Tải bản đầy đủ

LÝ THUYẾT kết hợp BIỆN CHỨNG các mặt đối lập và sự vận DỤNG

iệp.
Song song với sự tiến bộ như vũ bão của thời đại khoa học công nghệ và thông tin, nền
sản xuất hàng hoá cũng không ngừng phát triển, mức sống con người càng được cải thiện
thì gắn liền với nhu cầu về hàng hoá càng đa dạng, phong phú. Trong điều kiện hiện nay,
giá cả không còn là mối quan tâm duy nhất thì chất lượng là công cụ hữu hiệu nhất để
doanh nghiêp cạnh tranh.
Nâng cao chất lượng sản phẩm nghĩa là tăng tính năng sử dụng, tuổi thọ, độ an toàn của
sản phẩm, giảm mức gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm được nguồn tài nguyên, tăng giá
trị sử dụng trên một sản phẩm đầu ra. Nhờ đó tăng khả năng tích luỹ cho tái sản xuất,
17


hiện đại hoá công nghệ, máy móc thiết bị, thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nâng cao
chất lượng sản phẩm còn đồng nghĩa với tính hữu ích của sản phẩm, thoả mãn nhu cầu
người tiêu dùng đồng thời giảm chi phí đi một đơn vị sản phẩm nhờ hoàn thiện quá trình
đổi mới, cải tiến hoạt động, tối thiểu hoá lãng phí, phế phẩm hoặc sản phẩm phải sửa
chữa vì vậy mà lợi nhuận được tăng cao.

18DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Trần Nguyên Ký (2008), Sự kết hợp các mặt đối lập trong thời kỳ quá độ lên
CNXH ở Việt Nam hiện nay, NXB Kinh Tế TP.HCM.
2. Bùi Văn Mưa và các cộng sự (2014), Triết học, tr.121-124
3. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (2008), Giáo trình Triết học, NXB Chính Trị Hành
Chính
4. Nguyễn Hữu An (2012), Phân tích nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của
các mặt đối lập và vận dụng quy luật đó vào trong nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Luận Văn.
5. Nguyễn Trọng Nhân (2014), Giảm chi phí không chất lượng, Trung tâm tiêu
chuẩn đo lường chất lượng Quatest 3
6. Trần Gia Huy (2013), Biện pháp nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm,
Báo Tuổi Trẻ số 257
7. Huỳnh Quốc Diệu (2008), Một số giải pháp quản trị chất lượng và giảm chi phí
cho sản phẩm may mặc xuất khẩu, NXB Kinh tế TP.HCM

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×