Tải bản đầy đủ (.pdf) (133 trang)

Chiến lược kinh doanh nghiên cứu tình huống tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (37.56 MB, 133 trang )

INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)
ChiFcyng trinh Cao hoc Quan trj Kinh doanh Qu6c te

KHOA LUAN TOT NGHIEP

CHIEN LU'OC KINH DOANH


NGHIEN Cl>U T I N H

HUONG TONG

CONG TY

XAY DUNG CONG NGHIEP VIET NAM

NGUYEN GIA DU
leMBA#1

THANG 10, 2006


INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)
Chirffng trinh Cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc te

BAN KHOA LUAN NAY DlTOC NO? CHO
TRl/OTSG BAI HOC IRVINE (MY)

VA

KHOA QUAN TRI KINH DOANH HSB


(DAI HOC QUOC GIA HA NQl)

BAN KHOA LUAN LA MOT PHAN BAT BUOC TRONG
CHUONG TRINH DAO TAG THAC SY QUAN TRI KINH DOANH QUOC TE

THANG 10,2006


Xtfv dung chien Iwoc kinh doanh VINAINCON

Phc dLi>et ciia Chuong trinh Cao hoc quan trj kinh doanh quoc te

Chu nhiem chuon'i trinh

Toi \ac nhan rang ban khoa luan nay da dap ung dugc cac yen cau cua mot khoa luan lot
nghiep thuoc chuong trinh dao tao Thac sy Quan tri kinh doanh.

Chu tich Hoi dona

Chung toi. ky ten duai day xac nhan rang chung toi da doc toan bo khoa luan nay va
cong nhan ban khoa luan hoan toan dap ung cac tieu chuan cua mot khoa luan Thac sy
quan tri kinh doanh.

Dang Ngoe Su
Giao vien huonL' dan

Cac thanh vien Hoi dong
(Xep thir ttr ten theo bang chCrcai)

..%


^y.c ...Cou:

Ck,. Tli^iw


Xay dung chien luac kinh doanh

VINAINCON

GIAI NGHIA CAC TlT VIET TAT

Tu" viet tat

Tieng Anh

Tieng Viet

AFTA

Asean Free Trade Area

Khu vuc Mau dich tu do Chau A

WTO

World Trade Organization

To chirc Thuoniz mai The Liioi


WB

World Bank

Ngan hang The giai

VINAINCON

Viel Nam Industrial

Tong Cong ty Xay dung

Construction Corporation

Cong nghiep Viet Nam

XDCN

Xay dung cong nghiep

QLDA

Quan ly du an

XDCB

Xay dung ca ban

TSD


T5ng so diem

DN

Doanh nghiep

TCT

Tong Cong ty

HD

Hap dan


Xay dung chien luac kinh doanh

VINAINCON

MUC LUC
Chu^ong 1

PHAN MO DAU

8

l.I

Van de nghien ciru


B

1-2

Mue tieu nghien cuu cua,de tai

10

1.3

Pham vi nghien ciru ciia de tai .

1A

Phuang phap nghien cuu

10

1.5

Y nghla va dong gop cua de tai

1 1

1.6

Bo cue luan van

13


Chuong 2

CO SO LY LUAN CUA DE TAI

14

2.1.

Khai niem va vai tro ciia chien luge

14

2.1.1

Khai niem ve chien luge

14

2.1.2

Vai tro ciia chien luge

14

2.1.3

Hoach dinh chien {xxoc

14


2.2.

Quy trinh hoach dinh chien luge

15

2.3.

Sir mang cua doanh nghiep

16

2.4.

Phan tich moi truang ben ngoai

17

2.4.1

Moi truang vl mo

17

2.4.1.1

Yeu to kinh t^

17


2.4.1.2.

Yeu to chinh tri va luat phap

18

2.4.1.3

Yeu to xa hoi. van hoa

18

2.4.1.4

Yeu to cong nghe

18

2.4.1.5

Moi truang quoc te

19

2.4.2

Moi truang nganh

19


2.4.2.1

D6i thii canh tranh

20

• .

10


Xay dung chien luge kinh doanh

VINAINCON

2.4.2.2

Khach hang

21

2.4.2.3

Nha eung cap

21

2.4.2.4

Cac doi thii tiem nang


21

2.4.2.5

Cac san pham thay the

2.5.

Moi trirang not bg

2.5.1.

Yeu to van hoa

2.5.2

Yeu to nhan luc

2.5.3

Yeu to cong nghe va thiet bj

22

2.5.4

Yeu to tai chinh

23


2.5.5

Yeu to quan ly san xuat

23

2.5.6

Yeu to tiep thi

23

2.6.

Cac cong cu dugc diing trong hoach djnh chien luge

24

2.6.1

Bang tong hgp moi truang kinh doanh ben ngoai

24

2.6.2

Bang tong hgp moi truang kinh doanh ben trong

25


2.6.3

MatranSWOT

25

2.6.4

Ma tran chien luge chinh

27

2.7.

Cac chien luge thuang dugc chgn

29

2.7.1.

Chien luge trgng diem

29

2.7.2.

Chien luge khae biet

29


2.7.3.

Lien ket theo chieu dgc

29

2.7.4.

Hgp tac

30

2.7.5.

Chien luge da dang hoa

30

2.8.

Ma tran hoach dinh chien luge QSPM

30

2.8.1.

Mo hinh ma tran QSPM

30


2.8.2.

Lua chon chien luac

32

'

21
. 2 1
.'•'••-.

2 2
'

22


Xdv dung chien luo'c kinh doanh

VINAINCON

Chuang 3

PHAN TICH MOI TRLTOTVC BEN TRONG

34

3.1


Giai thieu TCT Xay dung Cong nghiep Viet Nam

34

3.1.1

So luge lich sir phat trien ciia TCT

34

3.1.2

Ccic ITnh vuc boat dong chinh

36

3.1.3

Nhan sir TCT

37

3.1.4

Ket qua san xuat kinh doanh

38

3.1.5


Dinh huang phat trien TCT

39

3.2.

Phan tich moi truang ngi bg TCT

39

3.2.1

Dae diem van hoa ciia TCT

40

Nhan luc cua TCT

41

Cong nghe va thiet bi

42

Quan ly tai chinh

43

Quan ly san xuat


45

Cong tac tiep thi

47

Bang tong hgp cac yeu to ben trong

48

Chuffng 4

PHAN TICH CAC YEU TO BEN NGOAI

51

4.1

Phan tich. danh gia anh huang cua moi truang vT mo

51

4.!.I

Moi truang kinh te

51

4.1.2


Chinh sach cua Nha nuac va luat phap

56

4.1.3

Moi truang van hoa. xa hoi. tu nhien

60

4.1.4

Moi truang cong nghe

61

4.1.5

Moi trtrang kinh te hoi nhap

62

4.2

Phan tich. danh gia anh huang ciia moi truang nganh

64

4.2.1


Khach hang

64

4.2.2

Doi thii canh tranh

67

2.4

3.2.6


Xay dung chien luge kinh doanh

VINAINCON

4.2.3

Cac nha eung cap

71

4.2.4

San pham thay the


73

4.2.5

Doi thii canh tranh tiem an

73

4.3

Bang tong hgp cac yeu to ben ngoai

75

Chuong 5

XAY DUNG CHIEN LU'OC CHO TCT XNCN VN

79

5.1

Muc tieu cita TCT trong giai doan 2006-2010

79

5.2

Xay dung chien luge cho TCT


79

5.2.1

Danh gia hinh anh canh tranh cua TCT

80

5.2.2

Ma tran SWOT cua TCT

81

5.3

Lira chgn chien luge cho TCT

85

5.3.1.

Lua chgn chien luge theo Ma tran dinh lugng

85

5.3.2.

K^tluan


89

Chuang i.

KET LUAN VA K I £ N N G H I

91

6.1

Cac bien phap ho trg thuc hien chien luge

91

6.1.1

Bien phap ve phat trien cong nghe

91

6.1.2

Cong tac tai chinh

92

6.1.3

Bien phap phat trien nguon nhan luc va bg may quan ly


93

6.1.4

Ti^pthi

94

6.2

Kien nghi

95

6.3

Kit luan

95

Tai lieu tham khao

98

Cac phu luc

99


Xay dung chien lu&c kinh doanh


VINAINCON

DANH MUC SO f)0, BANG BIEU
Ten, so:

Noi dung

Trang

S a d o 1-1.

Sa do nghien ciru

12

So do 2-1:

Mo hinh phan tich. xay dimg. lira chgn cliien luge

15

So do 2-2.

Mo hinh nam luc lugng

20

Bang 2-1:


Tong hgp moi truang kinh doanh ben ngoai

24

Bang 2-2:

MatranSWOT

25

Bang 2-3:

Ma tran chien luge chinh

28

Bang 2-4:

Mo hinh ma tran QSPM

31

Bang 3-1:

Tinh hinh can bg, cong nhan vien ciia VINAINCON

37

Bang 3-2:


K^t qua san xu^t kinh doanh cua VINAINCON

38

Bang 3-3:

Kdt qua kinh doanh cua VINAINCON

43

Bang 3-4;

Tong hgp moi truang kinh doanh ben trong

48

Bang 4-1:

Tang truang kinh te va oifdinh kinh te vT mo

52

Bang 4-2:

Dau tu phat trien toan xa hoi

53

Bang 4-3;


Toe do tang truang GDP va khoi cong nghiep. xay dirng

5^

Bang 4-4;

Tong hgp nhu cau von dau tu toan xa hoi cho nganh cong
nghiep 5 nam 2006-2010

65

Bang 4-5:

Du kien co cau nguon von dau tu toan xa hoi cho nganh
cong nghiep 5 nam 2006-2010

65

Bang 4-6:

Tinh hinh xay dung tai cac khu do thi

66

Bang 4-7:

Danh sach cac Tong Cong ty. cong ty trong ITnh vuc xa)'
dung dan dung, cong nghiep

67


Bang 4-8:

Cac so lieu chinh ve cac Tong Cong ty

68

Bang 4-9:

Ma tran hinh anh canh tranh cua 3 Tong Cong ly

70

Bang 4-10:

Tong hgp moi truang kinh doanh ben ngoai

75

Bang 5-1:

Ma tran SWOT cua VINAINCON

82

Bang 5-2:

Ma tran QSPM

87Xay dung chien luac kinh doanh VINAINCON

Chuong 1
PHAN MO DAU

1.1.

VAN DE NGHIEN ClTU

Thj truang xay dung Viet Nam trong nhung nam gan day da phat trien rat nhanh tuy
nhien so v(')-i khu vuc va tren toan The giai thi chiing ta con thua kem qua xa ve mgi Ihih
vuc; Giao thong van tai. quy hoach do thi va cong nghiep. nha a nguai dan. xu ty moi
truang... Dirng truac tinh hinh do, trong chuang trinh phat trien kinh te xa hoi \'a chien
luge cong nghiep hoa. hien dai hoa den nam 2020. chien luge phat trien nganh xa\' dirng
va kinh doanh thuc su la mot van de cap bach va dugc su quan tarn cua toan xa hoi. no
gop phan (]uan trgng vao cong euge cong nghiep hoa va hien dai hoa dat nuac. la mot
nganh mui nhgn tao dieu tien de cho cac nganh cong nghiep khae phat trien.

Tong Cong ty Xay dung Cong nghiep Viet Nam (VINAINCON) ra dai nam 1998 vai
chirc nang xay dung cong trinh, san xuat vat lieu va cau kien xay dung, kinh doanh phat
trien nha va xuat khau lao dong. Sau khi dugc thanh lap lai theo quy6t dinh s6
63/1998/QD-BCN ngay 22/9/1998. nam 1999 la nam dau tien VINAINCON boat dong
theo mo hinh Tong Cong ty 90. Day la buac ngoat danh dau su truang thanh va phat
trien cua VINAINCON. Hoat dong theo mo hinh mai, vai nhung chirc nang va nhiem vu
Ian han, Tong Cong ty khong ngirng ciing c6, doi mai id chuc, phat trien nganh ngh^. ma
rgng pham vi hoat dong theo muc tieu da dang hoa kinh doanh. da dang hoa san pham.
Tang cirang dau tu chieu sau. nang cao nang lire thi^t bi cong nghe. chii trgng khai thac
the manh ciia Tong Cong ty trong ITnh vuc xay lap nham dua Tong Cong ty tra thanh

Tong Cong ty manh trong nganh xay dung.
8


Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCON
Nhung vao nhirng nam g4n day trong boi canh tinh hinh quoc te c6 nhieu bien doi. tac
dong den sir phat tri^n chung ciia n8n kinh te va tirng doanh nghiep. Viet Nam da tra
thanh thanh vien ciia khdi ASEAN tii' nam 1995 va tham gia khu vuc mau dich tu do
AFTA: Hiep dinh thuang mai Viet My da c6 hieu lire va se tham gia to chirc thuang mai
{\\k giai WTO; ndn kinh te cac nuac irong khu vuc dang phuc hoi va phat trien; tinh hinh
chinh tri Viet Nam la nuac dugc danh gia an toan nhat trong khu vuc. cac chinh sach doi
mai ciia Nha nuac Viet Nam dang lam tang xu huang dau tu ciia cac doanh nghiep nuac
ngoai vao Viet Nam eung vai nhu cau phat trien ciia xa hoi. Tat ca cac yeu to tren tao nen
mot thj truang xay dung rgng ma vai nhieu itha dau tu trong va ngoai nuac nhung eung
khong kern phan khae nghiei bai su canh tranh vai nhirng doanh nghiep xay dung trong
nuac va nuac ngoai.

Trong tinh hinh do, VINAINCON eung nhu cac doanh nghiep xay dung khae dirng truac
thir thach :an: Thi truang canh tranh gay gat. ngay cang c6 nhieu doanh nghiep ciing
nganh ra dai thi viee dau than dira vao gia Ihap va lire lugng lao dong doi dao khong the
la chien luge lau dai ciia Tong Cong ty. Muon ton tai va phat trien mot each ben virng
can phai phat huy uu the canh tranh ve cong nghe, nhan luc. may moc thiet bi. tai chinh
hien tai.... nhung ve lau dai can phai c6 chien luge hgp ly, nhirng chinh sach ho trg phii
hgp de dap irng nhu cau ciia thi truang va thich nghi vai nhung bien dong cua moi trtrang
nham dua VINAINCON thanh doanh nghiep manh trong nganh xay lap. Kinh nghiem tir
cac nuac c6 nen kinh te phat trien cho thay viee ap dung nhirng thanh tiru khoa hgc xa
hoi noi chung va khoa hgc quan trj noi rieng dang la mui nhgn then chol. c6 h'nh hieu qua
cao trong qua trinh phat trien.

De ton tai va phat trien doanh nghiep mot each ben vimg thich nghi vai xu the kion bien

dong cua xa hoi, truac nhu cau birc thiet cua Tong Cong ty. Van de dai ra la can xac dinh


Xay dung chi^n luge kinh doanh VINAINCON
ro muc dich va huang di ciia minh de c6 the-tan dung tot cac ca hoi, giam bat cac nguy
CO lien quan d^n moi truang, cai thien phiic Igi lau dai cua doanh nghiep. nen toi da chgn
d^ tai "Xa}' dirng chi^n luge kinh doanh cua VINAINCON tir nam 2006 den nam 2010
cho luan van thac si ciia minh.
1.2.

MUC TIEU NGHIEN ClTU CUA DE TAI

Soi rgi ly thuyet ve chien luge kinh doanh va xay dung chien luge kinh doanh vao thuc
tien ciia VINAINCON.
Lam ro moi quan he giira chien luge kinh doanh va ket qua san xuat kinh doanh
Ap dung ly thuyet xay dung chien luge kinh doanh vao thuc tien cua VINAINCON.
L3.

PHAM VI NGHIEN CUU CUA DE TAI

De tai lay Tong Cong ty Xay dung Cong nghiep Viet Nam lam tinh huong nghien ciru va
do han che ve thai gian ciang nhu nguon luc khae.Tac gia chi di sau nghien ciru ITnh vuc
xay dung cong nghiep cua Tong Cong ty.
1.4.

PHUONG PHAP NGHIEN ClTU

0 day tac gia chii y^u su dung phuang phap dinh tinh (nghien ciru tinh hu6ng) de riit ra
ket luan ve lam quan trgng eung nhu viee xay dung va lua chgn chiln luge kinh doanh .
Cac phuang phap dugc sir dung irong qua trinh thuc hien d^ tai la : phong vdn. phuang

phap chuyen gia, nhom tap trung.
* Nguon: So lieu thu dugc thu thap tir hai nguon sa cAp va thu cap.
+ So lieu thucap:

10


Xay dung chien luac kinh doanh VINAINCON
Bg Cong nghiep, Bg Xay dung, Bg Ke hoach va Dau tu. cac Sa Ke hoach \'a
Dau tu, Vien nghien ciru Kinh te
Cue thong ke
Kho so lieu luu tria- thai bao Kinh te Sai Gon
Ngan hang th^ giai (WB); Ngan hang phat trien Chau A (ADB)
Cac ca quan ban nganh co lien quan, tu' thu vien. sach bao. cac bao cao
nghien ciru
Cac phong ban trong VINAINCON
+ So lieu sa cap; dieu tra thuc te, hoi y kien chuyen gia
Phuang phap thu thap: phong van true tiep, qua thu tin hay phieu dieu tra
true tiep hoac thao luan nhom.
Phuang phap sir ly so lieu; Phan tich tong hgp y kien chuyen gia; truac lien
danh gia gia trj (tinh hgp ly) cua moi y kien chuyen gia dira iren co sa ty luan
va sau do dua vao tinh da so; dua vao kinh nghiem. chirc vu. kien thirc cua
chuyen gia.
1.5.

Y NGHIA DONG GOP CUA DE TAI
-

Vai nhung nhu cau va muc dich nhu tren. ket qua nghien ciru cua dk tai se
giiip cho lanh dao VINAINCON nam bat tot han cac ca hoi. tan dung hit cac

ca hoi do, han che dugc cac riii ro cua moi truang, djnh huang hoat dong san
xuat kinh doanh trong moi truang hoi nhap va canh tranh gay g4t trong thai
gian tai, nham tirng buac dua Tong Cong ty tra thanh mot Tong Cong t\
manh trong ITnh vuc xay lap.

11


Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCON
Cung cap cho VINAINCON mot hire tranh toan canh ve moi truang kinh
doanh cua T5ng Cong ty. tir do ban lanh dao co the xay dung va lira chgn cho
minh mot chien luge t6i uu nh^m giiip Tong Cong ty khai thac toi da Igi the
canh tranh b^n vung trong thai gian tai.
Gop phan d6ng gop vao kho tang ly luan ve chien lirgc canh tranh a Viel Nam
cung nhu tren truang quoc te.
Sadd 1-1:
Sa do nghien ciru

MUC TIEU NGHIEN CUU

i

I

i
THU THAP SO LIEU

CO SO LY THUYET

(SOCAP


VATHUCAP;

I
PHAN TICH
MOI TRLTdNG
BEN NGOAI

PHAN TICH
MOI TRUONG
BEN NGOAI

T
XAY DU"NG VA
LUA CHON CHIEN LU'OC

i
KET LUAN VA KIEN NGH!


Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCON
1.6.

BO c u e LUAN VAN

Luan van bao g6m sau chuang, cu X\\k tirng chuang dugc trinh bay duai day.

Chu'ong 1; Phan ma dau
Trinh bay b6i canh hinh thanh de lai. muc dich nghien ciru. phuang phap nghien ciru. >
nghia cua de tai.


Chu'cng 2: Co so ly luan ciia de lai
Trinh bay ca sa ly thuyet va nhiing khai niem ve hoach dinh chien luge

Chiro'ng 3: Phan tich va danh gia tinh hinh ngi bg cua Tong Cong ty
Chuang nay di vao giai thieu tong quan ve Tong Cong ly va phan tich moi truang ben
trong nham xac dinh nhiing diem manh va diem yeu ciia Tong Cong ty.

Chiro'ng 4: Phan tich va danh gia moi truang ben ngoai
Chuang nay di vao phan tich moi truang ben ngoai nham xac dinh nhijng ca hoi va de
doa anh hirang den Tong Cong ty.

Chu'O'ng 5: Xay dung chien luge cho Tong Cong ty tai nam 2010
Chuang nay tap trung vao xay dung cac chien luge va lira chgn chiin luge thich hgp nhdt
cho Tong Cong ty.

_

Chiro'ng 6: Ket luan va nhung kien nghi
Trinh bay nhijng chinh sach ho trg va cac kien nghi nliam thuc hien chiin luge da dirge chgn.

Cac phu luc kem theo.
13


Xay dung chien luac kinh doanh VINAINCON

Chuong 2:
CO SO LY LUAN CUA DE TAI


2.1.

KHAI NIEM VA VAI TRO CUA CHIEN LUOC

2.1.1. Khai niem ve chien luoc

Co nhieu djnh nghTa ve chien luge. Theo Fred R. David thi chien luge la nhung phuang
lien dat den muc lieu dai han. Alfred Chadler djnh nghTa chien luge la su xac dinh cac
muc lieu ca ban va lau dai ciia doanh nghiep va la su vach ra mot qua trinh hanh dong \'a
phan phoi nguon luc can thiet de thuc hien muc tieu do. Noi chung cac dinh nghTa ve
chien luge tuy khae nhau nhung bao ham ngi dung; la viee nghien ciru thi truang hien tai
cung nhu tirang lai. hoach dinh cac muc tieu cua doanh nghiep. de ra. thuc hien va kiem
tra viee thuc liien cac quyet dinli nliam dat dugc cac muc tieu do trong moi tarong hien tai
cung nhu tuong lai.

2.1.2. Vai tro ciia chien liroc

Chien luge co mot tarn quan trgng dac biet trong hoat dong san xudt kinh doanh cua
doanh nghiep. Chien luge gop phan lam cho mot to chirc nang dong han trong dir bao
truac nhung bien dong ciia moi truang, tir do co the kiem soat dugc hoat dong cua minh.
Trong nen kinh te thi truang hien nay, chien luge lam tang sue manh canh tranh cua
doanh nghiep. bao dam uu the viing manh ciia doanh nghiep.

2.1.3. Hoach dinh chien lirac:


Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON
Hoach djnh chiin luge la giai doan dau ciia quan trj chien luge. Hinh thanh chien luge la
qua trinh thilt lap nhiem vu kinh doanh, thuc hien dieu tra. Nghien ciru cac mat manh.
yeu ben trong doanh nghiep, ca hoi va nguy co de doa ciia moi truang ben ngoai. de ra

cac muc tieu dai han, xay dung va lira chgn chien luge de thirc hien cac muc lieu.

2.2. QUY TRINH HOACH DINH CHIEN LUOC

Xay dung chien luge bao gom viee phan tich moi truang ben trong de tim ra nhCrng diem
manh va diem yeu, dong thai phan tich moi truang ben ngoai de xac dinh cac ca hoi va
de doa. Dua tren sir mang, diem manh, diem yeu. ca hoi va de doa de vach ra cac chien
luge va lira chgn chien luge thich hgp nhat.

Phan tich moi
truang ben
ngoai, tim ra:
- Ca hoi
- Nguy ca

Xay dung
chien luac

Phan tich moi
truang ben
trong, tim ra:
- Diem manh
- Diem yeu

Lua chon
chien luac

Sadd 2-1:
Mo hinh phan tich va xay dung, lua chgn chiin luge


\5


Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCON
Yeu t6 quan trgng nh^t ciia viee xay dung va lira chgn chien luge chinh la tam nhin cua
ca nhan hay tap thi tham gia vao hoach djnh chien luge, yeu to nay phu thugc vao true
giac cua tirng ca nhan. Su phan lich va true giae la ca so de ra nhirng quyet dinii ve \'iec
hinh thanh chiin luge phii hgp vai moi truang kinh doanh. Truac mot moi truang kinh
doanh nhilu biln dong, viee chung ta co mot true giac tot. mot tam nhin chinh xac se
giup cho doanh nghiep phan tich. tilp can moi truang kinh doanh dugc bao quat va tim
ra nhirng thuan Igi va kho khan dich thuc anh huang den hoat dong san xuat kinh doanh
cua cong ty. Han ihl nira no giiip ehiing ta hinh thanh cac chien luge mang tinh kha tiii
cao phii hcrp vai moi truang va sir mang ma cong ty da de ra.

2.3. SU M ANG CUA DOANH NGHIEP

Moi to chuc deu co mot sir mang hay nhiem vu cu the ngay ca khi dieu nay khong dugc
thong bao chinh thirc. Thong thuang cac nha sang lap va lanh dao doanh nghiep deu tin
rang doanii nghiep minh se tra thanh hinh anh tot doi vai khach hang cua minh. Xac dinh
nhiem vu. cac muc tieu. chien luge hien tai cua doanh nghiep la diem khai dau trong
quan tri chien luge. Khi doanh nghiep da phat trien, irong mgl moi truang kinh doanh
day bien dong. cac nha quan ly se thay rang hg can phai xac dinh lai muc tieu ban dau.
Muc dich ciia viee dua ra nhiem vu la de:

Dam bao sir nhat tri ve muc dich ben trong cong ty

-

Cung cap mot ca sa hoac tieu chuan de phan phoi nguon tai nguyen cua cong ty


Thiet lap mgl tieng noi chung hoac moi truang ciia cong ly.


Xay dung chien luac kinh doanh VINAINCON
Phuc vu nhu la mot trung tam diem cho cac ca nhan de hg dong cam vai muc dich
Ian phuang huang cua cong ty va de ngan chang nhirng nguai khong co kha nang
thoi tham gia them nua vao cac hoat dong cua cong ly.

Tao sir thuan Igi cho viee dua cac muc lieu vao ca cau cong viee lien he den viee
phiin bo cac nhiem vu cho cac yeu to trach nhiem ben trong cong t).

Djnh ro cac muc dich ciia cong ty va chuyen dich cac muc tieu nay vao ben trong
cac muc tieu theo cac each thuc ma chi phi, thai gian va cac tham so thuc hien co
the dugc danh gia va quan ly.

2.4.

PHAN TICH MOI TRU^O^NG BEN NGOAI

\M6i truang ben ngoai bao gom moi truang vT mo va moi truang nganh phan lich truang
ben ngoai giiip xac djnh cac ca hoi va de doa anh huang den hoat dong san xuai cua
doanh nghiep.

2.4.1. Moi trirong vi mo

Do sir bien dong that thuang ngay cang tang len trong nhirng moi truang kinh doanh
trong nuac va tren toan the giai, viee xac djnh nhirng thay doi cua cac yeu to ben ngoai
ngay cang tra thanh mot phan quan trgng doi vai viee xay dirng chiin luge cho doanh
nghiep. Moi truang vT mo bao gom cac yeu to: Kinh tl, chinh tri, xa hoi, tu nhien \'a
cong nghe. Viee phan tich moi truang vT mo giup cho doanh nghiep xac dinh dugc nhung

ca hoi va de doa anh huong den hoat dong ciia cong ty trong tuang lai.

2.4.1.1.

Yeu to kinh te

17


Xay dung chien luac kinh doanh VINAINCON
Day la yeu to quan trgng nhat trong cac yeu to ciia moi truang vT mo. No anh huang true
tiep doi voi sue thu hiit tiem nang ciia cac chien luge khae nhau. Cac yeu to kinh te bao
gom: Giai doan trong chu ky kinh te, nguon cung cap von, xu huong GDP. ty ie lam phat.
lai su4t ngan hang, chinh sach tai chinh va lien te, mire do that nghiep. can can thanh
loan... Moi yeu to tren co the la ca hoi hoac nguy ca doi vai hoat dong kinh doanh cua
cong ty.

2.4.1.2.

Yeu to chinh tri va luat phap

Cac yeu to nay la su on djnh ciia the che chinh tri, sir thay doi hien phap. cac chinh sach
ciia nha nuac co anh huang tai nganh ma cong ly theo duoi. Nhirng quy djnh cua nha
nuac; Nganh nghe khuyen khich hoac han che: bao ve moi iruang; cac sac luat thue: qu\
dinh trong ITnh vuc ngoai thuang; dau tu trong va ngoai nuac; cac che do uu dai dac
biet... se CO nhijng tac dong quan trgng doi vai san xuat va kinh doanh ciia cong ty.

2.4.1.3. Yeu to xa hoi, van hoa

Nhijng thay doi ve xa hoi, van hoa tac dong cham tai to chire nhung lai co anh huang rat

sau rgng. Cac yeu to xa hoi bao gom: Sir thay doi ve quan diem song, mire song, thoi
quen tieu dimg. uac vgng ve nghe nghiep, ty le tang dan so. su djch chuyen dan so.
truyen thong, phong tuc tap quan.

2.4.1.4. Yeu to cong nghe

Nhirng phat minh ky thuat dem lai nhirng thay doi to Ian. tac dong manh din cac to chirc.
no CO the lai ca hoi hoac riii ro cho to chirc. Cac yeu to cong nghe bao gom: sir phat trien

18


Xay dung chien luo'c kinh doanh VINAINCON
cua cong nghe. sir ra dai ciia nhijng vat lieu mai lien quan tai nganh. qua trinh chuyen
giao cong nghe mai, chi phi nghien cim phat trien bao ve ban quyen.

2.4.1.5. Moi tru-crng quoc te

Viet Nam da va dang trong tien trinh hoi nhap vai nen kinh te khu vuc va the giai. Mot
moi irirong dugc danh gia la rat khae nghiet cho cac doanh nghiep Viel Nam. Viee
nghien cini yeu to moi truang quoc te se giiip xac djnh mire do anh huang cua no lai hoat
dong san xuat cac doanh nghiep Viet Nam noi chung va VINAINCON noi rieng. Hoi
nhap la luc Chinh phii Viet Nam thao da cac hang rao bao hg cac doanh nghiep trong
nuac va cac doanh nghiep nuac ngoai se tham gia vao thj truang Viet Nam tao ra mot thj
truang soi dong va canh tranh khae nghiet.

2.4.2. Moi tru-ong nganh

Cac yeu to thugc moi truang nganh co tac dong Ian nhau va ciing tac dong len to chiic do
do khi nghien cuu can xem xet mot each loan dien cac yeu to trong moi quan he tuang

tac Ian nhau. Viee phan tich moi truang nganh giup xac dinh nhijng ca hoi va de doa anh
huang den hoat dong kinh doanh cua cong ty.

Moi truang nganh tac dong true tiep den cong ty. quy dinh tinh chat va miic do canh
tranh irong mot nganh kinh doanh. Co 5 lire lugng chinh anh huang den kinh doanh cua
cong ty. Do la: Doi thu canh tranh, khach hang, nha cung cap. cac doi thu canh tranh liem
an, cac san pham thay the. Moi quan he giija cac yeu to nay dugc phan anh a sa do sau:

19


Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCON

Sadd 2-2:
Mo hinh nam lire lugng

D 6 I THU TIEM NANG

DOI THU CANH TRANH
TRONG NGANH
NHA
CUNG CAP
SU TRANH DUA GIUA
CAC HANG TRONG NGANH

SAN PHAM
THAY THE
Ngudn: Michael E. Porter. 1980.

2.4.2.1. Doi thii canh tranh


Cac doi ihii canh tranh hien tai la nhijng cong ty dang hoat dong trong nganh \a canh
tranh true liep vai doanh nghiep. Moi cong ty deu co mat manh va mat yeu rieng biet. Do
do viee nhan dien dugc tat ca doi thii canh tranh de xac djnh uu the, nhuge diem, kha
nang, van hoi, moi de doa muc tieu va chien luge ciia hg la rat quan trgng nham giiip
cong ty hoach dinh chien luge mot each chii dong.


Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON

2.4.2.2. Khach hang

Khach hang la ly do t6n tai ciia doanh nghiep. Neu lugng khach hang cang tang thi nu'rc
do thanh cong ciia TCT cang cao. Su tin nhiem cua khach hang co the la lai san co gia tri
nhdt ciia doanh nghiep. Nghien ciru khach hang tap trung vao cac khia canh; Sa thich. tap
quan kha nang tai chinh ciia khach hang doi vai san pham, quan diem cua khach hang doi
vai doanh nghiep, hanh vi mua sam va kha nang thay doi san pham.

2.4.2.3. Nha cung cap

Nghien cim cac doi tirgng cung cap vat tu. thiet bi. lao dong, tai chinh. sir anh huang cua
cac yeu to nay doi vai hoat dong san xuat kinh doanh ciia doanh nghiep.

2.4.2.4. Cac doi thu tiem nang

Nghien cuu ve cac cong ty se gia nhap, hay rut lui khoi thj truang va mire do anh huang
den hoat dong ciia TCT de nam ro ca hoi hoac nhijng nguy ca ma sir xuat hien hoac riit
lui do mang lai.

2.4.2.5. Cac san pham thay the


San pham thay the lam han che tiem nang Igi nhuan ciia doanh nghiep. Neu khong chii y
den nhijng san pham thay the tiem an, doanh nghiep co the tut lai vai cac thi truang nho
be. Muon dat dugc thanh cong, cac doanh nghiep can nguon luc de phat trien va ap dung
cong nghe mai vao chien luge ciia minh.

2.5.

MOI TRU'CJNG NOI BO

21


Xay dung chiin luo'c kinh doanh VINAINCON
Kiem soat quan tri chien luge ve cac hoat dong ben trong ciia cong ty rat can thiei. Cac
yeu to ngi bg ciia cong ty la cac yeu to co the kiem soat dugc bao gom, tiep thj. quan ly
san xuat... Viee phan lich moi truang ngi bg nham lim ra nliimg diem manh. diem yeu cua
cong ty.

2.5.1. Yeu to van hoa

Moi doanh nghiep deu co van hoa rieng ciia no. Van hoa la tap hgp cac gia trj. niem tin.
thai do, lap quan, quy djnh, ca tinh... Van hoa la each duy nhat ma mot doanh nghiep
thuc hien hoal dong kinh doanh. Van hoa la khia canh con nguai. hinh thanh nen sir doan
ket va muc dich cua doanh nghiep, lao ra sir tan tuy va tinh hieu qua trong doanh nghiep
khi CO nhung thay doi chien luge. That la ich Igi neu nhin hoat dong quan trj chien luge
tir trien vgng van hoa vi sir thanh cong thuang phu thugc vao mire do ho trg cua khia
canh van hoa ciia cong ty doi vai chien luge.

2.5.2. Yeu to nhan lye


Nguon nhan luc co vai tro het sire quan trgng doi vai su thanh cong cua cong ty. Con
nguai cung cap du lieu dau vao de hoach dinh muc tieu. phan tich b6i canh moi truang.
lua chgn, thuc hien va kiem tra chien luge ciia cong ty. Cho dii cac quan diem cua he
thong ke hoach hoa co dung dan den mire do nao di chang nCra. no cung khong the mang
lai hieu qua neu khong co nhirng eon nguai lam viee co hieu qua.

2.5.3. Yeu to cong nghe va thiet bj

Viee nghien ciru cong nghe va thilt bi cua cong ty se nhan bill dugc thuc irang cua thilt
bj, cong nghe thi cong hien co cua cong ty va viee dao tao va tilp can cong nghe thi cong

1-)


Xay dung chiin luac kinh doanh

VINAINCON

hien dai cua the giai va khu vuc trong lien trinh hoi nhap. Cong nghe va thiet bi giu mot
vai tro quan trgng irong thi cong cong trinh, cung nhu tao mot Igi the canh tranh doi \ai
cac doanh nghiep ciing nganh.

2.5.4. Yeu to tai chinh

Chirc nang ciia bg phan tai chinh bao gom viee phan tich lap ke hoach va kiem tra viee
thirc hien ke hoach tai chinh va tinh hinh tai chinh cua doanh nghiep. Chirc nang ve tai
chinh CO anh huong sau rgng trong toan cong ty. Cac ciru xet ve tai chinh. cac muc tieu
va chien luge tong quat ciia cong ty gan bo mat thiet vai nhau vi cac ke hoach va quyet
dinli ciia hang lien quan den nguon tai chinli can phai dugc phan tich dudi lang kinh tai cliinh.


2.5.5. Yeu to quan ly san xuat

Quan ly san xuat la ITnh vuc hoat dong ciia cong ty gan lien vai viee tao ra san pham.
Day la mot trong cac ITnh vuc hoat dong chinh yeu cua cong ty va vi vay co anh huang
manh me den kha nang dat tai thanh cong ciia cong ty noi chung va cac ITnh vuc hoat
dong khae.

"'

2.5.6. Yeu to tiep thi

Tiep thi la mot qua trinh nghien cuu thi truang va qiiang ba, dua san pham cua minh vao
thi truang nham tang thj phan va quang cao thuang hieu. Thong qua viee nghien ciru ihi
iruang co the phat hien ra nhirng diem manh va diem yeu then chot cua doanh nghiep
minh. Hoat dong nghien cim thj truang ho trg cho tat ca cac chirc nang kinh doanh quan
trgng ciia congty. Cac cong ty co nhieu kha nang nghien ciru thi Iruang se co sire manh to
Ian trong viee theo duoi cac chien luge chung.

23


×