Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn huyện hậu lộc, tỉnh thanh hóa giai đoạn 2016 2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
---------------------------------------

NGÔ QUANG MẠNH

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA
GIAI ĐOẠN 2016 - 2018

`

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Thái Nguyên - Năm 2019

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
---------------------------------------

NGÔ QUANG MẠNH

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA
GIAI ĐOẠN 2016 - 2018
Ngành: Quản lý Đất đai
Mã số: 8.85.01.03
`

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thu Thùy

Thái Nguyên - Năm 2019
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả
nghiên cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng
dùng để bảo vệ lấy bất kỳ học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được
cám ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc.
Thái Nguyên, ngày

tháng

năm 2019

Tác giả luận văn

Ngô Quang MạnhSố hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


ii
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận
được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô, sự giúp đỡ, động viên của bạn
bè, đồng nghiệp và gia đình.
Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày tỏ lòng kính trọng và
biết ơn sâu sắc Cô giáo TS. Nguyễn Thu Thùy đã tận tình hướng dẫn, dành nhiều
công sức, thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện
đề tài.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài
nguyên, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ
tôi trong quá trình học tập, thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, công chức địa chính xã Đại
Lộc, Thành Lộc, Hoa Lộc và thị trấn Hậu Lộc, cán bộ phòng Tài nguyên và Môi
trường, Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Hậu Lộc, cán bộ Trung tâm Dịch vụ
đấu giá tài sản Thanh Hóa đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình
thực hiện đề tài.
Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo mọi
điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi về mọi mặt, động viên khuyến khích tôi hoàn thành
luận văn./.
Thái Nguyên, ngày

tháng

năm 2019

Tác giả luận văn

Ngô Quang Mạnh

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Trang
Bảng 1.1. Bảng thu phí đấu giá đối với trường hợp bán đấu giá QSD đất ............... 22
Bảng 1.2. Phí hồ sơ áp dụng cho đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa ............................................................................................... 34
Bảng 3.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hậu Lộc ......... 41
Bảng 3.2. Kết quả đấu giá đất trên địa bàn huyện Hậu Lộc từ năm 2016-2018 ....... 45
Bảng 3.3. Kết quả đấu giá quyền SD đất huyện Hậu Lộc năm 2016........................ 47
Bảng 3.4. Kết quả đấu giá quyền SD đất huyện Hậu Lộc năm 2017........................ 48
Bảng 3.5. Kết quả đấu giá quyền SD đất huyện Hậu Lộc năm 2018........................ 49
Bảng 3.6. Kết quả đấu giá quyền SD đất trên một số dự án tại xã Đại Lộc giai
đoạn 2016-2018 ....................................................................................... 50
Bảng 3.7. Kết quả đấu giá quyền SD đất trên một số dự án tại xã Thành Lộc giai
đoạn 2016-2018 ....................................................................................... 52
Bảng 3.8. Kết quả đấu giá quyền SD đất trên một số dự án tại xã Hoa Lộc giai
đoạn 2016-2018 ....................................................................................... 54
Bảng 3.9. Kết quả đấu giá quyền SD đất trên một số dự án tại thị trấn Hậu Lộc
giai đoạn 2016-2018 ................................................................................ 56
Bảng 3.10. Bảng so sánh kết quả đấu giá quyền sử dụng đất ................................... 58
Bảng 3.11. Kết quả đấu giá đất theo chủ thể thực hiện trên địa bàn huyện Hậu
Lộc giai đoạn 2016-2018 ......................................................................... 59
Bảng 3.12: Đánh giá về trình tự thủ tục, quy trình, xây dựng dự án đấu giá, việc
thực hiện kế hoạch hàng năm và tính minh bạch của dự án .................... 60
Bảng 3.13: Giá khởi điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất .............................. 61
Bảng 3.14: Đánh giá về thực hiện quy chế đấu giá................................................... 63
Bảng 3.15: Các tác nhân ảnh hưởng trong quá trình đấu giá .................................... 64
Bảng 3.16: Tính minh bạch các thông tin liên quan đến đấu giá QSDĐ .................. 65
Bảng 3.17: Đánh giá về giá khởi điểm và bước giá .................................................. 66
Bảng 3.18: Đánh giá về thực hiện quy chế và mức chênh lệch giá đấu giá.............. 67
Bảng 3.19: Đánh giá sau khi trúng đấu giá ............................................................... 67

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BĐS

: Bất động sản

QSDĐ

: Quyền sử dụng đất

SDĐ

: Sử dụng đất

TN&MT

: Tài nguyên và Môi trường

GCNQSDĐ

: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

VPĐKQSD đất

: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


v
MỤC LỤC
Trang
TRANG BÌA PHỤ
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU ..................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................ iv
MỤC LỤC ..................................................................................................................v
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ............................................................................... 2
3. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................... 2
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ......................................................................3
1.1. Cơ sở khoa học về đấu giá quyền sử dụng đất ..................................................... 3
1.1.1. Một số khái niệm liên quan về đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất ...... 3
1.1.2. Nguyên tắc đấu giá Quyền sử dụng đất ............................................................ 6
1.2. Cơ sở lý luận về công tác đấu giá quyền sử dụng đất .......................................... 6
1.2.1. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ................................................. 6
1.2.2. Công tác lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá
QSD đất............................................................................................................ 9
1.2.3. Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất tại Việt Nam qua các thời kỳ........... 10
1.3. Cơ sở pháp lý của đấu giá quyền sử dụng đất tại Việt Nam .............................. 13
1.4. Đấu giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất tại một số quốc gia trên thế giới và
Việt Nam............................................................................................................. 15
1.4.1. Đấu giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất tại một số quốc gia trên thế giới .. 15
1.4.2. Đấu giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất tại Việt Nam................................. 17
1.4.3. Thực trạng công tác đấu giá QSDĐ tại Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
trong giai đoạn 2016-2018 ............................................................................. 26

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


vi
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....35
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 35
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu...................................................................................... 35
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 35
2.2. Thời gian nghiên cứu ......................................................................................... 35
2.3. Nội dung nghiên cứu: ......................................................................................... 35
2.4. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................... 35
2.4.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu ............................................................... 35
2.4.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp ................................................ 36
2.4.3. Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp ................................................. 36
2.4.4. Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu và xử lý số liệu điều tra . 37
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ..................................38
3.1. Đánh giá tình hình cơ bản của huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ....................... 38
3.1.1. Điều kiện tự nhiên ........................................................................................... 38
3.1.2. Tình hình kinh tế xã hội .................................................................................. 40
3.1.3. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
năm 2018 ........................................................................................................ 40
3.1.4. Tình hình quản lý đất đai .......................thấy rằng trình tự thủ tục, quy trình đấu giá đều không thay đổi kể từ ngày 1/7/2014
Luật Đất đai có hiệu lực và phương án đấu giá phải xây dựng theo nhu cầu, nằm
trong kế hoạch sử dụng đất của địa phương vì việc này giúp cho địa phương quản lý
tốt quỹ đất. Các cán bộ đều đồng ý rằng vị trí lô đất, diện tích, số lượng người tham
gia đấu giá có ảnh hưởng đến giá khởi điểm và giá trúng đấu giá. Như vậy khi xác
định giá đất cần chú ý đến các yếu tố trên để xây dựng giá khởi điểm hợp lý, phù
hợp với từng địa phương.
Kết quả điều tra cho thấy đa số những người đã tham gia đấu giá khẳng định
công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở Hậu Lộc được công khai phương án đấu giá,
được cung cấp đầy đủ thông tin về lô đất, giá khởi điểm và lô đất nằm trong quy hoạch
3. Có 2 yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác đấu giá là thị trường và giá
sàn, bước giá. Từ đó đưa ra một số giải pháp để phát huy những ưu điểm, thế mạnh
mà công tác đấu giá quyền sử dụng đất đạt được trong những năm qua.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


74

2. Đề nghị
- Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để công tác đấu giá được hoàn thiện hơn
như: quy hoạch xây dựng thế nào để phù hợp nhu cầu của người tham gia đấu giá ở
khu vực thực hiện dự án, phương pháp định giá để định giá sàn cho phù hợp hơn...;
- Đối với các dự án đấu giá đất cần được phổ biến thông tin, quảng cáo mạnh
hơn, nhiều hơn nữa trên các phương tiện thông tin đại chúng để có thể thu hút thêm
nhiều người tham gia.
- Thu hút sự tham gia của các ngân hàng vào các dự án đấu giá để chia sẻ
các khó khăn về tài chính trước khi dự án hoàn thiện để đấu giá. Ví dụ có thể kêu
gọi Ngân hàng cho vay tiền để thực hiện các khâu chuẩn bị của dự án như đầu tư
làm quy hoạch, làm hạ tầng.
- Tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng để tránh tình trạng lấn
chiếm và xây dựng không đúng quy hoạch tại các khu vực dự án đấu giá đất đã diễn
ra trong thời gian qua.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


75

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Luật Dân sự (2005), NXB chính trị

2.

Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội.

3.

Nguyễn Thị Minh (2010), Chuyên đề đấu giá tài sản và pháp luật về đấu giá,
Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ

4.

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ Quy định về Giá đất.

5.

Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá
tài sản

6.

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ Quy định về
Thu tiền sử dụng đất.

7.

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình.

8.

Phùng Ngọc Phương, Nguyễn Đức Hùng, Đỗ Thị Thanh Vân, Đoàn Ngọc
Phương, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Văn Hiền, Lương Thị Thanh, Bùi Văn
Tuấn (2011). Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả
đấu giá quyền sử dụng đất trong quá trình đô thị hoá, Báo cáo Tổng cục Quản
lý đất đai, 98tr.

9.

Hồ Thị Lam Trà và Nguyễn Thị Hương Giang (2005), Kết quả đất giá quyền
sử dụng đất tại xã Nam Phong và Nam Vân ở thành phố Nam Định, Tạp chí
Địa chính 5

10. Nguyễn Tân Thịnh (2012). Đấu giá quyền sử dụng đất: Công cụ giải quyết
bức xúc. Tạp chí tài chính số 10/2012.
11. Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
12. Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 5/01/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá.
13. Thông tư số 23/2010/TT – BTP ngày 06/12/2010 quy định chi tiết và hướng
dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản,.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


76

14. Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên môi
trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng
giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xá định giá đất.
15. Thông tư 02/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông
tư 48/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn
việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền
sử dụng đất để giao đất có thu tiền.
16. UBND tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử
dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018;
17. UBND tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND
tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao
đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
18. UBND tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 4949/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng
11 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế đấu giá
quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên
địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
19. UBND tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm
2018 của UBND huyện Hậu Lộc về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử
dụng đất thuộc Mặt bằng quy hoạch khu dân cư nông thôn năm 2018 xã Đại
Lộc được UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt tại Quyết định số 1073/QĐ-UBND
ngày 04 tháng 5 năm 2018;
20. UBND huyện Hậu Lộc, Báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai năm 2018 huyện
Hậu Lộc.
21. UBND huyện Hậu Lộc, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Hậu Lộc
22.

UBND huyện Hậu Lộc, Báo cáo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất trên địa
bàn huyện năm 2016, 2017, 2018

23. Nguyễn Văn (2018), Tháo gỡ khó khăn trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


77

PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN CÁN BỘ THAM GIA TRONG CÔNG TÁC
ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Kính thưa Ông/Bà!
Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu về tính hiệu quả trong hoạt động đấu
giá QSD đất huyên Hậu Lộc hiện nay. Sự tham gia của Ông/Bà sẽ giúp chúng tôi
rất nhiều trong nghiêu cứu. Ông/Bà hãy đọc kỹ và trả lời câu hỏi trong phiếu này.
Những thông tin mà Ông/Bà cung cấp chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa
học và hoàn toàn được giữ kín.
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!
A. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÁN BỘ
1. Họ và tên: .....................................Năm sinh: .........................................
2. Địa chỉ: .............................................................................................................
3. Nghề nghiệp - Chức vụ: ..............................................................................
4. Mục đích công tác đấu giá: ..............................................................................
B. NỘI DUNG PHỎNG VẤN
I.

TRƯỚC KHI TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

1. Ông (bà) tham gia vào bước nào trong quy trình đấu giá? ....................................
2. Sau khi luật đất đai có hiệu lực thì trình tự thủ tục, quy trình đấu giá có thay đổi
không?Không

3. Dự án đấu giá có nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương
hay không? Có

Không

.

4. Dự kiến đấu giá có xây dựng theo nhu cầu của địa phương hay không?


Không

5. Cơ quan nào hướng dẫn xây dựng dự án đấu giá? ...............................................
6. Theo ông (bà) việc công khai, niêm yết phương án trước khi đấu giá có đúng
không?

.
Đúng

Sai

7. Theo ông (bà) giá khởi điểm trong dự án có phù hợp với giá đất ngoài thị trường
không?Không

.

8. Kế hoạch đấu giá hàng năm của huyện được thực hiện như thế nào?
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


78

Hoàn thành kế hoạch

Không hoàn thành

- Lý do không hoàn thành kế hoạch:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
II. TRONG QUÁ TRÌNH ĐẤU GIÁ
1. Hội đồng đấu giá có thực hiện đúng quy chế không?


Không

2. Cơ quan nào chủ trì đấu giá: .............................................................................
3. Một người tham gia đấu giá được phép đấu giá bao nhiêu lô đất: ....................
4. Ông (bà) có đồng tình với trường hợp một người tham gia đấu giá được đấu giá
1 lô hay không?


Không

5. Theo ông (bà) những yếu tố như: Vị trí lô đất, diện tích, số lượng người tham
gia đấu giá có ảnh hưởng đến giá sàn và giá trúng đấu giá không?


Không

6. Có tác nhân nào gây khó khăn trong quá trình đấu giá không?


Không

7. Ông (bà) có ý kiến gì về các tác nhân đang diễn ra tại các phiên đấu giá?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
III. SAU KHI TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
1. Theo ông (bà) hội đồng đấu giá đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn
không?Không

.

2. Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá người thắng đấu giá có hoàn
thành nghĩa vụ tài chính không?


Không

3. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính người tham gia có làm thủ tục cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?


Không

4. Các tác nhân có ảnh hưởng đến kết quả đấu giá không?
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


79Không

IV. Ý KIẾN CỦA ÔNG (BÀ)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ngày…tháng ... năm 2019
NGƯỜI PHỎNG VẤN

NGÔ QUANG MẠNH

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG (BÀ)

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


80

PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN NGƯỜI DÂN THAM GIA TRONG CÔNG TÁC
ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Kính thưa Ông/Bà!
Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu về tính hiệu quả trong hoạt động đấu
giá QSD đất huyện Hậu Lộc hiện nay. Sự tham gia của Ông/Bà sẽ giúp chúng tôi
rất nhiều trong nghiêu cứu. Ông/Bà hãy đọc kỹ và trả lời câu hỏi trong phiếu này.
Những thông tin mà Ông/Bà cung cấp chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa
học và hoàn toàn được giữ kín.
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!
A. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ
1. Họ và tên chủ hộ: ......................................................................................................
2. Tuổi:..................................................
3. Giới tính: Nam

Nữ

4. Dân tộc: ...............................
5. Trình độ văn hóa: ......................................
6. Số nhân khẩu của hộ:..............người; Nam: ................người; Nữ:.......người
7. Số lao động của hộ:..............người; Nam: .................người; Nữ: .....người
8. Địa chỉ: Thôn/Tổ:...................Xã/Phường:............................Huyện Hậu Lộc
B. NỘI DUNG PHỎNG VẤN
I. TRƯỚC KHI TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
1. Phương án đấu giá có đượng niêm yết công khai tại địa phương hay không?


Không

2. Ông (bà) có được cung cấp đầy đủ các thông tin về lô đất ông (bà) muốn đấu giá
như:
- Lô số, diện tích, vị trí, gianh giới, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất?


Không

- Công khai giá khởi điểm?


Không

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


81

- Các lô đất đấu giá đã có quy hoạch chi tiết hay Kế hoạch sử dụng đất chi tiết được
cơ quan nhà nước phê duyệt hay không?


Không

3. Ông (bà) có được quyền đăng ký đấu giá nhiều thửa đất, ô đất khác nhau hay
không?Không

- Tại sao ông (bà) chọn vị trí lô đất trên?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
- Theo ông bà, giá khởi điểm trong phương án so với giá đất ngoài thị trường tại
thời điểm hiện tại thế nào?
Cao

Vừa phải

Thấp

4. Bước giá là bao nhiêu?... .........................................................................................
Quy đinh bước giá như trên có hợp lý không?


Không

5.Khoản tiền đặt trước là bao nhiêu % cho mỗi lô ông bà tham gia đấu giá? ..........
6. Ông (bà) có phải nộp phí đăng ký tham gia đấu giá không?


Không

II. TRONG QUÁ TRÌNH ĐẤU GIÁ
8. Hội đồng đấu giá có thực hiện đúng quy chế đấu giá đã niêm yết công khai hay
không?


Không

9. Một người tham gia đấu giá được phép đấu giá bao nhiêu lô đất: ................
10. Ông (bà) có đồng tình với trường hợp một người tham gia đấu giám được đấu
giá 1 lô hay không?Không

11. Trong quá trình đấu giá ông bà có bị loại bỏ không được tiếp tục đấu giá hay
không?


Không

- Lý do bị loại bỏ: .............................................................................................

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vn


82

12. Ông bà có trúng đấu giá không?


Không

13. Giá trúng đấu giá của lô đất trên là bao nhiêu? Mức chênh lẹch giữa giá khởi
điểm và giá trúng đấu giá của lô đất là bao nhiêu? ………………………………..
14. Mức chênh lệch trên cao hay thấp?
Cao

.
Thấp

15. Phiên đấu giá có thành công hay không?


Không

Nguyên nhân:
.......................................................................................................................................
............................................................................................................................
III. SAU KHI TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
1. Theo ông bà trình tự thực hiện và trách nhiệm của hội đồng đấu giá làm như thế
đã phù hợp chưa? .........................................................................................................
2. Ông bà có ý kiến gì về trình tự thực hiện và trách nhiệm của hội đồng đấu giá
không?...........................................................................................................................
3. Ông bà có hài lòng về mức giá mà ông (bà) đã trả cho lô đất không?


Không

4. Sau khi trúng đấu giá Ông bà có được thông báo về Quyết định phê duyệt kết quả
cuộc bán đấu giá hay không?


Không

5. Sau khi trúng đấu giá ông bà có được làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất hay không?


Không

IV. Ý KIẾN CỦA ÔNG (BÀ)

…………………………………………………………………………………
Ngày………..tháng…….năm 2019
NGƯỜI ĐIỀU TRA
NGÔ QUANG MẠNH
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN

http://lrc.tnu.edu.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×