Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Ke hoach dao tao nghe 2019

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (65.89 KB, 4 trang )

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN UYÊN
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/KH-UBND

Tân Uyên, ngày

tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện năm 2019
Thực hiện Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lai Châu về phê duyệt Kế hoạch đặt hàng đào tạo cho lao động nông thôn
năm 2019;
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao
động nông thôn trên địa bàn năm 2019, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động
và thị trường lao động, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ
cấu lao động, góp phần nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất, tăng thu nhập, giảm
nghèo bền vững.
2. Yêu cầu
Đào tạo các ngành nghề cho lao động đảm bảo theo nhu cầu các xã, thị trấn đã


đăng ký, cơ cấu ngành nghề và định hướng phát triển nông nghiệp của địa phương.
Ưu tiên đào tạo cho lao động của các xã theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
Tổ chức đào tạo đúng đối tượng, đúng quy trình quy định; đảm bảo chất
lượng, hiệu quả đào tạo.
Đảm bảo chất lượng đào tạo; đào tạo gắn với giải quyết việc làm. Tỷ lệ lao
động có việc làm sau đào tạo tối thiểu đạt 80%.
Không tổ chức đào tạo cho lao động khi chưa xác định được nơi làm việc và
mức thu nhập với việc làm có được sau đào tạo.
Sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo đúng đối tượng, mục đích, hiệu quả theo quy
định hiện hành.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Mục tiêu, chỉ tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu
Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật từ 44,36% năm 2018
lên 45,8% vào cuối năm năm 2019; sau đào tạo, trên 80% số người học có việc làm
mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.
1.2. Chỉ tiêu
Đào tạo 750 học viên/25 lớp. Trong đó: Nhóm nghề nông nghiệp 540 học
viên/18 lớp thuộc; nhóm nghề phi nông nghiệp 210 học viên/07 lớp.


2. Ngành nghề, thời gian, địa điểm đào tạo
- Đợt 1: Tổ chức 13 lớp, 390 học viên.
- Đợt 2: Tổ chức 12 lớp, 360 học viên.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2019 đến hết tháng 12/2019.
- Địa điểm: Mở lớp lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
(Có biểu chi tiết kèm theo).
3. Kinh phí thực hiện
Kinh phí đào tạo được thực hiện lồng ghép từ các nguồn: Ngân sách Trung

ương; ngân sách tỉnh; ngân sách huyện cân đối.
Nội dung và mức chi thực hiện theo Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày
22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Hướng dẫn số 1276/HD-BCĐ
ngày 28/12/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1956 tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tham mưu UBND huyện quản lý, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề
cho lao động nông thôn trên địa bàn theo thẩm quyền.
Thẩm định danh sách học viên, địa điểm các lớp đào tạo trước khi cơ sở đào
tạo tổ chức thực hiện.
Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát các lớp đào tạo;
hướng dẫn các xã, thị trấn khảo sát việc làm và tình hình thu nhập sau đào tạo.
Tổng hợp số lao động nông thôn qua đào tạo, số lao động có việc làm theo
từng hình thức sau đào tạo, số lao động thuộc hộ thoát nghèo, số người có thu
nhập khá.
Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả công tác đào tạo nghề trên địa bàn với cấp
quản lý theo quy định.
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thẩm định mô hình thực hành nghề nông nghiệp (do Trung tâm GDNN GDTX xây dựng) gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định dự toán kinh phí các
lớp đào tạo.
Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên
quan kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề nông
nghiệp trên địa bàn.
Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp trên địa
bàn gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cấp quản lý theo quy định.
3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Thẩm định mô hình thực hành nghề phi nông nghiệp (do Trung tâm GDNN GDTX xây dựng) gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định dự toán kinh phí các
lớp đào tạo.
Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác đào

tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
2


Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả công tác đào tạo nghề phi nông nghiệp
trên địa bàn gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cấp quản lý theo
quy định.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định kế hoạch và dự toán
kinh phí các lớp đào tạo; tổng hợp, trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức thực
hiện; quản lý, thanh, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ công tác đào tạo theo đúng
quy định hiện hành.
Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên
quan kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác đào tạo theo đúng
chức năng, nhiệm vụ được giao.
Tham mưu UBND huyện cân đối, bố trí nguồn kinh phí đào tạo đảm bảo đủ
chỉ tiêu kế hoạch giao.
5. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Xây dựng kế hoạch đào tạo theo chỉ tiêu, kinh phí được giao, báo cáo Phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi tổ chức.
Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyển sinh, tổ chức các lớp đào tạo theo
đúng ngành nghề, đối tượng, số lượng quy định.
Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các loại sổ sách, biểu mẫu quản lý đào tạo;
công tác thi, kiểm tra và xét công nhận tốt nghiệp; việc điều chỉnh lại chương trình,
giáo trình đào tạo theo đúng quy định Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH, Thông
tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên.
Quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ chi phí đào tạo; chi trả kinh phí hỗ trợ
người học; thanh quyết toán kinh phí đúng, đầy đủ, kịp thời theo đúng hướng dẫn
và quy định pháp luật hiện hành.

Theo dõi, thống kê tình trạng việc làm, thu nhập của lao động và các mô
hình có hiệu quả sau đào tạo.
Giao Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thương xuyên kiểm tra,
giám sát các lớp do Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Xúc tiến thương
mại Lai Châu tổ chức đào tạo trên địa bàn và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả
công tác đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn theo Quyết định số 278/QĐUBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Lai Châu.
Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả, hiệu quả và việc sử dụng kinh phí hỗ
trợ đào tạo với UBND huyện (gửi qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)
và các cơ quan quản lý theo quy định.
6. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
Tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước về công tác đào tạo cho lao động nông thôn. Đặc biệt tuyên truyền
về các mô hình thực hành hiệu quả, những lao động nông thôn điển hình trong việc
chuyển đổi nghề và áp dụng thành công kiến thức được học vào phát triển kinh tế.
3


7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức
thành viên
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực tuyên truyền, vận động
hội viên tham gia học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm để phát triển kinh tế, tăng
thu nhập. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt
công tác đào tạo nghề trên địa bàn.
8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyên truyền, tư vấn lao động nông
thôn lựa chọn nghề học cho phù hợp.
Kiểm tra, xác nhận vào đơn xin học nghề của người lao động nông thôn trên
địa bàn quản lý; chịu trách nhiệm về đối tượng theo quy định và các điều kiện để
làm việc theo nghề đăng ký học.
Tạo điều kiện cho người học nghề tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng tại

địa phương; giúp người lao động tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc giải
quyết việc làm sau đào tạo.
Tổ chức kiểm tra, giám sát việc đào tạo cho lao động trên địa bàn.
Phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp lập danh sách theo dõi, thông kê và
quản lý số người được đào tạo, số người có việc làm theo từng hình thức, số hộ
thoát nghèo, số hộ trở thành hộ khá, số người chuyển sang làm công nghiệp, dịch
vụ sau đào tạo trên địa bàn.
Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu đào tạo và hiệu quả sử
dụng nguồn nhân lực sau đào tạo trên địa bàn, gửi phòng Lao động - Thương binh
và Xã hội theo quy định.
Trên đây là kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn năm
2019, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- Các Sở: Lao động-TB&XH; Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các đơn vị tổ chức đào tạo nghề trên địa bàn;
- Lưu: VT, LĐ-TB&XH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×