Tải bản đầy đủ

BM MTCV 16012019 job desc nam

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC
JOB DESCRIPTION
A.

THÔNG TIN CHUNG/ GENERAL INFORMATION

Họ và tên/ Full Name

Chức danh/ Position

Khối, Phòng/ Department

Nguyễn Hà Nam

Nhân viên Phân tích

Nghiên cứu và Phân Tích

Địa điểm làm việc hiện tại/ Current location

Hội sở - 72 Lê Thánh Tôn Tòa nhà Vincom B

B.

Cấp trên trực tiếp/
Direct Manager
Nguyễn Mai Thi

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI/ PURPOSE AND SCOPE

Thực hiện công việc liên quan đến nghiên cứu và phân tích thị trường chứng khoán, danh mục đầu tư.
C.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC/ JOB DESCRIPTION

Công việc, nhiệm
vụ chính/
Main Functions

(1)

(2)

(3)
Các công việc,
nhiệm vụ khác/
Other tasks

Nhiệm vụ cụ thể/
Duties

Cơ sở đánh giá/
Requested Performance

Phối hợp với Phòng Quản Trị Rủi Ro thực hiện nội
dung chương trình nhận định thị trường mỗi buổi
sáng và giải đáp các yêu cầu phân tích mã
chứng khoán của hội sở và các chi nhánh thông
qua chương trình “Café sáng FNS”.

Dựa trên số lượng hoàn thành
chương trình vào mỗi buổi sáng trong


các ngày làm việc.

Thực hiện báo cáo tổng quan thị trường chứng
khoán (thu thập, phân tích số liệu, định giá
doanh nghiệp), các báo cáo phân tích cơ bản và
chuyên sâu các ngành, báo cáo phân tích cơ bản
và chuyên sâu về các công ty trên thị trường
niêm yết và thị trường OTC định kỳ
tháng/quý/năm bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh
(nếu có yêu cầu).
Viết nhận định thị trường hàng ngày, theo dõi và
báo cáo các thông tin sự kiện.
Đi thăm và gặp gỡ doanh nghiệp, tham dự các
sự kiện/đại hội cổ đông công ty niêm yết.

Số lượng báo cáo gửi khách hàng và
các phòng ban có liên quan.

Tổ chức đào tạo nội bộ cho nhân viên về Phân
tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Trình độ của nhân viên phân tích

Theo sự phân công của HĐQT và Ban Lãnh Đạo.

HĐQT và Ban Lãnh Đạo đánh giá.

Page 1 of 3

Dựa trên số lượng bài viết hoàn thành
và tải lên trang web công ty.
Thông tin trên kết quả báo cáo doanh
nghiệp.


BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC
JOB DESCRIPTION
D.

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN, MỐI QUAN HỆ, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC/ RESPONSIBILITIES, RIGHTS,
RELATIONSHIPS, WORKING CONDITIONS

Trách nhiệm/
Responsibilities

Quyền hạn/

Hoàn thành các công việc được nêu ở bảng mô tả công việc.
Tuân thủ về nội quy lao động, đạo đức nghề nghiệp, quy trình nghiệp vụ.
Bảo mật thông tin về khách hàng.

Thực hiện các công việc liên quan đến nghiên cứu và phân tích.

Rights

Mối quan hệ/

Quan hệ cấp trên, cấp dưới, khách hàng, đối tác và đồng nghiệp.

Relationships

Môi trường và điều
kiện làm việc/

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Working
conditions

E.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC/ JOB REQUIREMENT

Kiến thức
Education

Trình độ đại học trở lên. Ưu tiên Ứng viên có Chứng chỉ hành nghề phân tích, hoặc CFA (nếu có).

Phẩm chất
Personality

Trung thực, năng động sáng tạo, tự chủ trong công việc, tinh thần đoàn kết.

Kỹ năng
Skills

MS. Office, Excel (mô hình tài chính), Internet, Ngoại ngữ.

Thành tựu
Experiences

F.

PHÚC LỢI/ BENEFITS

Bậc lương/ Salary Range
VND/ month
Lương cơ bản/ Basic Salary
VND/ month

Page 2 of 3


BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC
JOB DESCRIPTION
Các phúc lợi khác/ Other Benefits
“Các phúc lợi khác” có thể được thay đổi xem xét từng năm, phụ thuộc vào hiệu suất làm việc của cá nhân, hiệu quả hoạt
động của bộ phận và kết quả kinh doanh toàn Công ty, gồm có:
“Other Benefits” can be changed and reviewed yearly, basing on Employee Performance, Department Efficiency and
Company business result, including:

Phụ cấp vị trí
Position allowance

Phụ cấp, thưởng
hiệu suất
Efficiency bonus &
allowance

Phụ cấp quản lý
Management allowance

VND/ month
Cam kết bởi
Reported & Acknowledged by
Tôi đã đọc và cam kết thực hiện các
công việc đã được mô tả ở trên và

Người xác nhận
Verified by Direct Manager

Phụ cấp khác
Other allowances
Lunch: Company policy
Người phê duyệt
Approved by CEO

(Ký và ghi rõ họ tên)

các yêu cầu khác từ cấp trên trực
tiếp. I have read and committed to
implement the job description as
above and all other tasks assigned
by Direct Manager.
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chữ ký/ Signature:
Tên/ Name: Nguyễn Hà Nam
Ngày/ Date: 18/12/2019

Chữ ký/ Signature:

Chữ ký/ Signature:

Tên/ Name: Nguyễn Mai Thi
Ngày/ Date: 18/12/2019

Tên/ Name:
Ngày/ Date:

Page 3 of 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×