Tải bản đầy đủ

Đồ án Công nghệ phần mềm Đề tài về Du lịch 8.5 điểm

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------------------------------------------

-

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI
Xây dựng Website hỗ trợ việc tìm kiếm địa điểm vui chơi, du lịch và
chia sẻ trải nghiệm du lịch tại thành phố Đà Nẵng

GVHD:

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Nhóm:

16Nh14


SVTH:

Nguyễn Hữu Hoàng Hưng
Nguyễn Trần Hậu
Đoàn Văn Khánh
Lê Trần Hồng Phúc
Nguyễn Phước Phi
Võ Xuân Hùng

Đà Nẵng, 2019
MỤC LỤC


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

2


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án chuyên ngành công nghệ phần mềm là đồ án quan trọng của sinh viên
chuyên ngành công nghệ phần mềm. Sau khi được học các môn học về phần mềm như
công nghệ phần mềm, phân tích và thiết kế hướng đối tượng thì có thể nói đây là phần
quan trọng để sinh viên hiểu rõ hơn về thế nào là một dự án phần mềm.
Đồ án này là một cột mốc mà các kỹ năng và khả năng lập trình của sinh viên
lại lên một bước mới vì những mảng kiến thức đã xuất hiện trong các môn học, sinh
viên sẽ áp dụng vào dự án này.
Và nhóm em xin tỏ lòng cảm ơn tới cô Lê Thị Mỹ Hạnh – giảng viên khoa
Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng đã trực tiếp hướng
dẫn em hoàn thành đề tài này.
Trong quá trình làm khó có thể tránh khỏi các thiếu sót, kính mong nhận được ý
sự góp ý của quý thầy cô để đề tài trở nên hoàn thiện hơn.
Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

3


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềmPHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
STT

1

2

Thành viên

Nguyễn Hữu Hoàng
Hưng

Nội dung công việc
- Phân tích và thiết kế database
-

Phân tích và thiết kế toàn hệ thống

-

Crawl dữ liệu

-

Viết báo cáo

-

Kiểm tra tiến độ từng thành viên trong nhóm
Phân tích và thiết kế database

-

Phân tích và thiết kế hệ thống API cho hệ
thống

Đoàn Văn Khánh
-

Review phần Backend cho toàn hệ thống

-

Deploy website và quản lý cloud server
Phân tích và thiết kế hệ thống API cho hệ
thống

3

Nguyễn Trần Hậu

-

Phân tích và thiết kế sơ đồ lớp cho hệ thống

-

Coding phần Backend cho toàn hệ thống

-

Review phần frontend của trang admin
Phân tích và thiết kế UX/UI cho trang blog,
service và quản lý.

4

Nguyễn Phước Phi

-

Coding phần frontend cho blog

-

Review phần frontend cho service

-

Thiết kế testcase cho trang service
Phân tích và thiết kế UX/UI cho trang blog,
service.

5

Lê Trần Hồng Phúc

-

Coding phần frontend cho service

-

Review phần frontend cho blog

Thiết kế testcase cho trang blog
- Phân tích và thiết kế UX/UI cho trang quản lý.
-

6

Võ Xuân Hùng

- Coding phần frontend cho admin
- Thiết kế testcase cho trang admin

4


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG
I.

MỤC ĐÍCH
-

Mục đích của hệ thống là hỗ trợ người dùng có thể tìm kiếm các trải nghiệm
về du lịch Đà Nẵng bao gồm địa điểm ăn uống, vui chơi và giải trí tại thành
phố Đà Nẵng.

-

Hệ thống hỗ trợ và cho phép người dùng tìm kiếm và đánh giá các địa điểm,
dịch vụ đã có sẵn trên hệ thống cũng như đóng góp các địa điểm, dịch vụ
mới vào hệ thống.

-

Hệ thống cũng cho phép người dùng có thể đăng tải các bài viết về trải
nghiệm du lịch của mình để chia sẻ với cộng đồng.

II.

PHẠM VI HỆ THỐNG
-

Hệ thống website gợi ý trải nghiệm, địa điểm vui chơi, du lịch tại thành phố
Đà Nẵng chạy trên nền web giúp việc tìm kiếm các địa điểm ăn uống, vui
chơi, giải trí được tiến hành một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hệ thống ra
đời nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch tại thành phố Đà Nẵng ngày càng tăng
cao, nhằm giúp khách du lịch và người dân địa phương có thể dễ dàng lựa
chọn được những dịch vụ phù hợp.

-

Hệ thống phục vụ cho 3 đối tượng user chính:
Người du lịch (traveler)
Người điều hành (moderator)
Quản trị viên (admin)

-

Website cho phép người dùng tìm kiếm các dịch vụ và địa điểm theo từ khoá
(tên quán, địa chỉ, số điện thoại, mô tả) hoặc theo loại (nhà hàng, quán cà
phê, chỗ lưu trú, phương tiện di chuyển). Bên cạnh đó, người dùng có thể
đánh giá phản hồi các dịch vụ hoặc địa điểm có trên hệ thống. Ngoài ra thì
hệ thống còn cho phép người dùng cập nhật các thông tin liên quan đến dịch
vụ hoặc địa điểm (thêm địa điểm mới chưa có trên hệ thống, sửa các thông
tin về dịch vụ đã có trên hệ thống) dưới sự quản lý của admin và moderator.
Cuối cùng, hệ thống cho phép user chia sẻ và khám phá các trải nghiệm Đà
Nẵng dưới nhiều góc nhìn khác nhau thông qua các bài blog.

5


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG
I.

PHÂN TÍCH YÊU CẦU
I.1. TỔNG QUAN
I.1.1.

Tác nhân

Tác nhân
Người du lịch
(Traveler)

Mô tả
- Có quyền đăng nhập, đăng ký, chỉnh sửa và xem chi tiết

thông tin cá nhân.
- Có quyền tìm kiếm các dịch vụ và địa điểm trên hệ thống

bằng từ khóa hoặc bằng loại dịch vụ.
- Có quyền xem, đánh giá, đề nghị cập nhật và thêm mới các

dịch vụ và địa điểm trên hệ thống.
- Có quyền xem và bình luận blog chia sẻ trải nghiệm tại Đà

Nẵng của người dùng khác.
- Có quyền viết blog để chia sẻ trải nghiệm.
- Có quyền báo cáo các dịch vụ, điểm điểm và các bài viết

blog không phù hợp.
Người trung gian
(Moderator)

- Có quyền đăng nhập, chỉnh sửa, xem chi tiết thông tin cá

nhân.
- Có các quyền tương tự như user.
- Có quyền phê duyệt các đề nghị cập nhật và thêm mới của

user.
- Có quyền xử lý các báo cáo từ user (xoá, chặn).

Quản trị viên
(Admin)

- Có các quyền tương tự như Moderator.
- Có quyền phân quyền cho user và Moderator.
- Có quyền chặn (block) user, Moderator.

6


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm
I.1.2.

Sơ đồ ca sử dụng

I.1.2.1. Sơ đồ tổng quát

I.1.2.2. Chức năng xác thực người dùng

7


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

I.1.2.3. Chức năng tìm kiếm dịch vụ/ địa điểm

I.1.2.4. Chức năng đánh giá dịch vụ/ địa điểm

I.1.2.5. Chức năng cập nhật dịch vụ/ địa điểm

8


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

I.1.2.6. Chức năng viết blog

I.1.2.7. Chức năng quản lý dịch vụ

9


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

I.1.2.8. Chức năng quản lý blog

I.1.2.9. Chức năng quản lý người dùng

10


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm
I.2. MÔ TẢ CHỨC NĂNG
I.2.1.

Xác thực người dùng

I.2.1.1. Đăng nhập

Screen

Đăng nhập

Description

Cho phép user đăng nhập bằng username

Screen Access

User nhấn vào login ở header
Screen Content

Item

Type

Data

Description

Login

label

tiêu đề

username

input

username

trường input để nhập username của user

password

input

password

trường input để nhập password của user

login

button

đăng nhập
Screen Actions

Action Name

Description

Success

Failure

đăng nhập

sau khi bấm nút
login, user có
thể đăng nhập
vào tài khoản
của mình

chuyển
trang về
trang user

thông báo lỗi nếu đăng nhập không
thành công (username/password sai)

11


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

I.2.1.2. Đăng ký

Screen

Đăng ký

Description

Cho phép user đăng ký tài khoản

Screen Access

User nhấn vào nút Sign up ở màn hình login
Screen Content

Item

Type

Data

Description

Sign up

label

tiêu đề

username

input

username

trường input để nhập username của user

password

input

password

trường input để nhập password của user

email

input

email

trường input để nhập email của user

full name

input

full name

sign up

button

trường input để nhập full name của user
đăng ký

Screen Actions

12


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Action Name

Description

Success

Failure

sign up

Sau khi nhấn
nút sign up,
thông tin tài
khoản của
user sẽ được
lưu vào hệ
thống và user
có thể bắt đầu
login sử dụng
tài khoản.

thông báo
sign up
thành công,
chuyển
trang về
màn hình
đăng nhập

thông báo lỗi nếu đăng ký không thành
công (username trùng, email trùng, dữ
liệu của các input không hợp lệ)

I.2.1.3. Đăng xuất

Screen

Đăng xuất

Description

Cho phép user đăng xuất khỏi tài khoản

Screen Access

user nhấn vào biểu tượng user trên header và chọn logout
Screen Content

Item

Type

logout

button

Data

Description
đăng xuất

Screen Actions

13


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Action Name

Description

Success

Failure

logout

sau khi nhấn
nút logout, hệ
thống sẽ hủy bỏ
session hiện tại
của user

chuyển
trang về
trang chủ

thông báo lỗi nếu logout không thành
công

I.2.1.4. Xem thông tin cá nhân

Screen

Xem chi tiết thông tin cá nhân

Description

Cho phép user xem chi tiết thông tin cá nhân của mình và số lượng bài viết đã đăng

Screen access

Sau khi đăng nhập user chọn vào menu thông tin cá nhân để truy cập
Screen Content

Item

Type

Data

Description

Tên

Label-String

Hiển thị tên của user

Ngày sinh

Label-Date

Hiển thị ngày sinh của user

Sdt

Label-Number

Hiển thị số điện thoại của user

Email

Label-String

Hiển thị email của user

Facebook

Label-String

Hiển thị facebook của user

Instagram

Label-String

Hiển thị instagram của user

POST

Label-String

Hiển thị số lượng bài viết user đã viết

14


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Image

Image

Thumbnail của các bài viết

Đổi mật khẩu

Button

Có chức năng đổi mật khẩu cho tài khoản của
user

Chỉnh sửa

Button

Cập nhật lại các thông tin cá nhân trừ mật khẩu
Screen Actions

Action Name
Đổi mật khẩu

Chỉnh sửa

Description
User click vào nút
đổi mật khẩu để thực
hiện đổi mật khẩu
User click vào nút
chỉnh sửa để thực
hiện cập nhật
thông tin

Success
Hiển thị ra
form để đổi
mật khẩu
Hiện ra form
cập nhật
thông tin

Failure
Không hiện form đổi mật khẩu

Không hiện form cập nhật thông tin

I.2.1.5. Cập nhật thông tin cá nhân

Screen

Cập nhật thông tin cá nhân

Description

Cho phép user cập nhật thông tin cá nhân

Screen access

User click vào nút chỉnh sửa
Screen Content

Item

Type

Tên

TextInput

Data

Description
Nhập tên mới

15


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Ngày sinh

Date

Nhập ngày sinh mới

Sdt

TextInput

Nhập số điện thoại mới

Email

TextInput

Nhập email mới

Facebook

TextInput

Nhập facebook mới

Instagram

TextInput

Nhập instagram mới

Lưu thay đổi

Button

Xác nhận thay đổi
Screen Actions

Action Name

Description

Success

Failure

Lưu thay đổi

User nhấn vào
nút “Lưu thay
đổi” để thực
hiện việc thay
đổi thông tin

Thông báo
chỉnh sửa
thành công,
quay lại
trang trước

Tải lại trang, thông báo lỗi nếu lưu không
thành công (dữ liệu input không hợp lệ)

Screen

Đổi mật khẩu

Description

Cho phép user cập đổi mật khẩu

Screen access

User click vào nút đổi mật khẩu

Screen Content
Item

Type

Data

Description

16


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Mật khẩu cũ

TextInput

Nhập mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

TextInput

Nhập mật khẩu mới

Xác nhận mật
khẩu mới

TextInput

Nhập lại mật khẩu mới

Lưu thay đổi

Button

Xác nhận thay đổi

Screen Actions
Action Name

Description

Success

Failure

Lưu thay đổi

User nhấn vào
“Lưu thay đổi”
để thực hiện
việc thay đổi

Thông báo
đổi mật
khẩu thành
công, quay
lại trang
trước

Thông báo lỗi nếu đổi mật khẩu thất bại

I.2.2.

Screen
Description

Xem thông tin địa điểm, dịch vụ

Xem chi tiết địa điểm, dịch vụ
Cho phép user xem thông tin chi tiết về một địa điểm hoặc một dịch vụ cụ thể

17


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Screen Access

User nhấn vào một địa điểm hoặc dịch vụ ở danh sách
Screen Content

Item

Type

Data

name

text

tên địa điểm,
dịch vụ

address

text

địa chỉ

rating

number

xếp hạng

description

text

mô tả về địa
điểm, dịch vụ

images

image

1 số hình ảnh
của địa điểm,
dịch vụ

related blog

button

blog liên quan
tới địa điểm

Description

nhấn để xem blog

Screen Actions
Action Name

Description

Success

Failure

xem blog

Sau khi nhấn nút
xem blog, user
sẽ xem chi tiết
blog đó

chuyển trang tới
trang chi tiết
blog

thông báo lỗi nếu không tìm thấy blog

18


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm
I.2.3.

Tìm kiếm dịch vụ, địa điểm

Screen

Tìm kiếm địa điểm, dịch vụ

Description

cho phép user tìm kiếm địa điểm, dịch vụ

Screen Access

user nhấn vào thanh tìm kiếm ở header

Screen Content
Item

Type

Data

Description

search bar

input

tên địa
điểm, dịch
vụ

input để nhập nội dung cần tìm

search

button

nhấn để tìm kiếm địa điểm, dịch vụ

filter

button

nhấn để lọc khi tìm kiếm địa điểm,
dịch vụ

Screen Actions
Action Name

Descripti
on

Success

Failure

19


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

search

sau khi
nhấn nút
search,
danh sách
kết quả sẽ
hiện ra ở
dropdow
n

kết quả
hiện ra ở
dropdown

hiện ra kết quả rỗng nếu không tìm
thấy kết quả nào

filter

sau khi
nhấn nút
filter, kết
quả tìm
kiếm sẽ
được giới
hạn lại

kết quả
tìm kiếm
giới hạn
lại

hiện ra thông báo lỗi nếu filter
không hợp lệ

I.2.4.

Screen
Description
Screen Access

Đánh giá dịch vụ, địa điểm

Đánh giá địa điểm, dịch vụ
Cho phép user đánh giá địa điểm, dịch vụ
user nhấn vào nút đánh giá ở trang địa điểm, dịch vụ

20


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Screen Content
Item

Type

Data

Description

title

text

rating

number

rating

rating tương ứng với chất lượng cũng như
sự hài lòng của user đối với địa điểm,
dịch vụ

description

text

mô tả về
địa điểm,
dịch vụ

lý do và nội dung của bài đánh giá

rate

button

tiêu đề

nhấn để rate
Screen Actions

Action Name
rate

I.2.5.

Description

Success

sau khi nhấn nút
rate, user sẽ gửi
đánh giá về địa
điểm, dịch vụ để
lưu vào hệ thống

thông báo
thành công,
trở về trang
địa điểm

Failure
thông báo lỗi khi không thể rate

Yêu cầu cập nhật dịch vụ, địa điểm

I.2.5.1. Cập nhật dịch vụ và địa điểm có sẵn

21


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Screen

Yêu cầu cập nhật dịch vụ, địa điểm

Description

Cho phép user gửi đề nghị cập nhật lại địa điểm, dịch vụ

Screen access

User xem địa điểm, dịch vụ sau đó click vào cập nhật
Screen Content

Item

Type

Data

Description

Thuộc tính cần
cập nhật

Label-String

Mô tả thuộc tính cần cập nhật

Địa điểm

TextInput

Địa chỉ của địa điểm, dịch vụ đó

Thời gian hoạt
động

TextInput

Thời gian hoạt động của địa điểm, dịch vụ đó

Ưu đãi

TextInput

Ưu đãi của địa điểm, dịch vụ đó

Hình ảnh

Button

Hình ảnh của địa điểm, dịch vụ đó

Nội dung cập
nhật

TextField

Mô tả chi tiết thông tin hơn về nội dung cập
nhật

Gửi

Button

Gửi yêu cầu
Screen Actions

Action Name
Gửi

Description

Success

User click
vào để thực
hiện việc gửi
yêu cầu

Thông báo
gửi yêu cầu
thành công

Failure
Tải lại trang, thông báo lỗi

I.2.5.2. Thêm mới dịch vụ và địa điểm

22


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Screen

Yêu cầu thêm mới địa điểm dịch vụ

Description

Cho phép user gửi đề nghị thêm vào địa điểm, dịch vụ

Screen access

User click vào menu yêu cầu thêm mới địa điểm,dịch vụ
Screen Content

Item

Type

Tên gọi

TextInput

Tên địa điểm, dịch vụ

Địa chỉ

TextInput

Địa chỉ của địa điểm, dịch vụ đó

Loại hình dịch vụ

Data

Combobox

Description

Chọn loại hình ví dụ như cafe, nhà hàng...

Giờ hoạt động

TextInput

Giờ hoạt động

Giá cả trung bình

TextInput

Giá cả trung bình của địa điểm, dịch vụ đó

Mô tả

TextInput

Mô tả chi tiết thông tin hơn về địa điểm đó

Hình ảnh

Button

Upload ảnh về địa điểm nếu có

Submit

Button

Submit yêu cầu
Screen Actions

Action Name

Description

Success

Failure

23


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Loại hình dịch vụ

User click vào
để thực hiện
chọn loại hình
ví dụ như cafe,
nhà hàng...

Hình ảnh

User click vào
để upload ảnh
về địa điểm nếu


Submit

User click vào
để thực hiện
việc submit
yêu cầu

I.2.6.

Quay lại
trang chủ,
thông báo
thành
công

Tải lại trang, thông báo lỗi

Báo cáo dịch vụ, địa điểm

24


Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Screen

Xem chi tiết bài viết

Description

Cho phép user báo cáo bài viết

Screen access

User click vào thumbnail bài viết ở trang trước
Screen Content

Item

Type

Data

Description

...

Icon

Chọn yêu cầu đối với bài viết

Báo cáo bài viết

Icon

Chọn để báo cáo bài viết

Vui lòng chọn vấn
đề báo cáo

Label-String

Hiển thị window report bài viết

Lý do 1

Icon

Lý do report 1

Lý do 2

Icon

Lý do report 2

Lý do 3

Icon

Lý do report 3

Lý do 4

Icon

Lý do report 4

Lý do 5

Icon

Lý do report 5

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×