Tải bản đầy đủ

ĐỀ 1 PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập về DTH NGƯỜI PHẦN 1 LIVE c

Luyện thi THPT QG môn Sinh học cùng Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số 1 Việt Nam

LIVE-C: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - MÔN SINH HỌC - Thầy THỊNH NAM
Chuyên đề : DTH QUẦN THỂ - DTH NGƯỜI - ỨNG DỤNG DTH
Nội dung: LUYỆN TẬP PP GIẢI BÀI TẬP VỀ DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI – PHẦN 2
DẠNG BÀI: TÍNH TRẠNG DI TRUYỀN THEO QUY LUẬT MENĐEN
Câu 1: Theo sơ đồ phả hệ về một bệnh di truyền đơn gen ở người dưới đây,

Trong đó, hình tô đen là người bị bệnh. Alen gây bệnh là:
A. Alen trội trên NST Y.
B. Alen trội trên NST X.
C. Alen lặn hoặc trội trên NST giới tính.
D. Alen lặn hoặc trội trên NST thường.
Câu 2: Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định, alen
trội là trội hoàn toàn.

Biết rằng không xảy ra đột biến. Xác suất người con đầu lòng của cặp vợ chồng III.15 và III.16 sinh con không
mang gen gây bệnh là:
1
7
7

31
A.
B.
C.
D.
15
18
3
36
Câu 3: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường
quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh. Biết rằng không có các đột biến mới phát sinh ở tất cả
các cá thể trong phả hệ. Xác suất sinh con đầu lòng không bị bệnh của cặp vợ chồng III.12 – III.13 trong phả hệ
này là:

Học Sinh cùng thầy Thịnh Nam bạn sẽ thấy, để đạt điểm 8 – 10 môn Sinh dễ thế nào!

Trang 1


Luyện thi THPT QG môn Sinh học cùng Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số 1 Việt Nam
7

A. 8.

8

B. 9.

5

C. 6.

1

D. 6.

Câu 4: Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người qua ba thế hệ như sau:

Xác suất để người III.2 không mang gen bệnh là bao nhiêu:
A. 0,5.


B. 0,25.
C. 0,33.
D. 0,75.
Câu 5: Sơ đồ phả hệ dưới đây cho biết một bệnh ở người do một trong hai alen của gen quy định.

Cặp vợ chồng (1) và (2) ở thế hệ thứ II mong muốn sinh hai người con có cả trai, gái và đều không bị bệnh trên.
Cho rằng không có đột biến xảy ra, khả năng để họ thực hiện được mong muốn là:
A. 6,25%.
B. 8,33%.
C. 12,50%.
D. 3,125%.
Câu 6: Cho sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền một bệnh ở người do gen lặn s quy định, alen tương ứng S
không quy định bệnh.

Cho biết bố mẹ của những người II5, II7, II10 và III13 đều không có ai mang alen gây bệnh. Theo lý thuyết, có
bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
I. Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh một đứa con bị bệnh là 1/96.
II. Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh một đứa con trai không bị bệnh là 39/80.
III. Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh một đứa con bị bệnh, một đứa con bình thường là 3/80.
IV. Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh một đứa con gái đầu lòng bình thường, con trai sau bị bệnh là
95/36864.
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 7: Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định, alen
trội là trội hoàn toàn.

Học Sinh cùng thầy Thịnh Nam bạn sẽ thấy, để đạt điểm 8 – 10 môn Sinh dễ thế nào!

Trang 2


Luyện thi THPT QG môn Sinh học cùng Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số 1 Việt Nam

Biết rằng không xảy ra đột biến. Xác suất người con đầu lòng của cặp vợ chồng III. 15 và III. 16 sinh con
không mang gen gây bệnh là:
A.

1
3

B.

7
18

C.

7
15

D.

31
36

Câu 8: Tay - xách là một bệnh di truyền đơn gen ở người do gen lặn gây ra, người có kiểu gen đồng hợp tử về
alen gây bệnh thường chết trước tuổi trưởng thành . Cho sơ đồ phả hệ sau đây:

Xác suất mỗi người con do cặp vợ, chồng người phụ nữ ở thế hệ III sinh ra mắc bệnh Tay-xách là bao nhiêu?
Biết rằng bố đẻ của người vợ đến từ một quần thể không có alen gây bệnh; không có đột biến.
1
1
1
1
A. .
B. .
C.
.
D.
.
4
12
18
6
Câu 9: Ở người, theo dõi sự di truyền tính trạng lông mi ở phả hệ sau:

Xác suất cặp vợ chồng III.4 và III.5 sinh ra con trai lông mi thẳng là bao nhiêu?
A. 1/4.
B. 1/6.
C. 1/12.
D. 1/18.
Câu 10: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường
quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh. Biết rằng không có các đột biến mới phát sinh ở tất cả
các cá thể trong phả hệ. Xác suất sinh con trai đầu lòng không bị bệnh của cặp vợ chồng III.12 – III.13 trong
phả hệ này là

A. 4/9.
B.1/18.
C.8/9.
D.1/9.
Câu 11: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy
định.

Học Sinh cùng thầy Thịnh Nam bạn sẽ thấy, để đạt điểm 8 – 10 môn Sinh dễ thế nào!

Trang 3


Luyện thi THPT QG môn Sinh học cùng Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số 1 Việt Nam

Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ, xác suất sinh con đầu lòng mang alen
gây bệnh của cặp vợ chồng ở thế hệ IV là
1
1
9
23
A.
B.
C.
D.
14
14
7
28
Câu 12: Sơ đồ phả hệ sau mô tả sự di truyền của một bệnh ở người:

Biết rằng bệnh này do một trong hai alen của một gen quy định và không phát sinh đột biến mới ở tất cả những
người trong phả hệ. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng?
I. Có 5 người trong phả hệ này không xác định được chính xác kiểu gen.
II. Tất cả những người bị bệnh trong phả hệ này đều có kiểu gen đồng hợp.
III. Có tối đa 6 người trong phả hệ này có kiểu gen đồng hợp trội.
IV. Xác suất sinh con trai bị bệnh của cặp vợ chồng III.13 – III. 14 là 25%.
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 13: Một bệnh di truyền đơn gen xuất hiện trong phả hệ dưới đây:?

Những kết luận từ phả hệ trên:
I. Gen quy định bệnh trên là gen trội và có thể nằm trên nhiễm sắc thể thường.
II. Gen quy định bệnh trên là gen lặn và nhiều khả năng gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có
alen tương ứng trên Y.
III. Gen quy định bệnh trên là gen lặn và có thể nằm ở vùng tương đồng của nhiễm sắc thể X và Y.
IV. Người II.9 có kiểu gen dị hợp.
Số kết luận có thể có nội dung đúng là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 14: Cho sơ đồ phả hệ về một bệnh ở người do một đột biến gen lặn nằm trên NST thường quy định như
sau:

Cặp vợ chồng ở thế hệ III hi vọng sinh con bình thường với xác suất là:
A. 3/4
B. 1/8
C. 1/6
D. 5/6
Câu 15: Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định, alen
trội là trội hoàn toàn.

Học Sinh cùng thầy Thịnh Nam bạn sẽ thấy, để đạt điểm 8 – 10 môn Sinh dễ thế nào!

Trang 4


Luyện thi THPT QG môn Sinh học cùng Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số 1 Việt Nam

Biết rằng không xảy ra đột biến và bố của người đàn ông ở thế hệ thứ III không mang alen gây bệnh. Trong các
kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng?
I. Gen gây bệnh là gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định.
II. Xác suất người con đầu lòng của cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III bị bệnh là 1/18.
III. Kiểu gen của người đàn ông ở thế hệ thứ III có thể là đồng hợp trội hoặc dị hợp.
IV. Xác suất người con của cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III không mang gen bệnh là 10/18.
A. 2.

B. 4

C. 3

D. 1.

Câu 16: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh M ở người do một trong hai alen của một gen quy định:

Biết rằng không phát sinh đột biến ở tất cả những người trong phả hệ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về
phả hệ trên?
I. Bệnh M do alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.
II. Có thể có tối đa 12 người trong phả hệ này có kiểu gen giống nhau.
1
III. Xác suất sinh con thứ ba bị bệnh M của cặp vợ chồng II.7 – II.8 là .
4
5
IV. Xác suất sinh con đầu lòng có kiểu gen dị hợp tử của cặp vợ chồng III.13 – III.14 là
.
12
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 17: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường
quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh. Biết rằng không có các đột biến mới phát sinh ở tất cả các
cá thể trong phả hệ.

Xác suất sinh con đầu lòng không bị bệnh của cặp vợ chồng III.12 – III.13 trong phả hệ này là
7
8
5
1
A. .
B. .
C. .
D. .
8
9
6
6
Câu 18: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường
quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh. Biết rằng không có các đột biến mới phát sinh ở tất cả các

Học Sinh cùng thầy Thịnh Nam bạn sẽ thấy, để đạt điểm 8 – 10 môn Sinh dễ thế nào!

Trang 5


Luyện thi THPT QG môn Sinh học cùng Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số 1 Việt Nam

cá thể trong phả hệ. Xác suất sinh con đầu lòng không bị bệnh của cặp vợ chồng III.12 – III.13 trong phả hệ này

Bị bệnh

I
1

2

3

II

7

6

5

4

9

8

Bình thường

10

III
11

12

13

14

?
A. 7/8.
B. 8/9.
C. 5/6.
D. 1/6.
Câu 19: Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định, alen
trội là trội hoàn toàn.
I
3

2

1

4

5

6

II
7

8

11

10

9

12

13

III
14
Quy ước:

15

?

16

17
: Bị bệnh

: Bình thường

Biết rằng không xảy ra đột biến. Xác suất người con đầu lòng của cặp vợ chồng III15 và III16 sinh con không
mang gen gây bệnh là
A.

1
.
3

B.

7
.
15

C.

7
.
18

D.

31
.
36

Câu 20: Cho sơ đồ phả hệ sau:

Biết rằng, ở người bệnh X do một trong hai gen lặn a hoặc b quy định; kiểu gen đồng hợp lặn về cả hai gen gây
sẩy thai. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng?
I. Xác suất sinh con bình thường của cặp vợ, chồng 9, 10 là 5/12.
II. Có thể xác định được kiểu gen của tối đa 4 người trong phả hệ.
III. Người phụ nữ 1 có kiểu gen đồng hợp.
IV. Cặp vợ chồng 9, 10 sinh con chắc chắn bị bệnh X.
A.2
B.1
C.3
D.4

Học Sinh cùng thầy Thịnh Nam bạn sẽ thấy, để đạt điểm 8 – 10 môn Sinh dễ thế nào!

Trang 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×