Tải bản đầy đủ

Ke hoach kiem tra nam 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN UYÊN
Số:

/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Uyên, ngày

tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH
Kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành
về phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện Tân Uyên năm 2019
Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm;
Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội
kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm;

Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên xây dựng Kế hoạch kiểm tra của Đội
kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm (gọi tắt là Đội kiểm tra liên
ngành 178) trên địa bàn huyện Tân Uyên năm 2019, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, tạo sự chuyển
biến về nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng
ngừa, đấu tranh đẩy lùi tệ nạn mại dâm; làm giảm thiểu tác hại của hoạt động mại
dâm; đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng tới các dịch vụ xã hội của người bán dâm
(nếu có) tạo cơ hội cho họ thay đổi cuộc sống, hòa nhập cộng đồng bền vững; Tổ
chức tốt công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; góp phần thực hiện và hoàn thành
mục tiêu Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020.
2. Yêu cầu
Xác định nhiệm vụ cụ thể của các cấp, các ngành, các nội dung phối hợp với
các ngành đoàn thể, địa phương; đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa
các cơ quan chức năng, giữa ngành và cấp trong chỉ đạo tổ chức thực hiện;
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tiêu
cực trong cơ sở kinh doanh dịch vụ có liên quan, quản lý địa bàn, can thiệp làm
giảm tác hại của tệ nạn mại dâm.
II. NỘI DUNG

1. Đối tượng kiểm tra
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm như: Nhà
khách, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, tắm hơi, gội đầu thư
giãn, căn hộ kinh doanh du lịch, căn hộ cho thuê, Karaoke, cơ sở có sử dụng lao
động nữ trên địa bàn huyện.
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất phức tạp do đề xuất hoặc đơn thư
tố giác của Nhân dân.
2. Nội dung kiểm tra
Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn
mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm theo


quy định tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/7/2004 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh phòng, chống mại
dâm, cụ thể:
- Kiểm tra thủ tục hành chính, giấy phép hành nghề, giấy phép đăng ký
kinh doanh.
- Kiểm tra việc đăng ký, hợp đồng sử dụng lao động nữ với cơ quan quản lý


lao động địa phương; kiểm tra việc ký kết hợp đồng lao động với lao động nữ làm
việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ.
- Kiểm tra việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động làm
việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ.
- Kiểm tra việc chấp hành quy định về đăng ký tạm trú, tạm vắng của người
lao động với cơ quan Công an có thẩm quyền.
- Cam kết chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại
dâm tại cơ sở kinh doanh, dịch vụ.
- Kiểm tra, truy quét các ổ nhóm lợi dụng việc kinh doanh, dịch vụ văn hoá
để mua bán dâm, tổ chức môi giới mại dâm (nếu có).
3. Thời gian kiểm tra
Kiểm tra định kỳ: Từ 01/3/2019 đến 31/12/2019. Thời gian cụ thể do Đội
trưởng Đội kiểm tra bố trí sao cho phù hợp.
Kiểm tra đột xuất: Tham gia kiểm tra cùng Đội kiểm tra liên ngành tỉnh; tổ
chức kiểm tra theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện, cơ quan Thường trực; khi
phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về
phòng, chống mại dâm; thành viên trong Đội kiểm tra liên ngành 178 huyện đề
nghị đội trưởng quyết định kiểm tra hoặc khi có đơn thư tố giác của Nhân dân.
4. Thời điểm, thành phần kiểm tra
Thời điểm kiểm tra thực hiện vào ngoài giờ hành chính.
Thành phần tham gia kiểm tra: Thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178
huyện theo quyết định của UBND huyện. Trường hợp cần thiết có thể liên hệ mời
chính quyền cơ sở hoặc cơ quan chức năng cùng tham gia.
III. KINH PHÍ

Kinh phí các hoạt động kiểm tra: Xăng xe, công tác phí, bồi dưỡng làm
ngoài giờ của Đội kiểm tra liên ngành 178 được chi từ nguồn hoạt động đảm
bảo xã hội khác đã giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội năm 2019.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Đội kiểm tra và các cơ quan,
ban, ngành liên quan triển khai kế hoạch; lồng ghép tuyên truyền trong các chương
trình giảm nghèo, dạy nghề, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, phòng chống
xâm hại tình dục trẻ em với phòng, chống tệ nạn mại dâm. Nâng cao năng lực cho
cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Định kỳ tổng hợp báo cáo tình
hình triển khai, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm với Ủy
ban nhân dân huyện theo quy định.
Thanh toán đầy đủ chế độ cho các thành viên Đội kiểm tra liên ngành đảm


bảo theo quy định hiện hành.
2. Các thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178
Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
đẩy mạnh công tác đấu tranh, truy quét, quản lý địa bàn không để phát sinh các tụ
điểm hoạt động mại dâm. Thực hiện quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ
dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm… kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật
các trường hợp vi phạm nếu có.
3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
Phối hợp với các cơ quan thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 và
các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống
tệ nạn mại dâm. Phổ biến kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với công tác
phòng, chống tệ nạn mại dâm. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể,
cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể
Phối hợp với các cơ quan thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 tham
gia thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nhằm nâng cao
nhận thức và tích cực vận động nhân dân trong cộng đồng dân cư tham gia phát
hiện, tố giác các hành vi liên quan đến tệ nạn mại dâm. Đẩy mạnh cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương
trình xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy.
5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ
sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.
Phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành 178 huyện tổ chức kiểm tra các cơ sở
kinh doanh dịch vụ khi có yêu cầu.
Thành lập, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành cấp xã theo Thông tư số
05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về
phòng, chống tệ nạn mại dâm.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành 178 về phòng,
chống tệ nạn mại dâm huyện Tân Uyên năm 2019.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- Sở Lao động - TB&XH;
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện (phụ trách);
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và
các đoàn thể;
- Các thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, LĐ-TB&XH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×