Tải bản đầy đủ

Các loại biển báo biển hiệu cần biết

Các loại biển báo
* Nhóm biển chỉ dẫn
Nhóm biển chỉ dẫn có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông nền mầu xanh lam để
báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có
ích khác trong hành trình.
Nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số
448.
Hiệu lực của các biển chỉ dẫn có giá trị trên tất cả các làn đường của một
chiều xe chạy.


* Nhóm biển hiệu lệnh


Nhóm biển hiệu lệnh có dạng hình tròn, nền mầu xanh lam, trên biển có hình vẽ
mầu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh nhằm báo cho người sử dụng đường biết điều
lệnh phải thi hành.
Nhóm biển hiệu lệnh gồm có 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 301 đến biển số
309.
Hiệu lực của các loại biển hiệu lệnh có thể có gia trị trên tất cả các làn đường hoặc
chỉ có giá trị trên một hoặc một số làn của một chiều xe chạy. Các làn đường phải

được đánh dấu riêng biệt bằng các vạch dọc liền trên mặt phần xe chạy. Nếu hiệu
lực của biển chỉ hạn chế trên một hoặc một số làn đường thì nhất thiết phải theo
biển và một biển phụ số 504 “Làm đường” đặt ngay bên dưới biển chính.

* Nhóm biển báo cấm
Nhóm biển báo cấm có dạng hình tròn( trừ biển số 122 "dừng lại" có hình 8 cạnh
đều ) nhằm báo điều cấm hoặc hạn chế mà người sử dụng đường phải tuyệt đối
tuân theo. Hầu hết các biển đều có viền đỏ, nền mầu trắng, trên nền có hình vẽ
mầu đen đặc trưng cho điều cấm hoặc hạn chế sự đi lại của các phương tiện cơ
giới, thô sơ và người đi bộ.
Nhóm biển báo cấm gồm có 39 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển
số 139.
Hiệu lực của các loại biển báo cấm có thể có gia trị trên tất cả các làn đường hoặc
chỉ có giá trị trên một hoặc một số làn của một chiều xe chạy. Các làn đường phải
được đánh dấu riêng biệt bằng các vạch dọc liền trên mặt phần xe chạy. Nếu hiệu
lực của biển chỉ hạn chế trên một hoặc một số làn đường thì nhất thiết phải theo
biển và một biển phụ số 504 “Làm đường” đặt ngay bên dưới biển chính.


* Nhóm biển báo nguy hiểm
Nhóm biển báo nguy hiểm: Có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền mầu vàng,
trên có hình vẽ mầu đen mô tả sự việc báo hiệu nhằm báo cho người sử dụng
đường biết trước tính chất của sự nguy hiểm trên đường để có biện pháp phòng
ngừa, xử trí.


Nhóm biển báo nguy hiểm gồm 46 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 201 đến
biển số 246.
Hiệu lực của các biển báo nguy hiểm có giá trị trên tất cả các làn đường của một
chiều xe chạy.


* Nhóm biển phụ
Nhóm biển phụ: Có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, được đặt kết hợp với các
biển báo nguy hiểm, báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ
sung để hiểu rõ các biển đó hoặc được sử dụng độc lập.
Nhóm biển phụ gồm có 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 501 đến biển số 509.

Vạch kẻ đường Bộ Việt NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×