong d6:
ft - Chi6u dey lop gia c6 (m);
c4-tJng

sudt ph6 h6ng v6t liQu hdn

hqrp

asphalt (N/m2);

Hinh 3.I : (Jng clung loai vat li€u lt6tt ltop
asphalt chdn trong dd hQc d€ bi€n o Ha Latt

P - Lpc s6ng (N/m);

.S

-Md dun dQ cimg cria v4t ligu h6n

hgrp

asphalt (N/m2);

TAP CHf TAI NGUYEN NUdC S6

.-.:.

-

41


* KHoA Hec c6Nc NGHp *
" -Tj s6 Poisson

AOi vOi

vat lieu h5n hqp

asphalt:

phin lgc nAn (N/-').
0.75- He sd chi€t siim.

c - lv{6 dun


+ Trwdng hW lop gia cii cd chdn giii:
Ap lpc dAy n6i ctng dugc tinh nhu cdng thric
(4.2) nhung gi6 tri c

A ,.4.

-

r.l

.l

,^

:

..

day, phin luc nAn vd d0 cao s6ng ti6u chuAn,
mdi d6c dC d6i v6i lop gia c6 bing vat liqu h6n
hqp asphalt chdn trong d5 hQc
^, .i.., keA,,lop gia cd chlu 6p lgc ddy n6i:
c -Thi6t
Giim 6p ltrc dAy n6i do 6p suAt dAy nOi Uing
, .i ..
c6ch tao ra cdc 16 th6ng trong l6p gia c6.
+ Trudng hW lop iio rA nlrA'n[ c6 chdn giit:
Ap lgc dAy n6i dugc tinh theo c6ng thfc Van
der Veer.


c tinh theo c6ng thric sau:

t-(s+q+v
' )'''

Theo biAu d6lQp sdn:

Su dgng cdc bi€u d6 lap sdn tir quan hQ chi6u

du-o.

Trong d6:
.!
tr'l
+,
^r.l
q- Chi6u
ddi chdn dd, ki6u cam climg ho4c
nam ngang (m).
d- Thi6t tii tcrp gia c6 bing vft liQu h6n hqp
asphalt d6m bdo tli6u kiQn kh6ng bi truqt
, a,, gia
-, .a. k0
lcrp
c6 b[ng bO t6ng asphalt ph6i
Thi6t
dim bdo kh6ng bi truqt hoac bi treo l4i mQt
- '1. l€n ho{c l6m xu6ng cUc b0;
' I

phdn;
bi be gdy,l6i
bi ddy n6i.
.:.,:
.
1.
-^
+Thi1t
ke d0
day lry Sta c6 khi c6 gia c6 chdn:
Ti6u chudn thitit k€ tfnh theo so d6 6p lgc dAy
n6i nhu tr6n hinh 4.2

IIinh 4.1 - So dd h6a top gia cii khi dp datng
c6ng thftc Van der Veer
OAy n6i lon nh6t

khi Y <0,8+0,85

a+v
Ap luc AAy n6i tinh theo cQt nudc (m):
p = c.Qu
9.2)
Trong il6:
c - HC s6, c tinh theo cdng thric:

v - Tinh bing 50% d0 ch€nh mgc nudc cao
nhdt vi mgc nu6c'trung binh (m).
d - Dg ch6nh mgc nudc trung binh di5n mpc
nudc thAp ntr6t (m).


n -Hes6 - n : llm vot mh hg sO mai d6c d6.
/, - ChCnh lQch mgc nu6c tru6c dO vi mfc
,l

nudc ngdm trong thdn d6 (m).

42

TAP CHtTAt NGUYeN NudC S6 t -ZOl z

Ilinh 4.2- So di dp sutit dtiy nAt dudi ddy top
gia cii biing vdt lieu hdn hqp asphalt
Ti0u chuAn trugt:

o, p,

"f

.g(f

o*o

cosa

-

sin

a)


Ti6u chuAn dAy nOi:
o'o

h>

po,g'cosd

Trong d6:
ft - Chi€u day lop gia c6 (m;;
o*o-Ap lyc dAy nOi ton ntr6t
o*o= p*g(p+&cosa)
a - G6c m6i nghi€ng cria tt6

Nl#):

(<10);


* KHoA Hec cONc NGHE *
e- rcrOi lugng ri€ng cua asphalt (kg/mr);
p-- fnOi lugng
ri6ng cua nuoc bi€n (kg/m3);
g - Gia t6c trong truong (m's:)l

f -Hes6masiit:

-f

=tsdn€u6>0


neu O<0.
"f =teq
Q - G6c ma silt trong cua dAt n€n (d6);
0 - Goc ma s6t git lop gia c6 r'd dAt nAn (dQ).
NCu lcrp gia c6 kh6ng c6 ktit c6u chdn ph6i

ki6m tra d0 bAn sric cdng trong v6t liQu hdn hqp
asphalt trong pham vi cho ph6p.N6u dQ bdn sric
cdng kdm thi lop gia c6 phii tang chiAu ddy l€n
ho{c m6i ddc cua t16 phdi thodi hon.
e - Ki€m tra tfrc d6ng cua s6ng dQi vio lop
gia cd

t,

m/

r-

10c ao song..

T6c dQ s6ng dQi vdo lop gia c6 thuong r6t
l6n, dusc tinh theo.6Tj!""_
vn =

"tsdldrH r€r,.

Trong d6:
y"- T6c dQ s6ng vd tr€n m6i tryc titSp vdo lop

gia c6 (m/s);

d - Chi€u dey lop gia c6.

4.2.Thi c6ng thir nghiQm
Trong eC tai nghiOn cr?u khoa hqc

cAp

\ha

nu6c "Nghi0n cr?u img dUng vAt ligu h6n hqp d€
gia c6 d€ bi6n chiu duoc nudc trdn qua do s6ng.

tridu cuong, bdo vir nu6c bir5n ddng" do Vidn
khoa hoc Thriy lqi ViQt Nam thuc hi€n, d6 tmg
dung k6t qui nghiOn cuu cria de tei, nhim ki€m
chimg tfnh kha thi cria c6ng nghQ trong didu
kii,r Vi€t Nam, d6ng thoi d6nh gi6 tinh hqrp lj.
cta c6c quy trinh c6ng nghQ dA tai dd thgc hiQn
md hinh thir nghiQm cho mdt do4t dO 50m vd
img dgng mdt dang vat lieu h6n hq'p asphalt
nghiCn cuu d6 ld vdt liQu h6n hgp asphalt chdn
trong d6 hQc dC gia c6 dd bi6n.
a. V!trf c6ng trinh

Khu vuc cdn sria chta ndng c6p ttr K2l+003
- K2l+058 thuQc dd C6n Trdn - HAi HQu.
b. HiQn trang c6ng trinh


tctit c6u d6: M6i d6 phia bi6n dugc gia c6
bing c6ch lip ghdp ciic c6u kiQn b6 t6ng M200,

Hr= Hn- Chi6u cao s6ng vd tr0n m6i d0 (m);
P
Ar1
A
'
- Chi so song
vd, ( = 2,5;

ddy 23cm, chdn khay dugc gia cO Uang c6c 6ng
buy duong kinh lm, mat i16 d cao trinh +5,00

A - He sO On einl lop gia c6 loqi m6i nh8n;
d, - Chi6u sdu dnh hucrng cira bung s6ng (m);

gia c6 bing bd t6ng c6t th6p M200, ddy 20cm,
m6i dO phia ddng dugc phdn 6 bing d6 x6y vd
tr6ng co.
Tinh tr4ng hu hong cria do4n dd biiSn Hni Hau
theo di6u tra vir quan s6t: lorp gia c6 tu cao trinh
+2) ttb xu6ng bi bong, x6, ciic vdt liQu trong mdi
kd bi song l6i ra ngodi, c6u ki6n b! s6ng vd vat liqu
duoi chdn mai mdn g6y hu hai d6n k6t c6u lcp gia
c6 gdy m6t 6n ttinh m6i d6, n6u kh6ng sria chta
kip thoi sE m6t 6n dinh chdn d€.

f


h, - Tbngchii:u cao dnh huong iip luc s6ng;
,

t,

tY^

1

0,- He so 6n dinh v4t li6u chiu t6c d6ng s6ng,

,n^

@. =---::-

db

+TiAu chudn kidm

ta; J_=!Ad

1:'

Trong d6:
,
A1 a A
!A,
g,Chi so vd- ddi v6i song t6c dung trdn d6

ctm' ,- tunol'257'

=

I

r'

- Chu

k!

'l

c- Ydu cAu thay thi5, ndng c6p:Tr6n co so
hiQn tr4ng hu hong clo4n dd nhu trdn, dua ra

H'

s6ng (s);

a - G6c nghidng m6i dd (oo);
& -DQ cao s6ng vd;
O - HQ
A

sO On

Cintr tdng th6,

- Ty trgng vdt lQu lorp gia


O, =

c6,

+
ab

o=

,^

o,

;

phuong 6n sta ch&a nhu sau:
Thay th{i lop c6u kiQn b6 t6ng lsc gi6c tr6n
m6i dO phfa bi6n dd bi hu h6ng bing lop gia co
moi sri dgng v4t liQu h6n hqp asphalt chdn trong
d6 h6c. Pham vi tt K2l+003 - K2l+05g. r'ir rr:
cao trinh -0,5 d6n +2,1m.

TAP CHI TAI NGUYEN NUdc s6 i -.:.

-

43


*


KHOA HQC CONG NGHp

Hinh 1.3. Hr hong de bien Con Tron - Htii Hqu
d. Td chric thi c6ng tai hien trudng:

+ Thi c6ng c6ng tdc cltit
B6c bo m6i d€ cfr: Dtng m6y ddo b6c bo d6
hQc chdn d6, t6m Lit m6i dC, l6p dQm thorit nudc
mdi dd cff.

C6ng t6c aAt: CtriAu day lop bio vQ m6i dd
thi c6ng m6i ddy hon lop bAo vQ c[ n6n c6ng
t6c d6t o ddy chir ytiu ld dio b4t m6i d6t. Oo
n6n dAt cta dd dd 6n dinh, qu6 trinh thi c6ng
bing thri c6ng n€n kh6ng cAn gia c6 dAm n6n.

T4i nhirng vi tri c6 d6u hieu spt trugt, cAn phAi
boc dAt l€n d€ dAm n6n l4i. Sau khi dAm n6n l4i
cin thi nghiQm kiiSm tra cdc chi ti6u co l1f cua
d6t dip.
a- Thi c6ng tAng lgc ngugc
Do d{c thir cia c6ng t6c thi cdng v4t liQu h6n
hqp asphalt chdn trong d6 hQc ld v4t liQu asphalt
o d?ng n6ng c6 khd ndng xdm nh4p viro ciic khe
kE cua d6 ddm, do v4y A,i dam bio h6n hqp
asphalt kh6ng xdm nh4p vdo trong khe kE cira
da dam tAng lgc ldm tic tdng 19c, tloc nguoc g6m ba lop: lop du6i cirng ti6p xric
voi than d0 li vdi dia k! thu4t d4ng kh6ng dQt,

lop gita le d6 dtrh'ddy 15cm, lop tr€n cirng ld
r di d1a k1' thu4t d4ng dQt (chiu dugc nhiet d0
d6n 2000C. Qua thi nghiQm, loai vdi dla k!
thuat det co thd chiu dugc nhiet d0 cao ctia
asphaln'd kh6ng biasphalt long th6m qua
b- Trinh tg thi c6ng nhu sau:
Trni lop vdi dia ky thuat lo4i kh6ng dQt tr€n

44

TAP CHf TAI NGUYEN NUdC S6 I -ZOI Z

*

m6i nghi6ng ctra de da dugc dAm ch{t ve lam
phang bing thu cdng, khdu n6i vd neo git theo
dring quy trinh;
Dung mrly dio xric vir rfii, san g4t tAng dim
lgc, d6 tAng d6 ddm lgc dugc 6n dinh, trong quri
trinh thi cdng str dpng gAu cira m6y ddo v5 d€
dAm chat. Ki€m tra chiAu ddy theo thi6t k6;
Trni lop vdi dla k! thuat loai det phia tr6n
tAng ddm lqc bdng thir c6ng, khdu nr5i, neo git
theo dirng q;y trinh.
Rai d6 hQc, dinh vi 6ng ti6u tho6t nu6c
Dtrng m6y ddo tet hqp voi nhdn c6ng thu
c6ng rdi d6 hQc chdn, m6i d6, san g4t phing,
dinh vihQ th6ng 6ng ti0u tho6t nu6c.
Sdn xuAt h6n hqp asphalt: Ddy ld mQt khdu
quan trgng nhdt cua giai do4n thi c6ng, ch6t

luqng vft liQu hdn hqp asphalt quyCt dinh den
ch6t luqng t6ng th6 c6ng trinh. Dd vat ligu h5n
hqp asphalt ddm bdo ch6t lugng trong di€u kiQn
thuc t6 hiQn trucrng, tr€n co so cAp ph6i v$t liQu
thi nghiQm trong phong thi nghiQm, t4i hiQn
trudng cAn dugc trQn thri vd thi nghiQm ki6m tra
c6c chi ti€u co ly co bdn nhu d0 nhot, quan hQ
gita dQ nhot vd nhiqt d0 h5n hqp, qu6 trinh m6t
nhiQt cua h6n hqp theo thoi gian, ki6m tra hiQn
tugng phdn tAng, t6ch lop, tr€n co so d6 hiQu
chinh thenh phAn vi di6u chinh titin d0 thi c6ng
cho phu hqp.

C6c khdu co bAn crla qu6 trinh san xu6t h5n
hqp asphalt bao gdm: N6u nhya bAng dgng cp

chuy€n dung; Cdn dong ciSt [9u, bQt kho6ng
theo c6p phOi thyc t6 (c6 tinh d6n d0 Am ctra c6t
lieu); S6y n6ng c6t liQu, bQt d6 tai budng ddt;
TrQn c6t liQu, bQt dii, bitumen theo t! lQ c6p
ptrOi ttrgc tti; Xd vflt liqu h6n hgrp asphalt ra
thtrng chria.

Thi c6ng r6t h5n

hgrp asphalt vdo trong d6

hQc: Su dgng m6y ddo v4n chuy6n v4t liQu h6n

hqp asphalt tt thtng chria tr€n mflt <16 xu6ng

kh6i d6. Dirng g6u mdy dio r6t h6n hqp vdo d6
hQc ddm

bio y6u

cAu hdn hq'p l6p d6y c6c khe


* KHoA Hec cONc NGHS *
rn
eo

[n
uri
.i
oe

€n

llu

r6ng giira ciic vi6n drl hQc. Dung thu cong san
rrii hoirn thiQn nhirng vi tri cuc bo edu mdl,ddo
r6t chua d6u ho4c cdn s6t.
c- MQt sO c6ng vi€c khric:
Ti6u tho6t nu6c trong qua trinh rhi cong:
Do do4n d6 thi c6ng c6 khoi l;or:s rhi cong
nho, thoi gian thi c6ng ngan chu r eu rdn dung
thoi gian chAn tridu ndn o dar kl:.i:rs C5r ra
v6n d6 dap de qudy ngin nusc mir.

ViQc ti€u tho6t nuoc rhdm: K6t cAu chan
dd ct dd c6 bO tri ddy 6ng bi phia ngodi r.oi

Lgn

cao trinh d6y 6ng bi - 2,5m thdp hon cao
trinh ddy ldp gia cd chdn dd bing hdn hop
asphalt chdn dd hQc thi c6ng moi. Vi v4y c6
th6 tam dO dA hQc chdn trong mQt s6 6ng bi,
sri dung nhirng 6ng bi niry nhu nhtng hd ga
thu nudc d6 bom nudc ra ngodi bing m6y
bom. Sau khi thi c6ng xong sE x6p hodn trd
dri hQc vdo ciic 6ng bi ndy nhu hi€n trang

lQu

ban dAu.

r9n

Hodn tr6, vd sinh hiQn trudng: Sau khi thi
c6ng xong m6i dC phia dudi sE titln hdnh dgn
dep vQ sinh phAn mdt, m6i dd c0 xung quanh
bi dnh huong trong qu6 trinh thi c6ng. C6c
v4t tu thua nhu cttt, d6... s€ dugc don dep thu

hir

lg,
au


rdt
.en

on

tra
he

ndt

l9n
t9u
)ng
;.

10n

cu
ang

cot
ddt;
cap

tra
\d
h6n
rong


od6
khe

MOT SO HiNH ANH THI CONG THI.J
NGHIEM TAI HIEN TRUONG

Hirtli J.J. Ltn htto ti mai

di suu khi thi cortg

Itotirt thien

gom vdo noi quy dinh. Dung mey bom xit
nudc rira sach m6i d0, mflt dd con dat cat
vuong vdi.
,:',.-"*
An todn lao ddng: Do ld do4n dd thi c6ng
thri nghi6m, quy m6 c6ng trinh nho ndn
kh6ng thC thi c5ng co gi6i todn bQ mn phdi
ktit hqp gita co gi6i vd thu c6ng.
Mdt kh6c, ring dung c6ng nghQ v4t liQu
h6n hqp asphalt chdn trong dri hQc AC tni
Hinh 4.5. Hinh anh lop bao v€ sau mot
c6ng thi nghiQm mQt do4n dd lAn dAu ti€n
thdi gian sa dung
duqc thUC hign d ViQt Nam, vat liCu hdn hqp
asphalt c6 nhiQt d6 cao 130-1700C, tinh linh
V. KET LUAN
ddng cao, l4i thi cdng d dla hinh m6i d6c r6t
Til nhirng k€t quA nghidn ciru, img dgn_e r i:

nguy hi6m n€n trong qu6 trinh thi c6ng cin
phdi tudn thfi ch{t ch6 c6c quy dlirh vd an liQu asphalt d€ gia cd m6i 116 bi,5n tren rh6
dd ndu d tr6n cho th6v tinh tru vi€t vd tiim
todn lao dQng.

T::*=.+'

TAP CHITAI NGUYEN NUdC S5

'.::.-

45


*

KHOA HQC COXC NGHE *

su dpng loai r.dt li€u ndy trong xdy dpg c6ng
trinh rhnl lqi noi chung vd ki5t c6u b6o vQ mdi
r.
! .:
,J€ bi€n noi ri€ng la rdt ph6 bi6n vd dem l4i hiQu
quA cao.

O nuoc ta hi€n nay dd ring dgng mQt
t

r:


s6

Nam. DiAu d6 cdng khlng dinh khi ning img
dgng ktit c6u bdo vQ m6i t10 bi€n ViQt Nam
bing vft liQu h6n hqp asphalt chdn trong dd
hQc, mQt dang ktit c6u mdi trong linh vlrc x6y
dgng d0 bi6n o ViQt Nam

I

dgng k€t cdu bdo vQ m6i dO bi€n nhu dd trinh
bAv s tr€n nhtmg vdn chua thgc su hiQu qui.
.:
\-i0c ti€p tuc nghiOn criu tim ra cdc dqng k€t

c6u bdo v0 m6i
I
t'
t
cap oacn.
So v6i c6c


vft

bi6n ludn ld cAn thitit vd

liQu gia c6 chring ta thulng


dirng trudc ddy thi vft liQu h6n hgrp nhya
dudng, cdt, dd c6 mQt sO tinh n6ng uu vi6t, d6
rr
r
ld: khd' ndng
chdng
xdm thgc trong m6i trudng
^
nudc bi6n t6t, khd ndng biiSn dAng, den h6i t6t,
c6 thiS thich img mQt c6ch mOm d6o v6i nhirng
..4
bi€n d4ng, hin sgt cria n€n d€ vi thdn d6, h4n
chti dugc nhirng hin sgt, x6i lo cpc bQ cira dd
bi6n, t10 biin vd tudi thq cao, khoing 50-70
ndm (Thuc tii d He Lan c6 nhirng c6ng trinh
xdy dpg tir nhirng nbm 1950 d6n nay v6n cdn
I

..

ton tal).
O nudc ta, tri6n vgng img dpng lo4i vat lieu
ndy ld c6 tinh kh6 thi vdi nhfrng uu ditim nhu
de kC tr€n, hiQn nay bitum tuy cdn nhap khAu
nhung dugc sir dgng rQng rdi trong ngirnh giao
thdng, vi trong tuong lai c6c nhd m6y lqc dAu
cria chring ta di vio hopt dQng, luqng bitume
s€ ngdy cing nhi€u vi rd, vi v{y, viQc nghiOn
cuu img dpng vf,t liQu asphalt dO gia cO Ae
bi6n ld cAn thiiit ci vO y nghia khoa hgc vd

thuc ti6n.
Qua ktit qui nghiOn cuu <10 tni I(HCN c6p
nhd nuoc "Nghi€n cr?u img dUng v?t lipu hdn
,< r^ r.'
r
rl
hqp d€ gia c6 d0 bian chiu dugc nu6c trdn qua
do s6ng. triAu culng, b6o vi nudc bi6n ddng"
dd nghi€n cuu d4ng kiSt c6u bio vQ m6i dO
ill
,:
bi€n bang r qt liQu asphalt, bu6c ddu cho thdy
tich khd thi vd sg pht hqp cria loai vat liqu
.
.' ,I
I . .
niry voi k€t cdu bdo vQ m6i tl6 bi6n cria ViQt

46

T P CHf TAt NGUYeN NudC S6 t-Zov

TAI LIE,U THAM KHAO
1. TC\,rN 9901:2014
ydu cAu thiiSt k6 dO bi6n

-

C6ng trinh


thty lqi

i

r
r.
2. Ti€u chudn
k!
thuflt 6p dqng cho chuong
trinh cirng c6, bao vp vd n6ng c6p d€ bi6n @an
hanh theo Quy6t dinh sO S7IQD-BNN-KHCN
ngiy 08/0112010);
3. TS. Nguy6n Thanh Bdng vi nnk, 86o c6o
t6ng k6t aA tai NCKH c6p nhn nudc 'Nghi€n

cftu img dung v?t liQu h6n hqrp di5 gia cti tt6 bi6n
chlu dugc nudc trdn qua do s6ng, tridu cudmg,

blo vd nudc biiin dfog", n6m 2016;
4. Vfi Dric Chinh vi nnk - Sd tay thi6t t6
r7
h6n hqp bC t6ng nhga theo phuong ph6p
Marshall, HeNQi -2009;
5. Pham Duy Hiru vd nnk - BO tdng asphalt
vi h6n hgrp asphalt, Hi nQi - 2009;
.
nA
i
,^
r..

t rr r
6.
CAm nang b0^ tdng bitum shell, Nhd xudt
ban giao thdng v{n tii, Ha NQi, 1990;
7. THE USE OF ASPHALT
HYDRAULIC ENGINEERING.

Ngtwi phan bi€n:TS Nguy6n Quang Cudrng
Ngay phdn biQn xong. 14-12-2016



×