Tải bản đầy đủ

Mẫu Bảng kiểm phiếu bầu Đại hội liên Đội

BẢNG KIỂM PHIẾU 
Tống số phiếu hợp lệ:  40

Stt

Họ và tên

Số phiếu bầu

Phiếu  Phiếu  
bầu k bầu

1 Pinăng Thị Lang

0

40

2 Pinăng  Thị Nhanh

0


40

3 Phạm Thi Thúy Hằng

0

40

4  Pinăng Thị Phúc

0

40

5 Pinăng Chưởng         

0

40

6

0

40

7

0

40

8

0

40

040

9

CỘNG

0 0 0 0 0 0 1


Tỉ lệ 
đạt %

LỚP

0.0

5

0.0

4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0


ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
   Liên đội trường tiểu học Phước Tiến B
           Phước Tiến B, ngày …..tháng 10  năm 2018
                      BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI
Nhiệm kỳ: 2018­2019)

         Hôm nay,  vào lúc ….giờ,….. Phút…... ngày ..... tháng 10 năm 2018.
        Tại văn phòng hội đồng nhà trường Phước Tiến B
        Tổ kiểm phiếu của chúng em  gồm có:
                      1­ Bạn :
Pinăng Thị My               Trưởng ban
                      2­ Bạn :
Katơr Thị Chổi  
Thư ký
                      3­ Bạn :
Thành viên
     Sau 1 thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc đã thu được kết quả kiểm phiếu như sau:
                                                     Số phiếu phát ra: 
40
                                                      Số phiếu thu vào: 
                                                      Số phiếu hợp lệ:  
                                                      Số phiếu không hợp lệ: 
* KẾT QUẢ CỤ THỂ:   
Pinăng Thị Lang
Chi đội lớp
5
                      1­ Bạn :
Pinăng  Thị Nhanh
Chi đội lớp
4
                      2­ Bạn :
Phạm Thi Thúy Hằng
Chi đội lớp
0
                      3­ Bạn :
 Pinăng Thị Phúc
Chi đội lớp
0
                      4­ Bạn :
Pinăng Chưởng         
Chi đội lớp
0
                      5­ Bạn :
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu thì các bạn có tên sau đây đã trúng cử vào ban chỉ huy liên đội.
                      1­ Bạn :
                      2­ Bạn :
                      3­ Bạn :
THƯ KÝ

Katơr Thị Chổi  

TRƯỞNG BAN

Pinăng Thị My              


BẢNG KIỂM PHIẾU 
Tống số phiếu h
20ợp lệ: 
Stt

Họ và 
tên

1 lang

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x

2 nhân
3 phúc

x x

x

4 diêm

x x x x x x

5 mạnh

x

x
x

x

x x
x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x
x x

x
x x x x x

x x x x x x

6
7
8
9

CỘNG

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

x

x x

x

x x

x x x

x x

x x x

x x x x x x x

x x

x x x


Phiếu  Phiếu   Tỉ lệ 
bầu k bầu đạt %
x x x x x x x x
x
x

x
x x x

x

x x x x x

­34

270.0

x x

x x

10

10

50.0

x x

x x x

19

1

95.0

x x x

37

­17

185.0

x x x x

45

­25

225.0

0

20

0.0

0

20

0.0

0

20

0.0

­145

825.0

x

x x x x

54

x

3 3 3 3 0 0 165Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×