Tải bản đầy đủ

TẬP đọc + CHÍNH tả + kể CHUYỆN TUẦN 17

TẬP ĐỌC

Ngu Công xã Trịnh Tường
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức- Kỹ năng
- Hiểu các từ ngữ khó trong bài: Ngu Công, cao sản .
- Hiểu ND: Ca ngợi ông Lìn với tinh thần dám nghĩ, dám làm đã thay đổi tập quán canh
tác của cả một vùng, làm giàu cho mình, làm thay đổi cuộc sống của cả thôn.
- Có kĩ năng đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài, nhấn giọng ở một số từ ngữ: khâm phục, trí sáng
tạo , sự nhiệt tình làm việc của ông Lìn
2.Năng lực :
- Năng lực ngôn ngữ ( luyện đọc, đọc diễn cảm)
- Năng lực giải quyết vấn đề ( Tìm hiểu bài)
3. Phẩm chất : GD học sinh biết chăm sóc, bảo vệ cây cối, nguồn nước sông ở địa phương
II. TÀI LIỆU - PHƯƠNG TIỆN : Bài giảng điện tử
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Phương pháp, hình thức tổ chức
Nội dung các hoạt động dạy học
các hoạt động dạy học tương ứng
chủ yếu
Ho¹t ®éng cña

Ho¹t ®éng cña
thÇy
trß
- Cho HS hát
- 2 HS nối tiếp đọc
A.Khởi động:
- GV kiểm tra HS đọc bài đoạn và TLCH.
Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ
“Thầy cúng đi bệnh
khi vào tiết học
viện”
- Nêu câu hỏi:2,4
- Nhận xét.
B.Trải nghiệm – Khám phá:
1. Giới thiệu bài
- GV GT và ghi tên bài
- HS qs tranh MH, nêu
Mục tiêu: Dẫn dắt học sinh vào
ND tranh.
bài mới
- HS ghi vở
2.HD HS luyện đọc và tìm hiểu bài:
a/ Luyện đọc
- GV gọi 1 HS đọc toàn - 1 HS khá/ giỏi đọc
Mục tiêu: Đọc cả bài. Đọc đúng bộ bài tập đọc.
trước lớp, cả lớp đọc
tiếng khó,câu dài.
- GV chia 3 phần.
thầm.
- Phần 1: đoạn 1
- Gọi HS nối tiếp đọc 3
-Phần 2: đoạn 2
phần:
- HS nối tiếp đọc từng
-Phần 3: đoạn 3,4
+Lần 1: GV kết hợp sửa phần lần 1
lỗi phát âm, HD HS ngắt - Nhận xét - góp ý
hơi đúng (nếu HS đọc - HS sửa
sai)
- HS nối tiếp đọc lần 2


Giải nghĩa thêm: tập quán (thói +Lần 2: GV kết hợp yêu - HS nêu nghĩa của TN


Nội dung các hoạt động dạy học
chủ yếu
quen), canh tác (trồng trọt)

b/ Tìm hiểu bài:
Mục tiêu: HS hiểu nội dung bài

Phương pháp, hình thức tổ chức
các hoạt động dạy học tương ứng
Ho¹t ®éng cña
Ho¹t ®éng cña
thÇy
trß
cầu HS nêu nghĩa từ ở mục Chú giải.
(SGK) có trong từng - HS đọc theo cặp.
đoạn. - Y/c HS luyện - 1HS đọc cả bài-Nx.
đọc theo cặp
- Gọi HS đọc cả bài- GV
nx.
- GV đọc diễn cảm bài
văn.
- Yêu cầu HS đọc thầm
phần 1 để TLCH:
+ Đến huyện Bát Xát ,
tỉnh Lào Cai mọi người
sẽ ngạc nhiên vì điều gì?
+ Ông Lìn đã làm như
thế nào để đưa nước về
thôn?
- Y/c HS đọc thầm phần
2 để TLCH
+ Nhờ có mương nước,
tập quán canh tác và
cuộc sống của thôn Phìn
Ngan đã thay đổi như
thế nào?
+ Nêu tác hại của việc
phá rừng làm nương rẫy
-> Chốt ý và giảng về
chính sách của nhà nước
khuyến khích việc chăm
sóc bảo vệ rừng nên có
nhiều khu rừng đã được
phục hồi.
- Y/c HS đọc thầm P 3 để
TLCH

- HS đọc thầm phần 1
+ TLCH:
+ ngỡ ngàng khi thấy
dòng mương ....
+tìm nguồn nước, đào
mương...
- HS đọc thầm phần 2
+ TLCH:
+trồng
lúa
nước,
không còn nạn phá
rừng, không còn hộ
đói...

- HS đọc thầm
+TLCH:

+ Ông Lìn đã nghĩ ra +HD bà con trồng thảo
cách gì để bảo vệ rừng, quả.
bảo vệ dòng nước?
+ nhiều hộ trong thôn


Nội dung các hoạt động dạy học
chủ yếu

Phương pháp, hình thức tổ chức
các hoạt động dạy học tương ứng

Ho¹t ®éng cña
Ho¹t ®éng cña
thÇy
trß
+Thảo quả mang lại lợi mỗi năm thu mấy chục
ích kinh tế gì cho bà con triệu....
Phìn Ngan?
ND: Ca ngợi ông Lìn với tinh + Câu chuyện giúp em + HS thảo luận - phát
thần dám nghĩ, dám làm đã thay hiểu điều gì?Chốt YN- biểu- Ghi vở
đổi tập quán canh tác của cả một ghi bảng (MT)
vùng, làm giàu cho mình, làm
thay đổi cuộc sống của cả thôn.
C. Vận dụng – Thực hành:
* Gọi HS nối tiếp đọc - HS đọc
c/ HD đọc diễn cảm
d/c 3 phần của bài.
Mục tiêu: HS thể hiện được giọng - Y/c HS nêu giọng đọc - HS nêu
đọc của đoạn, bài
của bài (Giọng ntn? Cần
nhấn giọng ở những từ
ngữ nào? Tại sao?...) GV
chốt cách đọc (MT)
* HD đọc d/c đoạn 1:
- HS luyện đọc diễn
GV đọc mẫu, y/c HS LĐ cảm.
diễn cảm theo cặp.
- Thi đọc d/c trước
- GV theo dõi, uốn nắn- lớp.
nx.
d) Cñng cè:
- HS nªu
- Nêu nội dung của bài
Mục tiêu: Củng cố bài học và
- Liên hệ: Chúng ta cần
giáo dục liên hệ thực tế
làm gì để chăm sóc, bảo
- CHPTNL: Việc làm và hành
vệ cây cối, nguồn nước
động của ông Lìn cho thấy ông là
sông ở địa phương mình?
người như thế nào? Em học tập
được những gì từ ông
- GD ý thức vươn lên trong cuộc
sống.
D.Định hướng học tập tiếp theo
*GV nhận xét tiết học,
Mục tiêu : Chốt kiến thức của bài biểu dương những HS
- HS lắng nghe
và nhắc HS chuẩn bị bài sau.
học tốt. Chuẩn bị bài sau:
Ca dao về lao động sản
xuất.- Nhận xét tiết học
Bổ sung:…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


TP C

Ca dao v lao ng sn xut
I. MC TIấU:
1. Kin thc K nng:
- c lu loỏt ton bi. Hiu cỏc t ng khú trong bi .
- Hiu ND: Lao ng vt v trờn rung ng ca nhng ngi nụng dõn ó mang li cuc
sng õm no, hnh phỳc cho mi ngi.
- K nng : c lu loỏt, din cm ton bi, nhn ging nhng t ng gi t, ngt ngh hi
ỳng sau cỏc du cõu
2. Nng lc :
- Nng lc ngụn ng ( luyn c, c din cm)
- Nng lc gii quyt vn ( Tỡm hiu bi)
3. Phm cht : GD HS lũng bit n ngi nụng dõn ó lm ra ht thúc ht go nuụi sng con
ngi
II. TI LIU - PHNG TIN : Bi ging in t
III. CC HOT NG DY HC CH YU:
Phng phỏp, hỡnh thc t chc
Ni dung cỏc hot ng dy hc
cỏc hot ng dy hc tng ng
ch yu
Hoạt động của thầy
Hoạt động của
trò
- Cho HS chi trũ chi: Chn - HS chi trũ chi
A.Khi ng:
Mc tiờu: To khụng khớ vui v khi búng
- GV kiểm tra HS đọc
vo tit hc
- 3 HS ni tip c
bài Ngu Công xã
phn v TLCH.
Trịnh Tờng
- Nêu câu hỏi: 1,2,4
- Nhận xét.
B.Tri nghim Khỏm phỏ:
1. Gii thiu bi
- GV GT v ghi tờn bi
- HS quan sỏt tranh
Mc tiờu: Dn dt hc sinh vo
MH, nờu ND tranh.
bi mi
- HS ghi v
2.HD HS luyện đọc và
tìm hiểu bài:
a/ Luyn c
- GV gi 1 HS c ton b bi - 1 HS khỏ/ gii c
Mc tiờu: c c bi. c ỳng tp c.
trc lp, c lp c
ting khú,cõu di.
- Gi HS ni tip c 3 bi ca thm.
dao:
- HS ni tip c tng


Ni dung cỏc hot ng dy hc
ch yu

Phng phỏp, hỡnh thc t chc
cỏc hot ng dy hc tng ng
Hoạt động của thầy

Hoạt động của
trò
Luyn phỏt õm:
+Ln 1: GV kt hp sa li bi ln 1
Lao ng ,ni,cụng lờnh,ly phỏt õm, HD HS ngt hi - Nhn xột - gúp ý
cụng ,bin lng ...
ỳng (nu HS c sai)
- HS sa
+Ln 2:
- HS ni tip c ln 2
HD ngt nhp th:
- Y/c HS luyn c theo cp - HS c theo cp.
(Nhp th ph bin : Cõu 6 ting - Gi HS c c bi- GV nx.
- 1hS c c bi- Nx.
nhp 2/4; cõu 8 ting nhp 2/2/4)
- GV c din cm bi ca dao.
b/ Tìm hiểu bài:
Mc tiờu: HS hiu ni dung bi

- Yờu cu HS c thm c 3
bi ca dao TLCH:
+ Tỡm nhng hỡnh nh núi lờn
ni vt v , lo lng ca ngi
nụng dõn trong sn xut.
- Yêu cầu HS đọc thầm
bài 2 để TLCH :
+ Những câu nào thể
hiện tinh thần lạc quan
của ngời nông dân?
+ Tỡm nhng cõu ng vi mi
ni dung:
a/ Khuyờn nd chm ch cy
cy.
b/ Th hin q.tõm trong L,
sn xut.
* Ni dung: Lao ng vt v ca c/ Nhc ngi ta nh n
ngi nụng dõn trờn rung ng ngi lm ra ht go.
ó mang li cuc sng m no, - GV cho HS nờu YN ca bi.
hnh phỳc cho mi ngi
- Cht ý ngha (MT)
C. Vn dng Thc hnh:
c/ HD đọc diễn cảm -HTL
Mc tiờu: HS th hin c ging
c din cm ton bi v hc
thuc lũng cỏc bi ca dao

* Gọi HS nối tiếp đọc
d/c 3 bài.
- Y/c HS nêu giọng đọc
của bài (Giọng nh thế
nào? Cần nhấn giọng ở
những từ ngữ nào? Tại
sao?...)
GV chốt cách đọc.

- HS c thm 1 +
TLCH:
+Cy ng...
+ i cy cũn trụng...
- HS đọc thầm 2
+ TLCH:
+Công
lênh...,
Ngày nay nớc bạc...
HS trao i TL-trỡnh
by:
- Ai i, ng rung...
- Trụng cho chõn
cng...
- Ai i, bng bỏt cm...
- HS phỏt biu
- HS ghi v
- 3 HS đọc
- HS nêu
- HS luyện đọc
diễn cảm.
- Thi đọc d/c trớc
lớp.


Ni dung cỏc hot ng dy hc
ch yu

Phng phỏp, hỡnh thc t chc
cỏc hot ng dy hc tng ng
Hoạt động của thầy

Hoạt động của
trò

* HD đọc d/c bài 3.
GV đọc mẫu, y/c HS LĐ
diễn cảm theo cặp.
- GV theo dõi, uốn nắn. - HS luyện HTL
* Y/c HS HTL các bài ca - Thi đọc TL.
dao trên.

d) Cng c :
Mc tiờu: Cng c bi hc v giỏo
dc liờn h thc t
CHPTNL: Su tm mt s bi ca
dao v lao ng sn xut v nờu
cm nhn v mt bi m em thớch
nht?
- GD ý thc hc hi hiu bit.
D.nh hng hc tp tip theo
Mc tiờu : Cht kin thc ca bi -GV nhn xột tit hc, biu
v nhc HS chun b bi sau.
dng nhng HS hc tt.
Chun b bi sau: Cỏi gỡ quý
nht.
B sung:.


CHÍNH TẢ : NGHE VIẾT

Người mẹ của 51 đứa con
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức – Kĩ năng :
- Nghe-viết chính xác,trình bày đúng bài chính tả Người mẹ của 51 đứa con .
- Kĩ năng : Viết đẹp , đúng bài chính tả. Làm đúng các bài tập ôn mô hình cấu tạo vần.
Hiểu thế nào là những tiếng bắt vần với nhau.
2. Năng lực
- Năng lực nghe viết
- Năng lực phân biệt chính tả
3. Phẩm chất : Ham thích môn học
II. TÀI LIỆU - PHƯƠNG TIỆN : Bài giảng điện tử - Phiếu ghi mô hình tiếng.
Giấy phôtôcopy viết mô hình cấu tạo vần cho hs làm bài tập 2
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Nội dung các hoạt động dạy học
chủ yếu
I- KHỞI ĐỘNG:
Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ khi vào
tiết học

Phương pháp, hình thức tổ chức
các hoạt động dạy học tương ứng
Ho¹t ®éng cña thÇy
- Cho HS hát
- GV gọi HS viết các từ theo
y/c BT 2a.
- Nhận xét.

Ho¹t ®éng cña
trß
- HS hát
-2 HS viết trên bảng
lớp.
-Cả lớp viết ra giấy
nháp.
- Nhận xét - sửa
chữa.

II- TRẢI NGHIỆM-KHÁM PHÁ :
HĐ1. Giới thiệu bài:
GV GT mục đích, yêu cầu - HS ghi vở
Mục tiêu: Dẫn dắt học sinh vào bài mới của tiết học và ghi tên bài.


Ni dung cỏc hot ng dy hc
ch yu
H2. Hng dn nghe vit:
MT:Nghe - vit ỳng, trỡnh by ỳng
bi Ngi m ca 51 a con

HD vit t khú :Lý Sn ,Qung Ngói
,Thc khuya, nuụi dng .

III. VN DNG THC HNH:
H 1: Hng dn HS lm bi tp 2
Mc tiờu :HS lm ỳng cỏc bi tp ụn

Phng phỏp, hỡnh thc t chc
cỏc hot ng dy hc tng ng
Hoạt động của thầy

Hoạt động của
trò
- GV đọc 1 lần đoạn - HS theo dõi
văn cần viết chính tả. trong SGK.
- Cho HS đọc thầm lại - HS đọc thầm.
bài chính tả. GV nhắc
HS quan sát hình thức
trình bày, chú ý một
số từ ngữ dễ viết sai.
HS TL
- Cõu chuyn k v ai? B cú
bao nhiờu con?
- Vỡ sao m Nguyn Th Phỳ
li cú nhiu con nh vy?
+ Trong on vn,nhng ch
no phi vit hoa?v khú vit
- GV đọc một số từ - HS viết ra
khó:
nháp, 2 HS lên
51, Lý Sơn, Quảng bảng viết.
Ngãi, 35 năm,...
- Nhận xét - sửa
- Y/c HS gấp SGK, GV - HS gấp SGK
đọc từng câu ngắn - Viết bài vào
hoặc từng bộ phận vở Chính tả.
câu cho HS viết (mỗi
câu hoặc bộ phận
câu đọc từ 2 đến 3 l- - HS soát lỗi
ợt). Nhắc HS ngồi viết theo GV đọc đúng t thế.
gạch chân lỗi
- GV đọc lại toàn bài sai và sửa ra lề
chính tả một lợt chậm bằng bút chì..
rãi cho HS soát lỗi.
- Đổi vở cho bạn
- Y/c HS đổi vở để ngồi bên cạnh
soát lỗi. Trong lúc đó để soát lỗi cho
GV chấm - chữa 7- 10 nhau.
bài viết.
- GV nêu nhận xét
chung.

- Gọi HS đọc y/c bài - 1 HS đọc.


Nội dung các hoạt động dạy học
chủ yếu

Phương pháp, hình thức tổ chức
các hoạt động dạy học tương ứng
Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña
trß
- HS lµm bµi
mô hình cấu tạo vần. Hiểu đặc điểm của tËp.
những tiếng bắt vần với nhau.
- G¾n m« h×nh cÊu theo nhãm.
t¹o vÇn
- Tr×nh bµy kÕt
qu¶.
- Nªu nhËn xÐt
thÕ
nµo

nh÷ng
tiÕng
b¾t
vÇn
víi
nhau.
IV.ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP - GV nhận xét tiết học, biểu
THEO:
dương những HS học tốt.
Mục tiêu : Chốt kiến thức của bài và
- Lưu ý HS ghi nhớ các
nhắc HS chuẩn bị bài sau.
trường hợp chính tả vừa LT.
Rút kinh nghiệm, bổ sung :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
KỂ CHUYỆN

Kể chuyện đã nghe, đã đọc
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức – Kĩ năng :
- Biết tìm và kể được một câu chuyện đã nghe hay đã đọc nói về những người biết sống đẹp,
biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác.
- KN: Rèn kĩ năng nói:
+ Biết kể chuyện một cách tự nhiên, chân thực.
+ Rèn kĩ năng nghe: Nghe bạn kể chuyện, nhận xét lời kể của bạn.
3. Năng lực:
- Năng lực ngôn ngữ (luyện kể chuyện bằng ngôn ngữ và hình thể)
- Năng lực giải quyết vấn đề (Tìm hiểu bài)
4. Phẩm chất : GD HS biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác.
II. TÀI LIỆU - PHƯƠNG TIỆN : Bài giảng điện tử
- HS sưu tầm một số truyện kể, sách, báo về chủ đề.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:


Thi Ni dung cỏc hot ng dy hc ch
gian
yu
5 I- KHI NG:
Mc tiờu: To khụng khớ vui v khi
vo tit hc

Phng phỏp, hỡnh thc t chc
cỏc hot ng dy hc tng ng
Hoạt động của
thầy
- Cho HS hỏt
- GV gi HS k li cõu
chuyn: Pa-xt v em bộ
- Nhn xột.

Hoạt động của
trò
- HS hỏt
- 1 HS k- núi YN
- C lp nhn xột.

II. TRI NGHIM KHM PH
1
25

H1. Gii thiu bi:
Mc tiờu: Dn dt hc sinh vo bi
mi
H2. Hng dn HS k chuyn
Mc tiờu : HS bit cỏch k chuyn
mt cỏch t nhiờn chõn thc v ỳng
yờu cu bi .
a/ Hớng dẫn HS hiểu yêu
cầu của đề bài:
Hãy kể một câu chuyện đã
nghe, hay đã đọc nói về
những ngời biết sống đẹp,
biết mang lại niềm vui, hạnh
phúc cho ngời khác.

GV GT mc ớch, yờu - HS ghi v
cu ca tit hc v ghi
tờn bi.

- Gọi HS đọc đề
bài.
- GV chép đề lên
bảng - gạch chân
những từ ngữ cần
chú ý; Sau bài học,
HS xác định đúng
yêu cầu của đề.
- Gọi HS đọc gợi ý.
- Nhắc HS nên chọn
truyện ngoài SGK,
nếu không tìm đợc
mới kể một câu
chuyện đã học - khi
đó không đợc tính
điểm cao bằng các
bạn tự tìm truyện.
- GV kiểm tra sự
chuẩn bị ở nhà của
HS cho tiết học.
- Gọi HS nêu tên
câu chuyện các em
sẽ kể.

- 1 HS đọc

- HS nối tiếp
đọc.

-HS nối tiếp nói
tên truyện.


Thời Nội dung các hoạt động dạy học chủ
gian
yếu

Phương pháp, hình thức tổ chức
các hoạt động dạy học tương ứng

Ho¹t ®éng cña
Ho¹t ®éng cña
thÇy
trß
III.VẬN DỤNG - THỰC HÀNH
- Gọi HS đọc lại gợi ý 2- - 1 HS đọc
b/ HS thực hành kể chuyện, trao đổi 3
- HS kể chuyện
về ý nghĩa câu chuyện
- Y/c HS kể chuyện theo trong nhóm.
Mục tiêu : HS hiểu được nội dung ý
cặp, kể xong trao đổi về
nghĩa của câu chuyện và biết cách
ý nghĩa câu chuyện; với
nhận xét lời kể của bạn.
những câu chuyện dài có - HS xung phong thi
thể chọn kể 1-2 đoạn.
kể; trao đổi về ý
- Gọi HS thi kể chuyện nghĩa.
trước lớp, y/c mỗi HS kể
xong đều nói về ý nghĩa - Cả lớp nhận xét:
câu chuyện mình vừa kể Nội dung, cách kể,
hoặc trao đổi, giao lưu khả
năng
hiểu
cùng các bạn trong lớp, truyện - bình chọn
đặt câu hỏi cho các bạn bạn có câu chuyện
trả lời hoặc trả lời câu hay nhất/ kể hấp
hỏi của cô giáo, của bạn dẫn nhất/ bạn đặt
về các nhân vật, chi tiết, câu hỏi thú vị nhất.
ý nghĩa câu chuyện.
- GV nhận xét
c) Liên hệ - Giáo dục HS :
-GD HS biết sống đẹp,
1’
biết mang lại niềm vui,
- Lắng nghe
hạnh phúc cho người
IV. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP khác
- GV nhận xét tiết học,
THEO
Mục tiêu : Chốt kiến thức của bài và dặn HS chuẩn bị bài sau
nhắc HS chuẩn bị bài sau.
Rút kinh nghiệm, bổ sung :
.....................................................................................................................................
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×