Tải bản đầy đủ

So du gio cai tien cuc dep

Sổ dự giờ

Số:.........., ...................Thứ.........ngày..........tháng...........năm học 2009 -2010
Ngời dạy:..........................................................................................................................,Môn:....................Lớp:......................
Tên bài dạy:...............................................................................................................................................................................................
Cùng dự:.........................................................................................................................................................................................................
Hoạt động của GV và HS Ghi bảng Nhận xét
Nhận xét chung:
+ Nội dung
KT:..................................................................................................................................................................................................
+ Phơng pháp:.................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
+ Phơng tiện:...................................................................................................................................................................................................
+ Tổ chức:..............................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
+ Kết quả:...............điểm; Xếp loại:...............

Giáo Viên
: Trơng Quang Hà Trờng THCS
Quảng Xuân
Sæ dù giê


Ch÷ ký cña ngêi d¹y:


Gi¸o Viªn
: Tr¬ng Quang Hµ Trêng THCS
Qu¶ng Xu©n
Sổ dự giờ

Phòng giáo dục và đào tạo quảng Trạch
Trờng thcs quảng xuân
Sổ dự giờ

Giáo Viên
: Trơng Quang Hà Trờng THCS
Quảng Xuân
Giáo Viên : Trơng Quang Hà
Đơn vị : Trờng THcs Quảng Xuân
Năm học 2008 - 2009

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×