Tải bản đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp Đại học: Khảo sát dây chuyền xử lý nước thải của Công ty TNHH xưởng giấy Chánh Dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ANH NGUYÊN

KHẢO SÁT DÂY CHUYỀN XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
CỦA CÔNG TY TNHH XƯỞNG GIẤY CHÁNH DƯƠNG

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 
NGÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY


Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 07/2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ANH NGUYÊN

KHẢO SÁT DÂY CHUYỀN XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CỦA CÔNG TY TNHH XƯỞNG GIẤY CHÁNH DƯƠNG

Ngành: Công nghệ sản xuất Giấy và Bột giấy

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Người hướng dẫn: Th.S HUỲNH NGỌC HƯNG


Thành phố Hồ Chí Minh 
Tháng 07/2014 

LỜI CÁM ƠN
Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm  ơn cha mẹ, những người đã sinh 
thành nuôi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho tôi phát triển đến ngày hôm nay.
Tôi tin được cảm  ơn toàn thể  quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm 
thành phố  Hồ  Chí Minh, đặc biệt là quý thầy cô khoa Lâm Nghiệp đã tận tình 
chỉ bảo và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian qua.
Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Huỳnh Ngọc Hưng đã 
tận tình chỉ bảo tôi trong suốt thời gian tiến hành thực hiện đề tài này.
Tôi xin được cảm  ơn anh Bùi Văn Huân cùng các anh chị  tại công ty  
TNHH xưởng giấy Chánh Dương đã tận tình hướng dẫn trong quá trình thực  
tập tại công ty.
Và tôi gửi lời cảm ơn đến bạn bè tôi, những người đã đóng góp những ý 
kiến và chia sẽ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đề tài.
Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả mọi người.
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07/2014
Sinh viên thực hiện
     Nguyễn Anh Nguyên


TÓM TẮT
Đề  tài “Khảo sát dây chuyền hệ  thống xử  lý  nước  thải của công ty 
TNHH xưởng giấy Chánh Dương” đã được thực hiện bởi sinh viên Nguyễn  
Anh Nguyên trong khoảng thời gian từ  tháng 03/2014 đến tháng 05/2014. Việc 
tiến hành được dựa trên các cơ  sở  khảo sát hệ  thống dây chuyền thực tế, thu  
thập số liệu và xử lý đánh giá kết quả.
Việc khảo sát hệ  thống dây chuyền được tiến hành bằng hình thức tìm 
hiểu thực tế và quan sát các hệ thông sơ đồ tại nhà máy để tìm hiểu hoạt động 
cũng như nguyên lý của từng thiết bị.


Các kết quả  được lấy tại nhà máy từ  quý 1/2014 đến quý II/2014 được 
kiểm tra theo tiêu chuẩn cho trước. Các giá trị  kiểm tra bao gồm: pH, COD, 
BOD5, SS, độ màu Pt_Co và Coliform.
Dựa trên những số  liệu thu thập được để  tiến hành đánh giá và đưa ra  
các biện pháp tối  ưu để  có thể  tăng hiệu suất và giảm được một lượng lớn  
năng lượng hao phí.


ABTRACT
Topic  “  Survey  wastewater treatment  lines  of  An Binh  Corporation  ”  was 
made by Loc Nguyen Minh student in waste workshop of Cheng Yang paper mill 
Co.LTD; period of three months from March to May, 2014. Study was carried out 
based on survey of wastewater treatment systems, collecting data, and evaluating 
the result achieved.
The survey process is based on actual observations, learn the principles of 
operation structure… and follow the in way of each device in the system.
Data   was   collected   through   sampling   from   the   first   quarter   to   the   second 
quarter to identify key indicator such as pH, Color, BOD, COD, insoluble content, 
total Nitrogen, Phosphorus, Coliform.
Based on the collected data to assess and provide optimal measures to increase 
efficiency and reduce a large amount of energy is wasted.MỤC LỤC
 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT                              
 
.............................
    
 10
Chương 1
 MỞ ĐẦU                                                                               
 
..............................................................................
   
 1
 1.1.Tính cấp thiết của đề tài:                                                                                     
 
....................................................................................
   
 1
 1.2.Mục đích của đề tài:                                                                                            
 
...........................................................................................
   
 2
 1.3.Nội dung đề tài:                                                                                                    
 
...................................................................................................
   
 2
 1.4.Giới hạn đề tài:                                                                                                    
 
...................................................................................................
   
 2

Chương 2
 TỔNG QUAN                                                                        
 
.......................................................................
   
 3
 2.1 Hiện trạng và ảnh hưởng của nước thải ngành giấy đến môi trường              
 
.............
   
 3
 2.1.1. Hiện trạng nước thải ngành giấy                                                                    
 
...................................................................
   
 3
 2.1.2. Ảnh hưởng của nước thải đến môi trường:                                                    
 
...................................................
   
 4
 2.1.2.1.Ô nhiễm không khí                                                                                         
 
........................................................................................
   
 4
 2.1.2.2. Các loại chất thải rắn phát sinh                                                                    
 
...................................................................
   
 6
 2.2 Tổng quan về công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương                                 
 
................................
   
 7
 2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển                                                                        
 
.......................................................................
   
 8
 2.2.2 Sơ đồ bộ máy quản trị nhà máy                                                                        
 
.......................................................................
   
 9
 2.2.3 Nguyên liệu, sản phẩm và hệ thống phân phối                                               
 
..............................................
   
 9
 2.3 Các chỉ số ô nhiễm của nước thải                                                                     
 
....................................................................
    
 12
 2.3.1. Chỉ số SS                                                                                                        
 
.......................................................................................................
    
 12
 2.3.2. Chỉ số pH                                                                                                        
 
.......................................................................................................
    
 12
 2.3.3 Chỉ số COD (Chemical Oxigen Demand – nhu cầu oxy hoá học)                  
 
.................
    
 12
 2.3.4. Chỉ số BOD (Biological Oxigen Demand – nhu cầu oxy sinh học)               
 
..............
    
 12
 2.3.5. AOX (Halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ)                                                           
 
..........................................................
    
 12
 2.4. Đặc tính nước thải của ngành giấy                                                                  
 
.................................................................
    
 12
 2.5 Đặc điểm nước thải của từng khu trong công ty giấy Chánh Dương              
 
.............
    
 16


 2.5.1 Phân xưởng tạo bột                                                                                         
 
........................................................................................
    
 16
 2.5.2 Phân xưởng xeo                                                                                               
 
..............................................................................................
    
 17
 2.5.3 Phân xưởng lò hơi                                                                                           
 
..........................................................................................
    
 17
 2.5.4 Phân xưởng nước thải                                                                                    
 
...................................................................................
    
 17
 2.5.5 Nước thải sinh hoạt                                                                                        
 
.......................................................................................
    
 17
 2.6 Các phương pháp xử lý nước thải hiện hành                                                    
 
...................................................
    
 17
 2.6.1 Phương pháp cơ học                                                                                       
 
......................................................................................
    
 17
 2.6.1.1 Thiết bị chắn rác                                                                                          
 
.........................................................................................
    
 18
 2.6.1.2 Thiết bị nghiền rác                                                                                       
 
......................................................................................
    
 20
 2.6.1.4 Bể điều hòa                                                                                                  
 
.................................................................................................
    
 20
 2.6.1.4 Bể lắng                                                                                                         
 
........................................................................................................
    
 21
 2.6.1.5 Lọc cơ học                                                                                                    
 
...................................................................................................
    
 23
 2.6.2.Các phương pháp hóa lý                                                                                  
 
.................................................................................
    
 24
 2.6.2.1Keo tụ                                                                                                            
 
...........................................................................................................
    
 24
 2.6.2.2 Tuyển nổi                                                                                                     
 
....................................................................................................
    
 25
 2.6.2.3 Hấp phụ                                                                                                        
 
.......................................................................................................
    
 26
 2.6.2.4 Trao đổi ion                                                                                                  
 
.................................................................................................
    
 28
 2.6.3 Các phương pháp hóa học                                                                               
 
..............................................................................
    
 29
 2.6.3.1 Trung hòa                                                                                                      
 
.....................................................................................................
    
 29
 2.6.3.2 Phương pháp oxi hóa­ khử                                                                           
 
..........................................................................
    
 30
 2.6.3.3 Kết tủa hóa học.                                                                                           
 
..........................................................................................
    
 30
 2.6.3.4 Phương pháp sinh học                                                                                  
 
.................................................................................
    
 31
 2.6.4.1 Phương pháp xử lý kị khí                                                                             
 
............................................................................
    
 32
 ................................................................................................................................
                                                                                                                                  33
    
 2.6.4.2 Phương pháp hiếu khí                                                                                  
 
.................................................................................
    
 33
 2.7 Các biện pháp giảm thiều lượng nước thải cho ngành giấy                            
 
...........................
    
 34
 2.7.1 Sản xuất sạch hơn                                                                                          
 
.........................................................................................
    
 34
 2.7.1.1 Giảm thiểu tại nguồn                                                                                   
 
..................................................................................
    
 35
 2.7.1.2 Tuần hoàn và tái sử dụng                                                                             
 
............................................................................
    
 35
 2.7.1.3 Cải tiến sản phẩm                                                                                       
 
......................................................................................
    
 36


 2.7.2 Các biện pháp khác                                                                                          
 
.........................................................................................
    
 36

Chương 3
 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU        
   38
.......
    
 3.1 Nội dung nghiên cứu                                                                                          
 
.........................................................................................
    
 38
 3.2 Phương pháp nghiên cứu                                                                                    
 
...................................................................................
    
 39
 3.3 Xác định các chỉ tiêu nghiên cứu khảo sát                                                         
 
........................................................
    
 39
 3.3.1 Xác định độ pH của nước thải                                                                        
 
.......................................................................
    
 39
 3.3.2 Xác định tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng SS                                               
 
..............................................
    
 40
 3.3.2.1 Chuẩn bị dụng cụ                                                                                         
 
........................................................................................
    
 41
 3.3.2.2 Tiến hành                                                                                                      
 
.....................................................................................................
    
 41
 3.3.2.3 Tính toán                                                                                                       
 
......................................................................................................
    
 41
 3.3.3  Xác định chỉ số COD                                                                                      
 
.....................................................................................
    
 42
 3.3.3.1 Chuẩn bị hóa chất                                                                                        
 
.......................................................................................
    
 42
 3.3.3.2 Tiến hành                                                                                                      
 
.....................................................................................................
    
 43
 3.3.3.3 Tính toán                                                                                                       
 
......................................................................................................
    
 44

Chương 4
 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN                                            
 
...........................................
    
 46
 4.1 Dây chuyền hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy Chánh Dương               
 
..............
    
 46
 4.1.1 Sơ đồ khối hệ thống                                                                                       
 
......................................................................................
    
 46
 4.1.2.Thuyết minh dây chuyền                                                                                 
 
................................................................................
    
 47
 4.1.2.1.Hệ thống thu hồi bột                                                                                    
 
...................................................................................
    
 47
 4.1.2.2.Sàng lọc tinh (sàng nghiêng)                                                                         
 
........................................................................
    
 48
 4.1.2.3Bể trung hòa – keo tụ tạo bông                                                                     
 
....................................................................
    
 50
 4.1.2.4Bể tuyển nổi                                                                                                 
 
................................................................................................
    
 52
 4.1.2.5.Tháp giải nhiệt – Bể điều tiết:                                                                    
 
...................................................................
    
 57
 4.1.2.6.Bồn kị khí IC                                                                                                
 
...............................................................................................
    
 61
 4.1.2.7.Bể hiếu khí                                                                                                   
 
..................................................................................................
    
 66
 4.1.2.8.Bể lắng                                                                                                         
 
........................................................................................................
    
 70
 4.1.2.9.Máy ép bùn                                                                                                    
 
...................................................................................................
    
 72


 4.2.Kết quả xử lý nước thải:                                                                                   
 
..................................................................................
    
 74
 4.3 Đề xuất các biện pháp hiện hành                                                                      
 
.....................................................................
    
 75

Chương 5
 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                                            
 
...........................................
    
 76
 5.1 Kết luận                                                                                                             
 
............................................................................................................
    
 76
 5.2 Kiến nghị                                                                                                            
 
...........................................................................................................
    
 76

 TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                  
 
.................................................
    
 78
 PHỤ LỤC                                                                            
 
...........................................................................
    
 79

DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BTNMT

Bộ Tài Nguyên Môi Trường

TCVN

Tiêu Chuẩn Việt Nam

Aerotank

Bể sinh học hiếu khí

AOX

Halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ

BOD

Biological Oxigen Demand (Nhu cầu oxy sinh hóa)

COD

Chemical Oxigen Demand (Nhu cầu oxy hóa học)

DO 

Nồng độ oxy hòa tan

SS

Suspendedsolids (Chất rắn lơ lửng)

TSS

Total Suspendedsolids (Tổng chất rắn lơ lửng)

TCVN 

Tiêu Chuẩn Việt Nam

BCN

Ban Chủ Nhiệm


DANH SÁCH CÁC BẢNG
Bảng 2.1 Nguyên liệu cung cấp cho 2 chuyền 100T và 
300T 10
Bảng 2.2 Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm 11
Bảng 2.3: Thông số ô nhiễm theo phương pháp sản 
xuất 14
Bảng 2.5:  Đặc tính tuần hoàn của các nhà máy 16
Bảng 3.1: Kết quả đo từ ngày 21.03 đến ngày 26.03 45
Bảng 3.2 : Giá trị trung bình của kết quả đo từ ngày 
21.03 đến ngày 26.03 45
Bảng 4.1 Thông số sàng nghiêng 50
Bảng 4.1 Kết quả xử lý nước thải đã kiểm tra 74


DANH SÁCH CÁC HÌNH
Hình 2.1: Công ty TNHH xưởng giấy Chánh Dương 8
Hình 2.2 Sơ đổ bộ máy quản lý 9
Hình 2.4 Song chắn rác tự đông. 19
Hình 2.5 Thiết bị nghiền rác 20
Hình 2.6 Bể lắng ngang 22
Hình 2.7 Bể lắng đứng 23
Hình 2.8 Bể lắng ly tâm 23
Hình 2.9 Phương pháp keo tụ 25
Hình 2.10 Phương pháp tuyển nồi 25
Hình 2.11 Phương pháp hấp phụ 27
Hình 2.12. Phương pháp trao đổi ion 28
Hinh 2.13 Phương pháp xử lý kỵ khí 32
Hình 3.1 Máy đo độ pH  40
Hình 3.2 Máy đo đô màu 40
Hình 3.3 Mẫu giấy lọc và mẫu đo 41
Hình 3.4 Máy hút chân không 41
Hình 3.5: K2Cr2O7 42
Hình 3.6 Mẫu sau khi pha hóa chất và sau khi sấy 43
Hình 4.1: Bột thu hồi 48


Hình 4.1: Sàng tinh lọc ( Sàng nghiêng) 49
Hình 4.3 Bể trung hòa 51
Hình 4.4 Bể tuyễn nổi 52
Hình 4.10 Tháp giải nhiệt 58
Hình 4.12 Bể điều hòa nước thải 60
Hình 4.13 Bồn kị khí IC 61
Hình 4.14 Cấu tạo bồn IC 62
Hình 4.14 Vi khuẩn axetic 63
Hình 4.15 Vi khuẩn methane 64
Hình 4.16 Vi khuẩn khử sulfat 64
Hình 4.17 Bể lắng 71
Hình 4.19 máy ép bùn 73


Chương 1
MỞ ĐẦU
1.1.Tính cấp thiết của đề tài:
Ngày nay trước xu thế công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay, các thiết 
bị thông minh càng ngày càng đáp ứng được nhu cầu của con người cả trong đời 
sống, công việc lẫn hoạt động vui chơi giải trí. Nhưng bên cạnh đó việc sử 
dụng giấy cho nhu cầu hàng ngày là điều không thể thiếu với mọi cá nhân, thu  
hút được một lượng lớn người lao động làm trong lĩnh vực này. Giấy ngày nay  
không đơn thuần là sản phẩm được tạo ra nhằm mục đích kinh tế mà còn là giá  
trị biểu trưng cho một phần phát triển kinh tế của đất nước. Nó liên quan mật  
thiết đến một số  ngành kinh tế  quan trọng của nước ta như: in  ấn, báo chí 
truyền thông, xuất nhập khẩu và cả vận tải.
Ngành giấy ra đời tại Việt Nam là một ngành mới nhưng hiện nay nó  
đang thu hút một lượng lớn người lao động tham gia để  phát triển được tiềm 
năng của ngành này trong nước ta. Giấy được tạo ra để giải quyết các nhu cầu 
thiết thực trong đời sống và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên để  sản xuất 
được một lượng giấy cụ  thể  với một công ty sản xuất với nguồn vốn trung  
bình cũng đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng trong đó thì lượng nước được 
sử dụng hầu hết trongc ác quá trình sản xuất giấy. Nước thải ngành giấy được  
xếp vào loại có các chất độc hại cao và lượng nước xả thải ra bên ngoài là rất 
lớn. Trung bình một ngày 150m3/ngày. Việc xử lý trực tiếp nước thải trước khi 
đưa ra bên ngoài môi trường là rất cần thiết vì nếu không xử  lý sẽ  ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến môi trường bên ngoài. Đặc tính chính của nước thải ngành 

1


giấy là việc phối trộn và xử lý các tác chất trong việc sản xuất kết hợp với các  
loại hợp chất trích ly trong gỗ  làm nên những mảng giấy nổi trên nước. Nếu 
tích tụ  lâu ngày sẽ  gây ô nhiễm cục bộ  và  ảnh hưởng đến đời sống sinh vật.  
Ngoài việc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật dưới các sông ao hồ 
thì nó còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại gần các nơi xả thải. Cần  
đưa ra các biện pháp tối  ưu để  làm giảm được hàm lượng xả  thải bên trong 
dòng nước và tiết kiệm tối đa về khả năng tài chính nhưng vẫn đảm bảo được  
nguồi nước loại A khi xả  thải ra môi trường. Đây chính là mối trăn trở  của  
nhiều doanh nghiệp khi tiến hành thành lập và hoạt động của bất kì công ty  
nào.
Được sự  chấp thuận của nhà máy xưởng giấy Chánh Dương, được sự 
đồng ý của BCN Khoa, bộ môn Công Nghệ Sản Xuất Giấy­Bột Giấy và giảng 
viên hướng dẫn, tôi tiến hành đề  tài: “Khảo sát hệ  thống xử  lý nước thải tại 
nhà máy xưởng giấy Chánh Dương” để  phân tích và đánh giá khả  năng xử  lý 
của hệ thống.
1.2.Mục đích của đề tài:
Khảo sát hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy giấy Chánh Dương nhằm  
đánh giá hiệu quả  xử  lý nước thải tại nhà máy thông qua việc kiểm tra mẫu  
nước thải cuối cùng của hệ  thống. Qua đó thống kê số  liệu thu được để  phân 
tích, đánh giá hiệu quả và tìm ra phương pháp tăng hiệu suất cho quá trình xử lý 
nước thải.
1.3.Nội dung đề tài:
­

Khảo sát các khâu chính trong hệ thống xử lý nước thải.

­

Xác định các chỉ số nước thải đầu vào và đầu ra tại mỗi khâu.

­

Đánh giá hiệu quả xử lý của từng khâu.

­

 Đề xuất phương pháp cải tiến..

1.4.Giới hạn đề tài:
2


­

Khảo sát dây chuyền hệ thống xử lý nước thải và các thông số chính của 

nước thải đặc thù trong ngành giấy.
­

Các thông số chính là: pH, COD, BOD, TSS, độ màu.

Chương 2
TỔNG QUAN
2.1 Hiện trạng và ảnh hưởng của nước thải ngành giấy đến môi trường
2.1.1. Hiện trạng nước thải ngành giấy
Ngày nay xu thế phát triển trong ngành giấy hiện đang nằm trên hướng 
tích cực. Có hơn 500 nhà máy sản xuất giấy  được  thành lập nhưng chỉ  có  
khoảng 10% nhà máy là có hệ  thống xử  lý nước thải đạt chuẩn là nước sạch 
hoàn toàn. Phần lớn các nhà máy chỉ  xây dựng hệ thống xả thải nhằm đối phó 
với các cơ  quan chức năng trong lĩnh vực môi trường. Vì thế, việc giải quyết 
các vấn đề về xử lý nước thải công nghiệp và đặc biệt là nước thải ngành giấy  
để giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường là vấn đề thật sự đáng quan tâm.
So với một số ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta ngành giấy chỉ 
đóng vai trò thiết yếu nhưng hậu quả của tác động đến môi trường của nó lại  
rất đáng quan tâm. Nước thải nếu không xử  lý triệt để  sẽ  gây ảnh hưởng trực 
tiếp đến đời sống của con người và môi trường xung quanh nơi xả thải.

3


Việc sản xuất giấy tại Việt Nam còn phát triển rất chậm so với các 
nước khác. Do đó để  có thể  cải tiến quá trình sản xuất cần tích cực tìm hiểu  
cũng như học hỏi các phương pháp của các nước có nền công nghiệp giấy phát  
triển như các nước Bắc Âu. Hiện tại việc sản xuất ra 1 tấn giấy thì tiêu tốn từ 
50­100m3 nước/ngày. Sự lạc hậu này dẫn đến việc tiêu tốn một lượng lớn năng  
lượng cung cấp cho quá trình đặc biệt là việc sử  dụng nước trong việc rửa và 
tham gia quá trình tiến hành sản xuất. Sự lãng phí này gây lãng phí nguồn nước  
ngọt và tiêu tốn chi phí xử lý nước trước khi đưa ra sông để xả thải trực tiếp ra 
môi trường.
Phần lớn các tác chất được sử  dụng trong ngành giấy với nồng độ  khá  
cao nên nước sau khi được sử dụng thường có chứa phần lớn các tác chất này.  
Nước thải thường có độ pH trung bình từ 9­11, nồng độ BOD và COD đều cao, 
có thể  nằm  ở  mức 700mg/l đến 2.500 mg/l. Hàm lượng chất rắn lơ  lửng cao 
hơn rất nhiều lần so với quy định cho phép. Trong thành phần nước còn chứa 
các vật thể rắn cũng như kim loại nặng, lignin (dịch đen), phẩm màu và các tác  
chất benzen. Nhưng tác chất tẩy trắng được sử dụng trong quá trình tẩy còn lưu  
lại sẽ theo dòng nước thải ra ngoài, đây là những tác chất ảnh hưởng trực tiếp  
đến sức khỏe của con người, những chất này có khả  năng gây ung thư  và các 
bệnh ngầm, rất khó phân hủy trong môi trường. Một vài nhà máy vì muốn giảm 
chi phí sản xuất nên đã trực tiếp xả thải ra môi trường trong khi hàm lượng các 
chất cao hơn từ 10­18 lần so với nước thải đạt chuẩn. 
Hiện nay vấn đề  đáng quan tâm là vấn đề  môi trường tại các nhà máy.  
Để  sản xuất ra 1 tấn bột giấy phải thải ra ít nhất 10 tấn dịch đen. Việc tiến  
hành xử lý nguồn nước thải triệt để và giảm chi phí sản xuất vẫn đang là vấn 
đề nhức nhói đối với nhiều nhà máy.
2.1.2. Ảnh hưởng của nước thải đến môi trường:
2.1.2.1.Ô nhiễm không khí
4


Quá trình tạo bột:

­

Tại đây thì những tác nhân có hại sẽ được sinh ra như bụi và tiếng ồn:
+ Bụi chủ yếu phát sinh từ bãi chứa giấy phế liệu, khu vực nhập liệu,  
khu vực xeo. Ngoài ra trong quá trình hoạt động của nhà máy, bụi còn phát sinh  
khi xuất nhập nguyên liệu sản phẩm do các phương tiện vận tải gây ra.
+ Ô nhiễm không khí tại công ty chủ  yếu phát sinh từ  lò hơi đốt bằng  
than của công ty và hệ thống khí thải từ các phương tiện vận tải chủ yếu là các  
khí như: NO2, SO2, CO2, THC…
+ Trong quá trình hoạt động của nhà máy, tiếng  ồn chủ  yếu phát sinh  
từ  các khu vực sản xuất bột giấy và khu vực xeo giấy. Ngoài ra tiếng  ồn còn  
phát sinh từ các loại phương tiện vận chuyển ra vào công ty.
+ Nhiệt thừa từ  quá trình xeo giấy, xử  lý giấy nguyên liệu cũng làm  
tăng nhiệt độ trong nhà xưởng. Ngoài ra nhà xưởng của công ty có kết cấu kèo 
sắt, mái lợp tole nên bức xạ nhiệt mặt trời qua mái nhà xưởng dễ dàng làm tăng  
nhiệt độ  trong xưởng đặc biệt là mùa khô. Thông thường  ở  nhà máy nhiệt độ 
trong xưởng thường cao hơn 2­3oC.
­

Biện pháp xử lý:
+ Đối với ô nhiễm bụi công ty xử lý như sau:


Bố  trí các khu vực phát sinh bụi thành từng cụm riêng biệt đồng  

thời thường xuyên nhắc nhở công nhân quét dọn vệ sinh nhằm làm giảm lượng 
bụi đến mức thấp nhất.
 Quy định cho công nhân vận hành và tất cả  những người ra vào 
xưởng phải mang khẩu trang dây, có độ thông thoáng tốt nhất để hít thở.
 Phun nước, làm  ẩm đường nội bộ, sân bãi vào những ngày khô 
nóng để tránh bụi bay từ mặt đường vào không khí.
 Thường xuyên làm vệ sinh, quét dọn, thu gom rác trong khuôn viên 
công ty.
5
Trồng cây xanh bao bọc xung quanh công ty để ngăn cản bụi phát  

sinh ra môi trường bên ngoài.
 Các phương tiện vận chuyển khi di chuyển trong nhà máy phải di  
chuyển chậm và che chắn cẩn thận.
+  Đối với xử lý khí thải:
Đối với khí thải từ  lò hơi đốt than: Công ty đã trang bị  hệ thống xử 
lý như sơ đồ công nghệ sau:
Hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi đốt than
Khí thải lò đốt lò hơi
Dung dịch 
xút loãng
+ Đối với tiếng ồn:


Thiết bị hấp thụ (rửa khí)

Ống khói cao 30m
Thường xuyên kiểm tra máy móc, đ
ộ mài mòn các chi tiết luôn tra  

dầu mỡ bôi trơn các máy và thay thế các chi tiết bị mài mòn.


Trang bị bảo hộ lao động (nút chống ồn) đối với những khâu công 

nhân làm việc có độ ồn tương đối lớn.
2.1.2.2. Các loại chất thải rắn phát sinh
 Tổng quan
­ Rác thải sinh hoạt phát sinh trong đợt 1 năm 2014 là 1.650 kg.
­ Các loại rác thải phát sinh trong quá trình sản xuất khu vực bột giấy,  
cặn lắng, các tạp chất thô trong nhiên liệu giấy tạp, thùng carton cũ, bao bì 
đựng hóa chất, bùn thải. Khối lượng phát sinh trong đợt 1 là 2,735 tấn.

6


­ Các loại rác thải nguy hại như các loại bao bì chứa các hóa chất, giẻ 
lau dính dầu nhớt, dầu nhớt cặn thải, bóng đèn huỳnh quang… Khối lượng phát 
sinh trong đợt 1 là 430 kg.
 Biện pháp xử lý
­ Đối với rác thải sinh hoạt:
 Công ty đã cho người thu gom và tập trung lại bỏ vào thùng rác đặt đúng  
nơi quy định, hợp đồng với công ty TNHH MTV Cấp thoát nước­ môi trường  
Bình Dương hàng ngày tới thu gom lượng rác thải này. Do vậy, vấn đề rác thải 
sinh hoạt đã được công ty giải quyết tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường.
­ Đồi với rác thải công nghiệp:
+ Bột giấy có trong nước thải thu hồi được từ  các công đoạn xử  lý được 
thu gom và tái sử dụng lại trong quá trình sản xuất.
+ Bùn từ hệ thống xử  lý nước thải không thể  tái chế, các bao bì đựng hóa 
chất và các chất nguy hại khác được lưu trữ  và hợp đồng với công ty TNHH 
MTV cấp thoát nước­ môi trường Bình Dương đến thu gom, định kì xử lý.
+ Do vậy vấn đề giải quyết chất thải rắn của công ty đã được giải quyết  
tốt và đảm bảo vệ sinh môi trường the yếu cầu.
­ Đối với rác thải nguy hại:
+ Hiện công ty đã thu gom và lưu trử đúng nơi quy định.
+ Công ty đã kí hợp đồng với Xí Nghiệp xử  lý chất thải thuộc Công ty 
TNHH MTV Cấp thoát nước môi trường Bình Dương để thu gom và xử lý.
2.2 Tổng quan về công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương
7


2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty TNHH Xưởng giấy Chánh Dương được đặt tại đường D15 khu 
công nghiệp Mỹ Phước 1 huyện Bến Cát Tỉnh Bình Dương. Công ty với sử đầu  
tư  100% vốn của Đài Loan đã chính thức đi vào sản xuất những tấn giấy đầu 
tiên vào tháng 6/2004. Được thiết kế  với dây chuyền 80 nghìn tấn/năm và đã  
hoạt động rất hiệu quả. Tháng 9/2006 công ty chuyển giao công nghệ  cho tập  
đoàn công ty giấy Cửu Long (Trung Quốc) và đã lấy tên là Công ty TNHH  
xưởng giấy Chánh Dương. 

Hình 2.1: Công ty TNHH xưởng giấy Chánh Dương
Hiện tại công ty đang hoạt động trên tổng diện tích là 302,500 m2.  Tổng 
vốn đầu tư  hiện tại là 61,800,000 USD. Tổng số  nhân viên hiện tại là 280  
người và đang tuyển thêm nguồn nhân lực có tay nghề lẫn chuyên môn. Công ty 
đang sản xuất với công suất lên đến 120 nghìn tấn/năm. Tương lai hướng đến  
là xây dựng dây chuyền 2 trên mặt bằng hiện có để đáp ứng nguồn hàng đưa ra 
thị trường tiêu thụ và công suất dự kiến có thể đạt đến 460 nghìn tấn/năm.
Các sản phẩm của công ty hiện nay là: giấy carton và giấy ruột gợn sóng 
dùng cho các ngành bao bì và đóng thùng giấy carton. Lượng giấy sau khi được  
8


sản xuất ra sẽ  được xe nâng đưa vào kho thành phẩm và sẽ  được xuất ra thị 
trường tiêu thụ. Phần lớn giấy được tiêu thụ bởi các công ty nước ngoài đề làm 
thùng   chứa   đồ   như   các   công   ty   điện   tử:   SAMSUNG,   SONY,   HITACHI…  
Lượng  sản phẩm  này  vẫn chưa   đáp  ứng đủ   so với  yếu cầu  chung của  thị 
trường và vẫn là công ty tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ giấy.
2.2.2 Sơ đồ bộ máy quản trị nhà máy

Hình 2.2 Sơ đổ bộ máy quản lý

2.2.3 Nguyên liệu, sản phẩm và hệ thống phân phối
 Nguyên liệu
Hiện tại nhà máy sử  dụng rất nhiều loại nguyên liệu khác nhau để  sử 
dụng cho cả hai dây chuyền 100T và 300T. Một số loại chính như: 
9


+ Vocc: Việt Nam (cao cấp với độ sạch là 100%)
+ Vocc1+2: Việt Nam ( độ sạch nằm trong khoảng 75­85%)

+ Jocc: Nhật Bản
+ Aocc: Mỹ
+ Eocc: Châu Âu
+ Kocc: Hàn Quốc
+ TLKP: Đài Loan
+ SNUKP,NSBKP, RLBKP, LBKP: Đây là những loại bột gỗ được cho vào 
thêm để gia tăng tính cơ lý của giấy có xuất xứ từ Nhật.
+ DLK: Mỹ ( độ sạch là 100%)
+ Auocc: Austraylia
Tại mỗi dây chuyền thì việc phối trộn nguyên liệu sẽ được phân chia rõ  
ràng để đáp ứng cụ thể được yêu cầu của từng loại sản phẩm.
Bảng 2.1 Nguyên liệu cung cấp cho 2 chuyền 100T và 300T
Dây   chuyền   300T(   lớp   giữa   và   lớp  Dây chuyền 100T( lớp mặt)
đáy)
­

Aocc 90/10

­

Vocc cao cấp

­

Auocc 90/10

­

Aocc cao cấp

­

Vocc1+2

­

DLK

­

Jocc 95/5

­

TKLP

­

Kocc 90/10

­

SNUKP

­

Eocc 90/10

­

NSBKP

10


­

LBKP

­

RLBKP

 Sản phẩm
­ Công ty chỉ  sản xuất 1 loại sản phẩm duy nhất đó là giấy carton 3 lớp.  
Các loại giấy được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.2 Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm
STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kí hiệu

YA­230
YA­200
KA­230
KA­200
KA­175
KB­175
YB2­175
YBB­150
KBB­200
KBB­175
KBB­150
KBB­125
M­230
M­180
M­150
M­140
M­125
M­115

Định 

Cường 

Tỉ lệ 

Cường 

Tỉ 

Độ 

lượng 

độ chịu 

chịu 

độ nén 

lệ 

ẩm 

(g/m2)

bục 

bục

(kgf)

nén

(%)

230+5­8
200+5­8
230+5­8
200+5­8
175+3­5
175+3­5
175+3­5
150+3­5
200+3­5
175+3­5
150+3­5
125+3­5
230+5­8
180+3­5
150+3­5
140+3­5
125+3­4
115+3­4

(kgf/cm2)
7,36
6,40
7,36
6,40
5,60
4,90
4,73
3,90
5,20
4,55
3,90
3,25
5,06
3,96
3,30
3,08
2,75
2,53

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
2,8
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

36,34
31,60
36,34
31,60
27,65
24,85
23,98
18,90
25,20
22,05
18,90
15,75
31,51
24,66
20,55
17,64
14,50
13,34

15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
14,2
13,7
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
13,7
13,7
13,7
12,6
11,6
11,6

8+­1
8+­1
8+­1
8+­1
8+­1
8+­1
8+­1
8+­1
8+­1
8+­1
8+­1
8+­1
8+­1
8+­1
8+­1
8+­1
8+­1
8+­1

11


2.3 Các chỉ số ô nhiễm của nước thải
2.3.1. Chỉ số SS
Là số mg chất rắn lơ lửng có trong 1 lít nước thải.
2.3.2. Chỉ số pH
Thể hiện tính kiềm, trung tính hay axit của chất thải. Nếu pH nằm trong  
khoảng từ 6.0 – 8.0 thì nước thải có thể xử lý bằng phương pháp sinh học, nếu 
pH nằm ngoài khoảng này thì phải trung hòa nước thải về pH trung tính rồi mới 
đem xử lý bằng phương pháp sinh học.
2.3.3 Chỉ số COD (Chemical Oxigen Demand – nhu cầu oxy hoá học)
Là số mg oxy cần dùng để oxy hóa toàn bộ lượng chất hữu cơ hoà tan có 
trong 1 lít nước thải bằng phương pháp hoá học. Chỉ số COD càng cao, thì mức 
độ ô nhiễm của nước thải càng lớn.
2.3.4. Chỉ số BOD (Biological Oxigen Demand – nhu cầu oxy sinh học)
Là số mg oxy mà vi sinh vật cần dùng để oxy hoá sinh học các chất hữu 
cơ  trong bóng tối  ở  điều kiện chuẩn về  nhịêt độ  và thời gian. Như  vậy BOD 
phản ánh được lượng chất hữu cơ  dễ bị  phân hủy có trong nước mẫu. Chỉ  số 
BOD càng cao thì mức độ ô nhiễm của nước thải càng lớn.
2.3.5. AOX (Halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ)
Giá trị  AOX phản ánh hàm lượng những dẫn xuất clo hữu cơ  có trong 
nước thải và có khả năng hấp thụ trên than hoạt tính. Những dẫn xuất clo hữu  
cơ này có độc tính cao, là những hợp chất bền hoặc có đặc tính tích tụ sinh học.  
Một cách tổng quát, độ  độc và khả  năng tích tụ  sinh học của những dẫn xuất  
thế clo vào mạch vòng sẽ tăng theo số nguyên tử clo thế.
2.4. Đặc tính nước thải của ngành giấy

12


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×