Tải bản đầy đủ (.pdf) (7 trang)

Bài giảng học phần Kỹ thuật cao áp: Giới thiệu môn học - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (376.88 KB, 7 trang )

§

Hoc ph
̣
ần Kỹ Thuật Cao 
Áp
 Giảng Viên: Nguyễn Văn Dũng

 Tín chỉ: 02 (26 tiết lý thuyết + 04 tiết bài tập)
§
 04 bài tập về nhà
§
 Cấu trúc điểm học phần 
§

o
o
o

§

 Hoạt động nhóm: 25% 
 Giữa kỳ: 25%  (Trắc nghiệm) 
 Kiểm tra cuối kỳ (Tự luận: 50%)

Điều kiện dự thi cuối kỳ: nộp 
04 bài tập + tham gia kiểm tra 
giữa kỳ + hoàn thành hoạt 


Nội dung học phần


Chương I: Giới thiệu chung về Kỹ thuật cao áp
Chương II: Tổng quan về hệ thống cách điện
Chương III: Ứng suất điện trường
Chương IV. Phóng điện trong điện trường không đều
Chương V. Phóng điện vầng quang
Chương VI Sự phóng điện trong chân không
Chương VII: Hệ thống cách điện khí­rắn
Chương VIII: Hệ thống cách điện giấy­dầu
Chương IX: Tính tan man cua s
̉
̣
̉ ự phóng điên 
̣
Chương X: Quá điện áp


Tài liệu tham khảo
1. File bài giảng PPT
2. Giáo trình kỹ thuật điện cao áp ­ Nguyễn Hoàng Việt
3. High Voltage Engineering ­ M.A. Salam
4. High voltage insulating materials ­ E. Ildstad

https://sites.google.com/a/ctu.edu.vn/nvdung/giang-day


Phương pháp kiến tạo kiến thức thông
qua trải nghiệm
Concrete experience (trải nghiệm mới)

Active

experimentation
(áp dụng)

Reflective
observation
(tìm hiểu, tự
suy nghĩ)

Abstract conceptualization (khái
quát hóa, hình thành lý thuyết)


Hoạt động nhóm
Mỗi buổi học 
2. Brainstorming­th ảo lu ận 
nhóm­thảo luận lớp­tổng 
hợp kết quả
3. Hồ sơ nhóm
4. Thu phiếu chuẩn bị bài vào 
đầu giờ và phiếu phản 
hồi vào cuối giờ
5. …
1.


1.

2.
3.


4.

5.

Vai trò các thành viên 
trong nhóm

Leader: keeps the group 
on task 

Note taker: takes notes
Speaker/reporter: 
presents group ideas
Time keeper: makes sure 
the group finishes on 
time
Writer: completes group 
record 


Hồ sơ nhóm
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ngày, tháng, năm 
Danh sách có mặt/vắng mặt

Chủ đề thảo luận
Ý kiến của các thành viên ­ Kết quả thảo luận
Các ý kiến hay
Thực hiện mỗi buổi, lưu trữ và nộp cho giảng viên vào cuối khóa học ×