Tải bản đầy đủ

Đề cương Tiểu luận: Chất lượng công trình trong xây dựng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG TRÌNH
  

TIỂU LUẬN

CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TRONG 
XÂY DỰNG

GVHD

:  MỴ DUY THÀNH

Học viên

: TRƯƠNG MINH THIỆN

Lớp

: 21QLXD11­CS2


Chuyên ngành :  Quản lý xây dựng
Mã số

: 138580302094


Học viên: Trương Minh Thiện                                                              GVHD: Mỵ Duy Thành
TP HCM – 2014

NỘI DUNG TIỂU LUẬN
I. THÔNG TIN VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề  tài:  “Nghiên cứu các chỉ  tiêu về  mức độ  an toàn, vệ  sinh môi  
trường và đáp  ứng kỹ  thuật trong đánh giá chất lượng công trình xây dựng  
tại Bình Dương”
2. Bộ môn quản lý: Công nghệ và Quản lý xây dựng
3. Mục đích nghiên cứu đề tài
­Nghiên cứu hệ thống hóa lý luận về đánh giá chất lượng công trình xây 
dựng tại Bình Dương.
­ Phân tích và đánh giá thực trạng mức độ  an toàn, vệ  sinh môi trường 
của các công trình xây dựng tại Bình Dương.
­ Đề  xuất một số  giải pháp nâng cao chất lượng an toàn, vệ  sinh môi 
trường của các công trình xây dựng tại Bình Dương.
4. Phương pháp, nội dung nghiên cứu và các kết quả đạt được
 Phương pháp nghiên cứu

­ Phương pháp kế thừa;
­ Phương pháp điều tra khảo sát, thu thập thông tin, xử lý và phân tích;
­ Phương pháp thống kê và xử lý số liệu;
­ Phương pháp chuyên gia.
 Nội dung

­ Tổng quan về  mức độ  an toàn, vệ  sinh môi trường của các công trình 
xây dựng tại Bình Dương.
­ Phân tích, đánh giá thực trạng mức độ  an toàn, vệ sinh môi trường của  
các công trình xây dựng tại Bình Dương.
­ Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng tại 
Bình Dương.
 Kết quả đạt được
Môn học: Chất lượng công trình trong xây dựng                                                             Trang 
2                             
Học viên: Trương Minh Thiện                                                              GVHD: Mỵ Duy Thành

­ Phân tích và đánh giá thực trạng mức độ  an toàn, vệ  sinh môi trường 
của các công trình xây dựng tại Bình Dương.
­ Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng tại 
Bình Dương.
­  Ứng dụng giải pháp trên cho địa bàn thị  trấn Phước Vĩnh huyện Phú 
Giáo tỉnh Bình Dương.
Tp. HCM, ngày …… tháng …… năm 2014
Người đăng ký

                        
   Trương Minh Thiện

II. XÂY DỰNG NGÔI NHÀ CHẤT LƯỢNG
1. Xác định các yêu cầu của đề tài: “Nghiên cứu các chỉ tiêu về mức độ  

an toàn, vệ  sinh môi trường và đáp  ứng kỹ  thuật trong đánh giá chất lượng  
công trình xây dựng tại Bình Dương”.
­ Các yêu cầu của luận văn:
+ Xây dựng luận văn đề cương;
+ Điều tra, thu thập số liệu, tài liệu liên quan;
+ Phân tích các tài liệu tìm được;
Môn học: Chất lượng công trình trong xây dựng                                                             Trang 
3                             


Học viên: Trương Minh Thiện                                                              GVHD: Mỵ Duy Thành

+ Nêu ra thực trạng và tìm ra nguyên nhân;
+ Đề ra giải pháp cụ thể;
+ Kết luận.
­ Thu thập các tài liệu có liên quan đến đề tài luận văn bằng cách sử dụng  
các phương pháp: Sử  dụng Internet, trang Web điện tử; sử  dụng sách, báo; 
Lấy thông tin từ các chuyên gia đi trước; thu thập các số liệu và hình ảnh từ 
thực tế  tại công trường xây dựng; phỏng vấn ngẫu nhiên trực tiếp các công 
nhân tại công trình thi công về mức độ an toàn của công trình...
­ Sau khi thu thập, các dữ liệu sẽ được đưa vào trong ngôi nhà chất lượng.  
Trong bước này điều quan trọng là phải sử  dụng, đáp  ứng yêu cầu của bản  
thân để thõa mãn mục đích của đê cương được hoàn thiện.
­ Phải mô tả  được những gì là cần thiết nhiết để  có thể  hoàn thành các  
mục tiêu của luận văn. Danh mục các yêu cầu này sẽ được đưa vào trong ngôi 
nhà chất lượng. Không chỉ  học viên là người sử  dụng cuối cùng mà còn bao 
gồm những nhóm ảnh hưởng . Những yêu cầu luận văn thường là nền tản để 
phát triển luận văn thành một bài luận văn. Sau khi được tập hợp lại các yêu  
cầu sẽ được triển khai, các yêu cầu tương đồng sẽ được nhóm thành các  loại 
và được viết thành các thư  mục bằng việc sử  dụng biểu đồ  quan hệ  hoặc 
biểu đồ cây. Để từ đó ta có thể xác lập được mức quan trọng của các yêu cầu  
đã được thiết lập.
2. Nhận diện các phương pháp thực hiện

Phương pháp thực hiện mô tả  cách thức để  thực hiện từng phần cụ  thể 
của luận văn, phương pháp thực hiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu của luận 
văn. Phương pháp thực hiện giúp ta cụ  thể  hóa những yêu cầu cụ  thể  thành  
một bài luận văn chi tiết và hệ thống. Việc liệt kê các phương pháp thực hiện 
cụ  thể  có tính quyết định đối với việc thõa mãn yêu cầu luận văn. Những  
phương pháp thực hiện của luận văn được xác định:
+ Sử dụng phần mền và các thao tác soạn thảo văn bản hiện đại;
+ Áp dụng phương pháp nghiên cứu để thu thập số liệu;
+ Nhờ sự đánh giá của chuyên gia;
+ Nghiên cứu tài liệu tìm ra nguyên nhân;
+ Từ nguyên nhân đưa ra giải pháp cụ thể;
+ Tập hợp đưa ra kết luận.
3. Liên kết thuật tính của học viên với phương pháp thực hiện
­ Đây là phần mái của ngôi nhà chất lượng, nó biểu diễn mối quan hệ 

từng đôi giữa các phương pháp thực hiện với nhau và giữa các phương pháp 
Môn học: Chất lượng công trình trong xây dựng                                                             Trang 
4                             


Học viên: Trương Minh Thiện                                                              GVHD: Mỵ Duy Thành

thực hiện với các yêu cầu luận văn. Những dấu hiệu khác nhau sẽ  được sử 
dụng để  biểu thị  mối quan hệ  này; giúp xác định kết quả  của việc thay đổi 
đặc tính của sản phẩm luận văn luận văn hoàn thành và khả năng của người  
hoạch định để tập trung vào sự kết hợp giữa những đặc tính hơn là từng đặc  
tính đơn lẻ. Được thể  hiện cụ  thể  trong mô hình ngôi nhà chất lượng được 
xây dựng trong mục 7 của chương.
­ Phần mái này cho thấy mối quan hệ  có thể  tích cực, có thể  tiêu cực 

giữa từng cặp phương pháp thực hiện với nhau và giữa các phương pháp thực  
hiện với các yêu cầu luận văn. Mối quan hệ  tiêu cực thể  hiện sự  thõa hiệp  
tiềm ẩn giữa các phương pháp thực hiện và giữa các phương pháp thực hiện  
với các yêu cầu luận văn, nghĩa là: nếu trong một cặp, đặc điểm này tăng lên  
chỉ  khi nào đặc điểm kia phải ít được chú trọng hơn. Đây cũng chính là khu 
vực đòi hỏi sự cải tiến để lật ngược mối quan hệ hoặc phải chấp nhận thõa 
hiệp.
4. Đánh giá sản phẩm đạt được dựa trêm các yêu cầu đã xây dựng
­ Đây là ma trận được lập nên bởi các phương pháp thực hiện và tiếng  

nói chung của các yêu cầu cần luận văn  đánh giá. Trong bản thân ma trận,  
những dấu hiệu khác nhau được sử dụng để nhận diện mức độ của mối quan 
hệ. Mục đích của ma trận này là cho biết những đặc tính kỹ  nhắm vào các  
thuộc tính yêu cầu nào của luận văn. Việc thiết lập có thể  dựa vào kinh  
nghiệm chuyên môn, từ việc thu thập thông tin khách hàng hay thử nghiệm.
­ Những phương pháp thực hiện có thể   ảnh hưởng đến thuộc tính yêu 

cầu của luận văn. Qua phần mô tả  trong ngôi nhà chất lượng ta nhận thấy 
mối quan hệ giữa thuộc tính của luận văn và các phương pháp thực hiện đáp 
ứng yêu cầu cần thiết của luaanh văn.
5. Đánh giá phương pháp thực hiện của thiết kế  và mục tiêu phát 

triển
­ Phản ánh sự  kỳ  vọng của ta vào luận văn, đánh giá sự  cạnh tranh của 

đề  tài và qua đó giúp ta tìm ra được điểm mạnh, điểm yếu của đề  tài từ  đó  
đưa ra giải pháp cải tiến. Điểm mạnh của đề tài: tập trung vào xây dựng mối  
quan hệ giữa con người và môi trường làm việc không quan tâm đến các công 
thức tính toán, đây là đề tài chủ yêu đòi hỏi khả năng quan sát và tìm kiếm tài  
liệu để  củng cố  hiểu biết để  có thể  phát huy nó thành luận văn. Điểm yếu  
của đề tài: Đây là một đề tài ít được quan tâm, có thể nói là có sự nhàm chán 
Môn học: Chất lượng công trình trong xây dựng                                                             Trang 
5                             


Học viên: Trương Minh Thiện                                                              GVHD: Mỵ Duy Thành

trong đề này đối với học viên vì chủ yếu là lý thuyết không hề liên quan đến  
vấn đề tính toán; ít tìm được tài liệu liên quan đến đề tài và chủ yếu phải tìm 
hiểu thực tế trên công trường xây dựng.
­ Bằng việc áp dụng các TCVN, QCVN liên quan đến các yêu cầu về an  

toan và vệ  sinh môi trường xây dựng đề  tài sẽ  cho mọi người thấy rõ được 
tầm quan trọng của nó đối với vấn đề  xây dựng hiện nay. Giải pháp được  
đưa ra là 
phải đào tạo công nhân ngay từ  đầu để  họ  có thể  nhận thức về  mức độ  an  
toàn và vệ sinh môi trường tại công trường nơi họ sẽ làm việc để giúp họ có  
thể tự mình bảo vệ chính mình bằng các biện pháp hỗ trợ cần thiết.
6. Xác định phương pháp thực hiện để triển khai thực tế
­ Từ  những giải pháp ta đưa vấn đề  vào thực tiễn công việc hàng ngày 

trên công trường, thiết yếu nhất là bảo hộ lao động, các bảng cảnh báo nguy 
hiểm tại công trường…
­ Yêu cầu các nhà thầu xây dựng cũng như chủ đầu tư quan tâm hơn đến 

vấn đề an toàn và vệ sinh môi trường trong xây dựng. Nhà thầu có thể mở các 
lớp hướng dẫn sử dụng bảo hộ lao động trong xây dựng để có thể trang bị 
cho công nhân những kiến thức bổ ích giúp họ xủ lý kịp thời và tránh được 
những tai nạn lao động xảy ra bất kỳ lúc nào khi họ làm việc.

7. Xây dựng Ngôi nhà chất lượng

   X

X

Môn học: Chất lượng công trình trong xây dựng                                                             Trang 
6                             


Học viên: Trương Minh Thiện                                                              GVHD: Mỵ Duy Thành

X
X
X
Yêu 
Cầu

Quan 
trọng

Sử dụng 
Áp dụng 
phần 
Nghiên 
phương  Nhờ sự 
mền và 
cứu tài 
pháp 
đánh giá 
các thao 
liệu tìm 
nghiên 
của 
tác soạn 
ra 
cứu để  chuyên 
thảo văn 
nguyên 
thu thập 
gia
bản 
nhân
số liệu
hiện đại

Xây dựng đề 
cương luận văn
Điều tra, thu 
thập số liệu, tài 
liệu liên quan
Phân tích tài liệu 
Nêu ra thực trạng 
và tìm ra nguyên 
nhân
Đề ra giải pháp
Tổng kết luận 
văn
113

6

5
4

3
2
1
81

Từ 
nguyên 
nhân 
đưa ra 
giải 
pháp cụ 
thể

Tập hợp đưa ra 
kết luận

H

M

L

L

L

L

96

L

H

H

L

L

L

110

H

M

H

H

L

L

128

L

L

L

H

M

M

54

M

L

L

M

H

M

40

H

L

L

L

L

H

22

93

81

43

39

Trong đó: 
­ Độ mạnh yếu của sự tương quan:

+ H Mạnh = 9
+ M Trung bình =3
+ L Yếu = 1
­ Ảnh hưởng lẫn nhau giữa yêu cầu và phương pháp thực hiện:Tích cực mạnh

+  

Tích cực

+  X     Tiêu cực
Môn học: Chất lượng công trình trong xây dựng                                                             Trang 
7                             


Học viên: Trương Minh Thiện                                                              GVHD: Mỵ Duy Thành

+

Tiêu cực mạnh

                                                                 TP.HCM, ngày       tháng      năm 2014
                                                                                                  Người thực hiện

                                                                                               Trương Minh Thiện

Môn học: Chất lượng công trình trong xây dựng                                                             Trang 
8                             Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×