Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Hướng dẫn gấp máy bay giấy cho bé

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (803.99 KB, 2 trang )

Y

-a

r

r

.r

Gi

f-'e,

fET,ETfl
Llu

l

==

'* l'4,
v-l

^ -

o{loL

tat-:-e,x2


tl"t:

x2

x1

eq:
-
,

xr

.
-\V-z-/
\Y/vr

ffiffi4

x1


?le

o

lN!,

sq
a,qYC?

4.1

tt

G@
A

wannrrc,

CHOKING HAZARD-small parts,
Not for children under 3 years.×