Tải bản đầy đủ (.pdf) (12 trang)

Bài thuyết trình: Quy trình sản xuất ống nhựa PP-R

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (454.82 KB, 12 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
KHOA HÓA HỌC

Chủ đề seminar
QUY TRÌNH SẢN XUẤT ỐNG NHỰA PP – R

NHÓM 11:
Nguyễn Thị Lộc
Nguyễn Thị Thúy
Ngô Thị Tâm
Lê Thị HuyềnNỘI DUNG THUYẾT TRÌNH


1. NGUYÊN VẬT LIỆU
PP-R là loại polymer được đồng trùng hợp ngẫu nhiên từ
hai loại monomer là: ethylene (E) và propylene (P).

Etylen


2. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ


CÁC THIẾT BỊ CHÍNH

Máy 
Máy đùn ống×