Tải bản đầy đủ (.docx) (9 trang)

TẬP đọc + CHÍNH tả + KC TUẦN 18

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (152.08 KB, 9 trang )

TIẾNG VIỆT

Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 1 )
I. MỤC TIÊU:
+ Kiến thức – Kỹ năng :
1) Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL, kết hợp kĩ năng đọc – hiểu.
-Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học từ học kì 1 của
lớp 5 ( Phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 120 chữ / 1phút; biết ngừng nghỉ ở chỗ có dấu câu, giữa
các cụm từ, biết đọc diễn cảm thể hiện dúng nội dung văn bản nghệ thuật).
2) Biết lập bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm Giữ lấy màu xanh.
3) Biết nhận xét về nhân vật trong bài đọc. Nêu dẫn chứng minh hoạ cho nhận xét đó.
Rèn kỹ năng : + Thu thập thông tin xử lý
+ Kỹ năng hợp tác
+ Năng lực
- Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giải quyết vấn đề
+ Phẩm chất :
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học , liên hệ bản thân tốt .
II. TÀI LIỆU - PHƯƠNG TIỆN : Bài giảng điện tử
- Phiếu ghi tên các bài tập đọc, HTL từ tuần 11 đến tuần 17
- Bảng nhóm, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Phương pháp, hình thức tổ chức
Nội dung các hoạt động dạy
các hoạt động dạy học tương ứng
học
chủ yếu
A.Khởi động:
Mục tiêu: Tạo không khí vui
vẻ khi vào tiết học


Hoạt động của thầy
Cho HS hát

B.Trải nghiệm – Khám phá:
- GV giới thiệu nội dung
HĐ1. Giới thiệu bài
Mục tiêu: Dẫn dắt học sinh học tập của tuần 18.
- GV GT mục đích, yêu
vào bài mới
cầu của tiết học và ghi tên
bài.
HĐ2:Kiểm tra tập đọc và - GV gọi từng HS lên bốc
học thuộc lòng
thăm chọn bài.
Mục tiêu: Kiểm tra khả năng
đọc hiểu các bài tập đọc
trong chương trình học kỳ 1
- GV đặt 1-2 câu hỏi về

Hoạt động của trò
HS hát

- HS ghi vở
- HS bốc thăm, xem bài
trong 1-2 phút.
- HS đọc trong SGK
(hoặc đọc thuộc lòng)
một đoạn hoặc cả bàiNội dung các hoạt động dạy
học
chủ yếu
- KT 1/5 số HS trong lớp.
C. Vận dụng – Thực hành:
Mục tiêu : HS Biết lập bảng
thống kê các bài tập đọc thuộc
chủ điểm Giữ lấy màu xanh.
Bài tập 2:
Lập bảng thống kê...

Bài tập 3:
Mục tiêu :Biết nhận xét về
nhân vật trong bài đọc
Bạn nhỏ là người rất thông
minh và dũng cảm và rất
yêu rừng.

Phương pháp, hình thức tổ chức
các hoạt động dạy học tương ứng
Hoạt động của thầy
đoạn, bài vừa đọc.
- GVNX cho điểm.

Hoạt động của trò
theo chỉ định trong
phiếu.
- HS trả lời.
- GV gọi HS đọc y/c bài tập - 1HS đọc
2.

- 1 HS trả lời: Tên bài + Cần lập bảng thống kê Tác giả - Thể loại.
có nội dung như thế nào?
- HS trả lời.
+Như vậy, bảng thống
kê cần mấy cột dọc, mấy - HS làm việc.
dòng ngang?
- Đại diện nhóm trình
- Y/c HS trao đổi nhóm 4, bày kết quả.
lập bảng.
- Nhóm khác nhận xét,
- GV chốt lại lời giải đúng. bổ sung.
- GV nêu y/c BT.
- HS nối tiếp phát biểu
Cần nói về bạn nhỏ – con - Cả lớp nhận xét .
người gác rừng – như kể
về một người bạn cùng lớp
chứ không phải như nhận
xét khách quan về một
nhân vật trong truyện
- Gv nhận xét.

D.Định hướng học tập tiếp
theo
- GV nhận xét tiết học, dặn
Mục tiêu : Chốt kiến thức của HS chưa đạt về tiếp tục LĐ
bài và nhắc HS chuẩn bị bài
để tiết sau KT.
sau.
Rút kinh nghiệm, bổ sung :
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


TING VIT

ễn tp cui hc kỡ 1 ( tit 2 )
I. MC TIấU:
+ Kin thc K nng :
1) Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL, kết hợp kĩ năng đọc hiểu.
Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã
học từ học kì 1 của lớp 5 ( Phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 120 chữ /
1phút; biết ngừng nghỉ ở chỗ có dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn
cảm thể hiện dúng nội dung văn bản nghệ thuật).
2) Biết lập bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vì hạnh phúc
con ngời
3) Biết thể hiện cảm nhận về cái hay của những câu thơ đợc học.
Rèn kỹ năng : +Thu thập xử lý thông tin
+ Kỹ năng hợp tác
+ Nng lc
- Nng lc ngụn ng (luyn c, c din cm)
- Nng lc gii quyt vn (Tỡm hiu bi)
+ Phm cht :
Giỏo dc hc sinh yờu thớch mụn hc , liờn h bn thõn tt .
II. TI LIU - PHNG TIN : Bi ging in t
- Phiu ghi tờn cỏc bi tp c, HTL t tun 11 n tun 17.
- Bng nhúm, bỳt d.
III. CC HOT NG DY HC CH YU:
Ni dung cỏc hot ng dy hc
ch yu

A.Khi ng:
Mc tiờu: To khụng khớ vui v khi vo
tit hc
B.Tri nghim Khỏm phỏ:
H1. Gii thiu bi
Mc tiờu: Dn dt hc sinh vo bi mi

Phng phỏp, hỡnh thc t chc
cỏc hot ng dy hc tng ng
Hot ng ca thy
Cho HS hỏt

Hot ng ca trũ
HS hỏt

- GV GT mc ớch, yờu - HS ghi v
cu ca tit hc v ghi tờn
bi.
H2.Kim tra tp c v hc thuc - GV gi tng HS lờn bc - HS bc thm, xem bi


Ni dung cỏc hot ng dy hc
ch yu

Phng phỏp, hỡnh thc t chc
cỏc hot ng dy hc tng ng
Hot ng ca thy
thm chn bi.

lũng

Mc tiờu: Kim tra kh nng c hiu
cỏc bi tp c trong chng trỡnh hc
- KT 1/5 s HS trong lp.
- GV t 1-2 cõu hi v
on, bi va c.
- GV cho im.
C. Vn dng Thc hnh:
H3.Bi tp 2:Lp bng thng kờ...
Mc tiờu : Biết lập bảng thống kê
các bài tập đọc thuộc chủ điểm
Vì hạnh phúc con ngời

- GV gi HS c y/c bi
tp 2.
- Hi: + Cn lp bng
thng kờ cú ni dung nh
th no?
+ Nh vy, bng thng
kờ cn my ct dc, my
dũng ngang?
- Y/c HS trao i nhúm 4,
lp bng.
- GV cht li li gii
ỳng.
H4.Bi tp 3:
- GV nờu y/c BT.
Mc tiờu: HS Biết thể hiện cảm - YC HS chọn ra ngnhận về cái hay của những câu ời phát biểu ý kiến
hay nhất, giàu sức
thơ đợc học
thuyết phục nhất?

- Cho HS hot ng nhúm
4 thc hin BT.
- Gv nhn xột.

Hot ng ca trũ
trong 1-2 phỳt.
- HS c trong SGK
(hoc c thuc lũng)
mt on hoc c bi
theo ch nh trong
phiu.
- HS tr li.
- 1HS c
- 1 HS tr li: Tờn bi Tỏc gi - Th loi.
- HS tr li.
- HS lm vic.
- i din nhúm trỡnh
by kt qu.
- Nhúm khỏc nhn xột,
b sung.

- HS lm vic.
- Cỏc nhúm c i din
trỡnh by.
- C lp nhn xột - bỡnh
chn ngi phỏt biu
hay nht, giu sc
thuyt phc nht.

D.nh hng hc tp tip theo

- GV nhn xột tit hc,
Mc tiờu : Cht kin thc ca bi v
dn HS cha t v tip
nhc HS chun b bi sau.
tc L tit sau KT.
Rỳt kinh nghim, b sung :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


TING VIT

ễn tp cui hc kỡ 1 (tit 3 )
I. MC TIấU:
+ Kin thc K nng :
1) Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL, kết hợp kĩ năng đọc hiểu.
Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã
học từ học kì 1 của lớp 5 ( Phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 120 chữ /
1phút; biết ngừng nghỉ ở chỗ có dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn
cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật).
2) Biết lập bảng tổng kết vốn từ về Môi trờng.
+ Nng lc
- Nng lc ngụn ng (luyn c, c din cm)
- Nng lc gii quyt vn (Tỡm hiu bi)
+ Phm cht : Giỏo dc hc sinh bit bo v mụi trng .
II. TI LIU - PHNG TIN : Bi ging in t
- Phiu ghi tờn cỏc bi tp c, HTL t tun 11 n tun 17.
- Bng nhúm, bỳt d
III. CC HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung cỏc hot ng dy hc
ch yu
A.Khi ng:
Mc tiờu: To khụng khớ vui v khi
vo tit hc
B.Tri nghim Khỏm phỏ:
H1. Gii thiu bi
1. Gii thiu bi:

Phng phỏp, hỡnh thc t chc
cỏc hot ng dy hc tng ng
Hot ng ca thy
- Cho Hs hỏt

Hot ng ca trũ
- HS hỏt

- GV GT mc ớch, yờu cu - HS ghi v
ca tit hc v ghi tờn bi.


Ni dung cỏc hot ng dy hc
ch yu

Phng phỏp, hỡnh thc t chc
cỏc hot ng dy hc tng ng

Hot ng ca thy
Hot ng ca trũ
H2.Kim tra tp c v hc - GV gi tng HS lờn bc - HS bc thm, xem bi

thuc lũng
thm chn bi.
trong 1-2 phỳt.
Mc tiờu: Kim tra kh nng c
- HS c trong SGK
hiu cỏc bi tp c trong chng
(hoc c thuc lũng)
trỡnh hc
- GV t 1-2 cõu hi v on, mt on hoc c bi
- KT 1/5 s HS trong lp.
bi va c.
theo ch nh trong
- GV cho im.
phiu.
- HS tr li.
C. Vn dng Thc hnh:
- GV gi HS c y/c bi tp 2. - 1HS c
Mc tiờu : Biết lập bảng tổng - Cho HS gii thớch hiu rừ
cỏc t sinh quyn, khớ quyn, - HS tr li.
kết vốn từ về Môi trờng.
H3.Bi tp 2:Lp bng thng thu quyn.
- Y/c HS trao i nhúm 4, lp - HS lm vic.
kờ...
- i din nhúm trỡnh
sinh quyển ( môi trờng bng.
by kt qu.
động , thực vật ) : rừng,
- Nhúm khỏc nhn xột,
con ngời, thú, chim, cây lâu
- GV cht li li gii ỳng.

b sung.
năm, cây ăn quả
thuỷ quyển ( môi trờng nớc) : sông, suối, ao, hồ, đại
dơng, khe, thác, kênh, mơng
khí quyển ( môi trờng
không khí) : bầu trời, vũ
trụ, mây, không khí, âm
thanh, ánh sáng
Những hành động bảo vệ
môi trờng:trồng cây gây
rừng, chống buôn bán động
vật hoang dã, giữ sạch nguồn
nớc, lọc khói công nghiệp,
chống ô nhiễm bầu không
khí..
D.nh hng hc tp tip theo
- GV nhn xột tit hc, dn
Mc tiờu : Cht kin thc ca bi
HS cha t v tip tc L
v nhc HS chun b bi sau.
tit sau KT.
Rỳt kinh nghim, b sung :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


TING VIT

ễn tp cui hc kỡ 1 (tit 4 )

I. MC TIấU:
+ Kin thc K nng :
1) Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL, kết hợp kĩ năng đọc hiểu.
Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã
học từ học kì 1 của lớp 5 ( Phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 120 chữ /
1phút; biết ngừng nghỉ ở chỗ có dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn
cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật).
2) Nghe Viết, trình bày đúng chính tả bài Chợ Ta-sken
+ Nng lc
- Nng lc ngụn ng (luyn c, c din cm)
- Nng lc gii quyt vn (Tỡm hiu bi)
+ Phm cht :
Giỏo dc hc sinh yờu thớch mụn hc , liờn h bn thõn tt
II. TI LIU - PHNG TIN : Bi ging in t
- Phiu ghi tờn cỏc bi tp c, HTL t tun 11-17.
III. CC HOT NG DY HC CH YU:
Phng phỏp, hỡnh thc t chc
Ni dung cỏc hot ng dy hc
cỏc hot ng dy hc tng ng
ch yu
Hot ng ca thy
Hot ng ca trũ
A.Khi ng:
Mc tiờu: To khụng khớ vui v khi vo - Cho HS chi trũ chi ni HS chi trũ chi
tit hc
t


Nội dung các hoạt động dạy học
chủ yếu


Phương pháp, hình thức tổ chức
các hoạt động dạy học tương ứng
Hoạt động của thầy

B.Trải nghiệm Khám phá:
HĐ1. Giới thiệu bài
Mục tiêu: Dẫn dắt học sinh vào bài mới - GV GT mục đích, yêu
cầu của tiết học và ghi tên
bài.
B.Trải nghiệm – Khám phá:
HĐ2.Kiểm tra tập đọc và học thuộc
lòng
- GV gọi từng HS lên bốc
Mục tiêu: Kiểm tra khả năng đọc hiểu thăm chọn bài.
các bài tập đọc trong chương trình học
- KT 1/5 số HS trong lớp.
- GV đặt 1-2 câu hỏi về
đoạn, bài vừa đọc.
- GV cho điểm.
C. Vận dụng – Thực hành:
- GV đọc 1 lần đoạn văn
HĐ 3.Hướng dẫn HS nghe- viết chính cần viết chính tả.
tả:
- Gọi HS nêu nội dung
Mục tiêu : Nghe – Viết, trình bày đúng đoạn văn.
- Cho HS đọc thầm lại bài
chính tả bài Chợ Ta-sken
chính tả. GV nhắc HS
quan sát hình thức trình

bày, chú ý một số từ ngữ
dễ viết sai.
- GV đọc các từ ngữ dễ
viết sai chính tả: nẹp thêu,
xúng xính, thõng dài,...
- Y/c HS gấp SGK, GV
đọc từng câu ngắn hoặc
từng bộ phận câu cho HS
viết (mỗi câu hoặc bộ
phận câu đọc từ 2 đến 3 lượt). Nhắc HS ngồi viết
đúng tư thế.
- GV đọc lại toàn bài
chính tả một lợt chậm rãi
cho HS soát lỗi.
- Y/c HS đổi vở để soát
lỗi. Trong lúc đó GV chấm

Hoạt động của trò
- HS ghi vở

- HS bốc thăm, xem
bài trong 1-2 phút.
- HS đọc trong SGK
(hoặc đọc thuộc lòng)
một đoạn hoặc cả bài
theo chỉ định trong
phiếu.
- HS trả lời.
- HS theo dõi trong
SGK.

- HS trả lời.
- HS đọc thầm.

- HS viết ra nháp
- 2 HS viết bảng lớp.
- Nhận xét - sửa.
- HS gấp SGK
- Viết bài vào vở
Chính tả.
- HS soát lỗi theo GV
đọc - gạch chân lỗi sai
và sửa ra lề bằng bút
chì..
- Đổi vở cho bạn ngồi
bên cạnh để soát lỗi


Nội dung các hoạt động dạy học
chủ yếu

Phương pháp, hình thức tổ chức
các hoạt động dạy học tương ứng

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
- chữa 7- 10 bài viết.
cho nhau.
- GV nêu nhận xét chung.
D.Định hướng học tập tiếp theo
- GV nhận xét tiết học,

Mục tiêu : Chốt kiến thức của bài và dặn HS chưa đạt về tiếp
nhắc HS chuẩn bị bài sau.
tục LĐ để tiết sau KT.
Rút kinh nghiệm, bổ sung :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................×