Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ngữ tố gốc hán trong sách giáo khoa THPT tiếng trung quốc ở việt nam và ảnh hưởng của nó đối với việc dạy học từ vựng tiếng trung quốc cho người việt nghiên cứu trường hợp trường THPT chuyên thái nguyên

太原大学
外国语学院

阮氏玉兰

越南中学汉语教程里的汉源语素及其对越汉语词汇教学的影响
研究
——以太原省重点高中为例

Nghiên cứu ngữ tố gốc Hán trong sách giáo khoa THPT
Tiếng Trung Quốc ở Việt Nam và ảnh hưởng của nó đối với việc dạy
học từ vựng Tiếng Trung Quốc cho người Việt - Nghiên cứu trường
hợp Trường THPT Chuyên Thái Nguyên

硕士学位论文

专业:汉语语言
专业号码: 8820204

2019 年于太原


i


太原大学
外国语学院

阮氏玉兰

越南中学汉语教程里的汉源语素及其对越汉语词汇教学的影响
研究
——以太原省重点高中为例

Nghiên cứu ngữ tố gốc Hán trong sách giáo khoa THPT
Tiếng Trung Quốc ở Việt Nam và ảnh hưởng của nó đối với việc dạy
học từ vựng Tiếng Trung Quốc cho người Việt - Nghiên cứu trường
hợp Trường THPT Chuyên Thái Nguyên

硕士学位论文

专业:汉语语言
专业号码: 8820204
指导教师:刘光创 博士

2019 年于太原
ii


独创性声明
本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得
的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,伦文中不
包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。

硕士学位论文

越南中学汉语教程里的汉源语素及其对越汉语词汇教学的影响研究
——以太原省重点高中为例

作者签名:

导师签名:日期:

日期:

i


致谢
论文终于完成了,回想这两年的研究生时光和论文的写作过程,思绪万
千,在此我想对支持和帮助过我的人表示感谢。
首先,我要感谢刘光创博士,两年来作为我的导师,在他的指导和帮助
下我已经顺利完成毕业论文。刘老师在本文的选题、写作、修改等整个过程
中都进行了耐心细致的指导,他认真严谨的治学态度则使我终生受益,老师
永远是我心中的榜样和追求的目标。
非常感谢外国语学院的各位领导、各位老师,尤其是冯氏雪博士、梅氏
玉英博士、苏武诚博士、郭氏娥博士在学业上给我的热情的鼓励、帮助和指
导,使我开阔眼界,积累学智,是各位老师使我坚定了从事汉语研究的信心。
谢谢您们!
感谢我的同事和学生们,没有他们的配合,我不能完成论文的实验部分。
最后感谢我的家人和朋友,他们对我的支持和鼓励是我一生的财富。

ii


摘要
词汇教学包括汉语作为外语的词汇教学在内近年来深受国内外学者的关
心。对越南汉语词汇教学而言,由于汉越语言接触导致越南语吸收了大量的
汉语借词。因此,适当利用汉源语素进行越南汉语词汇教学会取得更好的教
学效果。
本研究以语言学理论为基础,结合对越汉语汉源语素教学实践和实验,
对中学汉语教程和本校汉语班的学生进行统计、调查、分析和研究。本论文
共分四章。第一章是选题的缘由,研究目的与意义,文献综述;第二章,研
究综述及相关理论依据,着重进行相关研究综述和相关理论概括作为此项研
究的理论依据。第三章,越南语汉源语素及中学现行教材中汉源语素考察与
分析。在这一章,我们对汉源语素以及中学生现行汉语教材进行词汇考察与
分析,阐明其特点。第四章,汉源语素对越南汉语词汇教学的影响及其教学
建议。通过研究,本文为越南汉语教师充分利用汉源语素进行汉语词汇教学
提出若干意见和建议。其中特别强调教师要采取积极的教学方法及教学技巧,
并采取语言对比方法进行教学,力求充分利用正迁移,避免负迁移,提高汉
语词汇教学质量。
关键词:汉源语素;汉语词汇;影响;教学;越南中学

i


目录

绪论 ...................................................................................................................... 1
1 研究理由及意义 ................................................................................................ 1
2 研究目的............................................................................................................ 2
3 研究对象与范围 ................................................................................................ 2
4 研究任务 ............................................................................................................ 2
5 研究方法 ............................................................................................................ 3
6 论文结构 ............................................................................................................ 3
第一章

研究综述及相关理论依据 ................................................................ 4

1.1 相关的研究综述 ............................................................................................. 4
1.1.1 越南的相关研究情况 ................................................................................... 4
1.1.2 国外的相关研究综述 .................................................................................. 5
1.2 相关的理论基础 ............................................................................................. 7
1.2.1 语素与词的概说 .......................................................................................... 7
1.2.1.1 语素的概念 ............................................................................................... 7
1.2.1.2 语素与词的区分 ..................................................................................... 12
1.2.2 汉越接触与越南语中的汉语借词 ............................................................ 13
1.2.3 汉语作为外语的词汇教学的相关理论...................................................... 15
1.2.3.1 汉语作为外语的词汇教学的意义及任务 ............................................... 15
1.2.3.2 汉语作为外语的词汇教学的技巧 .......................................................... 16
第二章

越南语汉源语素及现行中学汉语教程中汉源语素统计与分析 ..... 20

2.1 越南语中的汉源语素 ................................................................................... 20
2.1.1 汉源语素的概念及来源 ............................................................................. 20
2.1.2 汉源语素的特点 ........................................................................................ 21
2.1.3 汉源语素的分类 ........................................................................................ 22
2.1.3.1 同音语素 ................................................................................................ 22
2.1.3.2 多音语素 ................................................................................................ 23

ii


2.1.4 汉源语素的作用 ........................................................................................ 24
2.2 越南现行中学汉语教程中的汉源语素统计分析 ........................................ 26
2.2.1 对越南中学现行汉语教程中的汉源语素统计的说明 .............................. 26
2.2.2 统计结果及分析 ........................................................................................ 26
第三章

汉源语素对越南汉语词汇教学的影响及其教学建议 .................... 41

3.1 太原省重点高中的汉语词汇教学现状考察分析 ........................................ 41
3.1.1 考察说明及结果 ........................................................................................ 41
3.1.2 太原省重点高中的汉语教学现状考察结果分析 ..................................... 43
3.2 汉源语素对越南汉语词汇教学的影响 ........................................................ 45
3.3 利用汉源语素提高对越汉语词汇教学效率的实验与应用.......................... 46
3.3.1 实验说明 .................................................................................................... 46
3.3.2 利用汉源语素提高对越汉语词汇教学效率的检验结果 .......................... 53
3.3.3 利用汉源语素提高对越汉语词汇教学效率的建议 .................................. 55
3.3.3.1 关于利用汉源语素提高对越汉语词汇教学效率方法 ........................... 56
3.3.3.2 关于由于滥用类推方法造成的错误及其预防措施 ............................... 59
3.3.3.3 关于词汇教学的技巧 .............................................................................. 63
结语 .................................................................................................................... 67
参考文献 ............................................................................................................................... 69

iii


绪论
1 研究理由及意义
中越两国都是东方的国家,自古以来有着非常密切的合作交流关系。汉
语和越南语都是音节性语言。这点是区别于印欧语言的一大特点。虽然属于
不同的语系,但由于历史、地理等许多原因,越南深受中国文化的影响。作
为文化的载体,语言也不例外。越南语在与汉语接触过程中曾借用不少词语。
越南词汇中的汉源词(包括汉源语素)就如此诞生,大量的汉语词汇已传入
越南语统里面,被我们的祖先吸收、融化,改成了历史悠久、数量多、作用
大的“汉越词”系统。
汉字是世界上与众不同的独特文字,它包括形、音、意三个因素。因此
对于外国汉语学习者来说,把汉语词汇记下来是比较难的。在汉语教学过程
中,本人发现不少学生刚开始学习汉语时感到十分困难, “生词基本记不下
来,学不进去”是任何学生的长叹。要提高汉语水平,最根本的就必须将词
语把握好。如何让汉语学习者有兴趣并能把汉语词汇学好的问题是对越汉语
教学中的一个值得研究的重要问题。
目前太原重点高中每年招生汉语语言专业学生数平均为 30 个。这些学
生在初中学校基本的外语是英语,考上高中后才开始学汉语,可以说他们的
汉语水平是零起点的。现在本校所使用的汉语教程是由越南教育部发行的汉
语教科书。在汉语教学过程中,本人发现大多数学生遇到的困难基本是词汇
理解与牢记。这种现象的原因有很多,其中是教科书编写和教学讲解。现在
所有由越南出版发行的汉语教程和教科书里的词汇基本只考虑到词义。我们
教师现在所使用的方法与技巧虽然多,但基本上还是整词教学法。这样不但
不符合汉语本身的特点,也忽略了越南语对汉语词汇学习的正迁移。在原有
的教科书上,教师进行词汇教学是否应该利用汉源语素提高对越南学生汉语
词汇学习效率。在利用汉源语素对越汉语词汇教学的过程中必定有着积极和
1


消极的影响。身为一名高中学校的汉语教师,本人认为,在进行汉语词汇教
学的过程中,若能深入把握越南语中的汉语借词尤其是汉语教程里的汉源语
素的意义,从而弄清汉源语素对越南汉语词汇教学的影响就能够充分利用正
迁移,避免负迁移,大大提高越南汉语词汇教学的效果。
基于上述原因,本人拟定选择“越南中学汉语教程里的汉源语素及其对
越汉语词汇教学的影响研究(以太原省重点高中为例)”作为自己的汉语教
学法理论专业硕士学位论文,希望本论文撰写完毕就能够对越汉语词汇教学
工作提供具有针对性的参考资料。
2 研究目的
本论文研究目的是在弄清越南中学现行汉语教程里的汉源语素特点基础
上,通过对太原重点高中汉语词汇教与学,尤其是针对越南教育部发行的高
中汉语教科书里的汉源语素教与学现状的考察与分析,阐明其优劣。从而,
进行如何利用汉源语素提高汉语词汇教学效率,初步尝试结果分析对越汉语
词汇教学提出建议,希望能够改善高中生汉语词汇教学的质量。
3 研究对象与范围
本文的研究对象是越南中学汉语教程里的汉源语素以及这些汉源语素对
越南高中生汉语词汇教学的影响两方面。在进行研究的过程中,本人采取个
案研究,选择太原重点中学汉语班师生作为研究客体,对这些汉语班进行汉
源语素教与学现状考察,希望通过个案研究可以看到全局。在现状考察与分
析基础上,弄清汉源语素对越汉语词汇教学的影响。从而提出相关的教学建
议。
4 研究任务
为了达到上述的研究目的,本人要完成以下几项研究任务:
(1) 对本课题的相关理论进行综述;
2


(2) 越南中学现行汉语教程里的汉源语素进行统计与分析,同时也把
这些汉源语素对对越南中学生词汇教学的影响这个问题进行分析,阐明其特
点;
(3)对越南太原重点高中的词汇教学进行实际考察与分析,阐明其优
劣。从而进行如何利用汉源语素提高越南中学生汉语词汇教学的实验并提出
相关的教学建议。
5 研究方法
为了完成上述的研究任务,本人采取以下研究方法:
(1) 考察法、统计法用来对越南中学现行汉语教材中的汉源语素进行
考察统计与分析,阐明其特点;
(2)分析法用来进行汉源语素对越南中学生汉语词汇教学的影响进行
分析;
(3)实验法用来进行如何利用汉源语素去展开词汇教学的实验。
此外,我们还采取描写法、归纳法以及推理法等进行研究。
6 论文结构
本论文除了前言、结语、参考文献及附录以外,主要内容共分四章:
第一章

绪论

第二章

研究综述及相关理论依据

第三章

越南语汉源语素及中学现行教材中汉源语素考察与分析

第四章

汉源语素对越南汉语词汇教学的影响及其教学建议

结论

3


第一章

研究综述及相关理论依据

1.1 相关的研究综述
1.1.1 越南的相关研究情况
关于越南语的汉越词总体研究而言,众所周知,汉越词早就成为越南语
系统里面的一大部分,而且还被认同为发展越南语的丰富资源。所以,很早
以来较多的越南学者对汉越词进行研究,研究的范围也特别广泛,每一位学
者对有关汉越词研究的角度、问题、深度及目的各不相同。其主要是研究汉
越词的形成及发展过程。
早在 1950 年,陶维英在《简要汉越词典》统计了约 5000 个单音节汉源
词以及四万多个多音节汉源词。同时,他统计了该类词在政治、经济、军事、
宗教等领域的使用频率。1972 年,阮才谨的《汉越韵母系统的出发点》里的
研究涉及到汉越词系统是如何传入并扎根发展在越南。1985 年,在《古汉越
词查考的初步结果》,王禄却将最初的汉越词进行研究和分析,找出形成汉
越词的根源以及发展历史。此外,许多著名语言学家下了很大功夫对该问题
进行研究,从而为越南语言领域做出不少贡献。然而,那些研究结果大多数
是从越南语角度来看的。
十多年以来,当汉语教学越来越青睐之时,对汉语词汇,其中对汉语词
汇教与学有着最大影响的汉源词的研究也越来越多。阮善甲在《越南词语词
汇》讨论越南语词汇系统中也有一部分专门介绍汉源词。同时,各位外国语
言学家也对汉源词这个方面下了很大的功夫。
关于越南汉语教学包括词汇教学在内的研究情况。在越南,近年来,随
着国际化时代的不断发展,越中两国的经济、文化社会等方面的合作交流日
趋频繁,汉语教学与研究也日益深受重视。在越南,关于汉语词汇及汉语教
学研究主要是杂志报刊上的一些文章以及研究生发表的学位论文等方面。编
写成书的就有范玉含(2012 年)的《汉字:字与义》,文中作者用上最后一章
4


共有 18 页进行越南汉语本科生的汉字教学现状及方法。其中也初步提到关于
字本位教学,并强调彩玉部件教学,启发学生分析字形、字音和字义三方面
的关系是有效的汉字教学方法,而且汉字教学应当与词汇教学相结合才能够
实现以交际为原则的教学目标。其次,要提到丁氏红秋(2015)编写、河内
国家大学出版社出版的《外语学习策略——分析越南学生汉语词汇学习策略》
一书。阮秋庄(2016)题为《越南汉语教学中的汉字教学方法研究》汉语教
学法理论专业博士学位论文。文中,作者也侧重于字本位教学,尤其是部件
汉字教学方法。
此外,到目前为止,在越南关于汉语教学研究要提到枚氏华的《越南学
生现代汉语离合词习得研究》博士学位论文以及若干硕士学位论文。然而,
专门侧重于越南学生词汇教学尤其是利用汉源语素进行词汇教学研究至今可
以说还是一片空白。这一事实促使我们去进行越南中学汉语教程里的汉源语
素及其对越汉语词汇教学的影响研究。
1.1.2 国外的相关研究综述
词汇教学以及如何利用汉源语素进行词汇教学这一方面的研究进来深受
中国学者的高度重视。首先要提到孙德金于 2006 年编著、商务印书馆出版的
《对外汉语词汇及词汇教学研究》。其次是李明于 2013 年在天津师范大学学
报(社会科学版)发表的《近 20 年来对外汉语词汇教学研究》。李润生于
2017 年在《华文教学与研究》第二期上发表的《近年来对外汉语词汇教学研
究综观》。张和生于 2005 年在《语言文字应用》上发表的《对外汉语词汇教
学研究述评》;李彤于 2005 年也在《语言文字应用》上发表的《近十年对外
汉语词汇教学研究中的三大流派》,文中,她特别强调“字本位”教学法实
质上还是语素教学法。从而建议应当取消“字本位”以免产生混乱。刘智伟
和任敏合作于 2006 年在《云南师范大学学报》上发表的《近五年来对外汉语
词汇教学研究综述》;美欧于 2008 年在《哈尔滨学院学报》上发表的《对外
汉语词汇教学研究述评》;刘树桢于 2007 年在《邢台学院学报》上发表的
5


《对外汉语词汇教学研究》;高珊于 2009 年在《黑龙江大学学报》上发表的
《对外汉语词汇教学中的语素教学研究》等。此外,还有相当多的研究针对
如何利用语素和汉源语素进行词汇教学的研究。在这一方面的研究应当提到
廖灵专于 2014 年在《长沙湖南师范大学文学院学报》上发表的《越南语中的
汉越词及其语素变化探究》和《利用汉源语素提高对越汉字教学效率的研究》
硕士学位论文等。
以上众多的研究中,值得一提的是孙德金(2006)《对外汉语词汇及词
汇教学研究》,商务印书馆,全文共 551 页,分为八章。文中,他强调,汉
语作为第二语言教学,作为一个学科,业内是有共识的,并且希望参照世界
上第二语言教学的学科建设,来完善和改进汉语作为第二语言教学的学科体
系,不断推进学科建设的开展,其中什么是学科的本体研究,是首先要考虑
的问题。他认为,中国的词汇学研究起步较晚,理论不是特别完备,定位定
性问题解决得不是很好,国内词汇学界现在称得上名的学者比如刘叔新,王
希杰等人,数量上干不过语法学家,知名度上也不太理想。为什么刘叔新,
王希杰等总是要强调词汇学的研究范围,研究内容和研究对象?一方面,词
汇是个不断变化的开放系统,庞大的词义研究难度较大,因为本身语义就是
一个难题,应用者只能在无限集合中取有限集合研究;另一方面,汉语没有
形态变化,多集中于构词法而不是构形法,但理论存在矛盾。刘书新为什么
要强调复合词的内部形式问题,就在于要解决构词法的基本理论问题。
对词类而言,这是语法学的研究范围。落实到本书来,毛病是一样的,
理论不足,实例,实验和方法论来凑,尤其不能缺少统计学的内容,所谓频
度与语料库研究,是需要统计学方法的。而语素研究与语素法教学为什么有
争议,抛开文字的因素,是因为现有的构词理论不能在语义上完全管辖词汇
的生成和表现,更多的是在进行发现程序。
其次,要提到李润生在《华文教学与研究》第二期上发表的《近年来对
外汉语词汇教学研究综观》。文中,他已经对中国学者们从 2004 年到 2016
6


年,十多年间关于汉语词汇教学、生词处理方法、词汇教学方法及模式以及
国别华词汇教学等方面的相关研究成果包括各类书刊上的论文在内进行总结。
结果得出以下相关的数据统计表:

汉语词汇

汉语学习

汉外词汇

汉语词汇教学

本体研究

词典研究

对比研究

篇数

271

68

82

347

204

972

百分比

27.9

7.0

8.4

35.7

21.0

100

研究

汉语词汇

总数

习得研究

从上表所示的数据可见,中国学者对现代汉语词汇教学方法的研究成果
最为丰硕,文章篇数占全额的超过三分之一。其次是汉语词汇本体研究和汉
语词汇习得研究。这一统计数据也强有力地说明了,现代汉语词汇本体研究
及其教学方法以及习得研究占有举足轻重的地位。
1.2 相关的理论基础
1.2.1 语素与词的概说
1.2.1.1 语素的概念
(1)语素的定义
关于语素这一概念,中国学者们所下的定义可以选择介绍以下几种。刘
蔼萍(2016)认为,语素是语言中最小的音义结合体。也就是说一个语言单
位必须同时满足三个条件——“最小、有音、有义”才能被称作语素,尤其
是“最小”和“有义”。单音节的语言单位可以直接运用语素的定义进行判
定,双音节和多音节的语言单位可以使用替代法,即用已知语素替代有待确

7


定是不是语素的的语言单位。不论是成词语素还是不成词语素都可以和别的
语素组合成词。

1

张斌(2003)认为,语素是最小的语音、语义结体,是最小的有意义的
语言单位。语素不是独立运用的语言单位,它的主要功能是作为构成词语的
材料。说它是语音、语义结合体,有意义的语言单位,目的是把它跟音节区
分开来,有些音节光有音没有意义,不能看作语素,如“雳”、“馄”。说它是最
小的有意义的语言单位,不属于独立运用的语言单位,目的是把它跟词区分
开来。2
(2)语素的分类
中国语法学家一般把语素分成以下三种构词方式。其一是单音节语素:
构词方式是由一个字才有意思的词组合而成。其二是双音节语素:构词方式
是由两个字才有意思的词组合而成。其三是多音节语素:构词方式是由两个
字以上才有意思的词组合而成。其中,单音节语素指的是只有一个音节的语
素,不可能从音节角度进行再分析了。诸如:责、语、偏、天、地、人、跑、
跳、唱、红、黄、黑、白、民、朋、思等。
双音节语素指的是组成该语素的两个音节合起来才有意思,分开来却没
有与该语素有关的意义,双音节语素主要包括联绵字、外来词和专用名词。
这一类又可以分成以下四种小类型。其一是,双声,声母相同的联绵字:例
如琵琶、乒乓、澎湃、葡萄、尴尬、荆棘、蜘蛛、踯躅、踌躇、仿佛、瓜葛、
忐忑、淘汰、含糊、慷慨、叮当、玲珑、犹豫等。
其二是叠韵,韵母相同的联绵字:例如苍茫、朦胧、苍莽、啰嗦、从容、
葱茏、葫芦、糊涂、匍匐、灿烂、蜿蜒、怂恿、螳螂、蜻蜓、轰隆、当啷、
惝恍、缥缈、飘渺、等。

1

刘蔼萍主编,现代汉语,重庆大学出版社,2016 年.09 月,第 40-44-页

2

张斌.现代汉语:中央广播电视大学出版社,2003 年

8


其三是非双声叠韵联绵字:例如茉莉、蛤蚧、蛤蜊、牡丹、堂皇、蜈蚣、
蓊郁、珊瑚、疙瘩、蚯蚓、惺忪、铃铛、奚落、褡裢、蚂螂、窟窿、蝴蝶、
笊篱、蹦达、狡猾、提溜等。
其四是外来词,这一类指的是由汉语以外的其他语种音译、借形过来的
词语。例如尼龙、夹克、的士、巴士、吉普、坦克、芭蕾、吉他、踢踏、诺
基亚、沙发、苏打等。
多音节语素主要是指由拟声词和音译外来词而得来的。例如:噼里啪啦、
喜马拉雅、莫斯科、珠穆朗玛、迷你、安迪斯、法兰克福、奥林匹克、白兰
地、凡士林、哗啦哗啦、淅淅沥沥、滴滴答答等。
以上是根据音节数量进行分类的三种语素。
实际上,我们还可以按照其是否能够作为单词单独回答问题进行分类。
这种分类方法结构又可以分为自由语素和粘着语素两小类。其中,自由语素
指的是在汉语会 话中,能 单独回答问 题 的语素,例如“ 对”、“ 好”、
“是”、“来”、“不”等等。这种语素的构词能力特别强,它们既能单独
成词,又能与其他语素联合构成词语,例如“对等”、“好坏”、“是非分
明”、“来往”、“不妨”等。不仅如此,它们在句子中的位置比较灵活。
粘着语素指的是 那些不能 单独成词成 句 的语素,例如“ 言”、“ 旅”、
“历”、“语”、“族”、“视”等。然而它们都能作为构词成份与其他语
素组合成词。
如果按照是否有词汇意义的原则来分类,语素又可以分为实语素和虚语
素两小类。其中,实语素指的是有实在意义的语素,例如表示时间、地点、
处所等语素,又叫做词根语素。虚语素指的是没有实在意义的语素,实际上,
这类语素只能表示某种语法意义的,又叫做词缀语素,其中包括有前缀、后
缀和中缀三小类。

9


关于自由语素,严格的定义是指那些能够单说的语素,或者能够单独
成句的语素。自由语素与粘着语素相对而言,是按照语素活动能力来进行分
类之一种。
(3)语素的特点
在语言使用的过程中,自由语素两端都可以停顿,这就意味着两端都
是自由的,不会 跟别的语 素固定地粘 附 在一起。例如“ 好”、“ 来”、
“去”、“葡萄”等。然而,自由语素不是永远自由的,大多数自由语素都
能够与其他的语素组合成复合词,当时,它们就不再作为自由语素了。因此,
自由语素是指那些有时自由,有时不自由的语素。
在各种词类中,叹词是经常可以单说的,因而可以肯定,这是经常自
由的语素。自由语素不严格的定义指的是能够单用的语素,或者是能够单独
成词的语素。但在实际的语言使用中,单用不一定意味着都能单说,然而,
它们不与别的语素固定地粘附在一起。汉语的词并不是各个都能单说。 因此,
单独成词的语素也不一定都能单说,例如虚词“又”或者“吗”等。它们与
别的语素或语素组合间的关系也是自由的。再如有些不单说的语素在特殊的
条件的影响下,也可以自由活动,例如“春”、“夏”、“秋”、“冬”等。
这些位置自由的语素都是单用语素。此外,还有不能单独成为词的词素叫做规
范的词素。因为现代汉语是分析语的原因,所以这种词素在汉语中并不常见。
单音节语素有的能够独立运用,所以它们能够单独成词,例如你、我、
走、动、拉、黑等。这样的语素被叫做“成词语素”。但是有的却不能独立
运用,所以它们不能单独成词,例如族、民、们、机、语等。这样的语素被
叫做“不成词语素”。不能单独成词的语素始终都不可能作为词。能单独成
词的语素则不能保证它在任何时候、任何场合都可以作为词。例如“人民”
里的“民”就不是词,而是以语素的形式出现的成分,它是“人民”这个双
音节词的一个组成成分,两者不能拆开,其中也不能插上其它成分。

10


值得一提的是,有一些语素不但不能独立成词,而且与其他语素组合时
的位置往往也是固定的。例如:他们、画儿、石头、第一、老大、阿秋、本
子等。里面的“们、儿、头、第、老、阿,子”的位置,或前或后是固定的,不
能变换。语法学家把这类语素称作附加成分,也有人将其成为词缀。这种附
加成分的意义虽然不太明显,但是它与前面讲的“葡、萄、疙、瘩、叮、当”等
这一类不同,前者的意义不太大明确,而后者没有任何意义。
实际证明,能够单独成词的语素,它们与词的外延是重合的,一个语素
一个词,这样的词叫做单纯词,但是,由一个语素形成,其构造简单,不需
要我们去深入探究。然而,不能单独成词的语素,它们可以与其它语素相结
合,构成一个词。这一类就是现代汉语所提到的合成词。
(4)语素的构词方式
关于合成词的构造关系,我们可以列出以下几种方式。
其一是,复合式。所谓复合式指的是两个语素按一定的关系组合成词,
这一大类又可以分为以下六种形式:(1)并列式,又叫联合式,指的是两个
语素之间的关系是平等的,不分主次。例如:父母、神奇、斗争、伟大、 勇
敢、刚才、正确、开关、温暖、早晚、 反正、高低等等;(2)偏正式。偏正
式指的是两个语素有主次之分,它们之间是偏正关系,前一个语素是描写或
限制后一个语素的,例如:电缆、汽车、缺点、忽视、火红、只要、

木偶、

红叶、善意、窗外、飞机等等;(3)支配式,又叫述宾式,指的是两个语素
之间有一种支配关系,前一个语素表示一种行为动作,后一个语素表示受这
个行为动作支配、影响的事物。例如:理发、革命、领先、说话、有限、惹
事、守门、提议、安心、知心、失衡、认错、鼓掌等等;(4)陈述式又叫主
谓式,指的是后一个语素是对前一个语素加以陈述说明的,它们之间是陈述
关系。例如:心疼、春分、夏至、头痛、年轻、性急、胆怯、日出、心急、
口渴、民用、自愿、地震等等;(5)补充式。所谓补充式指的是后一个语素
是补充说明前一个语素所表示的行为动作的结果,它们之间是补充关系。例
11


如:弄清、说明、推翻、提高、看见、推广、降低、解开、打败、 缩小、改
正、打倒、证明、扩大等等;(6)名量式。所谓名量式指的是前一个语素表
示事物,后一个语素指明这种事物的计量单位,它们之间的关系比较特别。
例如:车辆、书本、船只、纸张、人口、房间、枪支、书本、马匹、灯盏、
布匹、花朵等等。
其二是,附加式。所谓附加式指的是一个表示具体词汇意义的语素跟一
个附加成分组合成词。例如:们,可以构成我们、你们、他们、咱们、人们
等;子,可以构成本子、桌子、骗子、票子、钳子、筷子等;儿,可以构成
卷儿、画儿、棍儿、盖儿、圈儿、眼儿等;第可以构成第一、第二、 第三等;
头可以构成木头、里头、馒头、石头、后头、苦头等等。
其三是,重叠式。所谓重叠式指的是用重复语素的方法组合成词。例如:
奶奶、悄悄、常常、轻轻、慢慢、好好、渐渐、爸爸等等。
1.2.1.2 语素与词的区分
语素和词是两个不同的概念,但是两者有着彼此的关系,我们在研究
词汇的时候,需要将语素和词区分开来。在此,我们主要涉及到单音节语素
和单音节词的区 分问题, 两者在形式 上 完全是相一致的 。例如“ 冬”、
“本”、“书”、“红”、“走”等都可以是词,又都可以是语素,因为对
任何词而言,它们都必须是由语素构成的,因此离不开语素这一构成的材料。
我们怎么将词和语素区分开来才好呢?这要涉及到观察的角度不同,如果着
眼于最小的语音和语义的结合体,情况就像上述语言单位的则是语素。然而,
如果着眼于最小的能够单独充当句子的成分,情况像上述语言单位的则是词。
例如“书”,在“这是谁的书?”“这是他的书”,那么“书”就是词,也
是由成词语素构成的,但是在“我们喜欢书法”、“书法艺术很受欢迎”等,
这里的“书”就不是词了,而是构成“书法”这个词的材料,这里的“书”
就是语素。语素和词不都是无法区分开来的,大部分词是双音节形式,而语
素大部分是单音节形式,而单音节形式中的语素,只有成词语素与词有不同
12


观察角度问题,不成词语素没有这个问题。例如“族”、“语”、“蒲”等
都只能是语素,而不是词。
词和语素在功能上有很大的差别,两者在音节形式上也有着显著的特点,
如果需要将两者区别开来并不是难题。然而,现代汉语的语素非常活跃,在
不少情况下,它们一般可以单独成词去运用。这是因为从语素的历史来看,
它们在古代汉语中基本上与词是相一致的,但是在现代汉语中,虽然语素和
词功能上各不相同,但并不是完全有明显的界定。比如“阳光”这个词,我
们只能说“阳光”而说成“阳”或“光”的话,其意思就不同了。因此,
“阳”与“光”这里应该是语素,可是在“光她一个人就办不了事了”中的
“光”无疑又是一个词了,具体是副词。由此可见,单纯从形式上看,这些
单位应该是词还是语素是不容易说清楚的,一定要注意观察角度。从不同角
度看,可以归纳成不同的类别。
1.2.2 汉越接触与越南语中的汉语借词
汉语和越南语都是音节性语言。越中两国山水相连,且受到特定的地理、
历史、文化各方面的影响,自古以来就有经济贸易、社会文化的交往。在这
一长期的交流中,语言作为特殊的交际工具对促进两国的合作交流占有举足
轻重的角色。越南语已经从汉语词汇系统中吸收了大量的词语,成为越南语
词汇系统中的汉语借词。输入了越南语词汇系统以后,汉语借词受到越南语
词法规则的制约,产生了一定的变化。其中有的词的词类、词义以及用法都
不变,例如“黄昏”(hoàng hôn)、“进行”(tiến hành)、“混乱”(hỗn
loạn)、“团结”(đoàn kết)、“春色”(xuân sắc)、“平安”(bình an)
等;有的在词类上发生了变化,例如,汉语的“特色”、“心得”或“兴趣”
都是名词,但是三者进入了越南语之后,发生了词类上的变化。越南语中相
对应的“đặc sắc”、“tâm đắc”、“hứng thú”却是心理活动动词。有的合成
词中的词素顺序发生了变化,例如,汉语的“成长”和越南语的“trưởng
thành”、汉语的“答复”和越南语的“phúc đáp”,这些词前后的词素颠倒
13


过来;也有的意思上发生了变化,或者意思缩小,或者完全改变。比如,汉
语的“到底”和越南语的“đáo để”,再如汉语的“生产”指的是人们使用劳
动工具从事某种创造出生产资料和生活资料等社会财物的有益活动。但是越
南语的“sinh sản”却是指“生育,创造出后代”的意思。有的在一个汉语词
素之后加上一个越南语词素,两者有着意义上的关系。比如“thiên lệch”,
也有的在一个越南语的词素之后加一个汉语借词,例如“già lão”。从语义上
看,汉语借词一般适用于正式的交际场合,增强语言交际的庄重。不少汉语
借词与越南语中的纯粹越南语词一起存在,使越南语词汇更为丰富,为满足
语言交际提供方便。
越南语从汉语接受过来的主要是实词,包括名词,如“商业”(thương
nghiệp)、“农村”(nông thôn)、“海产”(hải sản)等;动词的,如“行
军”(hành quân)、“研究”(nghiên cứu)、“消售”(tiêu thụ)等;形容
词的,如“顺利”(thuận lợi)、“纯洁”(thuần khiết)、“艳丽”(diễm lệ)
等。
关于语素方面,越南语也接受了不少汉语的语素,久而久之成为越南语
中的汉源语素。诸如:“语”(ngữ)、“声”(thanh)、“生”(sinh)、
“责”(trách)、“篇”(thiên)、“偏”(thiên)、“恩”(ân)、“格”
(cách)等。这些语素在现代汉语中存在着较多的同音不同字的现象。比如
“偏”与“篇”、“生”与“声”,但是进入了越南语以后,有的还保留着
同音现象,比如“偏”与“篇”的汉越音读法都是“thiên”。有的发生了变
化,比如汉语的“生”与“声”相当于越南语中的“sinh”与“thanh”等。
进入了越南语以后,这些词素有的伴随着含有它的汉语词语一起进入越南语
成为越南语中的汉语借词,如“trường thiên”(长篇)、“nghiên cứu sinh”
(研究生)、“quy cách”(规格)、“ngữ hệ”(语系)、“trách nhiệm
(责任)等。有的与越南语的其他词素构成词,常见的是由汉语借来的词素
与越南语中与该词素相对应的词素相结合成词,例如“thiên lệch”(偏斜)、
14


“trắng bạch”(苍白)等。也有的是越南人使用越南语现有的汉源语素自我
创造出汉语没有的越南语汉语借词,诸如“nhà báo”(记者)、“phóng viên”
(记者)、“ung thư”(癌症)等。这些有汉源语素的构词能力特别强。
由此可见,在进行越南汉语词汇的过程教学中,必须掌握越南语中的汉
语借词,包括汉源语素在内,以便通过对比分析,指出现代汉语中与越南语
相对应的词汇以及语素意义及用法上的异同,从而利用正迁移,避免负迁移,
提高越南汉语词汇教学质量。
1.2.3 汉语作为外语的词汇教学的相关理论
1.2.3.1 汉语作为外语的词汇教学的意义及任务
众所周知,词素是构词的单位,而词是构成句子的单位,在语言交际过
程中,句子被看做交际的最小语言单位。因此,词汇被视为语言的建筑材料。
词汇量越丰富,语言就越发达。其表现能力就随之而加强了。汉语作为外语
的教学中,词汇教学占有举足轻重的位置。
词汇教学具有深刻的意义。词汇教学做得好,学习者可以通过课堂教学
掌握词汇的意义及用法,从而运用于语言交际的实践中。当今的外语教学侧
重于交际,以交际为教学原则,并力求学以致用。因此,通过课堂教学师生
遵守精讲多练原则,教师在讲授词汇的意义及用法基础上,尽量设计丰富的
语言情景让学习者按照这一语言情景选词组句进行交际。新学到的词汇结合
之前学过的词都可以运用于情景说话和写作活动。这样做不但可以“温故而
知新”,而且还能立即运用刚学到的词来实现语言交际行为,是学习者的词
汇量不断丰富起来。随着词汇量的加大,学习者的语言表达会逐渐丰富,到
某种程度,他们还可以从同义词、近义词中选择最为恰当得体的词语进行交
际,表达的效果会大大提高。
每一种语言都拥有大量的词汇,构成词汇系统。对外汉语教学中涉及的
词汇量并不大。然而学习者熟练掌握也并不简单。从语音上看,汉语存在大
15


量的多音词和同音词,导致非汉语母语的学习者难以辨别,容易误用、错用。
从语义方面看,现代汉语有很多近义词、同义词和反义词。这些也成为汉语
作为外语教学的重点、难点。汉语词汇也像其他语言词汇一样,可分为中性
词、褒义词、贬义词三类。但是因为难以辨别而导致褒贬义混用。比如,
“吃”是个中性词,但是,“品尝”、“尝尝”是褒义词。如果你邀请长辈
的时候,按照客套礼貌原则应该说,“请尝尝我母亲做的拿手好菜”,这样
会显得文雅一些。但是,你却说成“你来吃我母亲做的拿手好菜”这显得失
去了文雅的色彩了。有一些同义词和近义词区别就在于所指的对象不同,选
词也不同。比如,“抚养”这个词是指父母对孩子的养育。只能说“感谢父
母多年来已经抚养我们兄弟姐妹。”而不能说称“我们长大以后还要抚养我
们的父母。”
因此,在进行词汇教学的过程中,我们不但要看重词汇量,而且更需要
看重引导学生正确地理解、得体的使用,不断培养学习者的词汇运用和表达
能力,以免望文生义和褒贬混用。
1.2.3.2 汉语作为外语的词汇教学的技巧
中国学者经研究已经提出了有关汉语作为外语课堂教学的技巧若干问题。
在此,我们按照崔永华、杨寄洲主编的、北京语言文化大学出版社 2002 年出
版的《汉语课堂教学技巧》中所涉及到的词汇课堂教学技巧,对这一问题进
行讨论。汉语词汇教学的技巧要注重展示词汇、解释词汇、词汇练习、词汇
积累等四个方面的教学技巧。下面我们轮次进行讨论。
(1)展示词汇的技巧
课堂教学中展示词汇就要将所要教授的词语通过听写、板书等方法向学
生介绍,并让学生认读,从而使他们对所学的词的形、音、义三方面都有所
了解。最终目的是启发他们掌握词语的意义及用法。然后能够在听、说、读、
写、译等语言技能中熟练去运用词汇进行语言交际。可以用卡片、实物、图
16


片展示、综合展示等方法进行教学。也可以按词类排列、相关排列、串联排
列、分话题排列等。方法要多样化才可以激发学生们的学习兴趣,而且印象
才会深刻。
关于解释词汇的技巧来说,解释词汇就是将所要讲授的词汇的意义及用
法向学生加以解释。解释词语的技巧可以分为两类,包括解释词义的技巧和
解释词的用法的技巧。
(2)解释词汇的技巧
从解释词义来看,可以采取下面几种方法:(1)以旧词释新词;(2)
也可以根据语素来推测词义;(3)形象释义;(4)表演;(5)利用语境释
义;(6)通过例句释义;(7)利用上下文释义;(8)近义词比较;(9)
反义词对比;(10)扩展词义;(11)归纳词义;(12)目的语和母语词义
对比;(13)通过翻译释义;(14)通过问答释义;(15)通过学生讲解引
发他们掌握词义等多种技巧。
从解释词的用法来看,我们也可以采取以下几种方法。(1)通过词语
搭配实例来解释;(2)通过直接说明来解释其用法等方法。
(3)词汇练习的技巧
关于词汇练习的技巧,词汇练习指的是在学生初步理解掌握了词义和基
本用法的基础上,教师组织学生反复操练与实践,以便达到熟巧,运用自如。
词汇练习大体上可以分为记忆练习、辨别联系、用法练习和理解练习等四类。
从记忆练习来看,可以采取以下几种方法。(1)通过直接问答来练习;
(2)利用图片来练习;(3)通过实物来练习;(4)通过体态与动作来练习;
(5)通过说出同义词来练习;(6)通过说出反义词来练习;(7)通过说出
动词的宾语来练习;(8)通过说出动词来练习;(9)通过说出量词来练习
等。
17


从辨别练习来看,可以采取以下几种方法。(1)通过辨析一个词的不
通用法来练习;(2)通过选词填空来练习;(3)通过改错来练习;(4)通
过辨别词语类别来练习等。
从理解练习来看,所谓理解练习是指那种需要真正理解词义才能够进行
的练习。这种练习可以采取以下几种方法。(1)用汉语口头解释;(2)通
过概括成语或者俗语来解释;(3)词语联想;(4)画面联想等。
从用法练习来看,用法练习是指通过词的实际运用来引导学生掌握词的
用法的练习。可以采取以下几种方法。(1)模仿造句;(2)用指定的词语
回答问题;(3)用指定的词语题问并回答问题;(4)扩展短语;(5)根据
语言环境,用指定的词语进行对话;(6)用指定的词语复述故事;(7)填
上关联词语等。
(4)词汇积累的技巧
教师在引导学生积累词汇的过程中,可以采取以下几种方法。(1)利
用同素词;(2)利用学过的语素扩展新词;(3)归纳同素词;(4)利用附
加法类推;(5)根据意义进行归类;(6)根据语法归类;(7)通过重复积
累等多种方法。
在进行汉语作为外语的词汇教学过程中,若能掌握外语教学方法尤其是
词汇教学的意义和任务并好好运用各种技巧,词汇教学一定会取得良好的效
果。

18


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×