Tải bản đầy đủ

cộng đồng HS vted đề thi lời giải KSCL chuyên lê hồng phong nam định lần 1 2020

=CH2. Thủy phân hoàn toàn X trong
dung dịch NaOH đun nóng, sản phẩm thu được gồm
A. 1 muối và 2 ancol.
B. 2 muối và 1 anđehit.
C. 2 muối và 1 ancol.
D. 1 muối, 1 ancol và 1 anđehit.
Câu 34. Thực hiện phản ứng este hóa giữa m gam axit axetic với m gam etanol (xúc tác H2SO4 đặc, đun
nóng), thu được m gam etyl axetat. Hiệu suất phản ứng este hóa là
A. 52,27%.
B. 50,00%.
C. 60,23%.
D. 68,18%.
Câu 35. Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, C6H5NH2, CH3COOH, (CH3)3N. Số chất trong dãy phản ứng
với HCl trong dung dịch là
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 36. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
Mẫu thử
Thuốc thử

Hiện tượng
X, Y
Cu(OH)2
Dung dịch xanh lam

Y

Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

Z

Nước brom

Kết tủa trắng

T
Qùy tím
Quỳ tím chuyển màu xanh
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ.
B. Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin.
C. Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin.
D. Glucozơ, saccarozơ, anilin, etylamin.
Câu 37. Chất X mạch hở có công thức phân tử C6H8O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:
o

t
(a) X + 2NaOH 
 Y + Z + H2O
(b) Y + H2SO4 → Na2SO4 + T
enzim
(c) Z + O2 
 CH3COOH + H2O
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Phân tử chất Y có 2 nhóm -CH2-.
B. Chất T có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.
C. Chất X có 3 công thức cấu tạo phù hợp.
D. Chất Z có nhiệt độ sôi cao hơn chất T.


Câu 38. Đốt cháy hoàn toàn este X hai chức, mạch hở, cần dùng 1,5a mol O2, sau phản ứng thu được CO2
và a mol H2O. Hiđro hóa hoàn toàn 21,6 gam X (xúc tác Ni, to) thu được 21,9 gam este Y no. Thủy phân
hoàn toàn 21,6 gam X trong dung dịch NaOH đun nóng (phản ứng vừa đủ), thu được ancol Z đơn chức và
m gam muối cacboxylat. Giá trị của m là
A. 24,0.
B. 26,5.
C. 21,9.
D. 20,1.

THAM KHẢO CÁC KHÓA HỌC MÔN TOÁN CHINH PHỤC ĐIỂM 9-10 VỚI COMBO X DUY NHẤT TẠI VTED 3


TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 MÔN HÓA HỌC
Tham gia Group: Học sinh Vted || Fanpage Vted: Vted.vn để cập nhật đề thi GIẢI CHI TIẾT MIỄN PHÍ

4

Câu 39. Thủy phân hoàn toàn 38,5 gam hỗn hợp X gồm các este đơn chức trong dung dịch NaOH dư,
đun nóng, thì có 0,6 mol NaOH đã phản ứng, sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp muối và a gam hỗn
hợp Y gồm các ancol. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 0,4 mol O2, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol
H2O. Giá trị của m là
A. 45,8.
B. 52,7.
C. 47,3.
D. 50,0.
Câu 40. Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và glyxin tác dụng với dung dịch HCl (dư), sau phản
ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được (m + 21,9) gam muối khan. Mặt khác, cho m gam X tác dụng
với dung dịch NaOH (dư), sau phản ứng hoàn toàn, thu được (m + 22) gam muối. Giá trị của m là
A. 59,4.
B. 73,8.
C. 74,1.
D. 88,8.
--------------HẾT---------------

THAM KHẢO CÁC KHÓA HỌC MÔN TOÁN CHINH PHỤC ĐIỂM 9-10 VỚI COMBO X DUY NHẤT TẠI VTED 4


TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 MÔN HÓA HỌC
Tham gia Group: Học sinh Vted || Fanpage Vted: Vted.vn để cập nhật đề thi GIẢI CHI TIẾT MIỄN PHÍ

5

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
1. C
11. D
21. B
31. D

2. B
12. C
22. D
32. D

3. B
13. D
23. B
33. B

4. C
14. A
24. C
34. D

5. B
15. B
25. B
35. C

6. D
16. D
26. C
36. C

7. C
17. D
27. D
37. B

8. B
18. A
28. B
38. A

9. D
19. B
29. A
39. D

10. A
20. D
30. D
40. B

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT MỘT SỐ CÂU KHÓ
Câu 21. Chọn B.
Ta có: n CO 2  n CaCO 3  0,15 mol  m C 6 H12O 6 

0,15 1
.
.180  15 (g)
2 0, 9

Câu 22. Chọn B.
Theo BTKL: 102x + 40x = 5,76 + 2,76  x = 0,06  M ancol 

2, 76
 46 : C 2 H 5OH
0, 06

Vậy X là C2H5COOC2H5.
Câu 23. Chọn B.
X có nhóm NH2 gắn trực tiếp vào vòng benzen. Công thức cấu tạo của X là
H2N-C6H4-CH3 (o, m, p) và C6H5-NH-CH3
Câu 24. Chọn C.
2
m C 6 H 7 O 2 ( NO3 )3 
.297.0, 6  2, 2 tấn.
162
Câu 24. Chọn C.
Vì đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở nên n CO2  n H 2O  n CaCO3  0, 25 mol  m H 2O  4, 5 (g)
Câu 27. Chọn D.
22, 2  17,8
Ta có: n X 
 0, 2 mol  M X  89 : C 3 H 7 O 2 N . X có 2 đồng phân là
40  18
CH3CH(NH2)COOH và H2NCH2CH2COOH
Câu 31. Chọn D.


o

H ,t
(a) (C6H10O5)n (X) + H2O 
 C6H12O6 (Y)

enzim
(b) C6H12O6 (Y) 
 C2H5OH + CO2
(c) C6H12O6 (Y) + AgNO3 + NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 (Z) + Ag + NH4NO3 (t°)
Tên gọi X, Y, Z tương ứng lần lượt là xenlulozơ, glucozơ, amoni gluconat.
Câu 34. Chọn D.
m
m
 CH3COOH dư.
So sánh số mol: n CH3COOH 
 n C2 H 5OH 
60
46
n
m 60
Vậy H  CH 3COOC 2 H 5 .100%  . .100%  68,18%
n CH 3COOH
88 m
Câu 35. Chọn C.
Chất phản ứng với HCl trong dung dịch là H2NCH2COOH, C6H5NH2, (CH3)3N.
Câu 37. Chọn B.
Từ phản ứng (c) suy ra Z là C2H5OH
Từ phản ứng (a) suy ra X là C2H5OOC-C2H2-COOH ⇒ Y là (CH)2(COONa)2 hoặc CH2=C(COONa)2.
Từ phản ứng (b) suy ra T là (CH)2(COOH)2 hoặc CH2=C(COOH)2.
A. Sai, Vì Y có 2 đồng phân trong đó có 1 đồng phân không có nhóm -CH2- và 1 đồng phân có 1 nhóm
CH2.
C. Sai, Chất X có 2 công thức cấu tạo phù hợp (không tính đồng phân hình học).
D. Sai, Chất T có nhiệt độ sôi cao hơn chất Z.

THAM KHẢO CÁC KHÓA HỌC MÔN TOÁN CHINH PHỤC ĐIỂM 9-10 VỚI COMBO X DUY NHẤT TẠI VTED 5


TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 MÔN HÓA HỌC
Tham gia Group: Học sinh Vted || Fanpage Vted: Vted.vn để cập nhật đề thi GIẢI CHI TIẾT MIỄN PHÍ

6

Câu 38. Chọn A.
y
y
Đặt CTPT là CxHyO4, phương trình đốt cháy: C x H y O 4   x   2  O 2 
 xCO 2  H 2 O
4
2


y 4

 a  x     1,5a.0, 5y  y  2x  4  k X  3  2C O  1C C
4 2

m  mX
L
BTK

 n X  n H2  Y
 0,15 mol ⇒ MX = 144 (C6H8O4) ⇒ X là C2H2(COOCH3)2.
2
Muối thu được là C2H2(COONa)2: 0,15 mol⇒ m = 24 gam.
Câu 39. Chọn D.
BT: O
BTKL
Khi đốt cháy Y thì: 
 n Y  0,3 mol và 
 m Y  9,8 (g)
Hỗn hợp X gồm các este của phenol (x mol) và este của ancol (0,3 mol)
mà 2x + 0,3 = 0,6  x = 0,15  n H 2O  0,15 mol

Theo BTKL: 38,5 + 0,6.40 = m + 9,8 + 0,15.18  m = 50 (g)
Câu 40. Chọn B.
m  22  m

x  2y 

Gly
:
x
mol

 x  0, 2
22



 m  m Gly  m Glu  73,8 (g)

Glu : y mol  x  y  m  21, 9  m
 y  0, 4

36,5
--------------HẾT---------------

THAM KHẢO CÁC KHÓA HỌC MÔN TOÁN CHINH PHỤC ĐIỂM 9-10 VỚI COMBO X DUY NHẤT TẠI VTED 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×