Tải bản đầy đủ

Giao kết hợp đồng thương mại điện tử qua phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh ở Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

LƯƠNG THANH TÚ

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
QUA PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRÊN
ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ

HÀ NỘI - 2019


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

LƯƠNG THANH TÚ

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
QUA PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRÊN

ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số: 8 38 01 07

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

TS. TRẦN VĂN BIÊN

HÀ NỘI - 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng

tôi. Các số liệu trong luận văn là trung thực. Những kết
luận khoa học của luận văn chưa từng được ai công bố
trong bất kỳ công trình khoa học nào khác.
Học viên

Lương Thanh Tú


MỤ C L Ụ C
MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... 1
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUA PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN

THOẠI THÔNG MINH ........................................................................................... 10
1.1. Khái quát về hợp đồng thương mại điện tử.......................................................... 10
1.2. Khái quát về giao kết hợp đồng thương mại điện tử qua phần mềm ứng dụng
trên điện thoại thông minh .......................................................................................... 18
Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUA PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN

THOẠI THÔNG MINH Ở VIỆT NAM.................................................................. 29
2.1. Thực trạng pháp luật điều chỉnh giao kết hợp đồng thương mại điện tử qua phần
mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh ................................................................. 29
2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật trong giao kết hợp đồng thương mại điện tử qua
phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh ........................................................ 53


Chương 3. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUA PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN

THOẠI THÔNG MINH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY............................................. 65
3.1. Quan điểm hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp đồng thương mại điện tử qua

phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh ........................................................ 65
3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp đồng thương mại điện tử qua
phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh ........................................................ 68
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về giao kết hợp đồng thương
mại điện tử qua phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh .............................. 71
KẾT LUẬN ................................................................................................................ 73
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................. 74


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
B2B

Giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp
với doanh nghiệp (Business-to-Business)

B2C

Giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp
với cá nhân (Business-to-Consumer)

C2C

Giao dịch thương mại điện tử giữa cá nhân với cá
nhân (Consumer-to-Consumer)

CNTT

Công nghệ thông tin

G2B

Giao dịch thương mại điện tử giữa Chính phủ với
doanh nghiệp (Government-to-Business)

GDĐT

Giao dịch điện tử

TMĐT

Thương mại điện tử

UNCITRAL

United Nations Commission on International
Trade Law (Ủy ban Liên hợp quốc về Luật
Thương mại quốc tế)


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×