Tải bản đầy đủ (.ppt) (9 trang)

powerpoint TNXH bài 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.19 MB, 9 trang )


* Các bạn học sinh đang làm gì?• Quan sát hình 2, 3 em trả lời câu hỏi:
-Từng hình mô tả hoạt động gì?
-Các hoạt động này diễn ra ở đâu?
-Các hoạt động trên có tác dụng gì?
-Để các hoạt động trên mang lại hiệu
quả bạn cần làm gì?


Quan sát hình 4,5 em trả lời câu hỏi:
-Từng hình mô tả hoạt động gì?
-Các hoạt động này diễn ra ở đâu?
-Các hoạt động trên có tác dụng gì?
-Để các hoạt động trên mang lại hiệu quả
bạn cần làm gì?


Quan sát hình 6,7 em trả lời câu hỏi:
-Từng hình mô tả hoạt động gì?
-Các hoạt động này diễn ra ở đâu?
-Các hoạt động trên có tác dụng gì?
-Để các hoạt động trên mang lại hiệu quả bạn
cần làm gì?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×