Tải bản đầy đủ

Những vấn đề pháp lý về tài chính doanh nghiệp

i)

III. Một sô vấn đề phát sinh trong thực hiện
quyển giám sát
1.

192

B a o đ ả m n g u ố n t h ô n g tin c h o h o ạ t đ ộ n g
g iá m sát

192

2.

Giám sát hoạt độnẹ điều hành kinh doanh

194

3.


P h á t h iộ n v à y ê u c ẩ u c h ấ m d ứ t vi p h ạ m

198

4.

G i á m sá t c ù a c ô n g ly m ẹ đ ô ì với c ô n g tv co n

200

Clurơn^ VU
L I Ê N K Ê T C Ô N G l'Y T R O N G T Ậ P Đ O À N
K IN H TẾ

204

I.

Liên kết công ty và hinh thức liên kết

204

1.

K h á i n i ộ n i liên k ế t c ô n g ty

204

2.

1 í ì n h t h ứ c lien k ế t

207

a) S ở l ĩ ữ i í cô pl ĩ ầ ỉ ỉ v ả p ì i n n v ô h

207

b) Uên kcĩ ỉheo ìĩợp dổn^


209

II.

Pháp luật về liên kết công ty

ì.

Q uy định vổ quan hệ sờ h ữ u trong tập
đoàn

211
211

n) Qiỉi/ dịỉìh hảo danỉ quycn chi plỉôl cua côỉì^
t}/ mẹ

2U

b) Qiiì/ dịìỉìi nlỉằm bảo dảm diii/ trì trật tự cợỉìlì
trnnỉĩ, ìĩnu clỉeỉập

kinh t ế

2](S

c) Côn^^ h ô tììôỉỉỊị t i n v Ễ ' t ì n ì ỉ t r ạ n ^ s ở h ữ u

224

(!) Q u y d ị n h b â o cáo t ài cìúỉỉìĩ Ì1 Ọ'P') n h â ì

225

2.

T h à n h l ậ p v à q u ả n lý đ ô l v ớ i c ô n g t y c o n

228

a) Côỉỉ<ị t y m ẹ q u i / ẽ ì địiììì t ì ỉ à n h l ậ p c ô r i ^ t y c o n

228


253

M ụ c lục

h) Ỉ\l<^ìỉĩa v ụ và tráclỉ Ìĩìiiê m cùn côỉỉị^Ị ty UIC đôỉ

230

vơi côn<ị t\/con
c) Bao VẾ I]ỉi\/ê)ì cua Ciĩ
iliicỉi sô'

ỉỉ^itvi

vôn

232

Kcị lìiận

235

7Vỉ/ liêỉi Ỉhauỉ khảo

238


254

DANH MỤC HỘP THÔNG TIN THAM KHẢO

1'rnìiỊị
Hóp ĩ.

Kinh nghiệm định giá tài sản tài chính
a H o a K ỳ v à N h ậ t Bản

H ộ p 2.

K i n h nghi(*m q u y đ ị n h vê' m ệ n h giá cô

phần « Hoa KỲ và Nhật Ban
H ộ p 3.

K i n h n g h i ệ m c u a N h ậ t B a n VC b ả o vệ
n g ư ờ i s a hCru trái p h i ố u

H ộ p 4.

103

K in h n g h i ê m cua N h ậ t Bản và H o a Kỳ

vể chế độ miền trách nhiệm
Hộp 5.

51

127

Kinh nghiệm vê' tăng cường quycn
g i á m s á t c u a h ộ i đ ổ n g q u ả n trị t r o n g

Luật công ty Nhật Ban
Hộp 6.

Kinh nghiệm cua Nhật Ban quy định vể
hạn chế bất cập cùa sơ hữu chéo

Hộp 7.

174
217

Kinh nghiệm cua Nhật Ban vê' kiểm
soát tập trung kinh lê'

224

Hộp 8.

C h ế độ đánh thu ế liên kê't ờ Hoa Kỳ

226

Hộp 9.

Quyển cùa c6 đông thiẽu sô' trong Luật
công tv Nhật Ban

233


C h ịu trách nhiệm xuất bàn
TS. N G U Y Ễ N D U Y M Ù N C
C h ịu trách nhiệm nội dung
P H Ạ M V IỆ T
Biên tập nội dung:

VĂN TH A N H HƯƠNG
TRẦN H À TRAN G

Vẽ bia:
Chê'bán vi tính:
Sừa bản in:
ỉ^oc sách mẫu:

P H Ạ M T H Ú Y LlỄU
NGU YỄN

q u ỳn h lan

HƯƠNG - TRANG
H À TRAN G


In 700 c u ố n , k h ô 14,5x20,5cm tại C ò n g ty C P in S ach V iệ t N a m .
Đ ă n g ký k ế h o ạ c h x u ấ t b a n số: 1572-2013 /C X B /1 8 - 5 2 /C T Q G
Q u v ế t đ ị n h x u ấ t b a n số; 3 9 6 0 -Q Đ /N X B C T Q C Ỉ
In x o n g và n ộ p lư u c h iê u t h á n g 12 n ă m 2013.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×