Tải bản đầy đủ

Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm gạch COTTO tại công ty CP VIGLACERA hạ long giai đoạn 2007 2012


INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)
Chirang trình cao hoc Quàn tri kinh doanh Quoc te

LUÀN VAN TÒT NGHIÉP
XAY DlTNG CHIÉN LlTOC KINH DOANH SAN PHÀM
GACH COTTO TAI GÒNG TY CPVIGLACERA HA LONG


GIAIDOAN 2007-2012

NGUYEN HOAI SON
IEMBA#3

THANG 05, 2007INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)
Chirang trình cao hoc Quàn tri kinh doanh Quoc te

BÀN LUÀN VÀN NÀY DLTOC NQP CHO
TRU'ÒNG DAI HOC IRVINE (HOA KY)

VA

KHOA QUÀN TRI KINH DOANH
(TRLTÒNG DAI HOC QUOC GIÀ HA NOI)

BAN LUÀN VAN LA MOT PHAN BÀT BUÒC TRONO CHLfONG TRÌNH
DÀO TAO THAC SY QUÀN TRI KINH DOANH QUOC TÉ

THANG 05, 2007


Phé duyét cùa Chu-ong trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quoc te

Chù nhiém chuang trình

Tói xàc nhàn ràng luàn vàn này dà dàp ùng dupc càc yèu càu cùa mot luàn vàn tdt nghiép
thupc chuang trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh.

PGS-TS. Vù Cdng Ty
Chù tich Hdi ddng

Chùng tdi, ky tèn dudi day xàc nhàn ràng chùng tòi dà dpc toàn bò luàn vàn này va cdng
nhàn bàn luàn vàn hoàn toàn dàp ùng càc tièu chuàn cùa mot luàn vàn Thac sy quàn tri kinh
doanh.

TS. Vù Xuàn Quang
Giào vién hudng dàn
Càc thành vién Hdi ddng
(Xèp thù tu tèn theo bang chù cài)
PGS-TS. VQ Tri Dùng

TS. Pham Quang Ngpc

NCS. HàNguyénTS. Vù Xuàn Quang


MUC LUC
Chtfffngl:MÒDÀU

1

1.1-Dat vàndè:

1

1.2- Muc tièu, muc dich.

2

1.3- Pham vi, gidi han

2

1.4- Phuang phàp nghièn cùu

2

1.5-Ngudn sdlieu.

2

1.6- YnghTa

3

1.7-Han che.

3

1.8- Két qua dir kién

3

1.9- Két càu cùa luan vàn

3
Chu^ong 2: CO SO LY LUÀN

2.1. Ly thuyét ve chien \it
5
5

2.1.1 - Chièn lugc kinh doanh trong doanh nghiép.

5

2.1.2- Quy trình xày dung chièn lugc kinh doanh.

7

2.1.3- Phàn tich mdi truòng ben ngoài

9

2.1.4- Phàn tich mdi truòng ben trong

11

2.1.5- Xàc dinh muc tièu chièn lugc

14


2.1.6- Xày dung càc phuong àn chién lugc

15

2.1.7- Lira chpn phuang àn chièn lugc

16

2.1.8- Tò chùc thirc hien chièn lugc

16

2.2. Ly thuyét ve chién lu'O'c canh tranh.

17

2.2.1- Khài niem ve chièn lugc canh tranh

17

2.2.2- Phàn tich mdi truòng ngành

18

2.2.3. Càc loai bìnb chièn lugc canh tranh

24

Chu^otig 3: DÀNH GIÀ HIEN TRANG VIÈC KINH DOANH SAN

28

PHÀM GACH COTTO TAI GÒNG TY CO PHÀN VIGLACERA
HA LONG
3.1. Tòng quan ve còng ty co phan Viglacera Ha Long

28

3.1.1- Qua trình bìnb thành va phàt trièn

28

3.1.2- Co càu bd mày quàn ly cùa cdng ty

31

3.1.3- Két qua boat ddng san xuàt kinh doanh.

32

3.2. Gioì thiéu ve san pham gach cotto

33

3.2.1- Gioì thieu ve san pham gach cotto va cdng nghe san xuàt.

33

3.2.2- Qua trinh dàu tu san xuàt gach cotto tai Cdng ty.

37

3.3. Phàn tich mòi trtfdng kinh doanh san pham cotto cùa cdng ty co phàn
Viglacera Ha Long.

38


3.3.1- Su mang va dinh hudng phàt trièn cùa cdng ty.

38

3.3.2- Phàn tich mdi truòng vT md.

39

3.3.3- Phàn tich mdi truòng ngành.

43

3.3.4- Phàn tich mdi truòng ben trong

49

3.4. Tong hop diém manh, diém yeu, ctf hoi va thàch thirc
ChirOTig 4: XÀY DlTNG CHIÉN LU^OC VA LLTA C H O N CHIÉN

62
65

LU'OfC KINH DOANH SAN PHÀM GACH COTTO TAI CÓNG TY
CO PHÀN VIGLACERA HA LONG GIAI DOAN 2007 - 2012
4.1- Su càn thièt pbài xày dung chién lugc kinh doanh san pham cotto.

65

4.2- Muc tièu chièn lugc

65

4.2.1- Muc tièu dai han

65

4.2.2- Muc tièu ngàn han 2007

66

4.3- Càc phuang àn chièn lugc

66

4.3.1- Xàc dinh nàng lue cdt Idi

66

4.3.2- Càc phuang àn chièn lugc

66

4.4- Lira chgn chièn lugc

67

4,4.1- Phàn tich uu nhugc diém cùa càc phuang àn chién lugc.

67

4.4.2- Lira chpn phuang àn chièn lugc

69
70


Chtftfng 5: KÉT LUÀN VA KIÉN NGHI
1 - Kèt luan.

70

2- Nhùng han che cùa luan vàn va hudng nghièn cùu tièp theo.

70

TÀI LIÉU THAM KHÀO

72


CHU^ONG 1
MODÀU
Tén de tài: ''Nghièn cuu xày dung chien luac kinh doanh san pham ggch cotto còng
ty co phàn Viglacera Hg Long giai dogn 2007 - 2012",

1.1.

Dat vàn de:

Cdng ty co phàn Viglacera Ha Long là thành vién cùa Tòng còng ty Thuy tinh va góm
xày dung (Viglacera). Còng ty là mot trong nhùng nhà san xuàt gach ngói dàt set nung
bang dàu Viét Nam. Vói Igi thè ed nguón nguyèn liéu dàt set Giéng Day tòt nhàt Vièt
Nam, dpi ngù càn bò còng nhàn vién nàng dòng, giàu kinh nghiem, su di dàu trong còng
nghe, còng ty cung càp cho thi truòng nhùng san phàm chat lugng cao. Tình hình san
xuàt kinh doanh cùa cdng ty trong càc nàm gàn day dat két qua rat tdt, toc dò tàng trudng
cà ve doanh thu làn Igi nhuan trèn 120%/nàm.
San phàm cùa cdng ty ed tinh khàc biet rat Idn so vói càc nhà san xuàt cùng ngành.
Trong càc san phàm do cdng ty san xuàt, gach làt (bay cdn gpi là gach cotto) là san phàm
mdi vói nhùng tinh nàng ndi trdi nhu phàng, màu sàc dòng dèu, chi tièu co ly cao. Còng
ty xàc dinh day là san phàm mùi nhpn, dem lai hieu qua kinh té cao, ed tinh canh tranh
manh trèn thi truòng.
Vice dm ra mot chién lugc kinh doanh ddi vdi mot san phàm mdi nhu gach cotto dói vói
còng ty là mot viéc làm hèt sue càn thièt.
Là mot trong nhùng càn bò chù chót còng ty, bang nhùng kién thùc hpc dugc cùa
chuang trinh dào tao Thac sy Quàn tri K.inh doanh Quóc tè, tói rat muón dóng góp sue
lue vào su phàt trièn cùa doanh nghiép. Dò chinh là ly do tòi chpn de tài nèu trèn.


1.2. Muc tiéu, muc dich.
1.2.1 Muc tiéu,
- Dành già kèt qua kinh doanh san phàm gach cotto tai còng ty co phàn Viglacera Ha
Long trong giai doan 2004 dèn 2006.
- Dành già mòi truòng kinh doanh san phàm gach cotto trong giai doan 2004 dèn nàm
2006 va dir bào xu hudng cùa thi trudng ddi vdi san phàm này.
- Dành già tinh canh tranh cùa san phàm gach cotto trèn thi trudng
- Nghièn cùu co sd xày dung chién lugc, quy trình xày dung chièn lugc va càch thùc lua
chpn chièn lugc tdi uu nhàm giùp doanh nghiép lira chpn chièn lugc kinh doanh phù hgp
nhàt dói vói mot san phàm cu thè.
1.2.2 Muc dich
Phàt trièn thi trudng, tang tinh canh tranh cùa san phàm trèn thi truòng. Qua dò nàng cao
mot bude vi thè cùa cdng ty, tàng tinh hieu qua ve san xuàt kinh doanh cùa cdng ty.
1.3. Pham vi, gidi han
Trong luan vàn này, chi de càp dèn san phàm gach cotto trong giai doan 2004 - 2006 va
xày dung chién lugc kinh doanh cho san phàm dèn nàm 2012.
1.4. Phuang phàp nghièn cù'u
Su dung phuang phàp là:
Phuang phàp phàn tich thóng kè va nghièn cùu trudng hgp mot san phàm cu thè cùa
cdng ty co phàn Viglacera Ha Long
1.5. Nguòn so liéu.
- Sd liéu cùa cdng ty ed phàn Viglacera Ha Long
- Sè liéu cùa Tdng cdng ty Viglacera.


- Sd liéu cùa Hièp boi gdm su Viét Nam.
1.6. Y nghla
- Ve mat ly thuyét: àp dung dugc ly thuyét xày dung chièn lugc kinh doanh va ly thuyét
canh tranh cho trudng hgp san phàm cu thè cùa mot doanh nghiép.
- Vè mat thuc tien: Làm co sd cho vièc phàt trièn kinh doanh, tàng tinh canh tranh cùa
san phàm gach cotto tai Cdng ty ed phàn Viglacera Ha Long.
- Luan vàn này ed thè dùng làm tài liéu tham khào cho viéc xày dung chièn lugc kinh
doanh cùa càc doanh nghiép khàc trong cùng ITnh virc.
1.7. Han che.
- Vàn de nghièn cùu chi tap trung vào san phàm gach cotto va pham vi gidi han tai Cdng
ty co phàn Viglacera Ha Long.
1.8. Két qua dy kien
- Dành già dugc diém manh, diém yèu cùa Cdng ty ed phàn Viglacera Ha Long cung nhu
dòi vdi san phàm gach cotto cùa cdng ty. Dành già dugc mdi trudng kinh doanh san
phàm gach làt trong dd ed tinh dén yèu td canh tranh.
- Xày dung dugc chién lugc kinh doanh san phàm gach cotto tai Cdng ty co phàn
Viglacera Ha Long giai doan 2006-2012, càc giài phàp tàng tinh canh tranh cùa san
phàm.
1.9. Két càu cùa luan vàn
Luan vàn sau day góm 5 chuang.
Chuo'ng 1: Md dàu: Tom tàt su càn thièt cùa vièc xày dung chién lugc kinh doanh san
phàm cotto cùa Cdng ty ed phàn Viglacera Ha Long trong giai doan 2007-2012.
Chu-o-ng 2: Co" sd ly thuyét
Ly thuyét dugc àp dung de nghièn cùu xày dung chién lugc kinh doanh san phàm gach


cotto cùa cdng ty ce phàn Viglacera Ha Long là ly thuyét ve chién lugc va ly thuyét vè
canh tranh.
Chuang 3: Dành già hien trang viéc kinh doanh san phàm gach cotto cùa còng ty co
phàn Viglacera Ha Long.
Trong phàn này sé gidi thiéu tdng vè còng ty co phàn Viglacera Ha Long, san phàm gach
cotto. Tièn hành phàn tich mòi trudng san xuàt kinh doanh san phàm cotto cùa còng ty
co phàn Viglacera Ha Long. Dành già tinh canh tranh cùa san phàm gach cotto.
Chuo'ng 4: Xày dung va lira chon chién lu'O'c kinh doanh san phàm gach cotto cùa
còng ty co phàn Viglacera Ha Long giai doan 2007 - 2012.
Trong chuang này sé xàc dinh muc tièu cùa còng ty va tu dò xày dung càc chién lugc va
lira chpn chién lugc kinh doanh ddi vdi san phàm gach cotto trong giai doan 2007 2012.
Chuong 5: Kién nghj va két luàn


CHU^ONG 2
CO SO LY LUÀN
2.1. Ly thuyét vè chién lu*o*c kinh doanh
2.1.1, Chien luac kinh doanh trong doanh nghiép:
Khài niem
Mot doanh nghiép mudn tdn tai va phàt trièn khdng chi quan tàm dèn nhùng ké hoach tàc
nghiép ngàn han ma cdn càn quan tàm dèn nhùng vàn de dai han nhàm tan dung nhùng thdi
co, giàm thiéu nhùng tàc dòng xàu tu mòi trudng ben ngoài, phàt buy nhùng diém manh va
khàc phuc nhùng diém yéu cùa bàn thàn doanh nghiép. Nhùng tu duy dai han nhu vày dugc
gpi là tu duy chién lugc. Chièn lugc dò chinh là mot bàn ké hoach cho tucmg lai, trong dò
md tà md hình boat ddng cùa doanh nghiép cùng nhu ve ra vién cành tòt dep cho doanh
nghiép. Chièn lugc hàm chùa càc muc tièu, chinh sàcb va bang Ioat càc hành dòng. Chièn
lugc giài quyét nhùng vàn de khóng thè dir bào va khòng bièt trudc.
Trong nèn kinh té thi truòng, mdi doanh nghiép gàn lièn vdi su tdn tai cùa mình vdi nhièu
muc tiéu nhàm thuc hièn su mènh va khàng dinh vi thè trèn thi trudng. Nhung ndi chung là
dèu hudng tdi thuc hièn ba muc tiéu co bàn sau:
- Muc tièu lai nhuan.
- Muc tiéu tgo dung thè lue trèn thi truòng.
- Muc tièu an toàn.
De thuc hièn tòt ba muc tiéu trèn thi dòi hdi Doanh nghiép phài xày dung va thuc hièn chién
lugc kinh doanh mot càch phù hgp. Chién lugc cùa doanh nghiép ed ba càp do, dd là chién
lugc Cdng ty, chién lugc kinh doanh va chién lugc càp chùc nàng.


. Chién lugc Cdng ty là nhàm dàm bào su thành cdng cùa Cdng ty boat dòng trong
nhùng ngành, ITnb virc khàc nhau trong pham vi boat dòng cùa Còng ty. Nói dèn chièn lugc
Còng ty là nói dèn muc tiéu tòng thè cùa Còng ty trèn tàt cà càc mat boat dòng.
. Chièn lugc kinh doanh là chièn lugc nhàm dàm bào su thành còng cùa Còng ty
(hoàc chi nhành cùa Còng ty lón) ma Còng ty dò (hoàc chi nhành dò) chi boat dòng trong
mot ngành, mot khu virc nào dd.
. Chién lugc chùc nàng là càc chién lugc xàc dinh cho tùng ITnh vuc boat dòng, càc
chién lugc càp chùc nàng co vai trò là càc chién lugc giài phàp de thuc hièn muc tièu chièn
lugc tòng quàt cùa Doanh nghiép.
Càc dgc trung ca bàn cùa chien luac kinh doanh :
Chién lugc xàc dinh càc muc tièu va phuang hudng phàt trièn cùa Doanh nghiép
trong thdi ky tuong dèi dai tu 3 dèn 5 nàm.
Chièn lugc kinh doanh chi phàc thào càc phuang hudng dai han ed tinh dinh hudng,
cdn trong thuc hành kinh doanh pbài kèt hgp muc tièu chièn lugc vói muc tièu tình thè.
Mpi quyét dinh quan trpng trong qua trình xày dung, quyét dinh, td chùc thuc bién
va kièm tra, dành già, diéu chinh chién lugc dèu phài tap trung vào ngudi lành dao cao nhàt
cùa Doanh nghiép.
Chién lugc kinh doanh luón xày dung, lira chpn va thuc thi dua trèn co sd Igi thè so
sành cùa Doanh nghiép. Diéu này ddi hdi Doanh nghiép phài dành già dùng thuc trang boat
ddng san xuàt kinh doanh cùa mình khi xày dung chièn lugc.
Chièn lugc kinh doanh trudc hèt va chù yéu dugc xày dung cho càc ngành nghè
kinh doanh, càc ITnh vuc kinh doanh chuyèn mòn boa, truyèn thóng, thè manh cùa Doanh
nghiép. Diéu dò dat Doanh nghiép vào tình thè phài xày dung chién lugc kinh doanh vdi
nhùng chuàn hi chu dào.


Vai trò cùa chien luac kinh doanh
Cd thè nói, chièn lugc kinh doanh ed vai trò dàc biet quan trpng, nd quyét dinh su thành bai
cùa doanh nghiép:
Nd giùp cho càc nhà quàn trj doanh nghiép ed mot cài nhìn dai han .
Là co sd de nhà quàn tri dua ra nhùng quyét dinh chinh xàc kip thdi.
Giùp doanh nghiép tan dung diém manh san ed, co boi trong tuang lai de duong dàu, han
che thàch thùc, khàc phuc diém yèu, giù vùng va nàng cao vi thè cùa doanh nghiép.
2.1.2- Quy trình xày dung chién luac kinh doanh.
Quy trình ed thè tdm tàt dudi dang sa dd sau:


Phàn tich mdi truòng ben
ngoài dành già co hdi va
thàch thùc

Phàn tich mdi truòng ben trong
doanh nghiép dành già diém
manh va diém yèu

Xàc dinh muc tièu va nhiém
vu chién lugc cùa doanh
nghiép

Xày dung càc phuang àn
chién luac

Lira chpn chièn lugc phù hgp
nhàt

Tò chùc thuc hièn chièn luac

Phàn tich mòi truòng ben ngoài bao góm mòi truòng vT mó nhu he thóng chinh tri phàp
luàt, mòi truòng kinh té xà bòi, mòi truòng quóc tè, mòi truòng còng nghe co ành hudng trirc
tièp dèn doanh nghiép. Ben canh dd phài phàn tich mòi truòng ngành bao gèm càc dói thù
canh tranh hien tai, ddi thù canh tranh tièm nàng, bang rào già nhap ngành, quyèn lue cùa
ngudi mua, quyèn lue nhà cung càp. Vièc phàn tich mdi truòng ben ngoài giùp doanh nghiép
nhìn nhàn thày ca bòi va thàch thùc ành hudng tdi mình.
Phàn tich mòi truòng ben trong bao gdm co càu tè chùc, he thóng quàn ly, càc nguèn lue
giùp cho doanh nghiép nhìn thày nhùng diém manh, diém yéu cùa mình va tu dò cho thày


nàng lue cót loi cùa mình so vdi càc dèi thù canh tranh.
Xàc dinh chùc nàng nhiém vu cùa doanh nghiép dò là nhùng gì ma doanh nghiép mong
mudn dat dugc, nd bao gdm càc muc tiéu ngàn han va dai han. Chùc nàng nhiém vu là nèn
tàng cho su uu tièn cho nhùng chièn lugc, kè hoach va càc bude cdng vièc.
Xày dung càc phuang àn chién luac dira trèn viéc tranh thù càc ca boi, né trành càc thàch
thùc, phàt buy càc diém manh va khàc phuc càc diém yèu. Thdng thudng doanh nghiép phài
xày dung mot vài phuang àn, tbàm chi nhièu phuang àn chièn lugc.
Lua chon chien luac phù hgp nhàt trong so càc phuang àn chièn lugc dà xày dung. Day là
bude quan trpng nhàt cùa quy trình xày dung chién lugc, quyét dinh tinh hieu qua nhàt cùa
doanh nghiép.
Tò chùc thuc hien chién luac dd là vièc phàn bd càc ngudn lue, co càu lai tè chùc va làp
càc kè hoach hành ddng cu thè dàm bào cho su thành cdng cùa chién lugc dà lira chpn.
2.1.3- Phàn tich mòi tru'dng ben ngoài
Mòi trudng vi mò
* Mòi truòng kinh te
Mòi trudng này ed ành rat Idn tdi tàt cà càc doanh nghiép trong nèn kinh tè dò, càc yéu tè
cùa nèn kinh tè bao góm toc do tàng trudng cùa nèn kinh té, ty le lam phàt, thu nhap bìnb
quàn dàu ngudi, ty le lai suàt ...Trong qua trinh nghièn cùu xày dung chién lugc, mdi doanh
nghiép phài dành già nhùng yéu td tàc ddng trirc tièp nhàt. Nhùng yèu tè khdng ed tàc ddng
hoàc tàc ddng khdng dàng kè ed thè bd qua. Khi nghièn cùu mdi trudng kinh té phài nghièn
cùu cà hièn tai cùng nhu xu thè phàt trièn chung trong tuong lai.
* Yéu té xà hoi
Càc yéu tè xà boi nhu xu hudng tièu dùng, phong càch tiéu dùng, càc vàn de vè sue khoé,
tàm ly sinh boat.. .dèu ed thè tàc ddng dén boat ddng cùa càc doanh nghiép.


Trong ngành san xuàt vàt liéu xày dung thi xu hudng su dung kién trùc kièu gì, quan niem
vè d nhu thè nào là dàc biet quan trpng.
Khi phàn tich phài dành già cà xu hudng cùa xa boi trong tuang lai.
*Yeu to chinh tri va phàp luàt
Nhùng co che chinh sàcb cùa nhà nude ed thè ành hudng truc tièp hoàc giàn tièp dén su phàt
trièn mot ngành nghè nào dd. Trong thdi diém hien nay, nhùng chinh sàcb thuè, chinh sàch
vè su dung lao dòng, chinh sàch vè viéc khai tbàc va su dung tài nguyèn, nàng lugng, chinh
sàch bào ve mòi truòng...ed thè là ca boi hoàc cùng co thè là mdi de dpa ddi vói boat dòng
cùa càc doanh nghiép.
*Quan he quoc te
Dà ed nhùng khài niem vè mdt thè gidi phàng, dò là thè gidi ma co boi va thàch thùc giùa
nhùng vùng mién là nhu nhau, khdng con gidi han vè dia ly. Vi vày khi phàn tich mòi
trudng xày dung chièn lugc càn nghièn cùu ky xu hudng này de tan dung càc co boi cùng
nhu trành né càc thàch thùc.
* Yeu to còng nghe
Su phàt trièn nhanh chdng cùa khoa hpc còng nghè dà dièn ra xu hudng xuàt hièn ngày càng
nhièu san phàm mai co khà nàng tbay thè mot phàn hoàc toàn bò nhùng san phàm hièn ed
trèn thi truòng, làm cho chu ky sdng cùa san phàm dàn bi ngàn lai, càc doanh nghiép phài
dèi mat vdi nhièu thàch thùc tièm àn cùng nhu ed dugc nhièu co boi han md ra trong tuang
lai.
Ben canh ùò viéc tbay dèi cdng nghè cùng ed thè làm cho phuang thùc san xuàt cùa mot
doanh nghiép nhanh chdng bi lac bau. Do dd, doanh nghiép phài càn nbàc, lira chpn mot
chièn lugc phù hgp.

10


Mòi trudng ngành
Phàn tich mdi trudng ngành là viéc làm hèt sue quan trpng trong viéc xày dung chién lugc
kinh doanh cùa mot doanh nghiép hoàc kinh doanh cùa mot loai san phàm. Viéc phàn tich
nhàm tìm ra nhùng ca bòi thàch thùc trong ngành, khà nàng canh tranh trong ngành cùa mot
doanh nghiép bay cùa mot loai san phàm. De tìm hieu sau vàn de này nhàm ùng dung cho
viéc xày dung chièn lugc kinh doanh cùa mot loai san phàm, chùng ta sé nghièn cùu vièc
phàn tich mòi truòng ngành trong phàn ly thuyét vè chièn lugc canh tranh.
2.1.4 Phàn tich mòi tru'dng ben trong
Phàn tich mòi truòng ben trong trong vièc xày dung chièn lugc kinh doanh san phàm giùp
cho nhà quàn tri "bàn bièt dugc nhirng diém manh cùng nhu diém yéu hien tai cùa doanh
nghiép, cùa san phàm ma doanh nghiép dang kinh doanh so vdi càc ddi thù trong ngành bay
so vdi càc san phàm tbay thè khàc.
Qua trình phàn tich bao gdm két qua kinh doanh va phàn tich càc Nguòn lyc cùa doanh
nghiép.
Phàn tich két qua kinh doanh
* Phàn tich doanh so va thi phàn: Viéc phàn tich nhàm cho nhà quàn tri thày dugc san phàm
cùa mình ed dugc thi trudng chàp nhàn bay khdng, thi phàn tàng lén bay giàm xudng, vièc
kinh doanh san phàm dang di dùng hudng bay trech hudng.
* Khà nàng sinh lai: Day là muc tièu bang dàu cùa mdi doanh nghiép khi tham già vào boat
ddng san xuàt kinh doanh chinh là khà nàng thu dugc Igi nhuan tu qua trình boat dòng kinh
doanh san phàm dò. De dành già, càc nhà kinh té tbuòng su dung mot sé chi tiéu sau:
- Ty suat lai nhuàn: Chi tièu này phàn ành cu 100 dòng doanh thu thi co bao nhièu dèng Igi
nhuan.
- Ty suàt lai nhuàn trèn vón: Chi tièu này cho thày cu mot tram dèng vòn bò vào dàu tu thi

11


sau mot chu ky kinh doanh (thudng là 1 nàm) thi thu dugc bao nhièu Igi nhuàn. Chi tiéu này
chinh là co sd de dành già hieu qua kinh doanh cùa càc doanh nghiép ed quy md san xuàt
khàc nhau.
- Ty suàt lai nhuàn trèn già thành: Phàn ành hieu qua kinh té tinh theo lai nhuàn va chi phi
san xuàt.
- Ty suàt lai nhuàn san phàm: Cho bièt ty le Igi nhuan ma doanh nghiép co thè thu dugc khi
san xuàt ra mot don vi san phàm.
Phàn tich càc nguòn lyc
Càc nguón lue tàc dòng dèn viéc xày dung chièn lugc kinh doanh san phàm cùa doanh
nghiép bao góm: Co sd ha tàng, nguón nhàn lue, nguón lue vè nguyèn vàt liéu, quàn ly san
xuàt, he thóng phàn phói, còng tàc marketing, quàn ly nghièn cùu va phàt trièn.
Ca so hg tàng: bao góm viéc phàn tich dành già thuc trang he thóng mày móc thièt bi, nhà
xudng phuc vu cho qua trình san xuàt, cdng nghè san xuàt, tinh ddng bd, dd ben, khà nàng
phàt buy cdng suàt...
San xuàt: Phàn tich boat ddng san xuàt san phàm trong doanh nghiép là vièc dành già càc
yéu td cùa qua trình san xuàt san phàm, dièn bién qua càc giai doan va du doàn trong thdi
gian tói nhu: chi phi san xuàt, chat lugng san phàm...Càc yèu td này càn dugc so sành vdi
càc chi tiéu trong ngành hoàc cùa càc ddi thù.
Mot yéu td rat quan trpng trong quàn ly san xuàt chinh là dudng cong kinh nghiem. Phàn
tich kinh nghiem san xuàt cho thày doanh nghiép co Igi thè bay yèu thè han dói thù.
Nguyèn vàt liéu: Ddi vói ITnh vuc san xuàt vàt liéu xày dung, vièc quàn ly nguèn nguyèn
liéu ed vai trò hèt sue quan trpng. Viéc phàn tich vè ngudn nguyèn liéu càn tìm hièu, dành
già ràng ngudn nguyèn liéu dd ed Igi thè canh tranh nhu thè nào? cdng tàc khai tbàc va quàn
ly ra sao? Tinh ben vùng cùa nguèn nguyèn liéu. Ben canh nguèn nguyèn liéu chinh càn

12


dành già càc ngudn nguyèn vàt liéu khàc nhu: khà nàng cung ùng cùa nhà cung càp, quyèn
nàng nhà cung càp...Viéc phàn tich dành già này cho bièt khà nàng phàt trièn ben vùng cùa
doanh nghiép cùng nhu tinh chù ddng trong diéu tiét chi phi san xuàt.
He thong phàn phoi^ còng tàc marketing
Qua trinh phàn tich sé tìm hièu, dành già mang ludi phàn phdi, boat ddng cùa he thdng phàn
phdi san phàm, càc quy che bàn bang dang dugc àp dung, chinh sàch già, cdng tàc tièp thi
quàng cào. Qua dd dành già vè hình ành cùa san phàm, thuang hièu cùa san phàm dói vdi
ngudi tièu dùng. Nèu hình ành cùa san phàm dugc nhièu kbàch bang bièt dèn va dugc khàng
dinh, thi dd là mot diém manh ma doanh nghiép co thè khai tbàc nhàm già tàng Igi nhuan.
Ngugc lai, nèu hình ành cùa san phàm dugc it ngudi bièt dén thi dd là mot diém yèu yèu càu
doanh nghiép phài ed nhùng chién lugc phù hgp de tao dung hình ành tòt lén.
Mang ludi phàn phdi ed y nghTa ciré ky quan trpng, nghièn cùu mang ludi phàn phdi de cho
thày mang ludi nhu vày dà dù rdng chua? mang ludi dd boat ddng co hieu qua khòng? Cd
càn md rdng bay thu bep mang ludi? Khà nàng kièm soàt mang ludi
Già san phàm cùng là mot cdng cu ed thè tao dugc Igi thè trong canh tranh cho moi doanh
nghiép. Nèu già bàn tbàp han càc ddi thù trong khi san phàm ed nhùng dàc tinh nói trdi tbì
day dugc coi là mot diém manh de doanh nghiép khai thac.
Nghièn cùu va phàt trién (R&D)
Trong càc boat ddng dàu tu, dàu tu vào nghièn cùu va phàt trièn thudng dem lai Igi nhuan
rat lón. Dàu tu vào nghièn cùu va phàt trièn giùp cho doanh nghiép ed thè cài tièn dugc quy
trinh cdng nghè nhàm giàm chi phi trong san xuàt hoàc tao nèn su khàc bièt trong san phàm
vdi dói thù canh tranh, tu dd xày dung nèn thè manh riéng cho mình.
Nguon nhàn lue
Day là qua trình phàn tich tìm hièu doanh nghiép ed dpi ngù nhàn su thè nàoémTinh dò

13


chuyèn mòn ra sao? Nhièu kinh nghiem hay it kinh nghiem? Càc che dò thu hùt va dào tao
nguón nhàn lue? Dpi ngù lành dao, phong càch lành dao? Càc yéu tò này nhièu khi là vàn de
cót Idi trong viéc canh tranh vói càc dèi thù trong ngành. Dàc bièt là dòi vói nhùng ngành
còng nghe cao.
2.1.5. Xàc dinh muc tiéu chién lirgc
Tàm quan trong cùa viéc xàc djnh muc tiéu
Muc tièu cùa doanh nghiép là két qua ma doanh nghiép phàn dàu va co khà nàng dat dugc
trong mot khoàng thdi gian xàc dinh. Càc muc tièu ludn phài dugc xàc dinh mot càch rd ràng
va cu thè mdi dàm bào cho doanh nghiép dat dugc thành cdng.
Càc muc tièu giùp cho nhà quàn tri doanh nghiép thày dugc doanh nghiép cùa hp trong
tuong lai va hieu qua dàu tu. Càc muc tièu là co sd cho vièc thièt kè, td chùc càc boat dòng
va quàn ly càc boat dòng dò. Nò cùng cung càp cho càc nhà quàn trì ca sd de dua ra càc
quyét dinh phù hgp. Muc tièu se dinh hudng va phàt trièn tinh thàn làm viéc cùa doanh
nghiép, khdng ed muc tièu doanh nghiép sé bi trdi ndi vò dinh, khó co thè dat dugc thành
còng trong kinh doanh.
Càc loai muc tiéu cùa doanh nghiép
Thóng thudng ve mat thdi gian doanh nghiép ed hai loai muc tiéu: Ngàn han va dai han.
Muc tièu ngàn han tbuòng trong pham vi mot nàm, ed khi chi là mot mùa vu. Nhung vè
nguyèn tàc càc muc tiéu ngàn han va dai han phài ed mdi quan he chat che vói nhau, muc
tièu ngàn han tbuòng là co sd de thuc hien càc muc tièu dai han.
Càc doanh nghiép thudng theo dudi nhièu muc tièu, tuy nhién bau hèt càc doanh nghiép dèu
theo duoi nhùng muc tiéu chinh: doanh thu, Igi nhuan

Ben canh dò con ed mot sé muc

tièu khàc nhu su bièt dén vè thuang hièu, vi thè canh tranh, thi phàn cùa doanh nghiép..

14


Càc nguyèn tàc xàc djnh muc tiéu
Viéc xàc dinh muc tièu càn dàm bào càc nguyèn tàc sau:
- Tinh cu thè: De càp dèn muc tiéu càn làm rd lièn quan dén vàn de gì, tièn dò thuc hièn nhu
thè nào va kèt qua cuòi cùng càn dat dugc
- Tinh khà thi: Muc tièu dat ra khóng phài dua trèn su mong muón cùa càc nhà quàn tri
doanh nghiép ma con càn cu vào khà nàng cùa doanh nghiép.
- Thong nhat: Càc muc tiéu de ra phài phù hgp vdi nhau de viéc thuc bién mot muc tièu nào
dd khdng càn trd dèn viéc thuc hièn muc tièu khàc.
- Linh hogt: Nhùng muc tièu de ra càn phài dugc xem xét thudng xuyén de ed thè diéu
chinh kip thdi cho phù hgp vdi nhùng su tbay ddi cùa mdi truòng nhàm tan dung dugc
nhùng ca boi va trành nhùng nguy co ed thè xày ra.
2.1.6- Xày dyng càc phu-ang àn chién lu'O'c
Mudn xày dung càc phuang àn chièn lugc trudc hèt ngudi làp chién lugc phài tdng két dugc
càc diém manh, diém yèu, co boi cùng nhu nhùng thàch thùc cùa doanh nghiép. Sau dd dùng
ma tran SWOT de phàn tich mot càch tdng hgp càc yéu td trèn:
Bang: Ma tran SWOT
Noi bd doanh nghiép
Phàn tich
Diém manh (S)

Diém yéu (W)

Co boi (0)

Phdi hgp S/O

Phói hgp S/T

Nguy co (T)

Phói hgp W/O

Phói hgp W/T

Mòi trudng ben ngoài

15


Kèt qua cùa qua trình phàn tich tong hgp chinh là co sd de càc nhà xày dung chién lugc de
ra bdn phuang àn chièn lugc chù yéu sau:
* Phdi hgp S/O: Thu dugc tu su két hgp giùa càc mat manh chù yèu vdi càc ca bòi.
* Phòi hgp W/O: Là su két hgp giùa càc mat yéu cùa còng ty vdi càc ca hdi. Su kèt hgp này
md ra cho cdng ty khà nàng vugt qua mat yéu bang tranh thù càc co hoi.
* Phòi hgp S/T: Thu dugc tu su két hgp giùa càc mat manh vói nguy co cùa doanh nghiép.
Su kèt hgp này giùp cho cdng ty vugt qua dugc nhùng nguy co bang càch tan dung nhùng
diém manh cùa mình.
* Phdi hgp W/T: Là su két hgp giùa càc mat yèu va nguy co cùa cdng ty. Su két hgp này dat
ra yèu càu cdng ty càn phài tìm càc bién phàp de giàm bdt màt yéu va trành dugc nguy ca
bang càch de ra càc chièn lugc phdng thù.
Ngoài bdn nhdm chièn lugc trèn, chùng ta hoàn toàn ed thè xày dung nhùng phuang àn
chièn lugc mang tinh tdng hgp cà càc mat manh, yéu, co bòi va nguy co giùp de co thè tan
dung tàt cà nhùng diém manh va ca hoi cùa doanh nghiép de khàc phuc diém yéu, duong
dàu vói nhùng thàch thùc.
2.1.7- Lya chon phu-ang àn chién lu-ac
Thdng qua viéc tdng hgp càc càn cu xày dung chièn lugc, chuyèn già xày dung chièn lugc
sé su dung ma tran SWOT de phàn tich va dua ra càc phuang àn chièn lugc thich hgp dua
trén su phói hgp giùa tùng diém manh, diém yèu vói co boi va thàch thùc.
2.1.8 To chùc thirc hien chién lutfc
De dàm bào cho su thành cdng cùa chièn lugc, chi vdi viéc xày dung nèn mot bàn chién
lugc khdng thdi là chua dù ma diéu quan trpng là doanh nghiép td chùc thuc hien chién lugc
ày nhu thè nào. De ed thè td chùc thuc hien tdt dugc chièn lugc kinh doanh dà lira chpn, càc
doanh nghiép thudng thuc bién càc boat ddng sau:

16


- Tdng hgp va kièm tra lai toàn bd càc càn cu lira chpn chièn lugc va he thdng muc tiéu dà
de ra: Dò chinh là vièc xem xét lai tàt cà càc co boi, thàch thùc, diém manh cùng nhu diém
yèu cùa doanh nghiép, nhùng thành còng va thàt bai ma doanh nghiép dà dat dugc va gap
pbài trong thdi gian qua. Màt khàc cùng càn phài xem xét he thdng muc tièu ma doanh
nghiép dat ra co phù hgp, co mang tinh khà thi bay khóng hay chi thè hièn su mong muón
cùa nhà lành dao doanh nghiép.
- Dành già, diéu chinh lai va làp ra càc kè hoach hành dòng nhàm dàm bào mot càch day dù
nhàt càc yèu tò nguón lue cho vièc thuc hièn chièn lugc.
- Dành già lai co càu tò chùc cùa doanh nghiép vè so lugng, chat lugng, chùc nàng va nhiém
vu cùa càc phòng ban, cùa tùng càn bò còng nhàn vién va tièn hành diéu chinh hoàc tbay dói
toàn bò nèu nhà quàn tri thày thuc su càn thièt de dàm cho chièn lugc thành còng.
2.2. Ly thuyét ve chién lu'O'c canh tranh.
2.2.1- Khài niem ve chién luac canh tranh
San phàm de co thè tón tai va ed dugc vi thè trèn thi trudng thi dd phài ed nhùng diém nói
trói hon so vdi ddi thù. Nhùng dàc diém ndi tròi dò dugc gpi là Igi thè canh tranh. De tao
dugc Igi thè canh tranh, càc doanh nghiép co thè thuc hien theo càc phuang phàp sau:
- Cung càp nhùng san phàm, dich vu tuong duong nhung ed mùc già tbàp han de chiém ITnh
va md rdng thi trudng hoàc tàng Igi nhuan cùa mình nhò su chènh lèch vè chi phi so vdi càc
doanh nghiép cùng ngành.
- Cung càp càc san phàm, dich vu khàc so vói dèi thù canh tranh. Tu dò doanh nghiép co thè
tàng già bàn nhd su khàc biet hda nhàm già tàng Igi nhuan.
Theo Michael Porter, doanh nghiép ed thè nhàm tdi toàn bd thi trudng va chàp nhàn dèi dàu
vdi càc dói thù canh tranh, trong truòng hgp này tham vpng duong nhién cùa doanh nghiép
là sé trò thành nguòi dàn dàu thi truòng. Hoàc là, doanh nghiép lira chpn chi nhàm vào mot

17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×