Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng ở một số trường mầm non thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

HOÀNG MAI QUYÊN

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ
THEO TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ
THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN - 2019


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

HOÀNG MAI QUYÊN

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ

THEO TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ
THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN
Ngành: Quản lý giáo dục
Mã số:8.14.01.14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN TẤT THẮNG

THÁI NGUYÊN - 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết
quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Những kết luận
khoa học của luận văn chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào.
Thái Nguyên, ngàythángnăm 2019
Tác giả luận văn

Hoàng Mai Quyên

i


LỜI CẢM ƠN
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Tất Thắng, người thầy đã
tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình làm luận văn.
Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Tâm lí Giáo dục, Phòng Đào
tạo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho em
trong suốt quá trình học tập và làm luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, CBQL, GV tại các Trường Mầm
non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho
tôi trong quá trình nghiên cứu thực tiễn của đề tài.
Dù đã rất cố gắng, xong Luận văn cũng không tránh khỏi những khiếm khuyết,
tác giả mong nhận được sự góp ý của các thầy, cô giáo và các bạn.
Trân trọng!
Thái Nguyên, ngày thángnăm 2019
Tác giả Luận văn


Hoàng Mai Quyên

ii


MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... ii
MỤC LỤC ..........................................................................................................iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................. iv
DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................. v
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ............................................................................ vi
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1
1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 3
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ................................................................. 3
4. Giả thuyết khoa học ......................................................................................... 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 3
6. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 4
7. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 4
8. Cấu trúc của luận văn ...................................................................................... 6
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH
GIÁ THEO TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
TRƯỜNG MẦM NON ...................................................................................... 7
1.1. Lịch sử nghiên cứu về hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm
định chất lượng giáo dục trường Mầm non ........................................................ 7
1.1.1. Lịch sử nghiên cứu trên thế giới ................................................................ 7
1.1.2. Lịch sử nghiên cứu trong nước .................................................................. 9
1.2. Một số khái niệm cơ bản ............................................................................ 11
1.2.1. Khái niệm đánh giá trong giáo dục, tự đánh giá trường mầm non.......... 11
1.2.2. Khái niệm quản lý và quản lý hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn
kiểm định chất lượng giáo dục .......................................................................... 12
iii


1.3. Một số vấn đề lý luận về hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm
định chất lượng trường mầm non ...................................................................... 14
1.3.1. Mục đích của hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất
lượng giáo dục trường mầm non ....................................................................... 14
1.3.2. Ý nghĩa của công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non ....... 15
1.3.3. Nội dung thực hiện hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định
chất lượng giáo dục trường mầm non ................................................................ 16
1.3.4. Quy trình thực hiện hoạt động tự đánh giá .............................................. 20
1.3.5. Trách nhiệm thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục
trường mầm non ............................................................................................... 26
1.4. Một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn
kiểm định chất lượng trường mầm non ............................................................. 27
1.4.1. Mục đích quản lý hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định
chất lượng trường mầm non .............................................................................. 28
1.4.2. Nội dung quản lý hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định
chất lượng trường mầm non .............................................................................. 28
1.4.3. Phương pháp quản lý hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm
định chất lượng trường mầm non ...................................................................... 30
1.4.4. Những yếu tố ảnh hướng tới quản lý hoạt động tự đánh giá theo tiêu
chuẩn kiểm định chất lượng trường mầm non................................................... 34
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .................................................................................. 36
Chương 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ THEO
TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở MỘT SỐ
TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI
NGUYÊN .......................................................................................................... 37
2.1. Khái quát chung về hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất
lượng giáo dục ở một số trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái
Nguyên và khảo sát thực trạng ............................................................................. 37
iv


2.1.1. Khái quát chung về hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định
chất lượng giáo dục ở một số trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên ....................................................................................................... 37
2.1.2. Khái quát chung về khảo sát thực trạng .................................................. 39
2.2. Thực trạng thực hiện hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định
chất lượng trường mầm non .............................................................................. 40
2.2.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về hoạt động tự
đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non ................................ 40
2.2.2. Thực trạng tổ chức hoạt động tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo
dục trường Mầm non ......................................................................................... 45
2.2.3. Thực trạng thực hiện các phương pháp tự đánh giá theo tiêu chuẩn
kiểm định chất lượng trường mầm non ............................................................. 53
2.2.4. Thực trạng tác động của hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm
định chất lượng trường mầm non ...................................................................... 54
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động tự đánh giá tại các trường mầm non trên
địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo tiêu chuẩn kiểm
định chất lượng giáo dục trường mầm non........................................................ 57
2.3.1. Thực trạng nhận thức của chuyên viên, cán bộ quản lý về quản lý
hoạt động tự đánh giá tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ................................................................................ 57
2.3.2. Thực trạng công tác quản lý hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn
kiểm định chất lượng trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên ..................................................................................................... 59
2.3.3. Thực trạng áp dụng các phương pháp quản lý hoạt động tự đánh giá
theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường mầm non.................................... 67
2.3.4. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động tự đánh giá
theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường mầm non.................................... 67
2.4. Nguyên nhân của thực trạng trên................................................................ 69
2.4.1. Nguyên nhân khách quan ........................................................................ 69
2.4.2. Nguyên nhân chủ quan ............................................................................ 70
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .................................................................................. 71
v


Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ
ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TP THÁI NGUYÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN ................................................................................... 73
3.1. Các nguyên tắc thực hiện biện pháp ........................................................... 73
3.1.1. Đảm bảo tính mục tiêu............................................................................. 73
3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn ............................................................................ 73
3.1.3. Đảm bảo tính hiệu quả ............................................................................. 73
3.1.4. Đảm bảo tính khả thi ............................................................................... 73
3.1.5. Đảm bảo tính hệ thống............................................................................. 74
3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định
chất lượng ở một số trường mầm non tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên............. 74
3.2.1. Biện pháp 1: Thực hiện công tác chỉ đạo nâng cao nhận thức của cán
bộ, giáo viên trong hoạt động tự đánh giá ở các trường mầm non.................... 74
3.2.2. Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng về hoạt động tự đánh giá cho cán
bộ, giáo viên các trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ......... 77
3.2.3. Biện pháp 3: Kiểm tra hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm
định chất lượng giáo dục đối với các trường mầm non trên địa bàn thành
phố Thái Nguyên ............................................................................................... 80
3.2.4. Biện pháp 4: Hoàn thiện các điều kiện hỗ trợ cho hoạt động tự
đánh giá ............................................................................................................. 82
3.2.5. Biện pháp 5. Xây dựng tổ tư vấn thực hiện kiểm định chất lượng giáo
dục...................................................................................................................... 85
3.2.6. Biện pháp 6: Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tự đánh giá ...... 86
3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp .............................................................. 87

vi


3.3. Khảo nghiệm việc thực hiện các biện pháp trên ở một số trường mầm
non tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ............................................................. 87
3.3.1. Mục đích của khảo nghiệm...................................................................... 87
3.3.2. Nội dung và cách thức khảo nghiệm ....................................................... 88
3.3.3. Kết quả khảo nghiệm ............................................................................... 88
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .................................................................................. 94
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................. 95
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 98
PHỤ LỤC ....................................................................................................... 100

vii


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
GD&ĐT

Giáo dục và đào tạo

GDMN

Giáo dục mầm non

MN

MN

CLGD

Chất lượng giáo dục

KĐCLGD

Kiểm định chất lượng giáo dục

TĐG

Tự đánh giá

UBND

Uỷ ban nhân dân

CBQL, GV

Cán bộ quản lý, giáo viên

CBGV

Cán bộ giáo viên

CBGV, NV

Cán bộ giáo viên, nhân viên

GV, NV

Giáo viên, nhân viên

CBQL

Cán bộ quản lý

TP

Thành phố

SWOT
CMHS

Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ
hội) và Threats (Thách thức)
Cha mẹ học sinh

iv


DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1:

Kết quả tự đánh giá của các trường mầm non trên địa bàn thành
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ............................................ 38

Bảng 2.2:

Bảng tổng thực trạng nhận thức của chuyên viên, cán bộ quản
lý các trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái
Nguyên về hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định
chất lượng trường mầm non ......................................................... 41

Bảng 2.3:

Tổng hợp kết quả khảo sát nhận thức của giáo viên, nhân viên về
mục đích của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trường
mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ........................ 43

Bảng 2.4:

Bảng tổng hợp ý kiến nhận xét các hình thức đánh giá chất
lượng hoạt động tự đánh giá của giáo viên, nhân viên trường
mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên .................. 44

Bảng 2.5:

Bảng tổng hợp nhận thức của giáo viên, nhân viên về ý
nghĩacủa hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất
lượng trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái
Nguyên .......................................................................................... 45

Bảng 2.6:

Tổng hợp thực trạng tổ chức thực hiện hoạt động tự đánh giá tại
các trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ..... 46

Bảng 2.7:

Tổng hợp kết quả tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất
lượng giáo dục của 06 trường mầm non trên địa bàn thành phố
Thái Nguyên tính tới thời điểm tháng 2/2019 .............................. 50

Bảng 2.8:

Thực trạng áp dụng phương pháp tự đánh giá theo tiêu chuẩn
kiểm định chất lượng trường mầm non tại TP Thái Nguyên,
tỉnh Thái Nguyên .......................................................................... 54

Bảng 2.9:

Tổng hợp kết quả đánh giá tác động của hoạt động tự đánh giá
theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường mầm non TP Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ........................................................... 55
v


Bảng 2.10: Thực trạng nhận thức về mục tiêu quản lý hoạt động tự đánh
giá trường mầm non theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng tại
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên .................................. 58
Bảng 2.11: Thực trạng nhận thức về quản lý thực hiện hoạt động tự đánh
giá trường mầm non theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo
dục ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ........................ 58
Bảng 2.12: Thực trạng công tác quản lý tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm
định chất lượng trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên ................................................................................. 60
Bảng 2.13: Thực trạng quản lý việc thành lập Hội đồng TĐG tại các trường
MN thành phố Thái Nguyên ......................................................... 63
Bảng 2.14: Thực trạng Quản lý việc lập kế hoạch TĐG tại các trường MN
thành phố Thái Nguyên ................................................................ 63
Bảng 2.15: Thực trạng Quản lý việc thu thập, xử lý và phân tích các minh
chứng tại các trường MN thành phố Thái Nguyên ....................... 64
Bảng 2.16: Thực trạng Quản lý việc đánh giá các mức đạt được theo từng
tiêu chí tại các trường MN thành phố Thái Nguyên ..................... 64
Bảng 2.17: Thực trạng Quản lý việc viết báo cáo TĐG tại các trường MN
thành phố Thái Nguyên ................................................................ 65
Bảng 2.18: Thực trạng Quản lý việc công bố báo cáo TĐG tại các trường
MN thành phố Thái Nguyên ......................................................... 65
Bảng 2.19: Thực trạng Quản lý việc triển khai các hoạt động sau khi
hoàn thành báo cáo TĐG tại các trường MN thành phố Thái
Nguyên ......................................................................................... 66
Bảng 2.20: Thực trạng áp dụng các phương pháp quản lý hoạt động tự
đánh giá trường mầm non theo tiêu chuẩn kiểm định chất
lượng giáo dục ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ...... 67

vi


Bảng 2.21: Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động tự đánh giá
theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường mầm non ở thành
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ............................................ 68
Bảng 3.1:

Tổng hợp tự đánh giá của các trường MN trên địa bàn TPTN
sau khi áp dụng các biện pháp nâng cao hoạt động quản lý ......... 89

Bảng 3.2:

Tổng hợp kết quả khảo sát đánh giá tính cấp thiết của các biện
pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trường mầm non theo tiêu
chuẩn KĐCLGD ........................................................................... 90

Bảng 3.3:

Tổng hợp kết quả khảo sát về tính khả thi của các biện pháp
quản lý hoạt động tự đánh giá trường mầm non theo tiêu chuẩn
KĐCLGD ...................................................................................... 92

vii


DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1: Kết quả tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
của 06 trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tính
tới thời điểm tháng 2/2019 .................................................................... 53
Biểu đồ 3.1: Đánh giá mức độ cần thiết của các biện pháp nâng cao chất lượng
quản lý hoạt động TĐG tại một số trường MN trên địa bàn TP Thái
Nguyên .................................................................................................. 91
Biểu đồ 3.2: Đánh giá mức độ khả thi của các biện pháp nâng cao chất lượng
quản lý hoạt động tự đánh giá tại một số trường mầm non trên địa
bàn thành phố Thái Nguyên .................................................................. 94

vi


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của
mỗi quốc gia, dân tộc. Nhiều quốc gia trên thế giới đã đạt được những thành tựu to lớn
trong quá trình phát triển nhờ sớm được đầu tư cho GD&ĐT và Việt Nam cũng vậy.
Trong hệ thống giáo dục của Việt Nam không thể không nói đến Giáo dục mầm non
(GDMN) bởi đây là bậc học quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân là bậc học
chuẩn bị tiền đề quan trọng cho trẻ vào tiểu học.
Chất lượng giáo dục (CLGD) nói chung và CLGD mầm non (MN) nói riêng là
một vấn đề luôn được xã hội quan tâm vì tầm quan trọng hàng đầu của nó đối với sự
nghiệp phát triển đất nước. Mọi hoạt động giáo dục được thực hiện đều hướng tới mục
đích góp phần đảm bảo, nâng cao CLGD; phấn đấu để trở thành một nền giáo dục chất
lượng cao. Mặc dù vậy, do tính chất phức tạp, đa dạng, nhiều chiều của vấn đề, hiểu
đầy đủ về CLGD cũng như xác định quy trình, phương pháp, kĩ thuật đánh giá CLGD
một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội, của giáo dục trong một
hoàn cảnh cụ thể không phải là điều đơn giản. Hơn 10 năm qua, thực tế giáo dục ở
nước ta đã chứng minh rằng đảm bảo chất lượng là mô hình thích hợp để quản lý
CLGD. Trong đó, kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là một trong những hoạt
động đảm bảo CLGD.
Quy trình KĐCLGD bao gồm hai bước đó là tự đánh giá (TĐG) và đánh giá
ngoài. TĐG là một khâu quan trọng trong hoạt động kiểm định chất lượng của các nhà
trường, đây là bước chuẩn bị để đánh giá ngoài. Đối với trường MN, TĐG là quá trình
trường MN trường dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá do Bộ GD&ĐT ban hành, tự xem
xét, đánh giá thực trạng chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; cơ sở vật
chất, các vấn đề liên quan khác của nhà trường để điều chỉnh các nguồn lực và quá
trình thực hiện nhằm đặt tiêu chuẩn đánh giá trường MN.
Trong những năm qua thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh
Thái Nguyên và UBND TP Thái Nguyên, phòng GD&ĐTTP Thái Nguyên đã tiến hành
triển khai hoạt động KĐCLGD và tiến hành quản lý công tác này trong đó có hoạt động
TĐG 60/60 trường MN trên địa bàn theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày

1


22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn
quốc gia đối với trường MN thay thế cho thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày
07/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn
đánh giá CLGD, quy trình, chu kỳ KĐCLGD trường MN.
Thực hiện công tác TĐG và quản lý TĐG ở một số trường MN TP Thái Nguyên,
tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua đã đạt được nhiều thuận lợi khó khăn như sau:
Thuận lợi: Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày
22/8/2018 ban hành Quy định về kiểm định CLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia
đối với trường MN và Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 về việc
hướng dẫn TĐG và đánh ngoài trường MN. Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT TP Thái
Nguyên luôn quan tâm đến việc thực hiện KĐCLGD của các CSGD, đã tổ chức tập
huấn và cung cấp tài liệu về công tác TĐG, đánh giá ngoài trường MN theo văn bản
mới. Trong quá trình thực hiện và quản lý công tác KĐCLGD nói chung và công tác TĐG
nói riêng, các nhà trường nhận được sự quan tâm của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, chính
quyền địa phương và các phụ huynh. CBGV trong nhà trường luôn nhiệt tình và trách
nhiệm khi tham gia công tác KĐCLGD.
Khó khăn: Mặc dù đã có sự quan tâm đầu tư của các cấp các ngành song cơ sở vật
chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mới chỉ đáp
ứng được theo yêu cầu tối thiểu của giáo dục hiện nay. Quy hoạch, đầu tư xây dựng trường
lớp chưa được đồng bộ, nhiều trường thiếu phòng chức năng, diện tích đất chật hẹp không
có không gian cho trẻ hoạt động, đây là một trong những khó khăn lớn nhất của các trường
MN trên địa bàn thành phố phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia. Quản lý KĐCLGD trong
đó có hoạt động TĐG ở một số trường kết quả chưa cao. Một số CBQL nhận thức chưa
đầy đủ về vai trò của công tác KĐCLGD kỹ năng quản lý công tác KĐCLGD còn hạn
chế. Bước đầu các nhà trường thực hiện công tác TĐG theo Thông tư 19/2018/TTBGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về KĐCLGD
và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường MN nhiều trường còn nhiều bỡ ngỡ,
gặp nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó, quản lý hoạt động TĐG theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng ở một

2


số trường MN TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên có những cơ hội và thách thức không
nhỏ. Các cấp các ngành đang ngày càng quan tâm và đầu tư cho GDMN nhiều hơn. Từ đó
tạo được niềm tin cho các bậc phụ huynh, xây dựng thương hiệu cho nhà trường, tạo sự
cạnh tranh trong công tác tuyển sinh đặc biệt đối với các trường công lập. Xây dựng và
bồi dưỡng đội ngũ CBGV; đồng hành cùng các trường đào tạo giáo viên MN đáp ứng yêu
cầu về chuẩn kỹ năng, thái độ, kiến thức sát với yêu cầu thực tế.
Những vấn đề trên xuất phát từ thực tế thực hiện TĐG của các nhà trường đặc
biệt là công tác quản lý hoạt động TĐG theo tiêu chuẩn KĐCLGD trường MN TP Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tôi đã chọn đề tài “Quản lý hoạt động tự đánh giá theo
tiêu chuẩn kiểm định chất lượng ở một số trường MN thành phố Thái Nguyên tỉnh
Thái Nguyên”.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng hoạt động TĐG theo tiêu chuẩn
kiểm định chất lượngở một số trường MN TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đề
tài đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động TĐG theo tiêu chuẩn KĐCLGD ở
một số trường MN thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động TĐG theo tiêu chuẩn KĐCLGD trường MN TP Thái Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trường mầm non theo tiêu chuẩn kiểm định
chất lượng ở một số trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
4. Giả thuyết khoa học
Quản lý hoạt động TĐG tại các trường mầm non là công tác quan trọng và
không thể thiếu của phòng GD&ĐT. Nếu đề xuất được các biện pháp quản lý hoạt
động TĐG một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn các nhà trường MN thì hoạt động
TĐG sẽ được thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các trường
mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu

3


5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động TĐG và quản lý hoạt động TĐG
theo tiêu chuẩn KĐCLGD trường MN.
5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động TĐGvà quản lý hoạt động TĐG
theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng ở một số trường MN thành phố Thái nguyên, tỉnh
Thái Nguyên.
5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động TĐG theo tiêu chuẩn KĐCLGD
ở một số trường MN TP Thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
6. Phạm vi nghiên cứu
6.1. Giới hạn về nội dung nghiên cứu
Đề tài đi sâu phân tích và nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động TĐG, từ
đó bước đầu đề xuất, khảo nghiệm tính cần thiết cũng như tính khả thi của các biện
pháp đó.
6.2. Giới hạn về địa bàn khảo sát
Đề tài được triển khai nghiên cứu trong phạm vi 06 trường MN TP Thái Nguyên,
tỉnh Thái Nguyên bao gồm: MN Tích Lương, MN Quan Triều, MN Tân Cương, MN
BV Đa Khoa, MN Sơn Cẩm, MN Tư thục Hoa Hướng Dương.
6.3. Giới hạn về khách thể điều tra
Tác giả tiến hành khảo sát 99 người, bao gồm:
- Chuyên viên sở GD&ĐT, chuyên viên phòng GD&ĐT TP Thái Nguyên: 09 người.
- Cán bộ quản lý của 06 trường MN TP Thái Nguyên: 18 người.
- Giáo viên, nhân viên 06 trường MN TP Thái Nguyên: 72 người.
7. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ của đề tài, tôi sử dụng các nhóm phương
pháp sau:
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Tiến hành phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa các tài liệu và các
văn bản có liên quan đến vấn đề quản lý hoạt động TĐGtheo tiêu chuẩn KĐCLGD
trườngMN. Trên cơ sở đó tiến hành phân tích, tổng hợp, hệ thống tài liệu để xây dựng
khung lý luận làm nền tảng cho quá trình nghiên cứu.
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

4


7.2.1. Phương pháp quan sát
Quan sát các cách tiến hành hoạt động TĐG và quản lý hoạt động TĐG theo
tiêu chuẩn KĐCLGD trường MN.
7.2.2. Phương pháp điều tra bằng ankét
Chúng tôi sử dụng các phiếu trưng cầu ý kiến dành cho lãnh đạo, cán bộ, chuyên
viên sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT TP Thái Nguyên; CBQL, GV tại 06 trường MN TP
Thái Nguyên để tìm hiểu thực trạng về quản lý kế hoạch, mục tiêu chương trình, đội
ngũ, quản lý về cơ sở vật chất…phục vụ cho hoạt động TĐG và quản lý hoạt động
TĐG theo tiêu chuẩn KĐCLGD trường MN.
7.2.3. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm
Nghiên cứu các báo cáo TĐG, hệ thống hồ sơ TĐG của các trường. Từ đó đưa
ra những kết luận ban đầu trong hoạt động TĐGvà quản lý hoạt động TĐG của các
trường MN.
7.2.4. Phương pháp phỏng vấn
Sử dụng phương pháp phỏng vấn, đàm thoại với chuyên viên sở GD&ĐT, phòng
GD&ĐT, các Hiệu trưởng và giáo viên để thu nhận thông tin, làm rõ những thông tin
đã thu thập được thông qua phương pháp điều tra. Qua đó tìm hiểu thêm những biện
pháp thực hiện hoạt động TĐG và quản lý hoạt động TĐG theo tiêu chuẩn KĐCLGD
trường MN. Những thông tin này có giá trị làm căn cứ để nhận xét, khẳng định chính
xác hơn thực trạng biện pháp thực hiện hoạt động TĐG của các trường MN. Ngoài ra,
có thể tìm hiểu thêm các nhân tố ảnh hưởng tới thực trạng đó cũng như những khuyến
nghị của họ. Những thông tin này cũng giúp cho nhà nghiên cứu có thêm căn cứ để
khẳng định tính trung thực, độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.
7.2.5. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia
Tham khảo ý kiến của các chuyên viên sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, các CBQL,
giáo viên, nhân viên (GV, NV)…để có thêm thông tin tin cậy đảm bảo tính khách quan
cho các kết quả nghiên cứu. Và xin ý kiến đóng góp cho những đề xuất biện pháp nhằm
quản lý có hiệu quả việc quản lý hoạt động TĐG ở các trường MN.
7.2.6. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
Thông qua kết quả công tác TĐG và Quản lý hoạt động TĐG của các trường
MN trên địa bàn, trao đổi kinh nghiệm với các CBQL thực hiện công tác TĐG… rút ra
các kết luận, các biện pháp nhằm quản lý hoạt động TĐGtheo tiêu chuẩn KĐCLGD
trường MN.
7.2.7. Phương pháp khảo nghiệm

5


Qua nghiên cứu thực tiễn khảo nghiệm mức độ cần thiết và khả thi của các biện
pháp nâng cao chất lượng hoạt động TĐG và quản lý hoạt động TĐG ở các trường MN.
7.3. Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học
Dùng để xử lý các số liệu thu thập được trong quá trình điều tra thực trạng biện
pháp quản lý hoạt động TĐG và quản lý hoạt động TĐG dưới dạng bảng số liệu, biểu
đồ... giúp cho các kết quả nghiên cứu trở nên chính xác và đảm bảo độ tin cậy.
8. Cấu trúc của luận văn
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tự đánh giá và quản lý hoạt động TĐG
theo tiêu chuẩn KĐCLGD trường MN.
Chương 2: Thực trạng về hoạt động TĐG và quản lý hoạt động TĐG theo tiêu
chuẩn kiểm KĐCLGD ở một số trường MN TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Chương 3: Biện pháp “Quản lý hoạt động TĐG theo tiêu chuẩn kiểm định chất
lượng ở một số trường MN TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”.
Ngoài ra, luận văn còn có phần: Mở đầu; kết luận, danh mục tài liệu tham khảo,
phụ lục.

6


Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ
THEO TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
TRƯỜNG MẦM NON
1.1. Lịch sử nghiên cứu về hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất
lượng giáo dục trường Mầm non
1.1.1. Lịch sử nghiên cứu trên thế giới
Hoạt động KĐCLGD đã được hình thành và có lịch sử lâu đời. Nó được bắt nguồn
từ châu Mỹ cụ thể là từ Bắc Mỹ và Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, hoạt động này mới chỉ phát triển
ở những năm 90 của thế kể XX, khi mà giáo dục đại học của thế giới đang chuyển dần từ
nền giáo dục theo định hướng của nhà nước sang nền giáo dục theo định hướng thị trường.
Năm 1885, ở New England thuộc miền Đông Bắc Hoa Kỳ đã thành lập một tổ chức phi
chính phủ gọi là Hội các trường học và trường cao đẳng của New England (NE). Đây là
một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục địa phương đầu tiên thuộc phạm vi vùng gồm
một số bang với mục đích là “đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục bằng cách thúc đẩy lợi ích
chung cho cả hai loại trường là cao đẳng và trường chuẩn bị vào cao đẳng” Hội này đổi
tên thành Hội các trường Cao đẳng và Trung học của New England năm 1957. “Kiểm định
cơ sở đào tạo tại địa phương có phạm vi bao trùm toàn bộ một cơ sở đào tạo với sự cố
gắng giữ được các tiêu chuẩn đối với mọi hoạt động của cơ sở đó mà không phải chứng
minh chất lượng một bộ phận nào của cơ sở đó”.
Ở châu Á, các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đã xây dựng hệ thống
KĐCLGD với chu kỳ kiểm định 7 năm/lần kiểm định. Thái Lan đã ban hành chính sách
quốc gia về bảo đảm chất lượng đào tạo đại học từ 1996 và thử nghiệm đánh giá bên
ngoài từ 1997. Đối với Singapo, hệ thống đánh giá bên ngoài của các Trường Đại học
Quốc gia do các chuyên gia của các trường đại học danh tiếng trên thế giới đến đánh
giá 2 năm/lần. Philipin thực hiện 9 biện pháp cải cách giáo dục cơ bản để nâng cao
chuẩn của chất lượng giáo dục đại học trên toàn quốc. Trung Quốc đã ban hành quy
chế tạm thời về đánh giá các cơ sở giáo dục và đào tạo đại học. Ấn Độ đưa ra hệ số
tính điểm để thể hiện rõ những tiêu chí đánh giá quan trọng. Đối với Ôxtraylia, vấn đề

7


bảo đảm chất lượng được chú trọng từ những năm 1980 và một số trường đã bước đầu
thành công trong việc tổ chức và đánh giá trường theo định kỳ.Đến nay cơ chế bảo đảm
chất lượng ở Ôxtraylia đã hình thành với nhiều cơ quan, như Cơ quan chất lượng các đại
học Ôxtraylia (AUQA)…Vấn đề bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Malaysia theo mô
hình của NiuDilân với cơ chế đảm bảo chất lượng bên trong và bên ngoài. Để một trường
đào tạo có thể được phép tổ chức các khóa học thì các khóa đó phải được đánh giá bằng
2 chuẩn cơ bản được gọi là chuẩn tối thiểu và chuẩn kiểm định. Theo điều luật LAN năm
1996, kiểm định có ý nghĩa như là sự công nhận chính thức trên thực tế các chứng chỉ,
các bằng đại học và sau đại học do cơ sở giáo dục và đào tạo đại học cấp là phù hợp với
yêu cầu của tổ chức LAN
Tại khu vực Đông Nam Á, năm 1995 mạng lưới các trường đại học khối ASEAN
(AUN) đã được thành lập, bao gồm 17 Đại học hàng đầu các nước thành viên ASEAN.
Một trong những hoạt động chính của AUN là xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng.
Một trong những hoạt động chính của AUN là xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng
với chính sách 5 điểm sau:
- Các đại học thành viên của AUN sẽ cố gắng liên tục để tăng cường thực hiện hệ
thống bảo đảm chất lượng.
- Các đại học thành viên của AUN sẽ thực hiện việc trao đổi bảo đảm chất lượng
và các chương trình đào tạo trong khuôn khổ thực hiện thỏa thuận giữa các giám đốc
cơ quan bảo đảm chất lượng của các đại học thành viên.
- Các giám đốc các cơ quan bảo đảm chất lượng của các đại học thành viên AUN
sẽ hoạch định kế hoạch hình thành và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng của mình
và được công nhận bởi AUN.
- Các đại học thành viên của AUN hoan nghênh việc thực hiện kiểm toán bên
ngoài lẫn nhau trên cơ sở các thỏa thuận và sử dụng công cụ kiểm toán chung được
thừa nhận trên thế giới và các chuẩn mực của các đại học thành viên.
- Các tiêu chí chất lượng các hoạt động chính sách của các đại học thành viên
AUN (giảng dạy-học tập, nghiên cứu và dịch vụ) sẽ được thể hiện trong các công cụ
kiểm toán do AUN soạn thảo gồm hệ thống 6 tiêu chí bảo đảm chất lượng (Mỗi tiêu
chí có 2 mức).

8


Từ đó cho thấy, hoạt động KĐCLGD cũng như các tiêu chuẩn, quy định, chu
kỳ, chu trình thực hiện đã xuất hiện và phát triển lâu đời. Với ý nghĩa thực tiễn của nó,
KĐCLGD đánh giá hiện trạng các cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn đề ra, tìm các điểm
mạnh điểm yếu của CSGD, từ đó phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để phát
triển nhằm nâng cao CLGD của các CSGD.
1.1.2. Lịch sử nghiên cứu trong nước
Mặc dù đã xuất hiện hơn 100 năm trên thế giới nhưng tới năm 2002, tại Việt Nam
Bộ GD&ĐT mới được áp dụng phương pháp đánh giá này đánh dấu bằng việc phòng
kiểm định chất lượng Đào tạo trong vụ Đại học, Bộ GD&ĐT được thành lập. Sau khi
Cục Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập theo Nghị định số
85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Bộ
GD&ĐT lựa chọn KĐCL như một biện pháp chính thức để nâng cao chất lượng giáo
dục. Công tác này đã được khẳng định về mặt pháp lý thông qua Luật Giáo dục 2005
và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 1/8/2006 của Chính phủ. Bộ GD&ĐT quy định:
“Kiểm định chất lượng giáo dục trường là hoạt động đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu
chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT quy định đối với trường ở từng
trình độ đào tạo” (Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT). Ngày 31/12/2008 Bộ GD&ĐT ra Quyết định số 83/2008/QĐBGDĐT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo
dục phổ thông. Ngày 08/9/2009 Bộ GD&ĐT ra công văn số 7880/BGDĐTKTKĐCLGD về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông nhằm nâng cao nhận
thức cho cán bộ, giáo viên về công tác đánh giá và kiểm định CLGD, nắm được quy
trình và nội dung các tiêu chí thuộc các tiêu chuẩn được sử dụng làm công cụ để nhà
trường tự đánh giá, tự xem xét về hiện trạng và hiệu quả các hoạt động giáo dục, chỉ ra
những điểm mạnh, điểm yếu theo từng tiêu chí. Ngày 23 tháng 11 năm 2012 Bộ
GD&ĐT ra Thông tư số 42/2012/TTBGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh
giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo
dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Đó là những căn cứ quan trọng để xây
dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn
CLGD do Bộ GD&ĐT ban hành nhằm không ngừng cải tiến nâng cao CLGD của nhà
trường, tiến tới đăng ký kiểm định CLGD là điều kiện để khẳng định uy tín và thương
hiệu của nhà trường trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.
Từ đây, có rất nhiều các nhà nghiên cứu khoa học đã tìm hiểu và đánh giá việc
9


áp dụng công tác KĐCLGD vào thực tế như: Nguyễn Đức Chính (2002) trong công
trình “Kiểm định chất lượng trong giáo dục” đã trình bày rất rõ các khái niệm liên
quan đến thuật ngữ KĐCLGD. Nghiên cứu này đã đi sâu, chi tiết các phương pháp, kỹ
thuật, quy trình, cơ chế, chính sách KĐCLGD ở các nước Châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Á
Thái Bình Dương.
Tháng 11/2005, Viện Chiến lược và chương trình giáo dục tổ chức seminar khoa
học “Những tiêu chí và chỉ số cơ bản của CLGD” trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu
khoa học giáo dục cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về CLGD và đánh giá CLGD”.
Seminar đã đưa ra một báo cáo cụ thể về “Những tiêu chí và chỉ số cụ thể của CLGD
cấp hệ thống” trong đó nêu cụ thể 19 tiêu chí cơ bản và 63 chỉ số chất lượng của hệ
thống GDMN.
Các quy định, hướng dẫn ngày càng được hoàn thiện hơn khi Thông tư
25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu
chuẩn đánh giá CLGD, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm
non (thay thế Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT) ra đời cùng với hệ thống văn bản hướng
dẫn cụ thể, chi tiết kèm theo.
Tháng 6/2015, sau khi Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ
GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá CLGD, quy trình, chu kỳ kiểm
định chất lượng giáo dục trường mầm non (Thay thế Thông tư 07), tác giả Lê Trường
Sơn, chuyên viên phòngSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đã có đề tài nghiên
cứu về các biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện tự đánh giá công tác kiểm định
chất lượng trường MN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020. Tuy nhiên, đề tài vẫn
mang tính chung chung, khái quát, đưa các vấn đề thực tiễn chưa được nhiều.Ngày
22/8/2018 Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về
kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm
non (Thay thế Thông tư 25) và Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 về
việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh ngoài trường mầm non giúp cho công tác KĐCLGD
có những bước phát triển mới.
Như vậy, với sự ra đời của hệ thống các văn bản pháp quy cùng các công trình nghiên

10


cứu khoa học của các tác giả trong nuóc đã góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản triển khai
thực hiện các khâu của quy trình kiểm định chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học thuộc
các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước ta trong đó có GDMN.
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Khái niệm đánh giá trong giáo dục, tự đánh giá trường mầm non
1.2.1.1. Khái niệm đánh giá trong giáo dục
Đến nay còn có nhiều quan niệm khác nhau về đánh giá trong giáo dục. Sự khác
nhau thường là do ở cách tiếp cận về đánh giá trong giáo dục của các tác giả đó không
như nhau. Chẳng hạn, có người tiếp cận theo hướng chỉ đề cập đến kết quả giáo dục,
có người tiếp cận ở góc độ kiểm định chất lượng giáo dục,...
Theo Jean - Marie De Ketele (1989) thì: "Đánh giá có nghĩa là thu thập một tập
hợp thông tin đủ, thích hợp, có giá trị và đáng tin cậy; và xem xét mức độ phù hợp giữa
tập hợp thông tin này và một tập hợp tiêu chí phù hợp với các mục tiêu định ra ban đầu
hay điều chỉnh trong quá trình thu thập thông tin; nhằm ra một quyết định”.
Theo Từ điển Tiếng Việt thì: “Đánh giá được hiểu là nhận định giá trị” [25].
Trong Giáo dục học thì: “Đánh giá được hiểu là quá trình hình thành những nhận
định, phán đoán về kết quả công việc, dựa vào sự phân tích những thông tin thu được đối
chiếu với mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra, nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để cải
thiện thực trạng, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục”.
Theo Trung tâm nghiên cứu về Đánh giá của Đại học Melboume (Úc)
thì: “Đánh giá là quá trình thu thập thông tin, chứng cứ về đối tượng đánh giá và đưa
ra những phán xét, nhận định về mức độ đạt được theo các tiêu chí đã đưa ra trong các
chuẩn hay kết quả học tập”.
Như vậy, có thể hiểu “đánh giá trong giáo dục” là quá trình thu thập và lí giải
kịp thời, có hệ thống thông tin về hiện trạng, khả năng hay nguyên nhân của chất
lượng và hiệu quả giáo dục căn cứ vào mục tiêu dạy học, mục tiêu đào tạo làm cơ sở
cho những chủ trương, biện pháp và hành động giáo dục tiếp theo.
1.2.1.2. Khái niệm kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục mầm
non
11


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×