Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

Khoá luận tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty cổ phần bột giặt LIX

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (910.85 KB, 107 trang )

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 H

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO 
TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT 
GIẶT LIX

Họ và tên sinh viên: ĐINH THỊ KHA
Ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Niên khóa: 2005 ­ 2009


Tháng 07/2009


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt 
LIX

LỜI CẢM ƠN
Như  chúng ta đã biết học đi đôi với hành, nếu chúng ta chỉ  học lý thuyết 
suông thì chúng ta sẽ không thấy được hết thực tiễn công việc, những khó khăn và  
cách thức thực hiện một quy trình sản xuất, cách thức xây dựng một hệ thống xử lý 
như  thế nào? Chính vì thế  tôi đã thực hiện khóa luận “ Xây dựng hệ thống quản lý  
môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 tại Công ty cổ phần bột giặt LIX”.
Để hoàn thành khóa luận này bên cạnh sự nỗ lực của bản thân còn có sự giúp  
đỡ của thầy cô, gia đình, bạn bè…Vì thế tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến:
 Cô Nguyễn Trần Liên Hương đã chỉ bảo tôi trong thời gian thực tập.


 Cô Bùi Thị  Cẩm Nhi đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo tôi trong suốt quá trình 

làm khóa luận.
 Các Thầy Cô giáo trong khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường Đại Học 

Nông Lâm TPHCM đã tận tình truyền đạt kiến thức cho tôi.
 Các bạn sinh viên lớp DH05MT đã chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp những ý  

kiến quý báu cho tôi.
 Gia đình đã tạo điều kiện, động viên và là điểm tựa tinh thần cho con trong 

suốt quá trình học tập.
 Ban lãnh đạo Công ty cổ phần bột giặt Lix đã tạo điều kiện cho tôi thực tập  

tại Công ty.
Xin chân thành cám ơn!
Tp. HCM ngày 12 tháng 07 năm 2009
Sinh viên 
Đinh Thị Kha

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

i


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt 
LIX

TÓM TẮT KHÓA LUẬN
Công ty cổ  phần bột giặt Lix thuộc Tổng Công ty hóa chất Việt Nam – Bộ 

Công Nghiệp, hoạt động chính của Công ty là sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp và  
mỹ  phẩm, sản xuất kinh doanh các loại hóa chất (trừ  hợp chất có tính độc hại  
mạnh), kinh doanh xuất nhập khẩu. 
Trong quá trình thực tập tại Công ty, từ việc quan sát thực tế và tìm hiểu về 
công tác quản lý môi trường tại Công ty tôi đã  nhìn nhận được sự cần thiết phải có 
một biện pháp quản lý và xử lý hiệu quả các vấn đề môi trường tại Công ty.Vì vậy  
tôi đã quyết định áp dụng một công cụ  quản lý đó là tiêu chuẩn ISO 14001: 2004,  
đây là tiêu chuẩn quốc tế  về  bảo vệ  môi trường được sử  dụng rộng rãi trên thế 
giới. Lợi ích của tiêu chuẩn này là hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng hệ thống 
quản lý môi trường có hiệu quả nhất, phù hợp với  các yêu cầu pháp luật và các yêu 
cầu khác nhằm giúp các Công ty đạt được các mục đích về kinh tế môi trường.
Tôi thực hiện đề tài “ Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn  
ISO 14001: 2004 tại Công ty cổ phần bột giặt Lix” với mục đích:
o Tìm hiểu nội dung và các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế  ISO 14001: 2004 

trong việc xây dựng Hệ thống quản lý môi trường.
o Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam trong  
quá trình triển khai áp dụng ISO 14001: 2004.
o Nhìn nhận các vấn đề  môi trường tại Công ty từ  đó thấy sự  cần thiết phải 
xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001: 2004
o Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 tại  

Công ty cổ phần bột giặt Lix.

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

ii


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt 

LIX

MỤC LỤC
         Trang
 LỜI CẢM ƠN                                                                                                                                                           
 
..........................................................................................................................................................
   
 I
 TÓM TẮT KHÓA LUẬN                                                                                                                                      
 
.....................................................................................................................................
    
 II
 MỤC LỤC                                                                                                                                                              
 
.............................................................................................................................................................
    
 III
 DANH SÁCH PHỤ LỤC                                                                                                                                        
 
.......................................................................................................................................
    
 V
 DANH SÁCH BẢNG                                                                                                                                             
 
............................................................................................
    
 VI
 DANH SÁCH HÌNH                                                                                                                                              

 
......................................................................................................
    
 VI
 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT                                                                                                                 
 
................................................................................................................
    
 VII
 CHƯƠNG 1                                                                                                                                                         
 
........................................................................................................................................................
    
 VIII
 MỞ ĐẦU                                                                                                                                                             
 
............................................................................................................................................................
    
 VIII
 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ                                                                                                                                              
 
.............................................................................................................................................
  VIII 
 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU                                                                                                                        
 
.......................................................................................................................
  VIII 
 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU                                                                                                                          
 
........................................................................................................................

  IX 
 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU                                                                                                                 
 
................................................................................................................
  IX 
 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU                                                                                                                             
 
............................................................................................................................
  IX 
 1.6 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI                                                                                                                                       
 
......................................................................................................................................
  IX 
 CHƯƠNG 2                                                                                                                                                             
 
...........................................................................................................................................................
    
 X
 TỔNG QUAN VỀ ISO 14000                                                                                                                                 
 
................................................................................................................................
    
 X
 2.1 BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000                                                                                                                        
 
.......................................................................................................................
  X 
 2.1.1 Phạm vi của tiêu chuẩn ISO 14000                                                                                                        
 
.......................................................................................................

   
 x
 2.1.2 Mục đích của tiêu chuẩn ISO 14000                                                                                                      
 
.....................................................................................................
   
 x
 2.2 TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 14001 : 2004                                                                                                 
 
................................................................................................
  X 
 2.2.1 ISO 14001 là gì?                                                                                                                                      
 
.....................................................................................................................................
   
 x
 2.2.2 Mô hình quản lý môi trường theo ISO 14001                                                                                       
 
......................................................................................
    
 xi
 2.2.3 Các lợi ích khi áp dụng hệ thống ISO 14001 : 2004                                                                           
 
..........................................................................
    
 xii
 2.3 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC ÁP DỤNG ISO 14001: 2004 TẠI VIỆT NAM               
 
..............
  XII 

 2.3.1 Thuận lợi                                                                                                                                               
 
..............................................................................................................................................
    
 xii
 2.3.2 Khó khăn                                                                                                                                                
 
...............................................................................................................................................
    
 xii
 CHƯƠNG 3                                                                                                                                                              
 
.............................................................................................................................................................
   
 1
 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX                                                                                
 
...............................................................................
   
 1
 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG CÔNG TY                                                                                                                 
 
................................................................................................................
   
 1
 3.1.1 Sản phẩm tiêu thụ                                                                                                                                   
 
..................................................................................................................................
   
 1

 3.1.2 Thị trường tiêu thụ                                                                                                                                 
 
................................................................................................................................
   
 1
 3.2 HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH                                                                                                  
 
.................................................................................................
   
 1
 3.2.1 Dây chuyền sản xuất                                                                                                                              
 
............................................................................................................................
   
 1
 3.2.2 Thiết bị phục vụ cho sản xuất                                                                                                               
 
..............................................................................................................
   
 4
 3.2.3 Nhu cầu về nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất                                              
 
.............................................
   
 4
 3.3  CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI                                                                          
 
........................................................................
   
 5

 3.3.1  Các biện pháp quản lý đã thực hiện                                                                                                     
 
....................................................................................................
   
 5
 3.3.3 Các biện pháp kỹ thuật công ty đã áp dụng (xem phụ lục 1)                                                               
 
..............................................................
   
 5
 CHƯƠNG 4                                                                                                                                                              
 
.............................................................................................................................................................
   
 7
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001: 2004 TẠI 
 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX                                                                                                                
 
...............................................................................................................
   
 7

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

iii


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt 
LIX
 4.1 CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG                                                                                                                     

 
....................................................................................................................
   
 7
 4.1.1 Nội dung                                                                                                                                                  
 
.................................................................................................................................................
   
 7
 4.1.2 Hình thức phổ biến                                                                                                                                 
 
................................................................................................................................
   
 8
 4.1.3 Kiểm tra                                                                                                                                                  
 
.................................................................................................................................................
   
 8
 4.2 LẬP KẾ HOẠCH                                                                                                                                            
 
...........................................................................................................................................
   
 8
 4.2.1 Khía cạnh môi trường                                                                                                                            
 
...........................................................................................................................
   
 8
 4.2.2 Yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác                                                                                               

 
..............................................................................................
    
 11
 4.2.3 Mục tiêu, chỉ tiêu và các chương trình môi trường                                                                             
 
...........................................................................
    
 13
 4.3 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH                                                                                                                   
 
..................................................................................................................
    
 15
 4.3.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn                                                                                   
 
..................................................................................
    
 15
 4.3.2 Năng lực, đào tạo và nhận thức                                                                                                           
 
..........................................................................................................
    
 17
 4.3.3 Thông tin liên lạc                                                                                                                                  
 
.................................................................................................................................
    
 18
 4.3.4 Hệ thống tài liệu                                                                                                                                  

 
.................................................................................................................................
    
 19
 4.3.5 Kiểm soát điều hành                                                                                                                             
 
............................................................................................................................
    
 20
 4.3.6 Sự chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình trạng khẩn cấp                                                                
 
...............................................................
    
 24
 4.4 KIỂM TRA                                                                                                                                                    
 
...................................................................................................................................................
    
 26
 4.4.1 Giám sát và đo                                                                                                                                       
 
.....................................................................................................................................
    
 26
 4.4.2 Đánh giá mức độ tuân thủ                                                                                                                    
 
...................................................................................................................
    
 28
 4.4.3 Sự không phù hợp, hành động khắc phục và phòng ngừa                                                                  

 
.................................................................
    
 28
 4.4.4 Kiểm soát hồ sơ                                                                                                                                    
 
...................................................................................................................................
    
 30
 4.4.5 Đánh giá nội bộ                                                                                                                                    
 
...................................................................................................................................
    
 31
 4.5 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO                                                                                                                      
 
.....................................................................................................................
    
 32
 CHƯƠNG 5                                                                                                                                                            
 
...........................................................................................................................................................
    
 34
 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ                                                                                                                                   
 
..................................................................................................................................
    
 34
 5.1  KẾT LUẬN                                                                                                                                                  

 
.................................................................................................................................................
    
 34
 5.2 KIẾN NGHỊ                                                                                                                                                   
 
..................................................................................................................................................
    
 34
 TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                                                                     
 
....................................................................................................................................
    
 36
 PHỤ LỤC                                                                                                                                                               
 
..............................................................................................................................................................
    
 38

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

iv


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt 
LIX

DANH SÁCH PHỤ LỤC


PHỤ LỤC 1: CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÔNG TY ĐàÁP DỤNG 
PHỤ LỤC 2A: THỦ TỤC XÁC ĐỊNH KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG
PHỤ LỤC 2B: BẢNG KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY
PHỤ LỤC 2C: BẢNG KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG ĐÁNG KỂ
PHỤ LỤC 3A: THỦ TỤC XÁC ĐỊNH YC PHÁP LUẬT VÀ YC KHÁC
PHỤ LỤC 3B: DANH MỤC CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT
PHỤ LỤC 3C: DANH MỤC CÁC YÊU CẦU KHÁC
PHỤ LỤC 4: MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG
PHỤ LỤC 5: THỦ TỤC QUẢN LÝ RÁC THẢI
PHỤ LỤC 6: THỦ TỤC SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
PHỤ LỤC 7: THỦ TỤC HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA
PHỤ LỤC 8: THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ
PHỤ LỤC 9: THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
PHỤ LỤC 10: THỦ TỤC XEM XÉT LÃNH ĐẠO

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

v


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt 
LIX

DANH SÁCH BẢNG                                                
                                                                              Trang 
 BẢNG 3.1: THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT                                                                                                    
 
...................................................................................................
   
 4

 BẢNG 3.2: NHIÊN LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT                               
 
..............................
   
 4
 BẢNG 4.1: TÌNH TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG                                                                                                  
 
.................................................................................................
   
 9
 BẢNG 4.2 : CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ CỦA TỪNG HOẠT ĐỘNG                                                               
 
..............................................................
   
 9
BẢNG 4.3: BẢNG TỔNG HỢP KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG ĐÁNG KỂ TẠI CÔNG TY CP BỘT 
 GIẶT LIX.                                                                                                                                                              
 
.............................................................................................................................................................
    
 10
 BẢNG 4.4: KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VÀ ĐO                                                                                                     
 
....................................................................................................
    
 26
 BẢNG 4.5: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TUÂN THỦ                                                                                                 
 
................................................................................................
    

 28

DANH SÁCH HÌNH                                       
                                                                                                                                  Trang
 HÌNH 2.1: MÔ HÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001.                                                           
 
.........................................................
    
 XI
 HÌNH 3.1: LƯU ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẤT TẨY RỬA LỎNG                                                    
 
...................................................
   
 2
 HÌNH 3.2: LƯU ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT GIẶT                                                                            
 
...........................................................................
   
 3
 HÌNH 4.1: LƯU ĐỒ YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC                                                  
 
.................................................
    
 12
 HÌNH 4.2: LƯU ĐỒ XÂY DỰNG MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG                                                 
 
................................................
    
 14
 HÌNH 4.3: LƯU ĐỒ NGUỒN LỰC, VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN                                  

 
.................................
    
 16
 HÌNH 4.4: LƯU ĐỒ ĐÀO TẠO                                                                                                                           
 
.........................................................................................................................
    
 18
 HÌNH 4.5: LƯU ĐỒ HỆ THỐNG TÀI LIỆU                                                                                                     
 
....................................................................................................
    
 19
 HÌNH 4.6: LƯU ĐỒ KIỂM SOÁT ĐIỀU HÀNH                                                                                               
 
..............................................................................................
    
 21
 HÌNH 4.7: LƯU ĐỒ KIỂM SOÁT CHẤT THẢI                                                                                              
 
.............................................................................................
    
 23
 HÌNH 4.8: LƯU ĐỒ SỰ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP               
 
..............
    
 25
 HÌNH 4.9: LƯU ĐỒ SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA           

 
..........
    
 29
 HÌNH 4.10: LƯU ĐỒ VIỆC KIỂM SOÁT HỒ SƠ                                                                                           
 
..........................................................................................
    
 30

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

vi


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt 
LIX

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

ATHC: An toàn hóa chất
BMT: Ban môi trường
BVQI (Bureau Veritas Quality International): Hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, 
sức khỏe, môi trường
BOD: Nhu cầu oxy sinh học
COD: Nhu cầu oxy hóa học
ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo
ERM: Đại diện lãnh đạo về môi trường/ Người quản lý phụ trách về môi trường
HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường
ISO: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế

KSTL: Kiểm soát tài liệu
PCCC: Phòng cháy chữa cháy
5S: Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng
SS: Chất rắn lơ lửng
TPM (Total Product Maintenance): Bảo trì năng suất toàn bộ
TCVS: Tiêu chuẩn vệ sinh
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
TBMT: Trưởng ban môi trường
  UKAS  (United Kingdom Accreditation Service): Tổ  chức chứng nhận h ệ  th ống  
quản lý chất lượng của Vương quốc Anh

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

vii


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt 
LIX

Chương 1
MỞ ĐẦU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Như chúng ta đã biết cuộc sống ngày càng phát triển nên nhu cầu của con người 
tăng theo và nhu cầu về chất tẩy rửa thì lại càng không thể thiếu với mỗi gia đình và  
nhiều ngành công nghiệp. Chính vì thế  các vấn đề  liên quan đến chất tẩy rửa hiện 
cũng đang đặt ra yêu cầu có một hệ  thống quản lý phù hợp. Điều này sẽ  được giải  
quyết khi chúng ta áp dụng hệ thống quản lý ISO 14001:2004. Và Công ty cổ phần bột  
giặt Lix là một công ty như vậy, hiện đang có nhu cầu xây dựng một hệ thống quản lý 
môi trường. Nằm trên địa phận quận Thủ đức, thành phố Hồ Chí Minh, sản phẩm của  
Công ty đáp ứng cho hầu hết nhu cầu của người dân tại khu vực thành phố và một số 

tỉnh lân cận đồng thời xuất khẩu ra nước ngoài. Chính vì thế  mà nhu cầu về  một hệ 
thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14000 là rất cần thiết. Chính vì những lý do trên 
nên tôi đã xây dựng đề  tài “ Xây dựng hệ  thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn  
ISO 14001: 2004 tại Công ty cổ  phần bột giặt Lix” nhằm góp phần quản lý các vấn 
đề môi trường của Công ty.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
­   Tổng quan về  các nội dung và yêu cầu của bộ  tiêu chuẩn ISO 14000 và ISO 
14001 : 2004 trong việc xây dựng Hệ thống quản lý môi trường đối với Công ty cổ 
phần bột giặt Lix.
­  Xây dựng mô hình cụ thể về Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO  
14001 : 2004 tại Công ty cổ phần bột giặt Lix.

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

viii


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt 
LIX

1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
Đề tài nghiên cứu gồm những nội dung sau: 
­   Tổng quan về công ty cổ phần bột giặt Lix
­    Nghiên  cứu  các   nội   dung  và   yêu  cầu  của   bộ   tiêu  chuẩn  ISO   14000  và   ISO 
14001:2004 trong việc xây dựng hệ  thống quản lý môi trường đối với công ty cổ 
phần bột giặt Lix.
­  Dựa trên nội dung và yêu cầu của bộ tiêu chuẩn  ISO 14000, xây dựng mô hình  
cụ  thể  về  hệ  thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 đối với  
công ty cổ phần bột giặt Lix.
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

­ Tham khảo các tài liệu có liên quan  đến bộ  tiêu chuẩn ISO 14000 qua sách,  
internet, thư viện…
­ Khảo sát thực tế, thu thập các tài liệu, thông tin từ phía Công ty.
­ Tổng hợp, phân tích và xử lý tài liệu. 
1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
­ Địa điểm: Công ty cổ phần bột giặt Lix ­ Phường Linh Trung ­ Quận Thủ Đức ­ 
TP. Hồ Chí Minh.
­ Thời gian: từ 03/2009 đến 06/2009.
­ Đối tượng nghiên cứu: Các hoạt động, quá trình và sản phẩm ở Công ty cổ phần  
bột giặt Lix có khả năng phát sinh khía cạnh môi trường.
1.6 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI
Thực tế Công ty chỉ kiểm soát các vấn đề môi trường theo quy định pháp luật, 
hiện tại vẫn chưa có một HTQLMT nào độc lập theo ISO 14000. Vì vậy hiệu lực áp 
dụng các quy trình quản lý môi trường được xây dựng trong bài khóa luận này chỉ là 
trên lý thuyết chưa có căn cứ để đánh giá và kiểm tra.

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

ix


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt 
LIX

Chương 2 
TỔNG QUAN VỀ ISO 14000
2.1 BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000
2.1.1 Phạm vi của tiêu chuẩn ISO 14000
ISO 14000 có thể áp dụng cho bất kì một tổ chức nào mong muốn:
Thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường.

Tự đảm bảo sự phù hợp của mình với chính sách môi trường đã công bố.
Chứng minh sự phù hợp đó cho các tổ chức khác.
Được chứng nhận phù hợp cho hệ thống quản lý môi trường của mình do một  
tổ chức bên ngoài cấp.
Tự xác định và tuyên bố phù hợp với tiêu chuẩn này.
2.1.2 Mục đích của tiêu chuẩn ISO 14000
 Mục đích tổng thể của tiêu chuẩn quốc tế này là hỗ trợ trong việc bảo vệ môi 

trường và kiểm soát ô nhiễm đáp ứng với yêu cầu của kinh tế, xã hội.
Mục đích cơ  bản của ISO 14000 là hỗ  trợ  các tổ  chức trong việc phòng tránh  
các  ảnh hưởng môi trường phát sinh từ  hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ  của tổ 
chức.                     
2.2 TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 14001 : 2004
2.2.1 ISO 14001 là gì?
Là nền tảng để quản lý các yếu tố môi trường quan trọng.
SVTH: ĐINH THỊ KHA 

x


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt 
LIX

Được nhiều công ty với các quy mô khác nhau, địa điểm khác nhau trên toàn thế 
giới sử dụng
Là tiêu chuẩn tự nguyện
Đại diện cho cách nghĩ và thực hành chủ động
Có sự tham gia của mọi người, nhân viên các cấp xác định được vai trò của họ,  
ban lãnh đạo cung cấp nguồn lực, sự ủng hộ và tầm nhìn để hỗ trợ họ.
Là một hệ thống có nền tảng không phụ thuộc vào các chuyên gia riêng lẻ.

2.2.2 Mô hình quản lý môi trường theo ISO 14001

Cải tiến liên 
tục
Chính sách 
môi trường

Xem xét của 
lãnh đạo

Lập kế 
hoạch

Kiểm tra

Thực hiện và 
điều hành

Hình 2.1: Mô hình quản lý môi trường theo ISO 14001.
(Nguồn: www iso14000.com)

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

xi


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt 
LIX

2.2.3 Các lợi ích khi áp dụng hệ thống ISO 14001 : 2004

Lợi ích về thị trường.
Lợi ích về tài chính
Lợi ích về mặt luật pháp
2.3 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC ÁP DỤNG ISO 14001: 2004 
TẠI VIỆT NAM
2.3.1 Thuận lợi

­  Luật pháp về môi trường chặt chẽ hơn 
­  Sức ép từ các công ty đa quốc gia 
­  Sự quan tâm của cộng đồng 
2.3.2 Khó khăn
­  Thiếu chính sách hỗ trợ từ nhà nước 
­  Đưa chính sách môi trường trong chính sách phát triển chung của doanh nghiệp 
­  Kết hợp mục tiêu môi trường trong mục tiêu phát triển chung 
­  Hiệu quả công tác đánh giá nội bộ chưa cao 

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

xii


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt LIX

Chương 3
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX
3.1 GIỚI THIỆU CHUNG CÔNG TY
3.1.1 Sản phẩm tiêu thụ
Sản phẩm bột giặt các loại: Bột giặt Lix Extra, Lix Siêu Sạch, Lix Compact, YES
Sản phẩm  chất tẩy rửa lỏng: Nước rửa chén, Nước lau sàn, Nước xả  làm mềm vải, 
Nước tẩy rửa Toilet, Nước lau kiếng, Nước tẩy Javel.

3.1.2 Thị trường tiêu thụ
Hiện nay, ngoài thị  trường tiêu thụ  nội địa (thành phố  và các tỉnh lân cận) sản 
phẩm của công ty còn có mặt trên các nước: Nhật Bản, Đài Loan, Campuchia, Singapo, 
Hàn Quốc, Úc, Anh, Philippin, Irac…
3.2 HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH
3.2.1 Dây chuyền sản xuất 
Nguyên liệu

Kiểm 
tra

Không 
đạt

Xử lý

Phối liệu

Kiểm 
tra

Không 
đạt

Đóng chai

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

1Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt LIX

Hình 3.1: Lưu đồ công nghệ sản xuất chất tẩy rửa lỏng
(Nguồn: Công ty cổ phần bột giặt Lix)

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

2


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt LIX

Nguyên liệu

Kiểm 
tra

Không đạt

Xử lý

Phối liệu

Kem nhão

Kiểm 
tra

Không đạt


Phun sấy

Kiểm 
tra 

Không đạt

Tuyển hạt
(sàng)
Phối trộn

Phụ gia

Kiểm 
tra
Đóng gói

Không đạt

Kiểm 
tra

Nhập kho

Hình 3.2: Lưu đồ công nghệ sản xuất bột giặt
SVTH: ĐINH THỊ KHA 

3Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt LIX

(Nguồn: Công ty cổ phần bột giặt Lix)
3.2.2 Thiết bị phục vụ cho sản xuất
Bảng 3.1: Thiết bị phục vụ sản xuất
Tên 
thiết bị
Bồn 
khuấy
Bơm cao 
áp
Lò đốt

Số 
Đơn 
lượn
vị cái
g

Công 
suất 
(tấn/h)

Xuất 
xứ

Năm 
sản 
xuất


Công 
đoạn

TG hoạt 
động
(h/ngày)

Pha trộn

20

Cái

6

3

Việt 
nam

19994

3
2

7Tháp sấy2

10Phun sấyQuạt hút2


10


Ý – 
Mỹ
Việt 
Nam

Bơm 
truyền
Phun sấyPhun sấy

2

10

Tuyển hạt


342003

Đóng gói

41999

Nước rửa 
chénSàng 
rung

Máy 
đóng gói
Bồn 
khuấy

2
(Nguồn: Công ty Cổ phần bột giặt Lix )
3.2.3 Nhu cầu về nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất
Bảng 3.2: Nhiên liệu, hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tên nhiên liệu, hóa chất sử dụng
LAS 96%
Dung dịch NaOH 32%
Polime 70%
Zeolite 95%

Soda ash 99%
Sodium Sunlphate 99%
SLESS
Perfume
Varisoft
Axid HCl 30%

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

Công đoạn
Phối trộn

4


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt LIX

11

Javel 10%
(Nguồn: Công ty Cổ phần bột giặt Lix)
3.3  CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI 
3.3.1  Các biện pháp quản lý đã thực hiện
­  Lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường nhằm đánh giá hiện trạng môi trường, 
nhận diện các sự  cố  tiềm tàng trong quá trình hoạt động sản xuất để  từ  đó tìm ra 
hướng giải quyết phù hợp.
­  Thực hiện đo đạc, giám sát, đánh giá chất lượng môi trường nước thải và khí thải 
do Trung tâm phát triển Sắc ký ­ khí thực hiện với tần suất 2 lần/ năm.
­   Ngoài ra Công ty còn theo dõi, giám sát nội bộ, đo đạc các chỉ  tiêu xả  thải (pH,  
COD, BOD5, SS, chất hoạt động bề mặt, vi sinh ) đối với nước thải sinh hoạt với tần  
xuất 1 lần/ngày.
­  Chất thải nguy hại với tần suất 2 ­ 3 lần/ năm, hợp đồng với công ty Holcim thu  
gom, xử lý.
­  Vi khí hậu với tần suất 1 lần/ năm (hợp đồng với công ty bên ngoài thực hiện)
­  Hàng năm đặt ra mục tiêu về an toàn sức khỏe và môi trường trong nội bộ Công ty.  
Khám sức khỏe định kì cho công nhân viên tần xuất 2 lần/năm.
­   Dán thông báo về  việc hướng dẫn điều chỉnh lưu lượng quạt hút bột để  tránh  
trường hợp xảy ra các sự cố như: quạt hút mạnh làm văng bột ra ngoài, rách túi lọc. 
­  Đào tạo chương trình TPM, 5S, sản xuất sạch hơn hàng tháng nhằm nâng cao chất 
lượng sản phẩm, giảm thiểu việc hư hỏng máy móc, giảm thiểu việc ô nhiễm môi 
trường.
­  Thường xuyên cập nhật thông tin về  quản lý và bảo vệ  môi trường, thông tin về 
các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
3.3.3 Các biện pháp kỹ thuật công ty đã áp dụng (xem phụ lục 1)
­  Đối với nước thải: Công ty đã cho xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống xử 
lý nước thải sinh hoạt với công suất 80m3/ngày đêm, nước thải sản xuất (chủ yếu là 
SVTH: ĐINH THỊ KHA 

5Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt LIX

nước rửa máy móc) thì thu gom theo đường dẫn riêng tới hồ  thu, chờ  lắng cặn rồi  
đưa vào tái sử dụng.
­  Đối với khí thải: Xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống xử lý khí thải cho Phân  
xưởng sản xuất 1 và Phân xưởng sản xuất 2.

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

6


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt LIX

Chương 4
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU 
CHUẨN ISO 14001: 2004 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT 
LIX
4.1 CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG
4.1.1 Nội dung
Ban lãnh đạo Công ty cổ phần bột giặt Lix cam kết bảo vệ môi trường tại tất cả 
các khu vực diễn ra các hoạt động của Công ty nhằm giảm thiếu ô nhiễm môi trường và 
xử lý chất thải đạt Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam:
Về  nồng độ  bụi và điều kiện vi khí hậu trong xưởng sản xuất đảm bảo đạt tiêu 
chuẩn TCVS lao động ban hành kèm theo quyết định số: 3733/2002/QĐ – BYT ngày  
10/10/2002 BYT.
Chất lượng khí thải ra môi trường đảm bảo đạt Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam: 
TCVN 5939­2005; TCVN 5937­ 2005

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu môi trường: TCVN 5945­2005
Công ty triển khai đồng bộ các biện pháp khống chế và xử  lý ô nhiễm môi trường, 
cử cán bộ đào tạo quản lý vận hành đúng kỹ thuật, biết tự giám sát hiệu quả xử lý 
và điều chỉnh phù hợp đảm bảo các chỉ  tiêu môi trường đầu ra đạt tiêu chuẩn quy 
định.
Công ty cam kết trong quá trình sản xuất nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các 
Tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trường thì cơ sở hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

7


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt LIX

4.1.2 Hình thức phổ biến
Chính sách môi trường phải được lập thành văn bản, được áp dụng và duy trì,  
thông báo rộng rãi cho cán bộ công nhân viên và các bên liên quan bằng nhiều hình thức:
Đối với công nhân viên trong công ty:
Phổ biến chính sách môi trường cho toàn thể công nhân viên trong xưởng.
Tổ chức các buổi học nội dung chính sách chất lượng trong phân xưởng.
Dán nội dung chính sách chất lượng, biểu ngữ  có nội dung môi trường tại những  
nơi mà tất cả nhân viên đều có thể nhìn thấy.
Cung cấp những thông tin mới về môi trường tại bản tin của xưởng.
Trong hợp đồng làm việc cần phải có cam kết “thực hiện tốt việc bảo vệ  môi 
trường”.
Đối với các bên liên quan:
Công bố chính sách môi trường rộng rãi toàn Công ty
Công bố  chính sách môi trường ra cộng đồng thông qua các tài liệu quảng bá của  

Công ty trên báo, website
Phải cam kết thực hiện chính sách chất lượng trước khi ký hợp đồng.
4.1.3 Kiểm tra
Nhân viên môi trường của Công ty phải thường xuyên xem xét việc áp dụng chính  
sách môi trường của công nhân viên trong phân xưởng.
Ban Giám đốc – Đại diện lãnh đạo xem xét lại chính sách môi trường của công ty 
1 lần/năm vào các kỳ  họp xem xét lãnh đạo, sau khi xem xét cần phải có những biện  
pháp điều chỉnh cần thiết.
4.2 LẬP KẾ HOẠCH
4.2.1 Khía cạnh môi trường
4.2.1.1 Xác định khía cạnh môi trường 
 Thủ tục xác định khía cạnh môi trường ( xem phụ lục 2A) 
 Bảng khía cạnh môi trường của Công ty cổ phần bột giặt Lix ( xem phụ lục 2B)
SVTH: ĐINH THỊ KHA 

8


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt LIX

4.2.1.2 Xác định khía cạnh môi trường đáng kể  
Cách xác định KCMT đáng kể dựa vào phương pháp trọng số.
Một hoạt động có thể có 3 tình trạng sau

Bảng 4.1: Tình trạng của hoạt động
Tình trạng

Trọng số (w)

Bình thường (N – Normal)


0,5

Bất bình thường (A – Abnormal)

1

Khẩn cấp (E – Emergency)

2

Ứng với từng tình trạng của hoạt động, người thiết lập ghi trọng số vào phần“trọng số”.
Đánh giá tác động của từng hoạt động theo các yếu tố sau:
Bảng 4.2 : Các yếu tố đánh giá của từng hoạt động

Mức độ

Đánh giá theo yếu tố
Có (1 điểm)
Không (0 điểm)
Không   yêu   cầu   phải 
Có yêu cầu  kiểm soát
kiểm soát.
Không   yêu   cầu   kiểm 
Có yêu cầu kiểm soát
soát
Không   độc   hại/không 
Độc hại/nguy hiểm
nguy hiểm
Không nghiêm trọng

Nghiêm trọng

Tần suất

Xảy ra thường xuyên

Yếu tố
Yêu cầu pháp luật
Yêu cầu bên hữu quan
Bản chất

Thỉnh thoảng xảy ra

Hoạt động nào “có” thì ta cho 1 điểm vào ô tương  ứng trong phần “Đánh giá theo yếu 
tố”, hoạt động nào “không” thì ta để trống.
Sau khi đã xác định được phần “ Đánh giá theo yếu tố” và “Trọng số” thì khía cạnh môi 
trường được tính như sau:
Tổng điểm = tổng cộng * trọng số
SVTH: ĐINH THỊ KHA 

9


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt LIX

Khía cạnh môi trường nào có tổng điểm đánh giá   2 là khía cạnh môi trường đáng kể.
Bảng khía cạnh môi trường đáng kể của Công ty CP bột giặt Lix (xem phụ lục 2C)

Bảng 4.3: Bảng tổng hợp khía cạnh môi trường đáng kể tại Công ty CP bột giặt Lix.
Khía cạnh môi 

Tổng 
STT trường đáng 
điểm
kể
1

Sử dụng 
nguyên liệu/ 
hóa chất

2

Chất thải nguy 
hại

Bộ phận liên quan
­ PXSX bột giặt

2

3

Tiếng ồn

2

4

Chất thải rắn


3

­ PXSX chất tẩy rửa 
lỏng
­ PXSX bột giặt
­ PXSX chất tẩy rửa 
lỏng
­ PXSX bột giặt
­ PXSX chất tẩy rửa 
lỏng
­ PX cơ điện
­ PXSX bột giặt

6

­ PXSX bột giặt
­ PX cơ điện

5

Khí thải

3

6

Rò rỉ, tràn đổ 
hóa chất

3


­ PXSX bột giặt
­ PXSX chất tẩy rửa 
lỏng
­ Kho hóa chất
­ Khu vực xử lý nước 
thải

7

Bụi

8

­ PXSX bột giặt

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

Hoạt động liên quan
­ Phối trộn kem nhão
­ Tuyển hạt
­ Phối liệu
­ Phối trộn kem nhão
­ Phối liệu
­ Phối trộn kem nhão
­ Phối liệu
­ Vận hành máy phát 
điện
­ Đóng gói
­ Sấy

­ Vận hành máy phát 
điện
­ Phối trộn kem nhão
­ Phối liệu
­ Nhập, xuất hóa chất
­ Khử trùng và thải ra 
nguồn tiếp nhận
­ Tuyển hạt

10


Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty CP bột giặt LIX

8

9

Nguy cơ cháy 
nổ

Bùn cặn

­ PXSX bột giặt
­ Khu vực nhà ăn
­ Kho hóa chất
­ Khu vực nhà chứa rác
­ Kho thành phẩm
­ Kho vật tư
­ Khu vực xử lý nước 

thải

6

3

­ Sấy
­ Chế biến thức ăn
­ Nhập, xuất hóa chất
­ Lưu trữ rác
­ Lưu trữ thành phẩm
­ Lưu trữ vật tư
­ Khử trùng và thải ra 
nguồn tiếp nhận

4.2.2 Yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác
4.2.2.1 Bảng danh mục các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác liên quan đến 
môi trường phải áp dụng 
Thủ tục xác định yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác (xem phụ lục 3A)
Bảng danh mục các yêu cầu pháp luật (xem phụ lục 3B)
Bảng danh mục các yêu cầu khác (xem phụ lục 3C)
4.2.2.2 Lưu đồ
(1)

Thu thập các Y/c Pháp 
luật và các Y/c khác
Không cần thiết

(2)


(3)

Loại 
bỏ

Xem 
xét
Cần thiết

(4)

(5)

Cập nhật, phổ biến 

Triển khai, áp dụng 
(7)

(6)

Đánh 
giá

Không đạt

Hành động 
khắc phục

Đạt
(8)

SVTH: ĐINH THỊ KHA 

Lưu hồ 


11


×