Tải bản đầy đủ

Báo cáo Đồ án Công Nghệ Phần Mềm 9 điểm

Xây dựng ứng dụng tìm kiếm chuyên gia
giải đáp thắc mắc
Software Requirements Specification
Version 1.0


Trang 2


1. Document History
Date
29-09-2019

10-10-2019

30-10-2019

30-11-2019

Summary of Changes
-


Mô tả sườn của báo cáo

-

Xác định mục đích của hệ thống

-

Ai sẽ sử dụng hệ thống này

-

Xác định các chức năng của hệ thống

-

Công nghệ sử dụng

-

Vẽ UseCase cho Người dùng

-

Vẽ UseCase cho Chuyên gia

-

Vẽ UseCase cho Admin

-

Mô tả chi tiết các chức năng

-

Mô tả chi tiết các màn hình của hệ thống

-Mô tả những ràng buộc của hệ thống

-

Kiểm tra, sửa đổi, bổ sung những thiếu

Version
1.0

1.0

1.0

1.0

sót (Usecase chưa chuẩn, sai kí hiệu, ...)
24-12-2019

-

Hoàn thiện báo cáo

Trang 3


2. Reference
Document Name

Description

AnyQuestion_SRS_Nhom2.docx

Là tài liệu của nhóm 2 lớp 16TCLC2, nội dung
bên trong bao gồm cách báo cáo hoàn chỉnh mô
hình SRS.

3. Distribution list and approvals
Name
Trần Văn Dương

Title
-

Tổng hợp báo cáo.

-

Phân chia công việc cho các thành viên.

-

Phân tích Usecase cho Admin.

-

Thiết kế giao diện ứng dụng, web

-

Thiết kế cơ sở dữ liệu

-

Tham gia vào viết tài liệu SRS cho nội dung
Admin.

-

Tham gia lập trình và xử lý phía máy chủ, ứng
dụng

Nguyễn Thái Minh

-

Tham gia kiểm thử

-

Phân tích Usecase Người dùng.

-

Tham gia vào viết tài liệu SRS cho nội dung
Người dùng.

-

Thiết kế giao diện android, giao diện trang web
quản lý của người quản trị

-

Tổng hợp các bản thiết kế

-

Tham gia lập trình và xử lý phía máy chủ

-

Tham gia kiểm thử dự án

Trang 4


Nguyễn Thị Khánh Như

-

Đề xuất giải pháp hệ thống

-

Phân tích Usecase Chuyên gia

-

Tham gia vào viết tài liệu SRS cho nội dung
Chuyên gia.

Cái Thế Đức Anh

-

Thiết kế giao diện ứng dụng

-

Làm trang web, video giới thiệu ứng dụng

-

Tham gia thiết kế test case

-

Tham gia kiểm thử dự án

-

Đề xuất giải pháp hệ thống

-

Tham gia vào viết tài liệu SRS cho nội dung
Admin, Người dùng và Chuyên gia.

Nguyễn Hữu Công

-

Phác họa các màn hình Chuyên gia của ứng dụng

-

Thiết kế giao diện ứng dụng

-

Vẽ sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự

-

Tham gia kiểm thử dự án

-

Tham gia vào viết tài liệu SRS cho Admin,
Người dùng và Chuyên gia.

-

Phác họa giao diện trang web

-

Thiết kế giao diện ứng dụng

-

Vẽ sơ đồ hoạt động, vẽ sơ đồ tuần tự

-

Tham gia kiểm thử dự án

4. Introduction
4.1. Purpose
Mục đích của tài liệu này mô tả một cách chi tiết về những chức năng của ứng dụng: “Tìm kiếm
chuyên gia giải đáp thắc mắc” (tên gọi khác là “Ứng dụng Any Question”). Minh họa chi tiết
chức năng và xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh. Đồng thời, giải thích rõ ràng cấu trúc của hệ

Trang 5


thống, trình bày tổng quan về giao diện và những tương tác với hệ thống. Tài liệu này dùng mô tả
trình bày lại với khách hàng nhằm chỉnh sửa và điều chỉnh được tốt hơn.
4.2. In scope
- “Ứng dụng Any Question” chạy trên nền Android, ứng dụng ra đời để giải đáp những thắc
mắc trong học tập cho người dùng cần giúp đỡ trong quá trình học tập của mình. Ứng dụng kết nối
những câu hỏi thắc mắc đến các chuyên gia đúng lĩnh vực để đưa ra cách giải quyết nhanh chóng,
tiện lợi và hiệu quả. Về phía chuyên gia, ứng dụng giúp các chuyên gia kiếm tiền vào những thời
gian rảnh rỗi trong ngày của mình.
- Hệ thống phục vụ cho 3 đối tượng chính:
+

Người quản trị.

+

Chuyên gia.

+

Người dùng.

- Ứng dụng cho phép người dùng đặt câu hỏi lên hệ thống bằng cách đăng nhập vào tài khoản đã
đăng ký. Sau khi đặt câu hỏi, hệ thống sẽ tìm kiếm chuyên gia phù hợp và chuyển người dùng vào
màn hình nhắn tin với chuyên gia. Sau khi câu hỏi thắc mắc được chuyên gia giải đáp, người dùng
có thể đánh giá số sao tương ứng với mức độ đóng góp của chuyên gia. Mỗi câu hỏi người dùng sẽ
trả tiền ở mức giá nhất định tùy vào mức độ câu hỏi, số tiền này sẽ được gửi đến các chuyên gia
cũng như duy trì hệ thống.

5. Overview
5.1. Actors
Actor

Description

Trang 6


Người quản
trị

- Quản trị chính:
+

Xem chi tiết, vô hiệu hóa, thêm mới Người dùng,
Chuyên gia và Quản trị viên.

+

Phê duyệt yêu cầu đăng ký làm Chuyên gia.

+

Xem xét những phản hồi khiếu nại.

+

Xem thống kê chi tiết các cuộc thảo luận.

+

Xem doanh thu.

- Quản trị viên:

Người dùng

Chuyên gia

+

Xem xét những phản hồi khiếu nại để giải quyết.

+

Khôi phục mật khẩu cho các tài khoản khác.

-

Quản lý tài khoản cá nhân.

-

Đặt câu hỏi, tìm chuyên gia và đánh giá Chuyên gia.

-

Nạp tiền.

-

Xem lại những lịch sử đặt câu hỏi.

-

Gửi khiếu nại.

-

Xem số tiền còn dư.

-

Quản lý tài khoản cá nhân

-

Nhận câu hỏi và tham gia thảo luận với Người dùng.

-

Rút tiền.

Trang 7


-

Xem lịch sử câu hỏi đã giải đáp.

-

Xem thứ hạng của bản thân.

-

Xem số tiền đã kiếm được.

5.2. System Use Case Diagram
Sơ đồ sau đây cung cấp một cái nhìn tổng quan về các nhóm chức năng, tác nhân tham gia vào
Ứng dụng Any Question.
5.2.1. Admin

Trang 8


5.2.2.Người dùng

5.2.3. Chuyên gia

Trang 9


Trang 10


6. Functional Description
6.1. Admin
6.1.1. Quản lý thông tin cá nhân
6.1.1.1. Đăng nhập

Màn hình đăng nhập vào hệ thống

Screen
Description

Đăng nhập
Cho phép Admin đăng nhập vào hệ thống

Trang 11


Screen Access

Admin chọn ĐĂNG NHẬP ở màn hình Trang chủ
Screen Content

Item
Tài khoản

Type

Data

EditText – String(100)

Tên tài khoản

Description
Trường dành cho
Admin nhập tài
khoản

Mật khẩu

EditText – String(100)

Mật khẩu

Trường dành cho
Admin nhập mật
khẩu

Đăng nhập

Button

Đăng nhập

Đăng nhập vào hệ
thống

Screen Actions
Action Name
Đăng nhập

Description

Success

Failure

Khi bấm nút đăng

Chuyển sang màn

Hiển thị: ”Sai tên

nhập, hệ thống sẽ kiểm

hình chính của

tài khoản hoặc mật

tra tính hợp lệ của mật

Admin.

khẩu”. Vẫn ở lại

khẩu và tài khoản.

màn hình này.

Trang 12


6.1.2. Quản lý chuyên gia

Quản lý danh sách các Chuyên gia của hệ thống

Use Case Name

Quản lý Chuyên gia

Use Case ID

UC02

High Level

Cho phép Admin quản lý thông tin của Chuyên gia tạo mới, cấp quyền,

Requirement

khóa, chỉnh sửa, xóa, xem chi tiết, hiển thị danh sách Chuyên gia.

Ref
Actor

Admin

Trang 13


Description

Tất cả các thông tin được truy vấn từ cơ sở dữ liệu và hiển thị trên màn
hình. Admin có thể trả lời yêu cầu trở thành chuyên gia, khóa, hiển thị
danh sách Chuyên gia.

6.1.2.1. Xét duyệt yêu cầu trở thành chuyên gia

Xét duyệt yêu cầu trở thành chuyên gia

Screen
Description

Xét duyệt yêu cầu trở thành chuyên gia
Khi Chuyên gia đăng ký vào hệ thống, Bộ phận nhân sự sẽ làm việc với
các Chuyên gia để đánh giá kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm.
Trang 14


Đồng thời, nếu Chuyên gia đủ điều kiện và vượt qua các bài kiểm tra từ
phía Bộ phận nhân sự thì các Chuyên gia sẽ được training về kỹ năng sử
dụng hệ thống cũng như các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ Người dùng tốt
nhất. Bộ phận nhân sự sẽ gửi thông tin các ứng viên vượt qua phỏng vấn
đến Admin. Admin sẽ Đồng ý hoặc Từ chối yêu cầu đăng ký của
Chuyên gia dựa theo danh sách mà Bộ phận nhân sự cung cấp.
Screen Access

Admin chọn Quản lý chuyên gia -> Chấp nhận yêu cầu trở thành
chuyên gia.
Screen Content

Item
Tên Chuyên gia

Type
Text field –

Data

Description

Tên Chuyên gia

Họ tên của Chuyên gia

Địa chỉ

Địa chỉ của Chuyên gia

Text field –

Tài khoản đăng

Tên tài khoản của chuyên gia

String (50)

nhập

Text field –

Lĩnh vực đăng

Chuyên ngành / Lĩnh vực

String (50)chuyên gia chọn

Text field –

Trình độ học

Trình độ học vấn của Chuyên

String (50)

vấn của Chuyên

gia

String (50)
Địa chỉ

Text field –
String (50)

Tài khoản

Lĩnh vực

Học vấn

gia
Chấp nhận

Button

Admin kích vào Chấp nhận
khi muốn thêm Chuyên gia vào
hệ thống

Xóa

Button

Admin kích vào Xóa khi muốn
xóa Chuyên gia ra khỏi hệ
thống

Trang 15


Screen Actions
Action Name
Chấp nhận

Description

Success

Failure

Khi Admin kích

Trở về màn hình

Khi có lỗi kết nối cơ sở dữ

vào Chấp nhận ,

Danh sách

liệu -> Hiển thị thông báo

hệ thống kiểm tra

chuyên gia và

“Lỗi kết nối Cơ sở dữ liệu”.

tính hợp lệ của dữ

hiển thị thông

liệu.

báo “Thêm
Chuyên gia
thành công”.

Xóa

Khi Admin kích

Trở về màn hình

Khi có lỗi kết nối cơ sở dữ

vào Xóa, hệ thống

Danh sách

liệu -> Hiển thị thông báo

kiểm tra tính hợp

chuyên gia và

“Lỗi kết nối Cơ sở dữ liệu”.

lệ của dữ liệu.

hiển thị thông
báo “Xóa
Chuyên g
ia thành công”

Trang 16


6.1.2.2. Hiển thị danh sách chuyên gia

Danh sách chuyên gia

Screen
Description
Screen Access

Danh sách chuyên gia
Hiển thị danh sách chuyên gia
Người quản lý chọn Quản lý chuyên gia
Screen Content

Item
Họ tên

Type

Data

Label - String (50)

Tên Chuyên gia

Description
Hiển thị tên của Chuyên gia.

Trang 17


Lĩnh vực

Label -String(50)

Hiển thị lĩnh vực của Chuyên
gia.

Học vấn

Label -String(50)

Hiển thị trình độ học vấn của
Chuyên gia

Địa chỉ

Label -String(50)

Hiển thị địa chỉ hiện tại đang
sinh sống của Chuyên gia

Phân trang

Link

Cho phép phân trang nếu dữ liệu
lớn.

Screen Actions
Action Name
Phân trang

Description

Success

Failure

Khi có nhỏ hơn hoặc

Chuyển đến trang

Khi có lỗi kết nối Cơ

bằng 10 trường dữ liệu

được yêu cầu.

sở dữ liệu -> Hiển thị

thì không có phần

thông báo “Lỗi kết

phân trang.

nối Cơ sở dữ liệu”.

Khi có hơn 10 trường
dữ liệu thì hiển thị
phân trang.
Nhấn vào mỗi trang sẽ
chuyển đến trang đó.
Nhấn vào nút <>
sẽ chuyển đến trang kế
trước/kế sau trang
hiện tại nếu vẫn còn
trang trước/sau.

Trang 18


6.1.2.3. Khóa Chuyên gia

Khóa Chuyên gia

Screen
Description

Khóa Chuyên gia
Cho phép Admin khóa Chuyên gia

Screen

Admin kích vào Quản lý Chuyên gia --> Chọn “Danh sách Chuyên gia”

Access

--> kích “Xem” --> kích “Khóa”.

Screen Content
Item
Tiêu đề

Type
Label-String (20)

Data

Description
Hiển thị tiêu đề của popup.

Trang 19


Nội dung

Label – String

Hiển thị nội dung popup, cảnh báo

(50)

người dùng hãy chắc chắn nếu muốn
khóa.Button

Kích vào Có nếu muốn khóa Chuyên
gia.

Không

Button

Kích vào Không nếu không muốn
khóa Chuyên gia nữa.
Screen Actions

Action Name
Không

Description

Success

Failure

Admin kích nút

Tắt popup,

Khi có lỗi kết nối Cơ sở dữ

“Không” nếu không

hiển thị trang

liệu -> Hiển thị thông báo

muốn khóa Chuyên gia

hiện tại

“Lỗi kết nối Cơ sở dữ liệu”.

này.

Màn hình vẫn hiển thị trang
hiện tại.Admin kích nút “Có”khi

Màn hình hiển

Khi có lỗi kết nối Cơ sở dữ

đã chắc chắn muốn khóa

thị thông báo

liệu -> Hiển thị thông báo

Chuyên gia này.

“Khóa thành

“Lỗi kết nối Cơ sở dữ liệu”.

công” và quay

Màn hình vẫn hiển thị trang

về màn hình

hiện tại.

hiện tại. Khi
đó Chuyên gia
đó sẽ không
login vào được
cho đến khi
được mở lại tài
khoản.

Trang 20


6.1.3. Quản lý Người dùng

Danh sách Người dùng của hệ thống

Use Case Name

Quản lý Người dùng

Use Case ID

UC03

High Level

Cho phép Admin quản lý thông tin của Người dùng khóa, hiển thị danh

Requirement

sách Chuyên Gia.

Ref
Actor

Admin

Trang 21


Description

Tất cả các thông tin được truy vấn từ Cơ sở dữ liệu và hiển thị trên màn
hình. Admin có thể tạo mới, khóa, chỉnh sửa, xóa, xem chi tiết, hiển thị
danh sách Chuyên Gia.

6.1.3.1. Hiển thị danh sách Người dùng

Danh sách Người dùng

Screen
Description

Danh sách Người dùng
Hiển thị danh sách chuyên gia

Trang 22


Screen Access

Người quản lý chọn Người dùng
Screen Content

Item
Họ tên

Type
Label - String (50)

Data

Description

Tên Người

Hiển thị tên của Người dùng.

dùng
Địa chỉ

Label -String(50)

Địa chỉ sinh

Hiển thị địa chỉ hiện tại đang

sống của người

sinh sống của Người dùng

dùng
Tài khoản

Số dư

Label -String(50)

Label -String(50)

Tài khoản của

Hiển thị tài khoản của Người

Người dùng

dùng đăng ký với hệ thống.

Số dư hiện tại

Số dư hiện tại của Người dùng

của Người

trong hệ thống.

dùng trong hệ
thống.
Địa chỉ Email

Label -String(50)

Địa chỉ Email

Hiển thị địa chỉ Email của

của Người

Người dùng khi họ đăng ký với

dùng khi đăng

hệ thống

ký với hệ thống
Phân trang

Link

Cho phép phân trang nếu dữ liệu
lớn.

Screen Actions
Action Name

Description

Success

Failure

Trang 23


Phân trang

Khi có nhỏ hơn hoặc

Chuyển đến trang

Khi có lỗi kết nối Cơ

bằng 10 trường dữ liệu

được yêu cầu.

sở dữ liệu -> Hiển thị

thì không có phần

thông báo “Lỗi kết

phân trang.

nối Cơ sở dữ liệu”.

Khi có hơn 10 trường
dữ liệu thì hiển thị
phân trang.
Nhấn vào mỗi trang sẽ
chuyển đến trang đó.
Nhấn vào nút <>
sẽ chuyển đến trang kế
trước/kế sau trang
hiện tại nếu vẫn còn
trang trước/sau.

Trang 24


6.1.3.2. Khóa Người dùng

Khóa Người dùng

Screen
Description
Screen

Khóa Người dùng
Cho phép Admin khóa Người dùng
Admin kích vào Quản lý User --> kích “Xem chi tiết” --> kích “Khóa”.

Access
Screen Content
Item
Tiêu đề

Type
Label-String (20)

Data

Description
Hiển thị tiêu đề của popup.

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×