Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN) ở Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (341.95 KB, 95 trang )

VIỆN HÀN LÂM HOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN VĂN QUANG

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ
TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

Hà Nội, năm 2019


VIỆN HÀN LÂM HOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN VĂN QUANG

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ
TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Ngành: Chính sách công
Mã số: 8 34 04 02

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS.TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG

Hà Nội, năm 2019


LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan những vấn đề được trình bày trong luận văn do tôi tự
tìm hiểu, có sự tham khảo, sưu tầm từ những nghiên cứu của các tác giả đi
trước. Các số liệu và kết quả nghiên cứu là trung thực, có trích dẫn rõ ràng.

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

TÁC GIẢ

Nguyễn Văn Quang


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) ......................................................12
1.1. Cơ sở lý luận về thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

FDI .............................................................................................................................
..............................................................................................................................12
1.1.1. Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ........................................12
1.1.2. Các hình thức chủ yếu của đầu tư trực tiếp nước ngoài ..........................13
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài .............................................................................................................15
1.2.1. Môi trường đầu tư nước ngoài .................................................................15


1.2.2. Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật .............................................................16
1.2.3. Phát triển nguồn nhân lực thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư nước
ngoài ..................................................................................................................16
1.3.Một số kinh nghiệm quốc tế về thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư nước
ngoài.......................................................................................................................17
1.3.1. Kinh nghiệm của Hàn Quốc ....................................................................17
1.3.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc ..................................................................19
1.3.3. Kinh nghiệm của Malayxia.......................................................................21
Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT VỐN
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ..................24

2.1. Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ở nước ta hiện nay 24
2.2. Thực trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam hiện nay ...............26
2.2.1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép ............................................26

2.2.2. Tình hình vốn đăng ký kinh doanh ...........................................................28
2.2.3. Quy mô dự án FDI....................................................................................31
2.2.4. Tình hình sản xuất kinh doanh FDI .........................................................33
2.2.5. Cơ cấu nguồn vốn FDI .............................................................................34


2.3. Đánh giá việc thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

FDI ở nước ta hiện nay ..........................................................................................40
2.3.1. Những thành tựu đạt được trong việc thực hiện chính sách thu hút vốn
đầu tư nước ngoài ở Việt Nam ...........................................................................40

2.3.2. Những hạn chế thực hiện chính sách thu hút vốn FDI.............................49
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế thực hiện chính sách thu hút vốn FDI ở Việt
Nam.....................................................................................................................56

Chương 3: BỐI CẢNH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU
HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM ...................63
3.1. Bối cảnh chiến lược thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài.....63
3.1.1. Bối cảnh khu vực và thế giới ....................................................................63
3.1.2. Bối cảnh trong nước.................................................................................64
3.2. Quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách thu hút

vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam........................................................................67
3.2.1. Quan điểm chỉ đạo ...................................................................................67
3.2.2. Hoàn thiện thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thu hút và
sử dụng có hiệu quả đầu tư nước ngoài .............................................................68
3.2.3. Vận hành có hiệu quả các loại thị trường và mở cửa thị trường để thu hút
đầu tư nước ngoài...............................................................................................71

3.2.4. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để định vị lại lợi thế cạnh
tranh của Việt Nam trong thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài73
3.2.5. Phát triển hạ tầng chất lượng cao............................................................74
3.2.6. Một số giải pháp khác ..............................................................................75
KẾT LUẬN ..............................................................................................................77
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar


×