Tải bản đầy đủ

Thực hành quyền công tố đối với tội cướp tài sản từ thực tiễn tỉnh Hải Dương (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THANH TÙNG

THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ ĐỐI VỚI
TỘI CƯỚP TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN
TỈNH HẢI DƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ
LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ

HÀ NỘI, 2019


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THANH TÙNG

THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ ĐỐI VỚI

TỘI CƯỚP TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Ngành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự
Mã số: 8.38.01.04

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. TRẦN VĂN ĐỘ

HÀ NỘI, 2019


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU....................................................................................................... 1
Chương 1: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HÀNH QUYỀN

CÔNG TỐ VỚI TỘI CƯỚP TÀI SẢN ....................................................... 6
1.1. Lý luận về thực hành quyền công tố của viện kiểm sát trong vụ án hình
sự................................................................................................................ 6
1.2. Thực hành quyền công tố đối với tội cướp tài sản.............................. 13
Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ ĐỐI

VỚI TỘI CƯỚP TÀI SẢN Ở TỈNH HẢI DƯƠNG .................................. 26
2.1. Khái quát đặc điểm kinh tế xã hội và tình hình tội phạm cướp tài

sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương ............................................................... 26
2.2. Thực tiễn thực hành quyền công tố với tội cướp tài sản ở tỉnh Hải
Hương ...................................................................................................... 32
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC

HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ ĐỐI VỚI TỘI CƯỚP TÀI SẢN ................. 45
3.1. Sửa đổi một số quy định pháp luật về thực hành quyền công tố ......... 45
3.2. Các giải pháp khác nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố
với tội cướp tài sản ................................................................................... 49
KẾT LUẬN................................................................................................. 61
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................... 63


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


BLHS
BLTTHS
CQĐT
ĐTV
HĐXX

KSV
TAND
TP
VKS

Bộ luật Hình sự
Bộ luật tố tụng hình sự
Cơ quan điều tra
Điều tra viên

Hội đồng xét xử
Kiểm sát viên

Tòa án nhân dân
Thẩm phán

Viện kiểm sát

THQCT

Thực hành quyền công tố

VKSND

Viện kiểm sát nhân dân
n


DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Thống kê xử lý tin báo, khởi tố vụ án và xét xử tội phạm Cướp tài sản
trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ 2014 đến 2018.......................................................29

Bảng 2.2: Thống kê xử lý tin báo, khởi tố và xét xử các vụ án cướp tài sản..........33
trên địa bàn thành phố Hải Dương từ 2014 -2018 [31]...........................................33


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×