Tải bản đầy đủ

Kết cấu luận văn CTXH cá nhân đối với trẻ em khuyết tật vận động tại thành phố Thanh Hóa

Luận văn “CTXH cá nhân đối với trẻ em khuyết tật vận động tại thành
phố Thanh Hóa”
Nhận xét luận văn:
Luận văn đã nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề lý luận về CTXH cá
nhân, trẻ khuyết tật vận động, góp phần làm phong phú tài liệu về trẻ em
khuyết tật vận động.
Nghiên cứu một số ảnh hưởng đến hỗ trợ xã hội đối cới trẻ em khuyết tật
vận động.
Trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả CTXH cá
nhân đối với trẻ em khuyết tật vận động tại thành phố Thanh Hóa. Xây dựng
các nội dung chính sách liên quan đối với trẻ em khuyết tật vận động trên cả
nước nói chung.
Luận văn đã làm rõ được vai trò của nhân viên công tác xã hội trong công
tác hỗ trợ trẻ em khuyết tật vận động. Đánh giá thực trạng hoạt động CTXH
cá nhân với trẻ khuyết tật vận động tại thành phố Thanh Hóa. Từ đó có
những đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả vai trò của CTXH cá nhân với trẻ
em khuyết tật vận động.
Tuy nhiên luận văn chỉ nghiên cứu trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, nên
kết quả nghiên cứu không thể áp dụng ra các tỉnh thành phố khác. Bởi mỗi
địa phương có những đặc trưng khác nhau, cần có những biện pháp, chính
sách khác nhau.

Kết cấu của luận văn:
Nội dung đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận về CTXH cá nhân đối với trẻ em khuyết tật vận động.


Chương 2: Hoạt động CTXH cá nhân đối với trẻ em khuyết tật vận động và
các yếu tố ảnh hưởng tại thành phố Thanh Hóa.
Chương 3: Đề xuất khuyến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động CTXH cá
nhân đối với trẻ em khuyết tật tại thành phố Thanh Hóa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×