Tải bản đầy đủ

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án ( lh SĐT/ZALO 0353.764.719 để hỗ trợ mua tài liệu)

70%................70%....................70%

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH
CHƢƠNG MỞ ĐẦU
ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA
HỌC TẬP MÔN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH
1.  Khái niệm “tƣ tƣởng” trong “tƣ tƣởng Hồ Chí Minh” nghĩa là:
a) Là tư tưởng của lãnh tụ
b) Một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một
nền tảng triết học nhất quán
c) Nói về mặt tinh thần - tư tưởng
d) Ý thức tư tưởng của một cá nhân
2. # Chọn đáp án ĐÚNG NHẤT về tƣ tƣởng Hồ Chí Minh:
a) Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quyết định bản chất tư
tưởng Hồ Chí Minh
b) Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng đầy đủ chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều
kiện thực tế Việt Nam
c) Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin từ cách mạng Tháng Mười Nga
d) Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học
cho tư tưởng Hồ Chí Minh
3. # Chọn đáp án ĐÚNG NHẤT về tƣ tƣởng Hồ Chí Minh:

a) Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng đầy đủ chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều
kiện thực tế Việt Nam
b) Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ phận tư tưởng của Đảng
c) Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin từ cách mạng Tháng Mười Nga
d) Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học
cho tư tưởng Hồ Chí Minh
4. # Chọn đáp án ĐÚNG NHẤT về tƣ tƣởng Hồ Chí Minh:
a) Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng đầy đủ chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều
kiện thực tế Việt Nam
b) Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin từ cách mạng Tháng Mười Nga
c) Hồ Chí Minh đã góp phần làm phong phú, bổ sung và phát triển các nguyên lý
cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
d) Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học
cho tư tưởng Hồ Chí Minh
5.  Trong định nghĩa tƣ tƣởng Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XI, Đảng ta đã làm rõ đƣợc:
a) Bản chất cách mạng khoa học và nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Nguồn gốc thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh
c) Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

1


70%................70%....................70%

d) Các nhân tố chủ quan và khách quan dẫn đến hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
6.  Trong định nghĩa tƣ tƣởng Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XI, Đảng ta đã làm rõ đƣợc:
a) Giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Nguồn gốc lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh
c) Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Các nhân tố chủ quan và khách quan dẫn đến hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
7.  Trong định nghĩa tƣ tƣởng Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XI, Đảng ta đã làm rõ đƣợc:
a) Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Nguồn gốc thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh
c) Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Các nhân tố chủ quan và khách quan dẫn đến hình thành tư tưởng Hồ Chí


Minh
8. # Trong định nghĩa tƣ tƣởng Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XI, Đảng ta đã làm rõ đƣợc những vấn đều sau, tìm câu SAI:
a) Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh
c) Bản chất cách mạng khoa học và nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
9. # Trong định nghĩa tƣ tƣởng Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XI, Đảng ta đã làm rõ đƣợc những vấn đều sau, tìm câu SAI:
a) Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh
c) Bản chất cách mạng khoa học và nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Nguồn gốc lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh
10. # Trong định nghĩa tƣ tƣởng Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XI, Đảng ta đã làm rõ đƣợc những vấn đều sau, tìm câu SAI:
a) Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh
c) Bản chất cách mạng khoa học và nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Các nhân tố chủ quan và khách quan dẫn đến hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh
11. # Định nghĩa “Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh” mà đại hội XI nêu lên bao gồm,
chọn đáp án SAI:
a) Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của Tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Bản chất cách mạng, khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh
c) Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh

2


70%................70%....................70%

d) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh
12.  Nhiệm vụ nghiên cứu môn học Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh KHÔNG có nội
dung:
a) Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Quá trình vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của con người
c) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
13.  Một trong những nhiệm vụ nghiên cứu của môn học Tƣ tƣởng Hồ Chí
Minh là:
a) Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Quá trình vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của con người
c) Những nhân tố khách quan và chủ quan hiện nay tác động đến việc hình thành
tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh như một hệ thống tri thức tổng hợp
14.  Một trong những nhiệm vụ nghiên cứu của môn học Tƣ tƣởng Hồ Chí
Minh là:
a) Các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Quá trình vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của con người
c) Những nhân tố khách quan và chủ quan hiện nay tác động đến việc hình thành
tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh như một hệ thống tri thức tổng hợp
15.  Một trong những nhiệm vụ nghiên cứu của môn học Tƣ tƣởng Hồ Chí
Minh là:
a) Nội dung, bản chất cách mạng khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Quá trình vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của con người
c) Những nhân tố khách quan và chủ quan hiện nay tác động đến việc hình thành
tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh như một hệ thống tri thức tổng hợp
16.  Một trong những nhiệm vụ nghiên cứu của môn học Tƣ tƣởng Hồ Chí
Minh là:
a) Đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Quá trình vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của con người
c) Những nhân tố khách quan và chủ quan hiện nay tác động đến việc hình thành
tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh như một hệ thống tri thức tổng hợp
17.  Một trong những nhiệm vụ nghiên cứu của môn học Tƣ tƣởng Hồ Chí
Minh là:
a) Vai trò nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của tư tưởng Hồ Chí
Minh đối với cách mạng Việt Nam
b) Quá trình vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của con người

3


70%................70%....................70%

c) Những nhân tố khách quan và chủ quan hiện nay tác động đến việc hình thành
tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh như một hệ thống tri thức tổng hợp
18.  Một trong những nhiệm vụ nghiên cứu của môn học Tƣ tƣởng Hồ Chí
Minh là:
a) Quá trình nhận thức, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng
và Nhà nước ta
b) Quá trình vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của con người
c) Những nhân tố khách quan và chủ quan hiện nay tác động đến việc hình thành
tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh như một hệ thống tri thức tổng hợp
19.  Một trong những nhiệm vụ nghiên cứu của môn học Tƣ tƣởng Hồ Chí
Minh là:
a) Các giá trị tư tưởng, lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng lý
luận thế giới của thời đại
b) Quá trình vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của con người
c) Những nhân tố khách quan và chủ quan hiện nay tác động đến việc hình thành
tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh như một hệ thống tri thức tổng hợp
20. # Nhiệm vụ nghiên cứu của môn học tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là, tìm câu SAI:
a) Các giá trị tư tưởng, lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng lý
luận thế giới của thời đại
b) Quá trình nhận thức, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng
và Nhà nước ta
c) Những nhân tố khách quan và chủ quan hiện nay tác động đến việc hình thành
tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Vai trò nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của tư tưởng Hồ Chí
Minh đối với cách mạng Việt Nam
21. # Theo quan điểm về tƣ tƣởng Hồ Chí Minh th , chọn c u SAI:
a) Tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con
người với thế giới ung quanh
b) Từ tư tưởng trong tư tưởng ồ Chí Minh nghĩa là tinh thần, tư tưởng của
một cá nh n
c) Tư tưởng ồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và s u s c về
những vấn đề cơ bản của cách mạng iệt Nam
d) ạt nh n cốt l i trong tư tưởng ồ Chí Minh là tư tưởng về độc lập d n tộc,
d n chủ và chủ nghĩa ã hội
22. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh qua các kỳ Đại hội Đảng th Chọn c u SAI:
a) Đại hội
của Đảng đã đưa ra định nghĩa về tư tưởng ồ Chí Minh
b) Đại hội
đã kh ng định Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng
Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động

4

ồ Chí


70%................70%....................70%

c) Đại hội
d) Đại hội

của Đảng đã đưa ra định nghĩa về tư tưởng ồ Chí Minh
của Đảng đã đưa ra định nghĩa về tư tưởng ồ Chí Minh

23. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh qua các kỳ Đại hội Đảng thì:
a) Đại hội
của Đảng đã đưa ra định nghĩa về tư tưởng
b) Đại hội
của Đảng đã đưa ra định nghĩa về tư tưởng
c) Đại hội của Đảng đã đưa ra định nghĩa về tư tưởng
d) Đại hội
của Đảng đã đưa ra định nghĩa về tư tưởng

ồ Chí Minh
ồ Chí Minh
ồ Chí Minh
ồ Chí Minh

24.  Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tƣ tƣởng Hồ Chí Minh
thì:
a) Đại hội
đã kh ng định Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng ồ Chí
Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động
b) Đại hội
đã kh ng định Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng ồ Chí
Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động
c) Đại hội VIII của Đảng kh ng định Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng
ồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động
d) Từ tư tưởng trong tư tưởng ồ Chí Minh nghĩa là tinh thần, tư tưởng của
một cá nh n
25. Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tƣ tƣởng Hồ Chí Minh
thì:
a) Đại hội lần đầu tiên kh ng định Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng
ồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động
b) Đại hội VIII của Đảng lần đầu tiên kh ng định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư
tưởng ồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động
c) Từ tư tưởng trong tư tưởng ồ Chí Minh nghĩa là tinh thần, tư tưởng của
một cá nhân
d) Tư tưởng ồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và s u s c về
những vấn đề cơ bản của cách mạng iệt Nam
26. Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tƣ tƣởng Hồ Chí Minh
thì:
a) Đại hội
lần đầu tiên kh ng định Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng
ồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động
b) Đại hội VIII của Đảng lần đầu tiên kh ng định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư
tưởng ồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động
c) Từ tư tưởng trong tư tưởng ồ Chí Minh nghĩa là tinh thần, tư tưởng của
một cá nh n
d) ạt nh n cốt l i trong tư tưởng ồ Chí Minh là tư tưởng về độc lập d n tộc,
d n chủ và chủ nghĩa ã hội
27. # Theo quan niệm về tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, chọn câu SAI:
a) Tư tưởng ồ Chí Minh là một hệ thống lý luận
b) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ , lần đầu tiên Đảng ta đưa ra định nghĩa
tư tưởng ồ Chí Minh

5


70%................70%....................70%

c) Tư tưởng ồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và s u s c về
những vấn đề cơ bản của cách mạng iệt Nam
d) ạt nh n cốt l i trong tư tưởng ồ Chí Minh là tư tưởng về độc lập d n tộc,
d n chủ và chủ nghĩa ã hội
28. # Chọn c u ĐÚNG NHẤT Đối tƣợng của môn Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là
gì?
a) Quá trình sản sinh và hiện thực hoá tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Quá trình sản sinh tư tưởng Hồ Chí Minh
c) Quá trình Đảng cộng sản vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Quá trình hiện thực hoá tư tưởng Hồ Chí Minh
29.  Có mấy nhiệm vụ khi nghiên cứu Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 4
30.  Định nghĩa tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đƣợc Đảng ta đƣa ra lần đầu tiên tại Đại
hội lần thứ mấy?
a) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI
b) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII
c) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX
d) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII
31.  Định nghĩa tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đƣợc Đảng ta đƣa ra lần đầu tiên tại Đại
hội lần thứ mấy?
a) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI
b) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX
c) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII
d) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
32.  Định nghĩa tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đƣợc Đảng ta sử dụng từ khi nào?
a) Từ năm 1945
b) Từ năm 1969
c) Từ năm 1986
d) Từ năm 1991
33. # Giáo tr nh tƣ tƣởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên đại học, cao đẳng
khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh của Nhà xuất
bản Chính trị quốc gia vận dụng phƣơng thức tiếp cận tƣ tƣởng Hồ Chí Minh
theo:
a) Hệ thống các quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam
b) Hệ thống tri thức tổng hợp
c) Hệ thống quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc
d) Những tiền đề lý luận và toàn bộ quan điểm của Hồ Chí Minh

6


70%................70%....................70%

34. Đặc trƣng cốt lõi trong tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là:
a) Độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa ã hội
b) Xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân
c) Cách mạng giải phóng dân tộc
d) Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh
35. Tƣ tƣởng chủ đạo trong toàn bộ di sản lý luận của Hồ Chí Minh là:
a) Tư tưởng về đạo đức cách mạng
b) Tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người
c) Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc
d) Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh trong dân
36.  Giáo tr nh Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh tiếp cận hệ thống tƣ tƣởng Hồ Chí Minh
theo phƣơng thức:
a) Một hệ thống tri thức tổng hợp về những vấn đề cơ bản của cách mạng trong
nước và thế giới
b) Hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề của cách mạng Việt
Nam
c) Hệ thống những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam
d) Một hệ thống tri thức tổng hợp về triết học, kinh tế, chính trị, quân sự, văn
hóa, đạo đức
37.  Giáo tr nh Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh tiếp cận hệ thống tƣ tƣởng Hồ Chí Minh
theo phƣơng thức:
a) Một hệ thống tri thức tổng hợp
b) Hệ thống những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam
c) Hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề của cách mạng Việt
Nam
d) Một hệ thống lý luận chung nhất
38.  Có mấy nguyên tắc phƣơng pháp luận cơ bản khi nghiên cứu tƣ tƣởng Hồ
Chí Minh:
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
39. # Chọn c u ĐÚNG NHẤT về các nguyên tắc phƣơng pháp luận khi nghiên
cứu tƣ tƣởng Hồ Chí Minh:
a) Một trong những nguyên t c phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ
Chí Minh là đảm bảo sự thống nhất nguyên t c tính đảng và tính khoa học
b) Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa ra nguyên t c lý luận g n liền với thực tiễn
c) Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là phải đứng trên lập trường quan
điểm nhất quán

7


70%................70%....................70%

d) Sự sáng tạo cách mạng của Hồ Chí Minh cần nghiên cứu các tác phẩm là hoàn
toàn đầy đủ
40. # Chọn c u ĐÚNG NHẤT về các nguyên tắc phƣơng pháp luận khi nghiên
cứu tƣ tƣởng Hồ Chí Minh:
a) Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa ra nguyên t c lý luận g n liền với thực tiễn
b) Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là phải đứng trên lập trường quan
điểm nhất quán
c) Một trong những nguyên t c phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ
Chí Minh là quan điểm thực tiễn và nguyên t c lý luận g n liền với thực tiễn
d) Sự sáng tạo cách mạng của Hồ Chí Minh cần nghiên cứu các tác phẩm là hoàn
toàn đầy đủ
41. # Chọn c u ĐÚNG NHẤT về các nguyên tắc phƣơng pháp luận khi nghiên
cứu tƣ tƣởng Hồ Chí Minh:
a) Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa ra nguyên t c lý luận g n liền với thực tiễn
b) Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là phải đứng trên lập trường quan
điểm nhất quán
c) Một trong những nguyên t c phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ
Chí Minh là quan điểm lịch sử - cụ thể
d) Sự sáng tạo cách mạng của Hồ Chí Minh cần nghiên cứu các tác phẩm là hoàn
toàn đầy đủ
42. # Chọn c u ĐÚNG NHẤT về các nguyên tắc phƣơng pháp luận khi nghiên
cứu tƣ tƣởng Hồ Chí Minh:
a) Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa ra nguyên t c lý luận g n liền với thực tiễn
b) Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là phải đứng trên lập trường quan
điểm nhất quán
c) Một trong những nguyên t c phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ
Chí Minh là quan điểm toàn diện và hệ thống
d) Sự sáng tạo cách mạng của Hồ Chí Minh cần nghiên cứu các tác phẩm là hoàn
toàn đầy đủ
43. # Chọn c u đúng nhất về các nguyên tắc phƣơng pháp luận khi nghiên cứu
tƣ tƣởng Hồ Chí Minh:
a) Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa ra nguyên t c lý luận g n liền với thực tiễn
b) Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là phải đứng trên lập trường quan
điểm nhất quán
c) Một trong những nguyên t c phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ
Chí Minh là quan điểm kế thừa và phát triển
d) Sự sáng tạo cách mạng của Hồ Chí Minh cần nghiên cứu các tác phẩm là hoàn
toàn đầy đủ
44. # Chọn c u ĐÚNG NHẤT về các nguyên tắc phƣơng pháp luận khi nghiên
cứu tƣ tƣởng Hồ Chí Minh:

8


70%................70%....................70%

a) Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí minh không nên kết hợp nhiều phương pháp
khác nhau
b) Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa ra nguyên t c lý luận g n liền với thực tiễn
c) Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là phải đứng trên lập trường quan
điểm nhất quán
d) Một trong những nguyên t c phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ
Chí Minh là quan điểm kế thừa và phát triển
45. # Chọn c u ĐÚNG NHẤT về các nguyên tắc phƣơng pháp luận khi nghiên
cứu tƣ tƣởng Hồ Chí Minh:
a) Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa ra nguyên t c lý luận g n liền với thực tiễn
b) Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là phải đứng trên lập trường quan
điểm nhất quán
c) Một trong những nguyên t c phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ
Chí Minh là kết hợp nghiên cứu các tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo cách mạng
của Hồ Chí Minh
d) Cần n ng cao tư duy lý luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh
46.  Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất nguyên tắc tính đảng và tính khoa học
khi nghiên cứu tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là:
a) Phải biết kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong
giai đoạn mới
b) Phải đứng trên lập trường, quan điểm, phương pháp luận của chủ nghĩa MácLênin và quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
c) Phải quán triệt quan điểm lý luận g n liền với thực tiễn, vận dụng kiến thức đã
học vào phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của đất nước
d) Phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, các mối liên hệ của hệ thống
quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh
47.  Quan điểm kế thừa và phát triển khi nghiên cứu tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là:
a) Phải biết kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong
giai đoạn mới
b) Phải đứng trên lập trường, quan điểm, phương pháp luận của chủ nghĩa MácLênin và quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
c) Phải quán triệt quan điểm lý luận g n liền với thực tiễn, vận dụng kiến thức đã
học vào phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của đất nước
d) Phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, các mối liên hệ của hệ thống
quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh
48.  Quan điểm kế thừa và phát triển khi nghiên cứu tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là:
a) Phải biết kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong
giai đoạn mới
b) Phải đứng trên lập trường, quan điểm, phương pháp luận của chủ nghĩa MácLênin và quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
c) Cần em ét tư tưởng đó uất hiện trong lịch sử như thế nào, đã trải qua những
giai đoạn phát triển chủ yếu nào và hiện nay như thế nào

9


70%................70%....................70%

d) Phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, các mối liên hệ của hệ thống
quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh
49.  Kết hợp nghiên cứu các tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo khi nghiên cứu tƣ
tƣởng Hồ Chí Minh là:
a) Phải đứng trên lập trường, quan điểm, phương pháp luận của chủ nghĩa MácLênin và quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
b) Phải biết kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong
giai đoạn mới
c) Căn cứ vào các tác phẩm, bài viết, bài nói và thực tiễn cách mạng dưới sự tổ
chức và lãnh đạo của Hồ Chí Minh
d) Phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, các mối liên hệ của hệ thống
quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh
50.  Kết hợp nghiên cứu các tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo khi nghiên cứu tƣ
tƣởng Hồ Chí Minh là:
a) Phải biết kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong
giai đoạn mới
b) Căn cứ vào các tác phẩm, bài viết, bài nói và thực tiễn cách mạng dưới sự tổ
chức và lãnh đạo của Hồ Chí Minh
c) Cần phải quán triệt quan điểm lý luận g n liền với thực tiễn, vận dụng kiến
thức đã học vào phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của đất nước
d) Phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, các mối liên hệ của hệ thống
quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh
51.  Quan điểm thực tiễn và nguyên tắc lý luận gắn liền với thực tiễn khi nghiên
cứu tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là:
a) Phải biết kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong
giai đoạn mới
b) Cần em ét tư tưởng đó uất hiện trong lịch sử như thế nào, đã trải qua những
giai đoạn phát triển chủ yếu nào và hiện nay như thế nào
c) Phải quán triệt quan điểm lý luận g n liền với thực tiễn, vận dụng kiến thức đã
học vào phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của đất nước
d) Phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, các mối liên hệ của hệ thống
quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh
52.  Quan điểm thực tiễn và nguyên tắc lý luận gắn liền với thực tiễn khi nghiên
cứu tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là:
a) Phải biết kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong
giai đoạn mới
b) Phải đứng trên lập trường, quan điểm, phương pháp luận của chủ nghĩa MácLênin và quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
c) Phải quán triệt quan điểm lý luận g n liền với thực tiễn, vận dụng kiến thức đã
học vào phục vụ cho s hội mới
b) Thay đổi triều đại và chế độ chính trị
c) Xóa bỏ cái cũ lạc hậu
d) Giai cấp tiến bộ đánh đổ giai cấp phản tiến bộ
63.  Trong tác phẩm Thƣờng thức chính trị (1953), Hồ Chí Minh đã nói: “Cách
mạng tức là …………………………… ” Hoàn thiện câu trên:
a) Giai cấp tiến bộ đánh đổ giai cấp phản tiến bộ
b) Đổi mới toàn diện
c) Thay đổi hình thái kinh tế - xã hội
d) Lấy mới đổi cũ
64.  Trong tác phẩm Thƣờng thức chính trị (1953), Hồ Chí Minh đã nói: “Cách
mạng tức là …………………………… ” Hoàn thiện câu trên:
a) Thay đổi nhà nước
b) Thay đổi chế độ cai trị
c) Giai cấp tiến bộ đánh đổ giai cấp phản tiến bộ
d) Xóa bỏ cái cũ lạc hậu
65. C u “Nh n d n ta thƣờng nói: đảng viên đi trƣớc, làng nƣớc theo sau”
đƣợc trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a) N ng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nh n (1969)
b) Dân vận (1949)
c) Đạo đức cách mạng (1958)
d) Thường thức chính trị (1953)
66. C u “Nh n d n ta thƣờng nói: đảng viên đi trƣớc, làng nƣớc theo sau”
đƣợc trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh:
a) Dời sống mới (1947)
b) Đạo đức cách mạng (1958)
c) N ng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nh n (1969)
d) Thường thức chính trị (1953)

180


70%................70%....................70%

67.  Trong tác phẩn N ng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nh n
(1969) Hồ Chí Minh cho rằng: “Nh n d n ta thƣờng nói: đảng viên đi trƣớc,
……………… ” Hoàn thiện câu trên.
a) Cả nước đứng lên
b) Mực thước theo sau
c) Làng nước theo sau
d) Nhân dân ủng hộ
68.  Trong tác phẩn N ng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nh n
(1969) Hồ Chí Minh cho rằng: “Nh n d n ta thƣờng nói: đảng viên đi trƣớc,
……………… ” Hoàn thiện câu trên.
a) Cả nước xung phong
b) Người trong nước đi theo
c) Làng nước theo sau
d) Nhân dân ủng hộ
69.  Trong tác phẩn N ng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nh n
(1969) Hồ Chí Minh cho rằng: “Nh n d n ta thƣờng nói: đảng viên đi trƣớc,
……………… ” Hoàn thiện câu trên.
a) Cả nước theo sau
b) Làm gương trước dân theo
c) Làng nước theo sau
d) Làng nước làm theo
70.  Theo Hồ Chí Minh, văn hóa gồm mấy lĩnh vực:
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
71.  Hồ Chí Minh đã đƣa ra một số lĩnh vực chính của văn hóa là, chọn câu
SAI:
a) ăn hóa d n tộc
b) ăn hóa giáo dục
c) ăn hóa văn nghệ
d) ăn hóa đời sống
72.  “Một dân tộc dốt là một dân tộc…” Hoàn thiện câu trên của Hồ Chí Minh:
a) Chậm phát triển
181


70%................70%....................70%

b) Lạc hậu
c) Dở
d) Yếu
73.  “Một dân tộc dốt là một dân tộc…”? Hoàn thiện câu trên của Hồ Chí
Minh:
a) Nghèo
b) Yếu
c) Kém
d) Tệ
74.  “Một dân tộc dốt là một dân tộc…” Hoàn thiện câu trên của Hồ Chí Minh:
a) Yếu
b) Chậm phát triển
c) Thiếu văn minh
d) Yếu kém
75. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu cao nhất của giáo dục là:
a) Xóa nạn mù chữ, làm cho mọi người dân biết đọc, biết viết
b) ình thành đội ngũ trí thức cách mạng
c) Đào tạo, phát triển con người
d) Phát triển khoa học nước nhà
76. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu cao nhất của giáo dục là:
a) Nâng cao nhận thức cho nhân dân
b) Làm cho mọi người dân biết đọc, biết viết
c) ình thành đội ngũ trí thức cách mạng
d) Xây dựng đất nước phồn thịnh
77. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu cao nhất của giáo dục là:
a) Soi đường cho quốc d n đi
b) ình thành đội ngũ trí thức cách mạng
c) Xóa bỏ chế độ cũ, lạc hậu
d) Xây dựng thành công chủ nghĩa ã hội
78.  “Non sông Việt Nam có trở nên tƣơi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có
bƣớc tới đài vinh quang để sánh vai với các cƣờng quốc năm ch u đƣợc hay
không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” Hồ Chí Minh
viết đoạn văn này nh n dịp:
182


70%................70%....................70%

a) Bế giảng năm học đầu tiên ở nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
b) Đêm trung thu đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
c) Ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
d) Phát động chống nạn thất học
79.  Hoàn thiện c u sau: “Học để làm việc,........, làm cán bộ”
a) Có tri thức
b) Làm cách mạng
c) Làm người
d) Phục vụ nhân dân
80. C u “Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không đƣợc thƣởng huân
chƣơng, song những ngƣời thầy giáo tốt là những……………” đƣợc trích từ
Bài nói tại trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội (21/10/1964) của Hồ Chí Minh.
Hoàn thiện câu trên.
a) Tấm gương sáng ngời
b) Anh hùng vô danh
c) Chiến sĩ dũng cảm
d) Người hùng thầm lặng
81. C u “Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không đƣợc thƣởng huân
chƣơng, song những ngƣời thầy giáo tốt là những……………” đƣợc trích từ
Bài nói tại trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội (21/10/1964) của Hồ Chí Minh.
Hoàn thiện câu trên.
a) Tấm gương tiêu biểu
b) Người vĩ đại
c) Cao cả nhất
d) Anh hùng vô danh
82. C u “Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không đƣợc thƣởng huân
chƣơng, song những ngƣời thầy giáo tốt là những……………” đƣợc trích từ
Bài nói tại trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội (21/10/1964) của Hồ Chí Minh.
Hoàn thiện câu trên.
a) Người dũng cảm nhất
b) Chiến sĩ vô danh
c) Anh hùng vô danh
d) Anh hùng thầm lặng

183


70%................70%....................70%

83. “Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không đƣợc thƣởng hu n chƣơng,
song những ngƣời thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh” C u trên đƣợc
trích từ bài nói nào của Hồ Chí Minh:
a) Bài nói tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của ngành giáo
dục phổ thông và sư phạm (8/1963)
b) Bài nói tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (21/10/1964)
c) Bài nói tại Đại hội thanh niên Thủ đô (30/9/1964)
d) Bài nói chuyện cùng đồng bào trước khi sang Pháp (1946)
84. “Việc học không bao giờ cùng, còn sống còn phải học” C u nói trên của tác
giả nào?
a) Hồ Chí Minh
b) C.Mác
c) V.I.Lênin
d) Khổng Tử
85. # Hồ Chí Minh đã nói rằng: “Việc học không bao giờ cùng,…………… ”
Hoàn thiện câu trên.
a) Còn sống còn phải học
b) Học, học nữa, học mãi
c) Học đến cuối đời
d) Học nhiều càng hiều biết nhiều
86. # Hồ Chí Minh đã nói rằng: “Việc học không bao giờ cùng,…………… ”
Hoàn thiện câu trên.
a) Học không biết chán, dạy không biết mỏi
b) Học để làm việc, làm người, làm cán bộ
c) Còn sống còn phải học
d) Học không biết chán
87. # Hồ Chí Minh đã nói rằng: “Việc học không bao giờ cùng,…………… ”
Hoàn thiện câu trên.
a) Mọi người đều phải học
b) Phải học tập cuốt đời
c) Học càng nhiều, càng thấy cần phải học
d) Còn sống còn phải học
88. # Theo Hồ Chí Minh, nền giáo dục mới thì, chọn câu SAI:
a) Tầm chương, trích cú
184


70%................70%....................70%

b) Mục tiêu là thực hiện các chức năng của văn hóa
c) Nội dung phải phù với thực tiễn Việt Nam
d) Giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ
89. # Theo Hồ Chí Minh, nền giáo dục mới thì, chọn câu SAI:
a) Lý luận phải liên hệ với thực tế
b) Tầm chương, trích cú
c) Nhà trường kết hợp với gia đình và ã hội
d) Đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, thuần thục về phương pháp
90. # Theo Hồ Chí Minh, nền giáo dục mới thì, chọn câu SAI:
a) Tầm chương, trích cú
b) Phải tiến hành cải cách giáo dục
c) Phương pháp phải phù hợp với mục tiêu giáo dục
d) Phải dùng biện pháp nêu gương
91. “Quần chúng mong muốn một tác phẩm có nội dung………… , có h nh
thức trong sáng và vui tƣơi Khi chƣa xem th muốn xem, xem rồi thì bổ ích”
Hoàn thiện câu trên của Hồ Chí Minh.
a) Mang tinh thần giáo dục
b) Chân thật và phong phú
c) Giản dị và chân thật
d) Gần gũi và ch n thật
92. “Quần chúng mong muốn một tác phẩm có nội dung………… , có h nh
thức trong sáng và vui tƣơi Khi chƣa xem th muốn xem, xem rồi thì bổ ích”
Hoàn thiện câu trên của Hồ Chí Minh.
a) Phong phú và gần gũi
b) Chân thật và phong phú
c) Giản dị và chân thật
d) Gần gũi và dễ hiểu
93. “Quần chúng mong muốn một tác phẩm có nội dung………… , có h nh
thức trong sáng và vui tƣơi Khi chƣa xem th muốn xem, xem rồi thì bổ ích”
Hoàn thiện câu trên của Hồ Chí Minh.
a) Mang tinh thần giáo dục
b) Chân thật và phong phú
c) Giản dị và thực tế
d) Gần gũi và thực tế
185


70%................70%....................70%

94.  “Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong”
C u thơ trên đƣợc Hồ Chí Minh viết trong bài thơ nào?
a) Ng m trăng
b) Cảm tưởng đọc Thiên gia thi
c) Đề từ trong Nhật ký trong tù
d) Bốn tháng rồi
95.  Theo Hồ Chí Minh, tác phẩm văn nghệ phải kế thừa tinh hoa văn hóa của
dân tộc, mang đƣợc hơi thở của thời đại, vừa phản ánh chân thật những g đã
có trong đời sống, vừa phê phán cái dở, cái xấu, cái sai, hƣớng nh n d n đến
cái chân, thiện, mỹ, vƣơn tới cái lý tƣởng Đó chính là sự phản ánh tính chất
gì của văn nghệ?
a) Đại chúng
b) ướng đích
c) Khoa học
d) Toàn diện
96.  Theo Hồ Chí Minh, xây dựng đời sống mới là xây dựng, chọn câu SAI:
a) Đạo đức mới
b) Lối sống mới
c) Cách sống mới
d) Nếp sống mới
97. # “Khiêm tốn là một đạo đức mà mọi ngƣời cách mạng phải luôn luôn trau
dồi” C u nói trên của Bác thuộc lĩnh vực nào của văn hóa:
a) ăn hóa văn nghệ
b) ăn hóa đời sống
c) ăn hóa giáo dục
d) ăn hóa chính trị
98. # “Cán bộ xung trƣớc
Làng nƣớc theo sau
Việc khó đến đ u
Cũng làm đƣợc hết”
Câu nói trên Hồ Chí Minh muốn nói đến lĩnh vực nào của văn hóa?
a) ăn hóa văn nghệ
b) ăn hóa đời sống
186


70%................70%....................70%

c) ăn hóa giáo dục
d) ăn hóa chính trị
99. “M nh hơn ngƣời thì chớ kiêu căng
Ngƣời hơn m nh th chớ nịnh hót
Thấy của ngƣời thì chớ tham lam
Đối với mình thì chớ bủn xỉn”
Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nói đến lĩnh vực nào của văn
hóa?
a) ăn hóa văn nghệ
b) ăn hóa giáo dục
c) ăn hóa đời sống
d) ăn hóa d n tộc
100.  Tác phẩm Đời sống mới của Hồ Chí Minh xuất bản khi nào?
a) 1945
b) 1946
c) 1948
d) 1947
101.  “Thi đua là yêu nƣớc, yêu nƣớc thì phải thi đua Và những ngƣời thi
đua là những ngƣời… ” Chọn một phƣơng án đúng trong các phƣơng án sau
điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu nói của Hồ Chí Minh tại Đại hội các
chiến sỹ thi đua toàn quốc ngày 1/5/1952?
a) Yêu nước nhất
b) Xứng đáng nhất
c) Đáng khen nhất
d) Tích cực nhất
102.  “Thi đua là yêu nƣớc, yêu nƣớc thì phải thi đua Và những ngƣời thi
đua là những ngƣời… ” Chọn một phƣơng án đúng trong các phƣơng án sau
điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu nói của Hồ Chí Minh tại Đại hội các
chiến sỹ thi đua toàn quốc ngày 1/5/1952?
a) Tiến bộ nhất
b) Có yêu nước
c) Yêu nước nhất
d) Tiên phong nhất

187


70%................70%....................70%

103.  “Thi đua là yêu nƣớc, yêu nƣớc thì phải thi đua Và những ngƣời thi
đua là những ngƣời… ” Chọn một phƣơng án đúng trong các phƣơng án sau
điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu nói của Hồ Chí Minh tại Đại hội các
chiến sỹ thi đua toàn quốc ngày 1/5/1952?
a) Tiêu biểu nhất
b) Có lòng yêu nước
c) Kiên cường nhất
d) Yêu nước nhất
104. # Theo quan điểm Hồ Chí Minh, lối sống mới là lối sống, chọn câu SAI:
a) Mỗi hoạt động của con người đều mang tính văn hóa
b) Kế thừa toàn bộ truyền thống dân tộc
c) ăn minh, tiên tiến
d) Có lý tưởng, có đạo đức
105. # Theo quan điểm Hồ Chí Minh, lối sống mới là lối sống, chọn câu SAI:
a) Mỗi hoạt động của con người đều mang tính văn hóa
b) Tiếp thu văn hóa nh n loại
c) ăn minh, tiên tiến
d) Có lý tưởng, có đạo đức
106.  Hồ Chí Minh đánh giá cao nhất yếu tố nào trong giá trị văn hóa d n
tộc:
a) Lòng yêu nước
b) Ý thức đoàn kết cộng đồng
c) Lòng thương người
d) Yêu lao động
107.  Hồ Chí Minh đánh giá cao nhất yếu tố nào trong giá trị văn hóa d n
tộc:
a) Nhân nghĩa, đoàn kết
b) Quý trọng hiền tài
c) Lòng yêu nước
d) Lạc quan, yêu đời
108.  Hồ Chí Minh đánh giá cao nhất yếu tố nào trong giá trị văn hóa d n
tộc:
a) Quý trọng hiền tài
b) Tinh thần dân tộc
188


70%................70%....................70%

c) Thông minh, sáng tạo
d) Lòng yêu nước
109.  Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của ngƣời cách mạng:
a) Kiến thức
b) Kỹ năng
c) Đạo đức
d) Tài năng
110. # Theo Hồ Chí Minh vai trò của đạo đức cách mạng là, chọn câu SAI:
a) Đạo đức là cái gốc của người cách mạng
b) Đạo đức tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa ã hội
c) Đạo đức mới bao trùm nhất là trung quân, ái quốc
d) Đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người
111. Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, Hồ Chí Minh đề nghị
“Mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện
……………… ” Hoàn thiện câu trên.
a) Trung với nước, hiếu với dân
b) Cần, kiệm, liêm, chính
c) Yêu thương con người, sống có tình có nghĩa
d) Có tinh thần quốc tế trong sáng
112. Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, Hồ Chí Minh đề nghị
“Mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện
……………… ” Hoàn thiện câu trên.
a) Chí công vô tư
b) Cần, kiệm, liêm, chính
c) Lòng yêu thương con người
d) Việc nói đi đôi với làm
113. Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, Hồ Chí Minh đề nghị
“Mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện
……………… ” Hoàn thiện câu trên.
a) Sống có tình có nghĩa
b) Cần, kiệm, liêm, chính
c) Tu dưỡng đạo đức cách mạng
d) y đi đôi với chống

189


70%................70%....................70%

114. Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, Hồ Chí Minh đề nghị
“Mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện
……………… ” Hoàn thiện câu trên:
a) Nêu gương về đạo đức
b) Cần, kiệm, liêm, chính
c) Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời
d) Đời sống mới
115. # Hồ Chí Minh viết: “Đạo đức cũ nhƣ ngƣời đầu ngƣợc xuống đất chân
chổng lên trời Đạo đức mới nhƣ ngƣời hai ch n đứng vững đƣợc dƣới đất,
đầu ngửng lên trời” Hồ Chí Minh viết đoạn văn trên trong tác phẩm nào?
a) N ng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nh n
b) Sửa đổi lối làm việc
c) Bài nói chuyện tại trường Chính trị trung cấp qu n đội
d) Đạo đức cách mạng
116. # Trong Bài nói chuyện tại trƣờng chính trị trung cấp qu n đội, Hồ Chí
Minh viết: “Đạo đức cũ nhƣ ngƣời đầu ngƣợc xuống đất chân chổng lên trời.
Đạo đức mới ………………………… ” Hoàn thiện câu trên.
a) thì ngược lại, đầu ngửng lên trời
b) như người hai ch n đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên trời
c) thì tiến bộ hơn so với đạo đức cũ về mọi mặt
d) khác xa về bản chất so với đạo đức cũ
117. # Trong Bài nói chuyện tại trƣờng chính trị trung cấp qu n đội, Hồ Chí
Minh viết: “Đạo đức cũ nhƣ ngƣời đầu ngƣợc xuống đất chân chổng lên trời.
Đạo đức mới ………………………… ” Hoàn thiện câu trên.
a) là gốc của người cách mạng như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối
b) như người ta đi hiên ngang trên mặt đất
c) trái ngược về bản chất so với đạo đức cũ
d) như người hai ch n đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên trời
118. # Trong Bài nói chuyện tại trƣờng chính trị trung cấp qu n đội, Hồ Chí
Minh viết: “Đạo đức cũ nhƣ ngƣời đầu ngƣợc xuống đất chân chổng lên trời.
Đạo đức mới ………………………… ” Hoàn thiện câu trên.
a) tạo nên từ đạo đức cũ nhưng thay đổi đi
b) chỉ cần đảo ngược lại là sẽ tiến bộ hơn
c) cần chúng ta thực hành ngược lại
d) như người hai ch n đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên trời
190


70%................70%....................70%

119. # Nhận định: “D n ta có một lòng nồng nàn yêu nƣớc Đó là một truyền
thống quý báu của ta. Từ xƣa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị x m lăng, th tinh
thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó
lƣớt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nƣớc và lũ
cƣớp nƣớc” đƣợc trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a) Tuyên ngôn độc lập
b) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
c) Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
d) Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt
Nam
120. # Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của
Đảng, Hồ Chí Minh cho rằng: “D n ta có một lòng nồng nàn yêu nƣớc Đó là
một truyền thống quý báu của ta. Từ xƣa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm
lăng, th tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ,
to lớn, nó lƣớt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó ……… tất cả lũ bán
nƣớc và lũ cƣớp nƣớc” Hoàn thiện luận điểm trên:
a) Nhấn chìm
b) Chiến th ng
c) Đánh tan
d) Đập tan
121. # Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của
Đảng, Hồ Chí Minh cho rằng: “D n ta có một lòng nồng nàn yêu nƣớc Đó là
một truyền thống quý báu của ta. Từ xƣa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm
lăng, th tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ,
to lớn, nó lƣớt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó ……… tất cả lũ bán
nƣớc và lũ cƣớp nƣớc” Hoàn thiện luận điểm trên:
a) Xóa tan
b) Đánh bại
c) Phá tan
d) Nhấn chìm
122.  Về “Tƣ cách ngƣời cách mạng” Hồ Chí Minh đã viết trong tác phẩm
nào?
a) Đường kách mệnh (1927)
b) Đạo đức cách mạng (1958)
c) Sửa đổi lối làm việc (1947)
191


70%................70%....................70%

d) Chính cương v n t t (1930)
123. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Hồ Chí Minh viết: “Cũng nhƣ sông
có nguồn mới có nƣớc, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không
có gốc th c y héo Ngƣời cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức
th ………………………………… ” Hoàn thiện câu trên:
a) Dù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân
b) Không thể nào lãnh đạo được cách mạng
c) Không thể vận động được nhân dân
d) Không thể nêu gương trong chiến đấu
124. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Hồ Chí Minh viết: “Cũng nhƣ sông
có nguồn mới có nƣớc, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không
có gốc th c y héo Ngƣời cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức
th ………………………………… ” Hoàn thiện câu trên:
a) Dù tài giỏi mấy cũng không thể làm cán bộ
b) Không thể hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang
c) Dù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân
d) Dù tài giỏi đến đ u cũng không được trọng dụng
125. “Cũng nhƣ ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” C u
nói trên đƣợc viết trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh:
a) Đường kách mệnh (1927)
b) Đạo đức cách mạng (1958)
c) Sửa đổi lối làm việc (1947)
d) Cần Kiệm Liêm Chính (1949)
126.  “Tuy năng lực và công việc của mỗi ngƣời khác nhau, ngƣời làm việc to,
ngƣời làm việc nhỏ; những ai giữ đƣợc đạo đức đều là ngƣời cao thƣợng”
C u nói trên đƣợc viết trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh:
a) Đường kách mệnh (1927)
b) Đạo đức cách mạng (1958)
c) Sửa đổi lối làm việc (1947)
d) Đời sống mới (1947)
127. # Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh viết: “Tuy năng lực
và công việc của mỗi ngƣời khác nhau, ngƣời làm việc to, ngƣời làm việc nhỏ;
những ai giữ đƣợc đạo đức đều là …………… ” Hoàn thiện câu trên.
a) Bậc thánh nhân
192


70%................70%....................70%

b) Người cao thượng
c) Người quân tử
d) Người vĩ đại
128. # Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh viết: “Tuy năng lực
và công việc của mỗi ngƣời khác nhau, ngƣời làm việc to, ngƣời làm việc nhỏ;
những ai giữ đƣợc đạo đức đều là …………… ” Hoàn thiện câu trên.
a) Tấm gương sáng
b) Những anh hùng
c) Người cao thượng
d) Người cách mạng chân chính
129. # Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh viết: “Tuy năng lực
và công việc của mỗi ngƣời khác nhau, ngƣời làm việc to, ngƣời làm việc nhỏ;
những ai giữ đƣợc đạo đức đều là …………… ” Hoàn thiện câu trên.
a) Người cao thượng
b) Người đáng khen
c) Nh n cách vĩ đại
d) Người đáng kính
130.  “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái
xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ Đảng cần phải chăm lo
giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những ngƣời thừa kế
xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” C u nói đó của Hồ Chí
Minh trong:
a) Bản Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh(1969)
b) Đường cách mạng (1927)
c) Tuyên ngôn độc lập (1945)
d) Lời khai mạc Đại hội Đảng lần thứ III (1960)
131.  Trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đoàn viên và
thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại
khó khăn, có chí tiến thủ Đảng cần phải chăm lo giáo dục…………………
cho họ, đào tạo họ thành những ngƣời thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa
“hồng” vừa “chuyên”” Hoàn thiện câu trên:
a) Đạo đức cách mạng
b) Tư tưởng tiến bộ
c) Chuyên môn nghiệp vụ
d) Đức và tài
193


70%................70%....................70%

132.  Trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đoàn viên và
thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại
khó khăn, có chí tiến thủ Đảng cần phải chăm lo giáo dục…………………
cho họ, đào tạo họ thành những ngƣời thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa
“hồng” vừa “chuyên”” Hoàn thiện câu trên:
a) Chuẩn mực đạo đức mới
b) Tinh thần dân tộc
c) Đạo đức cách mạng
d) Nguyên t c xây dựng đạo đức
133.  Trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đoàn viên và
thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại
khó khăn, có chí tiến thủ Đảng cần phải chăm lo giáo dục……………………
cho họ, đào tạo họ thành những ngƣời thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa
“hồng” vừa “chuyên”” Hoàn thiện câu trên:
a) Đạo đức cách mạng
b) ăn hóa đạo đức
c) Tư cách người cách mạng
d) Cả đức và tài
134.  Hồ Chí Minh đƣa ra những chuẩn mực đạo đức cách mạng là, chọn câu
SAI:
a) Trung với nước, hiếu với dân
b) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
c) Có tinh thần lao động sáng tạo
d) Thương yêu con người, sống có tình có nghĩa
135.  Theo Hồ Chí Minh chuẩn mực đạo đức cách mạng bao trùm nhất là:
a) Trung với nước, hiếu với dân
b) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
c) Có tinh thần quốc tế trong sáng
d) Thương yêu con người, sống có tình có nghĩa
136.  Theo Hồ Chí Minh, “CẦN” là, chọn câu SAI:
a) Lao động cần cù
b) Lao động có kế hoạch
c) Lao động không nghỉ ngơi
194


70%................70%....................70%

d) Lao động sáng tạo và năng suất cao
137.  Theo Hồ Chí Minh, “CẦN” là, chọn câu SAI:
a) Lao động cần cù
b) Lao động có kế hoạch
c) Lao động không mệt mỏi
d) Lao động sáng tạo và năng suất cao
138.  Theo Hồ Chí Minh, “CẦN” là, chọn câu SAI:
a) Nên tận dụng giấy in một mặt
b) Làm việc chăm chỉ, liên tục
c) Làm việc chăm chỉ, có hiệu quả
d) Được ví như chiếc thùng không đáy
139.  Theo Hồ Chí Minh, “KIỆM” là, chọn câu SAI:
a) Tiết kiệm sức lao động
b) Tiết kiệm thời gian
c) Tiết kiệm tiền bạc
d) Việc gì cũng không bỏ tiền ra
140.  Theo Hồ Chí Minh, “LIÊM” là, chọn câu SAI:
a) Trong sạch
b) Không tham địa vị
c) Th ng th n, đứng đ n
d) Ham học, ham làm, ham tiến bộ
141.  Theo Hồ Chí Minh, “LIÊM” là:
a) Trong sạch
b) Tham sinh úy tử
c) Không lãng phí thời gian, tiền của
d) Cán bộ công chức phải rèn luyện
142.  Theo Hồ Chí Minh, “LIÊM” là:
a) Không tham lam địa vị, tiền của, danh tiếng
b) Tham sinh úy tử
c) Không lãng phí thời gian, tiền của
d) Cán bộ công chức phải rèn luyện
143.

 Theo Hồ Chí Minh, “LIÊM” là:
195


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×