Tải bản đầy đủ

1 5 tháo lắp, nhận dạng mạch điện điều khiển vòi phun (trên mô hình động cơ 1NZ FE)

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH

HỒ SƠ BÀI GIẢNG
Tên bài: 1.5 Tháo lắp, nhận dạng mạch điện điều khiển vòi phun
(trên mô hình động cơ 1NZ-FE)
Mô đun 27: BD&SC Hệ thống phun xăng điện tử
Nghề: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
Cấp trình độ: Trung cấp nghề
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Minh Hiệp
Đơn vị: Khoa công nghệ ô tô

PHƯƠNG
BÀI GIẢNG
Năm
học 2016 –ÁN
2017


1. Tên bài giảng: 1.5 Tháo lắp, nhận dạng mạch điện điều
khiển vòi phun (trên mô hình động cơ 1NZ-FE)

2. Vị trí bài giảng:
MÔDUL 27: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHUN XĂNG
ĐIỆN TỬ

Bài 2
Bài 1
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Đại cương
SC hệvề
thống
hệ thống
cung phun
cấp nhiên
xăngliệu
điệntrong
tửtra,động
cơdưỡng
phun
tra, xăng
bảo
điện
tử
cáctra,
cơ cấu
hànhECU động cơ
Kiểm
bảoKiểm
cácdưỡng
cảm
Kiểm
biến
bảochấp
dưỡng

1.1: Khái niệm

1.2: Phân loại


1.3 Sơ đồ khối và
nguyên lý hoạt
động chung của hệ
thống phun xăng
điện tử

1.4 Quy trình và
yêu cầu kỹ thuật
tháo lắp hệ thống
phun xăng điện tử

3.Đối tượng giảng dạy:
Học sinh hệ trung cấp - Nghề công nghệ ô tô

1.5 Tháo lắp,nhận
dạng mạch điện
điều khiển vòi
phun


4. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Nhận dạng và xác định đúng vị trí các giắc nối mạch điện điều khiển vòi
phun trên mô hình động cơ 1NZ-FE
- Thực hành tháo lắp, xác định vị trí các giắc nối trong mạch điện điều khiển
vòi phun trên mô hình động cơ 1NZ-FE đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Củng cố kỹ năng sử dụng dụng cụ đồ nghề.
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công ngh ệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
5. Trọng tâm bài:
Hướng dẫn tháo lắp, nhận dạng và xác định vị trí các giắc nối mạch điều
khiển vòi phun trên mô hình động cơ 1NZ-FE và tổ chức luyện tập cho học sinh
hình thành kỹ năng
6. Phương pháp, phương tiện dạy học:
6. 1. Phương pháp giảng dạy chủ đạo:
- Nêu vấn đề
- Phân tích
- Trực quan
- Thuyết trình
6.2. Phương tiện dạy học:
- Hồ sơ bài giảng.
- Máy tính, máy chiếu Projector.

7. Phương án cụ thể:


STT
1
2
3
4
5
5

CÁC BƯỚC LÊN LỚP
Ổn định lớp
Dẫn nhập
Giới thiệu chủ đề
Giải quyết vấn đề
Kết thúc vấn đề
Hướng dẫn tự học

PHƯƠNG PHÁP

THỜI
GIAN
(phút)

Đàm thoại
Phát vấn, phân tích
Thuyết trình
Phối hợp các phương pháp
Phân tích, đàm thoại
Thuyết trình
Hà Nội, ngày tháng

1
1
2
38
2
1
năm 2016

Giáo Viên

Nguyễn Minh Hiệp


GIÁO ÁN SỐ: 05

Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên bài học trước:1.4 Quy trình và yêu cầu kỹ thuật
tháo lắp hệ thống phun xăng điện tử
Thực hiện từ ngày .…/.… đến ngày .…/.…/….

Bài 1.5: Tháo lắp, nhận dạng mạch điện điều khiển vòi phun
(Trên mô hình động cơ 1NZ-FE)
MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Nhận dạng và xác định đúng vị trí các giắc nối mạch điện điều khiển vòi
phun trên mô hình động cơ 1NZ-FE
- Thực hành tháo lắp, kiểm tra vị trí các giắc nối trong mạch điện điều khiển
vòi phun trên mô hình động cơ 1NZ-FE đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Củng cố kỹ năng sử dụng dụng cụ đồ nghề.
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong ngh ề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
* Trang bị dạy học
- Hồ sơ bài giảng
- Máy tính, máy chiếu
* Thiết bị:
- Mô hình động cơ 1NZ-FE
- Giá đựng chi tiết
* Dụng cụ
- Đồng hồ vạn năng
- Dụng cụ chuyên dùng
Nguyên, nhiên, vật liệu:

*

- Cầu chì ôtô các loại từ 7,5A đến 50A
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Dẫn nhập, giới thiệu chủ đề:

Tập trung cả lớp

- Giải quyết vấn đề:

Theo nhóm, cá nhân


I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 01’

- Kiểm tra sĩ số lớp
- Kiểm tra trang phục học sinh
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
Phân tích hệ thống phun xăng
đa điểm

2

Giới thiêu chủ đề

Bài 1.5 Tháo lắp, nhận
dạng mạch điện điều
khiển vòi phun (mô hình
động cơ 1NZ-FE)
* Mục tiêu:
* Nội dung:

3

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINH
Gợi mở
Quan sát
Phát vấn
Trả lời câu hỏi
Giảng giải,
Lắng nghe,
phân tích
ghi nhớ
- Viết tiêu đề bài
giảng.
- Chiếu slide về
mục tiêu
- Giải thích mục
tiêu.
- Tài liệu phát tay
- Giới thiệu nội
dung chính của bài

- Quan sát, ghi
chép
- Lắng nghe, ghi
chép
- Lắng nghe

THỜI
GIAN

01’

02’

- Nhận tài liệu,
ghi chép

Giải quyết vấn đề

Bài 1.5 Tháo lắp, nhận
dạng mạch điện điều
khiển vòi phun (trên mô
hình động cơ 1NZ-FE)
1. Lý thuyết
a. Nhận dạng giắc nối
b. Xác định vị trí giắc nối

2 Tháo lắp, xác định vị trí các
giắc nối trong mạch điện điều
khiển vòi phun trên mô hình

- Chiếu slide
- Phân tích đặc
điểm nhận dạng
các giắc nối.
- Sử dụng vật thật
thao tác mẫu giới
thiệu cho học sinh.

- Quan sát,
- Lắng nghe,
ghi chép
- Quan sát,
ghi nhớ
- Làm thử trên
các vật mẫu

07’
02’


động cơ 1NZ-FE
a. Điều kiện thực hiện
* Thiết bị:
- Mô hình động cơ 1NZ-FE
- Giá đựng chi tiết:
* Dụng cụ:
- Đồng hồ vạn năng
* Nguyên, nhiên liệu
- Cầu chì ôtô các loại
b. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Xác định vị trí các
giắc nối trên mô hình
- Bước 2: Đo điện áp cấp
đến vòi phun
- Bước 3: Kiểm tra mạch
điều khiển vòi phun
- Bước 4: Vận hành động cơ
c. Những sai hỏng thường
gặp
*. Luyện tập
Phân công học sinh luyện tập

4

5

Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức: Sơ đồ
mạch điện và vị trí giắc nối
- Củng cố kỹ năng rèn luyện
tháo lắp
Hướng dẫn tự học

- Chiếu slide
- Giới thiệu và
phân tích các thiết
bị, dụng cụ

02’

- Quan sát ghi
nhớ
- Ghi chép

- Chiếu slide,
phân tích các bước
công việc
- Thao tác mẫu.
- Gọi học sinh lên - Quan sát ghi
thao tác;
nhớ
- Đàm thoại
- Quan sát,
lắng nghe
- Chiếu bảng sai
- Ghi chép
hỏng;
Thực hành theo
- Thuyết trình.
sự hướng dẫn của
- Phân công học
thầy
sinh luyện tập.
- Quan sát, hướng
dẫn, phát hiện sai - Quan sát,
lầ m
lắng nghe,
- Đánh giá kết
Ghi nhớ
quả rèn luyện
Thực hiện theo sự
phân công của
thầy
Làm theo hướng
dẫn
Ghi nhớ các sai
hỏng trong quá
trình luyện tập

15’

Nhận xét,
Lắng nghe,
đánh giá kết quả
ghi nhớ, rút kinh
rèn luyện của học
nghiệm
sinh
- Tài liệu Mô đun 27
- Tài liệu từ nguồn Internet

02’

02’
10’

01’


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..
TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN
Hà nôi, ngày … tháng … năm 2016
Giáo viên

Nguyễn Minh Hiệp


ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
BÀI: 1.5 Tháo lắp, nhận dạng mạch điện điều khiển vòi phun
(Trên mô hình động cơ 1NZ-FE)
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Nhận dạng và xác định đúng vị trí các giắc nối mạch điện điều khiển vòi
phun trên mô hình động cơ 1NZ-FE
- Thực hành tháo lắp, xác định vị trí các giắc nối trong mạch điện điều khiển
vòi phun trên mô hình đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Củng cố kỹ năng sử dụng dụng cụ đồ nghề.
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công ngh ệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
NỘI DUNG BÀI HỌC
1.
a.

Lý thuyết
Nhận dạng các giắc nối:
B4

B5

B32

B6

- Giắc B32: Kết nối với ECU để điều khiển vòi phun
- Giắc B4: Điều khiển vòi phun máy 1
- Giắc B5: Điều khiển vòi phun máy 2

B7


- Giắc B6: Điều khiển vòi phun máy 3
- Giắc B7: Điều khiển vòi phun máy 4
* Trên sơ đồ

12

11

25

24

* Trên mô hình
Vị trí các giắc B4, B5, B6, B7 trên động cơ

Vị trí giắc B32 trên ECU


2. Tháo lắp, xác định vị trí các giắc nối trong mạch điện điều khiển vòi phun
trên mô hình động cơ 1NZ-FE
a. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị
TT

Tên thiết bị, dụng cụ

Số
lượng

Đơn vị

1

Mô hình động cơ 1NZ-FE

01

Chiếc

2

Đồng hồ vạn năng hiển thị số

01

Chiếc

3

Khay đựng

01

Bộ

4

Cầu chì ôtô các loại

06

Chiếc

b.Trình tự thực hiện

Ghi chú


TT

Nội dung công việc

1

Xác định vị trí các giắc
nối trên mô hình

2

3

Đo điện áp cấp đến
vòi phun

Kiểm tra mạch điều
khiển vòi phun

Dụng
cụ

Phương pháp thao
tác

Yêu cầu
kỹ thuật

Xác định
đúng vị trí
các giắc
nối.
Đồng
Tháo các giắc nối B4, Điện áp
hồ vạn B5, B6, B7 ra khỏi
tiêu
năng
giắc vòi phun
chuẩn:
Bật khóa điện ON
U = 12
+ B4/1 – mát thân
-13,8V.
xe
+ B5/1 – mát thân
xe
+ B6/1 – mát thân
xe
+ B7/1 – mát thân
xe
Đồng hồ - Tháo giắc B32 trên
vạn
ECU
- Kiểm tra
năng
- Kiểm tra hở mạch.
hở mạch; R
+ B4/2 – B32/12
< 1Ω.
+ B5/2 – B32/11
+ B6/2 – B32/25
+ B7/2 – B32/24
- Kiểm tra ngắn mạch - Kiểm tra
ngắn
+ B4/2 hoặc B32/12
mạch : R >
– mát
10kΩ
+ B5/2 hoặc B32/11 –
mát
+ B6/2 hoặc B32/25
– mát

Quan sát, xác định vị
trí các giắc nối

+ B7/2 hoặc B32/24
– mát
4

Vận hành động cơ

Những
điều cần
chú ý

Mô hình
động cơ
1NZ-FE

Bật khóa điện sang vị Động cơ
trí (ST)
phải đủ các
điều kiện
làm việc

- Phải cầm
vào giắc khi
tháo
- Xác định
đúng vị trí
các chân
giắc

Xác định
đúng vị trí
các chân
giắcc.

TT
1

2

Một số sai hỏng thường gặp:

Hiện tượng
Nguyên nhân
Đồng hồ hiển thị Thao tác sử dụng đồng hồ vạn
sai các thông số
năng không đúng
Xác định không đúng vị trí chân
các giắc nối
Hỏng khóa hãm của Không ép khóa hãm khi tháo giắc
giắc nối
nối

Biện pháp đề phòng
Kiểm tra đồng hồ trước
khi đo
Xác định đúng vị trí
chân các giắc nối
Phải bấm khóa hãm khi
tháo


PHIẾU LUYỆN TẬP
Tên học sinh:.........................................................L ớp.....................................
Nội dung luyện tập : Tháo lắp, nhận dạng mạch điện điều khiển vòi
phun trên mô hình
Ngày luyện tập:……………………………………………

TT

Nội dung thực hiện

Thời
gian

Kết quả luyện tập

1

Xác định vị trí chân giắc
trên giắc B32 điều khiển
vòi phun máy số ...

2’

......................
......................

2

Đo điện áp mạch điều
khiển vòi phun máy số ...

2’

...(V)

Hà nội, Ngày … tháng … năm …
Giáo viên

Nguyễn Minh Hiệp


PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH LUYỆN TẬP
Bài 1.5: Tháo lắp, nhận dạng vị trí các giắc nối trong m ạch đi ện đi ều
khiển vòi phun trên mô hình
Họ và tên học sinh: ...................................................................................................................
Lớp: .................................................................................................................................................
Khóa: ...............................................................................................................................................

TT

Nội dung

Tiêu chí

Điể
m
chuẩ
n

1

Kĩ thuật

- Đủ, đúng các
bước theo trình tự

4

An toàn

- Đảm bảo an toàn
cho người và thiết
bị

3

 3 phút

2

> 3 phút

1

2

3

4

Thời gian

- Tuân thủ quy tắc
an toàn xưởng thực
tập

Tác phong
công nghiệp - Bố trí nơi thực
tập gọn gàng, khoa
học
Tổng điểm

Bằng chứng

1

10

Ghi chú:
-

Từ 5 - 10 điểm : Đạt
Dưới 5 điểm : Không đạt

Ngày .... tháng…..năm…..

Điểm
đạt


Giáo viên

Nguyễn Minh HiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×