Tải bản đầy đủ

Em tập gấp hình bằng giấy

MHP


t]@pun'rm'uo

/o\

Ct
Giip len tren.

Gdp de too n6p
theo duong cheo.

LOt nguoc loi.

Gap 4 goc ve phio sou
roi gdp lop tr6n lcn theo
ducrng net dut.

G6p 2 goc voo
trong theo duong nei

durt rOi ldt nguoc loi.

pun'll Tllnt

Phan dau do

G6p goc tr6n
v6 phio sou vo
g6p lon 2 goc
duoi voo trong.

hoon thonh.

a

ml
G6p len tren.

Gdp tuong
lv bvoc 1, 2

G6p lon 2 hinh
tom gioc ben duoi
voo trong.

tTop xep
nep xuong
theo chi d6n.

Gdp cheo xu5ng
theo duong net dut.

G6p len trcn.

O

phon tren.

Gap phon duoi ve phio


sou

G6p 2 ben G6P theo huorg d6n d6
voo trong. du,cyc hinh 6 buoc 10.

/c\

G6p 4 goc nhon
voo I doon nh6.

LOt ngucrc loi.

{p

Phan thon da

hoon thonh,
ghep voi phon

ddu lo xong.


(@prrfi'rrun'u

G6p cheo

Gdp cheo
d6 too n
GW d6i xu6ng theo

ducnrg

cheo.

[on tren.

Gdp goc nhon bcn phoi song troi.

onn
E*#A

ffi
Wb
Mo toon
bo ro.

&

w

G6p 2 b6n vO
phio sou theo
duong net dr-rt.

G6p lon 2
goc bcn len.

Gop lop
tren l6n.

pHfi'lfinil

o

N

\)

o

G6p cheo xu6ng.

w

T9o n6p g6p t

o

s

coc duong

o

w

G6p lon 4 goc len
theo coc n6p vuo g6p.

G6p xu6ng duoi
theo duong net dt-rt.

rc"\

LOt nguoc loi.

Ph0n thon dO hoon

thonh. Don phon dou

voo lo

fr*,
tp

xong.

/

".,pi


']-:

G6p nuo troi vO phio

G6p doi tU tr6n xu6ng.

G6p cheo vdo theo
duong net dut.

sou.

G6p 2 goc lop tr6n vo lop ducri l6n,
dong thoi lon goc nhon 6 gi0o l6n.

G6p lop tr6n cOo
nuo phoi song troi.

G6p lEn goc nhgn

o gi0o song

troi.

@

l^

^1
UOp
lon, cu6n voo trong
theo mOi iOn chi d6n.

Gdp lon goc
iroi voo trong.

Gdp lon ti6p
phon duoi
len, d6 ho ro
dou nhgn.

Dung toi th6 l6n,
chinh cho deu. Toi
bCn kio lom tuong tu.

Em do c6 I con
tho xinh x6n.


1
.l

Gdp voo trong theo

Gdp nOo tr6n
vC phio sou.

G6p goc troi v0 phio

G6p song phoi o co 2 mdt.

o
G6p theo
duong net dtrt
d6 tqo n6p.
G6p IEn voo trong
theo n6p vuo too.

G6p cheo ve phio sou
theo duong net dut.

sou

Lu6n toy, keo dr,ng 2 toi
l6n theo duong net dr,rt.

uL
G6p lgn l6n theo moi
t6n vo duong net dut.

G6p 2 mot voo trong
theo dr-rong net dtrt.

s)@

Xooy sons

ph6i.

ff;.,[::lr.

i

1
,l
a

I


@rlnr

}'.

Gdp 4 goc voo t0m.

I

/

G6p 4 g6c

rfinr

G6p cheo

4

voo.

G6p 2 conh trcn
vo duoi voo gi0o.

goc.

"XL
L.L,L

G6p song 2

G6p doi song

*L'*

G6p ch6o
duoi sons

lop

troi

G6p cheo
G6p cheo lop
l6p tr6n cUng gi1o song troi.
song tr6i.

I bcn chon da

bcn.

Don coc bO phQn

[:x lTll fi:: :]*?'r:1,1:x;^

ph6i.

toy gdp 2 ben lop

tr6n voo, vu6t ph6ng
theo coc duong n6t dut.

Moi cuo do g6p xong.

Gdp lop
tr6n l6n.

rllnil

G6p nuo ben
troi c0o lop
tr6n song ph6i.

Lu6n

?IT
,tsl{
G6p nuo
tr6n xu6ng.

Xoc drnh 1/4 cto m6i cgnh
r6i gOp 4 goc voo trong.

MQt chi6c cong
do g6p xong.
Gdp them 1
chi6c noo.


Gdp cheo
G6p 2 b6n voo theo
duong net durt.

Lu6n toy k6o ro,
vu6t ph6ng theo

duong n6t dtrt.

G6p lon goc
ph6i voo trong.

G6p dOi song troi.

Dung keo c6t lop tr6n theo
duong mou den roi gOp 2
phon c6t vc phfo sou.

G6p len dou
nhon bcn trong
ro ngooi.

Xooy

hinh.

song ph6i.

G6p x6p ntip

G6p x6p n6p

nhu hinh vc.

nhu hinh ve.

trY

Dung keo c6t
theo duong mou
den r6i gi6u
phOn c6t o cd 2
lop voo trong.

MEt con voi do
hodn thonh.


CI

o
&

G6p doi theo chi6u doc
vo ngong d6 tgo n6p.

Keo lOn theo chi6u mOi ten
o c6 2lop, vudt phdng d6
duqc hinh chu nhot.

Gap 4 goc voo tdm.

G6p lop trOn
voo theo
duong net dtrt.

G6p nuo tr6n
ve phio sou.

G6p lon 2 bon voo
trong, vu6t phong
theo duong net duri.

Luon toy keo l6n,
vu6t phong theo
duong nei dut.

Thuc hicn tuong tg buoc

6,7

voi lOp

duOi.

@

GOp ph0n ben phoi cuo lop
tr6n song troi, phOn b6n troi
cOo lop duoi song ph6i.

G6p cheo ro
theo duong net
dot 6 c6 2lop.

G6p voo gi0o
theo duong net
dot 6 c6 2lop.

Lu6n toy voo m6 ro
vo chinh vuOng v6n.

G6p nuo duoi len
tr6n o c6 2lop.

Em do co
I .1

mol chrec
vuong mren.


a

Gdp doi d6 too ntip.

o

@

G6p doi n0o ban
phoi d6 too n6p.

Ti6p tuc gdp

d6 too

Xooy hinh.

nt!p.

o

Ti6p tuc gdp

M6 toon bo

ro.

voo trong.
f oo

2 niip g6p

theo duong cheo.

G6p 2 goc d6i
di6n voo tdm.

G6p cheo xu6ng theo
duong n6t dut.
G6p len theo
duong net dut.

G6p tuong tu buoc
9, 10 voi n&o tren.

Too n6p gdp theo
duong net dut.

tr w

lo

Xooy hinh.

Ldn luot gdp cheo voo
theg ducrng n6i dut.

Gdp voo trong.

G6p goc tren v6 phio Gdp coc goc
sou vo g6p goc duoi theo chi d6n.
lcn tren.

Gdp doi ve
phio sou.

Em do gdp xong
m6t con gdu tr0c.

Luon toy keo
song troi, vu6t

phong theo

duong net dut.


\I/-

o

o

S0 deng

2/3 to

gi6y mou vu6ng.

rc"\

Ldt nguoc

loi.

Gdp cheo theo
ducrng net drrt.

Gdp doi theo chiou
doc vo ngong d6
too n6p.

L6y 1/3 nOo tr6n d6
gdp vO phio sou.

G6p cheo theo
duong net dr"rt.

o

@

G6p cheo too n6p
theo duong n6t dut.

G6p len tren.

Gdp lEn voo trong,
vu6t ph6ng theo
duong net dr-rt.

o

1
i6 goc ph6i

len.

Long

2 diiu voo voi

nhou.

Em da gdp xong
I chi6c ing. G6p
thcm I chi6c n00
d6 duoc I doi.

It,*r:1

i,*l
rr)


Too 2 n6p g6p theo
duong cheo.

Gap 4 goc voo tOm too n6p.

Gap 4 goc voo trong
theo duong net dut.

&

t
LOt nguoc loi.

Ti6p trec gdp
voo trong.

Gdp cgnh tren vo
duoi voo gi0o.

Gdp cheo

4

goc.

to

G6p cheo theo
duong net dut.

Gap 2 goc tren
vo duoi voo.

Gdp tuong tu
voi b6n troi.

Lu6n toy, keo
song 2 ben.

ID

Luon toy keo mui thuyen
len theo chi6u mOi ten.

Lon nguoc l6n ken.

m d0 gcip
xong m6t con

E

thuy6n co mui.

roh.
aAr

u.'


G6p 2 goc d6i
di6n voo tdm.

G6p 2 conh
b6n voo gi0o.

Mo htlt

ro.

Gdp song phoi theo
duong net dut.

G6p lop tren

G6p cheo song troi
theo duong net durt.

o

G6p 2 goc
voo trong.

Lom tuong tv bvoc 4, 5
voi nrio ben phoi.

G6p cheo theo
duong net dut

too

n6p.

G6p phon

xu6ng duoi
theo duong
net dut.

duoi l6n tren.

G6p x6p n6p
xu6ng theo coc
duong net dut.

G6p phon
tr6n xu6ng.

G6p 2 goc bcn
duoi ve phio sou.

G6p x2 goc tren nhu
hinh va.

Em d0 co
mot chu
g6u mdo
dong yeu!


G6p cheo theo duong
n6t dut d6 tqo n6p.

G6p too n6p giSng
nrio b6n troi.

G6p goc tr6n
v6 phio sou.

G6p cheo
gi5ng b6n troi.

G6p xu6ng theo coc
n6p do g6p d6 duqc
hinh o buoc 5.

G6p doi ve phio

k

G6p cu6n voo

(7Op Cneo voo gtuo.

Xooy doc ro.

sou.

h*

toy voo
trong m6 hinh ro,
chinh cho cdn.

G6p len theo duong
net dtrt o c6 2lop.

Gdp goc bcn
phoi ve phio sou

o cb 2lop.

LuOn

Hoy g6p thcm I chi6c
nOo d6 duoc I dOi dep
thot xinh nhe!

a

q,Q

*

,r,'l
ll.r,,

*

,1.


o
G6p doi

G6p nuo troi song

lcn.

phoi.

Gap 2 goc d6i di6n voo t0m.

Lu6n toy k6o ro,
vu6t ph6ng theo
ducrng net dt-ri,

Lop duoi lom
tuong tu.

G6p 2
conh bcn

voo giOo 6
c6 2lop.

Keo xu6ng theo mOi
t6n vo vu6t phdng theo
coc duong net dut.

G6p phan
duoi c6 2 lop
lcn tren theo
duong net dut.

2 dOu voi
nhou d6 duoc
vong tron.
LOng

G6p cu6n voo
duong net dut.

Chinh cho

Vo nhou mot

cOn d5i.

mou gtoy mem
:.
+2
ror vo lron oe
lom mot nh6n.

Em do
dugc mot
chi6c nh6n.

Lot

nguoc

loi.

Keo 2lop song 2
bcn vo chinh cho
!
+l +
^
vuong
von oe ouoc
hinh o bvac 12.

Gdp tuong
tu buoc 6.


Too n6p gdp doi theo chi6u ngong vo doc.

Too n6p gdp theo ducrng cheo.

Gdp 4 goc voo tdm.

@

o

Gdp 4 goc ro ngooi
theo duong net drrt.

Ldt nguoc

G6p 2 bOn voo theo
duong net dr-rt.

loi.

ruw
G6p lon goc
tr6n voo trong
d6ng thoi k6o
phOn duoi len.

phio sou.

Lom tuong tu

voi lop duoi.

Xooy nguoc

loi.

*ur

bcn, vu6t phdng coc
duong n6i dr-rt too 2
hinh thong d6i xung.

G6p lqn 2 goc
nhon voo trong.

Lom tuong tu

wxfrz
Gdp doi vc

Luon toy keo song 2

voi bcn

Luon toy voo mo
ro theo mUi t6n

kio.

lugt lom tuong tu
voi 3 mot con loi.
LOn

chi d6n.

Hop dgng keo
da hoon thonh.

l
I

l


/

Xooy nguoc

loi.

Gap 2 b6n lop tren xu6ng.

Gap 2 goc nhon ben duoi len
vo gidu voo trong nhu mOi ien.

G6p luong tu buoc

3.

Th6i hoi quo 16 nho tren
dinh cho thot cong.

LOt nguoc loi.

Gdp tuong lv bvoc

Chinh cho
vuong v6n lo
em d0 co 1 quo
bong roi.

Gdp voo trong.

Gdp tuong tv bvoc

2.

4.

$f
,Ff

ar;

.

.
f


b

.llr
I

G6p nuo tr6n lop tr6n xu6ng.

Lop duoi gdp
tuong tu.

G6p cheo voo

oco

2lop.

gioo

Ti6P tuc g6P
voo giOo 6

cb 2lop.

"$
G6p goc bCn duoi
lcn 6 co 216p.

Th6i hcyi quo 16
nh6 cho thdt cong,
chinh ph6ng doy.

I
!

t

t
Be goc

troi xu5ng.

Chinh cho cOn
ddi, em do duoc I
chi6c b;inh tuoi coy.

Be goc
phoi xu6ng.

-C

Ti6p tr;c be groc
ph6i xu6ng.


b
G6p goc tr6n xu6ng
theo drlong net dut 6
c6 4 mot gidy mou.

Gdp cheo 2 bcn lop
tr6n voo trong, l@
duoi g6p tr.rong tu.

Lu6n toy keo

Ldm tuong

g6c bcn trong
ro ngooi.

tu v6i 3
con loi.

G6p 2 bcn lop
lr6n vdo theo
d*g net durt.

mQt

Lom ttrong

Lom tuong

tu voi 3 mot
cdn loi.

tu voi 3
mdt con loi
r6i gdp l6n
too n6p.
Lu6n toy keo len t6n
theo chieu mOi t6n
d6 bi6n hinh vu6ng
rhdnh hinh rhoi.

Lu6n toy keo ldn, vu6t
ph6ng theo duong net
Lop duoi lom tuong tu.

durt.

Lop duoi g6p
tuong tu.

Chinh cho cdn
d5i, em do co I
lo hoo thqt dep!

Lu6n toy voo theo
chi€u moi t6n d6 too

do phong b6n trong
lo hoo, chinh doy cho
vu6ng theo n6p dA g6p.

Gdp vC phio
sou. Ldt nguo. c
loi ldm tuong tu.

Lu6n toy keo

song theo chi6u
moi t6n d6 bi6n
hinh tom gioc
thonh hinh vu6ng.


b
G6p lop tr6n vdo
theo dr-rong net durt.

Lu6n toy k6o song bcn theo
chi6u mOi tOn roi vu6t phdng

theo duong net

G6p 2 conh bcn
cuo lop tr6n vdo.

Lop duoi g6p
tuong tu.

@

G6p x6p n6p
g6c nhon vuo

durt.

xudng theo duong n6l
dOt o cb 2lop.

Chinh cho vu6ng
v6n lo xong.

gdp xu6ng theo
ducrng n6t dut o

cd 4 mot.
Lu6n toy vdo mo

phdng d6y ro.

Thuc hiQn br-r6c l,
2 voi lop duoi.

Gdp nuo tr6i cio lop tr6n
song phdi vd n&o ph6i
c0o lop dr-roi song troi.

G6p nuo troi cOo
lop tren song ph6i
vo nOo phoi c0o
lop du6i song tr6i.

G6p g6c nhgn
ben tren xu6ng
theo duong n6t

dtt 6 cd2lq-


b
Lu6n toy keo song phoi roi
ph6ng theo duong net dut.

vuSt

Lom tuong tu voi
3 mQt con loi.

G6p nuo phoi cuo
lop tren song troi
vo nuo troi cOo lop
duoi song ph6i.

Gdp cheo 2
b6n voo theo
ducrng net dt-rt.

It,
Lom tuong tu voi
3 mQt con lgi.

G6p goc

Lom tuong tu voi

nhon xu6ng.

3 mot con lgi.

o

Lu6n toy voo
m6 ro theo
| .)
cnreu rnur ten.

U6n cong coc
conh hoo, em
do duqc I
b6ng hoo ly.

\1


0

K6o song phoi roi vu6t phdng.

Luon toy keo lcn trcn
r6i vu6t ph6ng iheo coc

Lom tuong tu voi

3 mot con

loi.

duong net

durt.

o

Lom tuong
tu voi 3 mot

con

G6p nuo ph6i cOo
lop tr6n song tr6i
vo nrio tr6i cOo lop
duoi song ph6i.

loi.

Lom tuong tu voi
3 mQt con loi r6i
xooy ngucrc loi.

@

Be gQp 4 conh
hoo xu6ng.

G6p 2 cqnh
b6n voo theo
duong net durt.

Dung thon b0t
chi d6 u6n cong
c6nh hoo.

Em da sdp
dugc 1 bong
loo kdn.


Keo len tron r6i
vu6t ph6ng theo
duong net dut.

Lom tuong tu buoc L

LOt nguoc loi.

Gdp cheo 2
ben voo o
c6 2lop.

{r

G6p phon
tren xu6ng
o c6 2lop
G6p lon 2
goc duoi len.

G6p lOn goc troi
Grip lOn goc phoi xu6ng soo
cho dinh thong hong voi 2
dinh goc vuo g6p xu6ng.

G6p lon dou
goc troi, gidu
voo trong.

.i.fli. i
aF&**t

furJ"j

xu6ng 1 doqn.

Em do g6p xong
I con loc do.


&'$

1l,r /
/
\
Gap 2 goc nhon
cuo lop tren lOn.

Luon toy keo
xu5ng theo
chieu mui ten

Lop duoi g6p
tuong tu.

Lop duoi gdp
tuong tu..

roi vu6t ph6ng.

*r/

Gap 2 bon voo
gi0o o cb 2lop.

Lom tuong

tu buoc

5.

Gdp nuo phoi cuo
lop tren song troi
vo nuo troi cuo lop
duoi song phoi.

K

Luon toy k6o song 2

Lom tuong tu

bon theo chiOu mOi
ten roi vu5t phdng o

buoc

5.

*
Gop xu6ng o
c6 2lop.

phdng o cd 2lop.

Luon toy voo theo chii;u
mui ten roi mo ro, chinh

cho vuong v6n.

Gdp cheo
theo coc
duong net

Gdp cheo vO phio
sou theo coc duong
net dut o c6 2lop.

Chi6c tou v0 tru
dO hoon thonh.
du't.

+"s
ZZ

r,

::

/

G6p lon tron theo
duong net dut o
cb 2lop.

c6 2lop.

Lu6n toy keo hinh
cho nhot xu6ng theo
r.:
:.
chi6u mOi ten roi vuot

I


@re\

Gap 2 bcn xu5ng

o cb 2lop.

Lu6n toy ktio lCn theo
chieu mOi t6n roi vu6t

ph6ng o c6 2lop.

cheo
xu6no duoi o
cb 2"lop.
G6o

G6p ve phio sou
theo dr.rong n6t
dut 6 cd 2loP-

0

o

G6p cheo lop trdn voo Lop dLroi g6p tuong
theo duong net dur.

tu.

G6p cheo 2 goc
lop tren xu6ng.

Lu6n toy voo m6 ro,
chinh cho vu6ng v6n.

Don th6m mot m6nh gi6y
doi d6 lom quoi gio.

Em do g6p xong
mot chi6c gi6
dwrg hoo quo.

lop tr6n song tr6i
vo nrio troi cOo lop

Lop du6i g6p tuong tu.


@6\

@

Gdp nuo troi
G6p 2 goc nhon lcn

2 goc
2lop.

cOo lop tr6n
len

@

G6p 2 conh ben voo
o c& 2lop.

G6p len trcn.

gioo

G6p lu6n lop
duoi voo trong.

I1lNil

o

Lu6n toy voo

Ddu xe d0
hoon thonh.

m6 ro, chinh
cho vu6ng v6n.

@

J

)
Chio chieu dai
vo too n6p

to gidy ro lom 3

g6p.

A

Chio phOn gi0o ro lom

4

rOi gdp x6p n6p.

G6p voo

giOo.

@

Mo 2 b6n ro, gi0Iguy6n phon

e.lgir.ro.

Gdp

2 nto 2 ben voo trong.

Lu6n toy d6y

voo theo chi6u
:.
mur Ten ror
Dr,mg lop tr6n cUng

lon d6 duoc hinh o

g

buoc 9.

G6p voo trong
duo.

L6ng ddu vo thdn voo
theo mOi t6n chi d6n.

c

lo

phon than.

m da duoc mot chi6c
xe t6i hoon chinh.

E

*

ili'utPhdns


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×