Tải bản đầy đủ (.pdf) (85 trang)

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (296.99 KB, 85 trang )

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐINH THÀNH TRUNG

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY
TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ

HÀ NỘI, năm 2019


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐINH THÀNH TRUNG

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY
TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngành: Luật Kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. DƯƠNG QUỲNH HOAHÀ NỘI, năm 2019


LỜI CẢM ƠN
Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn TS Dương Quỳnh Hoa đã tận tình
hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp này.

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Học viện Khoa học Xã hội, các bạn
học viên lớp Cao học Luật đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian khoá học.
Tôi cũng xin gửi lời cám ơn chân thành đến lãnh đạo và các anh chị tại

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã tạo điều kiện và hỗ trợ tôi về các tài
liệu nghiên cứu hữu ích trong quá trình thực hiện luận văn.
Những lời cảm ơn sau cùng xin dành cho bạn bè và người thân trong
gia đình đã tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Tác giả luận văn

Đinh Thành Trung


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của tôi có sự hỗ

trợ và hướng dẫn từ Cô hướng dẫn. Các kết quả nêu trong Luận văn do tôi
nghiên cứu chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Trong quá
trình làm tác giả có tham khảo các tài liệu liên quan nhằm khẳng định thêm sự
tin cậy và cấp thiết của đề tài, việc tham khảo các nguồn tài liệu, các số liệu,
ví dụ đã được thực hiện trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin

cậy, trung thực và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định.
Tác giả

Đinh Thành Trung


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN
THỰC PHẨM............................................................................................................8
1.1. Khái quát về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực
phẩm.........................................................................................................................8
1.1.1. Khái niệm bảo vệ người tiêu dùng .............................................................8
1.1.2. Khái niệm an toàn vệ sinh thực phẩm ........................................................9
1.1.3. Khái niệm, đặc điểm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực an
toàn thực phẩm .................................................................................................122
1.1.4. Vai trò của bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
trong đời sống xã hội........................................................................................155

1.1.5. Các yếu tố tác động đến việc bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực an
toàn thực phẩm .................................................................................................177
1.2. Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực vệ sinh an toàn
thực phẩm ............................................................................................................221
1.2.1. Khái niệm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực vệ
sinh an toàn thực phẩm ......................................................................................21
1.2.2. Nội dung pháp luật bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực vệ sinh an toàn
thực phẩm ...........................................................................................................22
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP


LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC
AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH...30
2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm ...............................30
2.2. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm. ....................................311
2.3. Nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm. ............355


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar


×