Tải bản đầy đủ (.docx) (29 trang)

Đề tài: Cơ sở lý thuyết về định giá doanh nghiệp liên hệ với thực tế hoạt động định giá của công ty cổ phần chứng khoán FPTS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (549.4 KB, 29 trang )

PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm vừa qua nên kinh tế Việt Nam có những bước phát triển đáng
kể, tốc độ tăng trưởng GDP luôn đạt mức cao, nước ta cũng đã chính thức trở thành thành
viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Dẫn đến thị trường chứng khoán bủng nổ,
nhu cầu cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, nhu cầu mua bán, sát nhập, nhu cầu
định giá ngày càng tăng cao khiến nhu cầu định giá doanh nghiệp càng trở nên cấp thiết.
Có rất nhiều phương pháp để xác định giá trị doanh nghiệp, nhưng việc lựa chon
được một phương pháp phù hợp lại là cả một vấn đề. Hiểu được điều đó nhóm 10 chúng
em đã quyết định thảo luận đề tài: cơ sở lý thuyết về định giá doanh nghiệp liên hệ với
thực tế hoạt động định giá của công ty cổ phần chứng khoán FPTS”. Từ việc đánh xem
xét việc áp dụng phương pháp định giá tại FPTS chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về
việc định giá tại các doanh nghiệp”
Trong quá trình làm bài thảo luận do kiến thức còn hạn chế nên bài thảo luận của
nhóm khó tránh khỏi những sai sót.Vì vậy chúng rất mong thầy góp ý để bài thảo luận
của nhóm được hoàn thiện hơn.
Nhóm thảo luận xin chân thành cảm ơn !

Lê Thanh Tùng

1


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệpKế toán định giá doanh

Phụ lục

Chương 1: Cơ sở lý thuyết
1.1. Giá trị doanh nghiệp và nhu cầu xác định giá trị doanh nghiệp
1.1.1. Giá trị doanh nghiệp
Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được sự thừa nhận về mặt pháp luật trên một số
tiêu chuẩn nhất định. Pháp luật Việt Nam xác định: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có
tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định
của pháp luật nhăm mục đích thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn
của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị
trường nhằm mục đích sinh lợi.
Về mô hình tổ chức, doanh nghiệp bao gồm các loại: công ty trách nhiệm hữu hạn,
công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước.
Trong cơ chế thị trường, doanh nghiệp là một loại tài sản, có các nét đặc trưng:
- Giống như các hành hóa thông thường khác, doanh nghiệp là đối tượng của các
giao dịch: mua bán, hợp nhất, chia nhỏ… Quá trình hình thành giá cả và giá trị đối với
loại hàng hóa đặc biệt này cũng chịu sự chi phối của các quy luật giá trị, cung cầu, cạnh
tranh…
- Giống như bất động sản: Mỗi doanh nghiệp là một tài sản duy nhất. Mỗi doanh
nghiệp có quy mô và cơ cấu tài sản khác nhau, có vị trí và trụ sở kinh doanh riêng biệt và
Lê Thanh Tùng

2


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng


nghiệp

Kế toán định giá doanh

độc lập, có cơ cấu quản trị và sự tác động của môi trường khác nhau. Không có 2 doanh
nghiệp giống nhau hoàn toàn. Việc so sánh giá trị của doanh nghiệp này với doanh nghiệp
khác có tính chất tham chiếu.
- Doanh nghiệp không đơn giản là tập hợp của những tài sản vô tri vô giác, giá trị sử
dụng của chúng bị giảm dần theo thời gian. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế, là một thực
thể hoạt động, có thể hoàn chỉnh và phát triển trong tương lai. Sự phát triển của doanh
nghiệp tùy thuộc vào các mối quan hệ của doanh nghiệp với môi trường. Vì vậy, đánh giá
về doanh nghiệp nói chung và giá trị doanh nghiệp nói riêng đòi hỏi phải xem xét tất các
mối quan hệ bên trong và bên ngoài – đánh giá doanh nghiệp về mặt tổ chức.
- Nhà đầu tư sở hữu doanh nghiệp vì mục tiêu lợi nhuận. Các tài sản cố định, tài sản
lưu động, bộ máy kinh doanh là các thức, là phương tiện để đạt mục tiêu lợi nhuận. Tiêu
chuẩn để nhà đầu tư đánh giá hiệu quả hoạt động, quyết định bỏ vốn và đánh giá giá trị
doanh nghiệp là các khoản thu nhập mà doanh nghiệp có thể mang lại cho nhà đầu tư
trong tương lai.
Và vì vậy: Giá trị doanh nghiệp là sự biểu hiện bằng tiền về các khoản thu nhập mà
doanh nghiệp mang lại cho nhà đầu tư trong quá trình kinh doanh. Các phương pháp định
giá doanh nghiệp phải được xây dựng dựa trên cơ sở:
+ Đánh giá giá trị các tài sản hữu hình và yếu tố tổ chức – các mối quan hệ
+ Đánh giác các khoản thu nhập mà doanh nghiệp có thể tạo ra cho nhà đầu tư.

1.1.2. Nhu cầu xác định gía trị doanh nghiệp
Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu đánh giá và xác định giá trị đối với loại hàng
hóa này là một đòi hỏi hoàn toàn tự nhiên. Trong điều hành kinh tế vĩ mô cũng như trong
hoạt động quản trị kinh doanh luôn cần thiết thông tin về giá trị doanh nghiệp. Giá trị
doanh nghiệp là mối quan tâm của các pháp nhân và thể nhân có lợi ích liên quan, gắn bó


Lê Thanh Tùng

3


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

trực tiếp đến giá trị doanh nghiệp được xuất phát chủ yếu từ các yêu cầu quản lý và các
giao dịch:
+ Định giá doanh nghiệp xuất phát từ yêu cầu của hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp
nhất hoặc chia nhỏ doanh nghiệp. Đây là loại giao dịch diễn ra có tính chất thường xuyên
và phổ biến trong cơ chế thị trường, phản ánh nhu cầu về đàu tư trực tiếp vào sản xuất
kinh doanh, nhu cầu tài trợ cho sự tăng trưởng và phát triển bằng các yếu tố bên ngoài,
nhằm tăng cường khả năng tồn tại trong môi trường tự do cạnh tranh. Để thực hiện các
giao dịch đó, đòi hỏi phải có sự đánh giá trên phạm vi rộng lớn các yếu tố tác động tới
doanh nghiệp, trong đó giá trị doanh nghiệp là một yếu tố có tính chất quyết định, là căn
cứ trực tiếp để người ta thương thuyết với nhau trong tiến trình giao dịch mua bán, sáp
nhập, hợp nhất, chia nhỏ doanh nghiệp.
+ Giá trị doanh nghiệp là loại thông tin quan trọng để các nhà quản trị phân tích,
đánh giá trước khi ra các quyết định về kinh doanh và tài chính có liên quan đến doanh
nghiệp được đánh giá. Nội dung cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp, xét cho cùng
là phải tăng được giá trị doanh nghiệp. Giá trị doanh nghiệp là sự phản ánh năng lực tổng
hợp, khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, căn cứ vào đây các nhà
quản trị kinh doanh có thể thấy dược khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mình và các
doanh nghiệp khác. Do vậy giá trị doanh nghiệp làm một căn cứ thích hợp, cơ sở để đưa
ra cac quyết định về kinh doanh, tài chính… một cách đúng đắn.

+ Trong cách nhìn của các nhà đầu tư, người cung cấp, thông tinh về giá trị doanh
nghiệp cho người ta một sự đánh giá tổng quát về uy tín kinh doanh, khả năng tài chính
và vị thế tín dụng để từ đó có cơ sở đươa ra các quyết định về đầu tư, tài trợ hoặc tiếp tục
cấp tín dụng cho doanh nghiệp.
+ Giá trị doanh nghiệp là loại thông tin quan trọng trong quản lý kinh tế vĩ mô: Giá cả
các loại chứng khoán được quyết định bởi giá trị thực của doanh nghiệp có chứng khoán
được trao đổi mua bán trên thị trường. Vì vậy trên phương diện quản lý vĩ mô, thông tin
về giá trị doanh nghiệp là một căn cứ quan trọng để các nhà hoạch định chính sách, các tổ
Lê Thanh Tùng

4


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

chức, các hiệp hội kinh doanh chứng khoán đánh giá tính ổn định của thị trường, nhận
dạng hiện tượng đàu cơ, thao túng thị trường, thâu tóm quyền kiểm soát doanh nghiệp…
để từ đó có thể đưa ra các chính sách điều tiết phù hợp. Ngoài ra, trong quá trình chuyển
đổi cơ chế quản lý kinh tế, xác định giá trị doanh nghiệp còn là một bước đi quan trọng
để cải cách các doanh nghiệp nhà nước như: cổ phần hóa, sáp nhấp, hợp nhất hay giao,
bán và cho thuê.
Có thể nói, các hoạt động quản lý và những giao dịch kinh tế thông thường trong cơ chế
thị trường đã đặt ra những yêu cầu cần thiết phải xác định giá trị doanh nghiệp. Đó có thể
là những yêu cầu có tính chất tình huống, cũng có thể là đòi hỏi thường nhật trong hoạt
động sản xuất kinh doanh. Chúng là mối quan tâm của 3 loại chủ thể: Nhà nước, nhà đầu
tư và nhà quản trị doanh nghiệp. Vì vậy định giá doanh nghiệp là một đòi hỏi tất yêu đối

với các quốc gia muốn xây dựng và phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường.
1.2. Các yếu tố tác động đến giá trị doanh nghiệp
1.2.1. Các yếu tố thuộc về môi trường kinh doanh
Môi trường kinh doanh (MTKD) là yếu tố ảnh hưởng có tính khách quan về cơ bản vượt
khỏi tầm kiểm soát của doanh nghiệp Để tồn tại và phát triển được, cũng giống như trong
khoa học tự nhiên, doanh nghiệp phải tìm cách thích nghi với môi trường. Môi trường
kinh doanh được chia làm 2 loại:


Môi trường kinh doanh tổng quát: gồm có môi trường kinh tế, môi trường chính
trị, môi trường văn hóa – xã hội và môi trường kỹ thuật.

* Môi trường kinh tế
Doanh nghiệp bao giờ cũng tồn tại trong một bối cảnh kinh tế cụ thể. Bối cảnh kinh tế
đó được nhìn nhận thông qua hàng loạt chỉ tiêu vĩ mô như: tốc độ tăng trường, chỉ số giá
cả, tỷ giá ngoại tệ, tỷ suất đầu tư, các chỉ số trên thị trường chứng khoán… Mặc dù môi
trường kinh tế mang tính chất như yếu tốc khách quan nhưng ảnh hưởng của chúng tới
GTDN lại là sự tác động trực tiếp.
Mỗi sự thay đổi nhỏ của yếu tố này bao giờ cũng ảnh hưởng tới sự đánh giá về doanh
nghiệp: nền kinh tế luôn tăng trưởng với tốc độ cao, phản ánh nhu cầu đầu tư và tiêu
Lê Thanh Tùng

5


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh


dùng ngày càng lớn. Chỉ số giá chứng khoán phản ảnh đúng quan hệ cũng cầu, đồng tiên
ổn định, tỷ giá và lãi suất có tính kích thích đầu tư sẽ trở thành cơ hội tốt cho doanh
nghiệp mở rộng quy mô SXKD. Ngược lại, sự suy thoái kinh tế, giá chứng khoán ảo, lạm
phát phi mã… là biểu hiện môi trường tồn tại của doanh nghiệp đang bị lung lay tận gốc.
Mọi sư đánh giá về doanh nghiệp, trong đó có GTDN sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.
* Môi trường chính trị
Sản xuất kinh doanh chỉ có thể ổn định và phát triển trong môi trường có sự ổn định
về chính trị ở mức độ nhất định. Chiến tranh sắc tộc, tôn giáo, mafia và những yếu tố trật
tự an toàn xã hội khác bao giờ cũng tác động xấu tới mọi mặt đời sống xã hội chứ không
riêng gì Sản xuất kinh doanh.
Các yếu tố của môi trường chính trị có sự gắn bó chặt chẽ, tác động trực tiếp đến SXKD
bao gồm:
- Tính đầy đủ, đồng bộ, rõ ràng và chi tiết của hệ thống luật pháp.
- Quan điểm tư tưởng của Nhà nước đối với SXKD thông qua hệ thống các văn
bản pháp quy như: Quan điểm về sản xuất, đầu tư, tiêu dung… thể hiện trong
luật thuế, luật cạnh tranh, luật sở hữu trí tuệ…
- Năng lực hành pháp của chính phủ và ý thức chấp hành pháp luật của công dân
và các tổ chức. Pháp luật đã ban hành nhưng không hiện thực, tệ nạn buôn lậu,
trốn thuế, hàng giả… là biểu hiện một môi trường chính trị gây bất lợi cho sản
xuất.
Có thể thấy rằng, cũng như môi trường kinh tế, môi trường chính trị có vai trò như những
điều kiện thiết yếu, tối thiểu để doanh nghiệp có thể hoạt động, và do vậy, đánh giá về
doanh nghiệp bao giờ cũng phải nhìn nhận trước hết từ các yếu tố này.
* Môi trường văn hóa – xã hội.
- Môi trường văn hóa được đặc trưng bởi những quan niệm, hệ tư tưởng của cộng
đồng về lối sống, đạo đức…; quan niệm về “chân, thiện, mỹ”, về nhân cách, văn
minh xã hội; được thể hiện trong tập quán sinh hoạt và tiêu dùng.
- Môi tường xã hội thể hiện ở số lượng và cơ cấu dân cư, giới tính, độ tuổi, mật độ,
sự gia tăng dân số, thu nhập bình quân đầu người và hàng loạt các vấn đề mới

nảy sinh như ô nhiễm môi trường, tài nguyên cạn kiệt…
Sản xuất kinh doanh có mục tiêu xuyên suốt là lợi nhuận cũng không thể tách rời môi
trường văn hóa –xã hội. Trên phương diện xã hội, doanh nghiệp ra đời là để đáp ứng
Lê Thanh Tùng

6


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

những đòi hỏi ngày càng cao trong đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng. Vì thế
đánh giá về doanh nghiệp không thể bỏ qua những yếu tố, đòi hỏi của môi trường văn
hóa – xã hội trong hiện tại mà còn phải dự báo được sự ảnh hưởng của yếu tố này đến sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.
* Môi trường khoa học – công nghệ
Sự tác động của khoa học công nghệ đang làm thay đổi căn bản các điều kiện về quy
trình và phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Sản phẩm
sản xuất ra ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong đời
sống vật chất và tinh thần. Hàm lượng tri thức có khuynh hướng chiếm ưu thế tuyệt đối
trong giá bán sản phẩm.
Trên bình diện xã hội, đó là những bước tiến nhảy vọt của nền văn minh nhân loại. Song
ở góc độ doanh nghiệp, đó không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức với sự tồn tại của
mỗi doanh nghiệp. Sự thiếu nhạy bén trong việc chiếm lĩnh những thành tựu khoa học
mới nhất có thể là nguyên nhân được doanh nghiệp mau chóng đến chỗ phá sản. Chính vì
vậy khi đánh giá về doanh nghiệp, cần phải chỉ ra mức độ tác động của môi tường này
đến sản xuất kinh doanh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp tước những bước phát

triên mới của khoa học công nghệ.


Môi trường đặc thù:

So với môi trường tổng quát, môi trường đặc thù bao gồm các yếu tố tác động đến
doanh nghiệp mang tính trực tiếp và rõ ràng hơn. Hơn nữa với các yếu tố này, doanh
nghiệp còn có thể kiểm soát chúng ở một mức độ nhất định. Thuộc môi trường đặc thù có
yếu tố về khách hàng, nhà cung cấp, hãng cạnh tranh và các cơ quan nhà nước.
* Quan hệ doanh nghiệp – khách hàng:
Thị trường là yếu tố quyết định đến đầu ra của sản phẩm của doanh nghiệp. Khác hàng
của doanh nghiệp có thể là các cá nhân, doanh nghiệp khác hoặc Nhà nước. Họ có thể là
khách hàng hiện tại hoặc khách hàng trong tương lai.
Thông thường khác hàng sẽ chi phối hoạt động của doanh nghiệp, nhưng cũng có những
trường hợp khách hàng lại bị lệ thuộc vào khả năng cung cấp của doanh nghiệp. Do vậy
muốn đánh giá đúng khả năng phát triển, mở rộng SXKD của doanh nghiệp, cần xác
định tính chất, mức độ bền vững và uy tín của doanh nghiệp trong quan hệ với khác
hàng. Uy tín tốt của doanh nghiệp với khác hàng có được không phải một sớm một
chiều, do nhiều yếu tố hinh thành. Để đánh giá chúng người ta thường kể đến: Sự trung
Lê Thanh Tùng

7


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh


thành và thái độ của khách hàng, số lượng và chất lượng khách hàng, tiếng tăm và các
mối quan hệ tốt, khả năng phát triển các mối quan hệ đó. Tuy nhiên, căn cứ thuyết phục
nhất cho sự đánh giá là thị phần hiện tại và tương lai, doanh số bán ra và tốc đọ phát
triển các chỉ tiêu đó qua các thời kỳ kinh doanh khác nhau của doanh nghiệp.
* Quan hệ doanh nghiệp – nhà cung cấp:
Doanh nghiệp thường phải trông đợi sự cung cấp từ phía bên ngoài các loại hàng hóa,
nguyên vật liệu, dịch vụ điện, nước, thông tin, tư vấn… Tính ổn định của nguồn cung cấp
có ý nghĩa quan trọng đảm bảo cho sản xuất và tiêu thụ được thực hiện theo yêu cầu mà
doanh nghiệp định ra.
Trong quan hệ với nhà cung cấp, doanh nghiệp đóng vai trò “thượng đế”. Tuy nhiên có
thể do tính chất khan hiếm vật tư đầu vào, số lượng nhà cung cấp không đủ lớn hay sự
cấu kết giữ họ với nhau, do mua với số lượng nhỏ… trong nhiều trường hợp doanh
nghiệp cũng có thể bị sai khiến. Từ đó, đánh giá khả năng đáp ứng các yếu tố đầu vào
đảm bảo cho SXKD có thể ổn định phải xem xét đến: sự phong phú của nguồn cung
cấp, số lượng, chủng loại nguyên liệu có thể thay thế cho nhau, khả năng đáp ứng lâu
dài của doanh nghiệp rồi mới kể đến tính kịp thời, chất lượng và giá cả sản phẩm.
* Các hãng cạnh tranh
Được sự ủng hộ của Nhà nước trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế, mức độ cạnh tranh
giữa các doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước ngày càng trở nên quyết liệt
hơn. Sự quyết liệt trong môi trường cạnh tranh được coi là mối nguy cơ trực tiếp đến sự
tồn tại của doanh nghiệp. Do đó, đánh giá năng lực cạnh tranh, ngoài việc xem xét trên 3
tiêu chuẩn: Giá cả, chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi còn phải xác định được số
lượng doanh nghiệp cạnh tranh, năng lực thực tế và thế mạnh của họ. Đồng thời phải chỉ
ra những yếu tố và mầm mống có thể làm xuất hiện các đối thủ mới, như vậy mới có thể
kết luận đúng đắn về vị thế và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
* Các cơ quan Nhà nước
Trong cơ chế thị trường, về cơ bản doanh nghiệp được quyền chủ động hoàn toàn đối với
SXKD. Tuy nhiên, sự hoạt động của doanh nghiệp luôn phải được đặt dưới sự kiểm tra,
giám sát của các cơ quan Nhà nước như: Thuế, thanh tra, công đoàn… Các tổ chức này
có bổn phận kiểm tra, giám sát, đảm bảo cho sự hoạt động của doanh nghiệp không vượt

ra khỏi những quy ước xã hội thể hiện trong các luật.

Lê Thanh Tùng

8


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

Doanh nghiệp có quan hệ tốt với các tổ chức Nhà nước thường là những doanh nghiệp
thực hiện tốt nghĩa vụ của mình với xã hội: nộp thuế đầy đủ, chấp hành đúng luật lao
động, quan tâm đến vấn đề môi trường… Đó cũng thường là biểu hiện của những doanh
nghiệp có tiềm lực tài chính vững mạnh, lợi nhuận thu được không phải bằng các con
đường trái phép… Vì vậy, xác định sự tác động của yếu tố môi trường đặc thù đến SXKD
của doanh nghiệp còn cần phải xem xét chất lượng và thực trạng mối quan hệ giữa doanh
nghiệp với các cơ quan Nhà nước trong những khoảng thời gian nhất định.
1.2.2. Các yếu tố nội tại doanh nghiệp:
Khi xác định giá trị doanh nghiệp, bao giờ người ta cũng quan tâm ngày đến hiện trạng
tài sản của doanh nghiệp vì 2 lý do chủ yếu:
- Tài sản của một doanh nghiệp là biểu hiện yếu tố vật chất cần thiết, tối thiểu đối
với quá trính sản xuất kinh doanh. Số lượng, chất lượng, trình độ kỹ thuật và tính
đồng bộ của các loại tài sản là yếu tố quyết định đến số lượng và chất lượng sản
phẩm mà doanh nghiệp sản xuất ra. Tức là khả năng cạnh tranh và thu lợi nhuận
của doanh nghiệp phụ thuộc một cách trực tiếp và có tính chất quyết định vào các
yếu tố này.
- Giá trị các tài sản của doanh nghiệp là một căn cứ đảm bảo rõ ràng nhất về giá trị

doanh nghiệp, vì thay cho việc dự báo các khoản thu nhập tiềm năng, người sở
hữu có thể bán chúng bất cứ lúc nào để nhận về một khoản thu nhập từ những tài
sản đó.
Từ 2 lý do này mà thực tế, khi vận dụng các phương pháp người ta thường đánh giá cao
những phương pháp có liên quan trực tiếp đến việc xác định giá trị tài sản doanh nghiệp.


Vị trí kinh doanh:

Vị trí kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất kinh doanh. Vị trí kinh doanh
được đặc trưng bởi các yếu tố như địa điểm, diện tích của doanh nghiệp và các chi nhánh,
yếu tố địa hình, thời tiết…
Một doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp thương mại – dịch vụ, được đặt gần các đô
thị, nơi đông dân cư, trung tâm buôn bán lớn và đầu mối giao thông quan trọng có thể
đem lại rất nhiều lợi thế cho doanh nghiệp. Với vị trí thuận lợi, doanh nghiệp có thể
giảm được nhiều khoản mục chi phí chủ yếu như: vận chuyển, bảo quản, lưu kho, giao
dịch… đồng thời goanh nghiệp sẽ có những thuận lợi lớn để tiếp cận và nắm bắt nhanh
chống nhu cầu, thị hiếu của thị tường, thực hiện tốt các dịch vụ hậu mãi. Tuy nhiên với
Lê Thanh Tùng

9


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

vị trí đó, cũng có thể kéo theo sự gia tăng của những khoản chi phí như thuê văn phòng

giao dịch, lao động, các yêu cầu khắt khe hơn của Nhà nước như xử lý ô nhiễm…
Những thuận lợi và bất lợi cơ bản của yếu tố vị trí đối với sản xuất kinh doanh là lý
do chủ yếu giải thích sự chênh lệch về giá cả đất đai, giá thuê nhà giữa các khu vực với
nhau. Và cũng chính vì thế, khi nói về yếu tố lợi thế thương mại người ta thường trước
hết đề cập đến yếu tố vị trí. Trong thực tế, do sự khác nhau về vị trí kinh doanh mà có
sự chênh lệch rất lớn khi đánh giá về giá trị doanh nghiệp. Vì vậy, vị trí kinh doanh cần
được coi là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu khi đưa ra phân tích, đánh giá
giá trị doanh nghiệp.


Uy tín kinh doanh:

Uy tín kinh doanh là sự đánh giá của khách hàng về sản phẩm của doanh nghiệp, nhưng
nó lại được hình thành bởi nhiều yếu tố khác nhau bên trong doanh nghiệp như: chất
lượng sản phẩm, trình độ và năng lực quản trị kinh doanh, thái độ phục vụ của nhân
viên…
Có thể thấy rằng, khi sản phẩm của doanh nghiệp đã được đánh giá cao trong con mắt của
khách hàng, thì uy tín trở thành một tài sản thực sự, có giá trị và được gọi là giá trị
thương hiệu. Trong nền kinh tế thị trường, người ta có thể mua bán thương hiệu và nhiều
khi thương hiệu được đánh giá rất cao. Chính vì thế, uy tín của doanh nghiệp được đông
đảo các nhà kinh tế thừa nhận là một yếu tố quan trọng góp phần làm nên giá trị doanh
nghiệp.


Trình độ kỹ thuật và tay nghề lao động:

Chất lượng sản phẩm doanh nghiệp một mặt phụ thuộc vào trình độ công nghệ của máy
móc thiết bị, mặt khác phụ thuộc vào trình độ kỹ thuật và tay nghề người lao động.
Trình độ kỹ thuật và sự lành nghề của người lao động không chỉ có ý nghĩa quan trọng
đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn có thể làm giảm chi phí do việc sử

dụng hợp lý nguyên nhiên vật liệu… trong quá trình sản xuất, giảm chi phí đào tạo – bồi
dưỡng, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp.
Đánh giá về trình độ kỹ thuật và tay nghề của người lao đọng không chỉ xem ở bằng cấp,
bậc thợ và số lượng lao động đáp ứng tiêu chuẩn mà quan trọng hơn là hàm lượng tri thức
trong mỗi sản phẩm của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Như vậy, khi đánh giá khả

Lê Thanh Tùng

10


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

năng tồn tại và phát triển, tạo ra lợi nhuận, cần xem xét trình độ kỹ thuật và tay nghề người
lao động, coi chúng như một yếu tố nội tại quyết định giá trị doanh nghiệp.


Năng lực quản trị kinh doanh:

Trong điều kiện ngày nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển lâu dài phải có
một bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh đủ mạnh để có khả năng sử dụng tốt nhất các
nguồn lực, tận dụng mọi tiềm năng và cơ hội nảy sinh, ứng phó linh hoạt với những biến
động của môi trường. Vì lý do đó, năng lực quản trị kinh doanh luôn được nhắc tới như
một yếu tố đặc biệt quan trọng tác động tới giá trị doanh nghiệp.
Quản trị kinh doanh là một khái niệm rộng, được đánh giá theo các nội dung cơ bản
của hoạt động quản trị như: khả năng hoạch định chiến lược – chiến thuật, trình độ tổ

chức bộ máy quản lý, năng lực quản trị yếu tố đầu vào và đầu ra, quản trị nguồn nhân
lực…
Năng lực quản trị kinh doanh là một yếu tố định tính hơn là định lượng, vì vậy khi đánh
giá cần xem xét chúng dưới sự tác động của môi trường. Ngoài ra, năng lực quản trị kinh
doanh tổng hợp còn được thể hiện thông qua hệ thống các chỉ tiêu tài chính. Do đó thực
hiện phân tích tình hình tài chính những năm gần đây cũng có thể cho phép rút ra những
kết luận về năng lực quản trị và tác động đến giá trị doanh nghiệp.

1.3 Các phương pháp chủ yếu xác định giá trị doanh nghiệp
1.3.1 Phương pháp giá trị tài sản thuần

Phương pháp giá trị tài sản thuần còn gọi là phương pháp giá trị nội tại hay mô hình định
giá tài sản. được xây dựng dựa trên các nhận đinh:
-

Doanh nghiệp vê cơ bản giống như một loại hàng hòa thông thường.

-

Sự hoạt động của doanh nghiệp bao giờ cũng được tiến hành trên cơ sở một lượng
tài sản có thực. Những tài sàn đó là sự hiện diện rõ ràng và cụ thể về sự tồn tại của
doanh nghiệp, chúng cấu thành thực thể của doanh nghiệp.

-

Tài sản của doanh nghiệp được hình thành bởi sự tài trợ vốn của các nhà đâu tư
ngay khi thành lập doanh nghiệp và còn có thể được bổ sung trong quá trình phát
triên sản xuất kinh doanh. Cơ cấu nguồn tài trợ để hình thành tài sàn là sự khẳng

Lê Thanh Tùng


11


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

định và thửa nhận về mặt pháp lý các quyền sở hữu và lợi ích của các nhà đầu tư
đối với số tài sản đó.
Chính vì vậy giá trị của doanh nghiệp được tính bằng tổng giá thị trường số tài sản mà
doanh nghiệp hiện đang sử dựng vào sản xuất kinh doanh.


Phương pháp xác định

Tổng giá trị tài sản trong doanh nghiệp thường không chỉ thuộc về người chủ sở hữu
của doanh nghiệp mà chúng còn được hình thành trên các trái quyền khác như: các trái
chủ cho doanh nghiệp vay vốn. tiên lương chưa đến kỳ hạn trả. Thuế chưa đến kỳ hạn
nộp. các khoản ứng trước của khách hàng, các khoản bán chịu của nhà cung câp. các tài
sản đi thuê... Do vậy. mặc dù giá trị doanh nghiệp được coi là tổng giá trị các tài sàn cấu
thành doanh nghiệp, nhưng để thực hiên một giao dịch mua bán doanh nghiệp, người ta
phải xác định giá trị tài sản thuần- thuộc chủ sở hữu doanh nghiệp. Theo đó công thức
tổng quát được xây dựng như sau:
Công thức tổng quát:
VO = VT – VN
Trong đó:
VO : giá trị tài sản thuần thuộc về chủ sở hữu doanh nghiệp

VT : tổng giá trị tài sản mà doanh nghiệp đang sử dụng vào quá trình sản xuất kinh
doanh
VN : giá trị các khoản nợ
Từ công thức trên ta suy ra hai cách tính cụ thể về giá trị tài sản thuần như sau:
 Cách tính thứ nhất

Dựa vào số liệu về tài sản và cơ cấu nguồn vốn phản ánh trên bảng cân đối kế toán
tại thời điểm đánh giá để xác định giá trị doanh nghiệp: lấy tổng giá trị tài sản
phản ánh ở phần tài sản trừ đi các khoản nợ phải trả bên nguồn vốn.
Cách tính này có ưu điểm đó là:
- Cách tính đơn giản, dễ dàng, là căn cứ để các nhà tài trợ đánh giá khả năng an toàn
của đồng vốn đầu tư, vị thế tín dụng của doanh nghiệp.
- Chứng minh được rằng: đầu tư vào DN luôn được bảo đảm bằng giá trị của các tài
sản hiện có trong doanh nghiệp.
Lê Thanh Tùng

12


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

Tuy nhiên nó có một số nhược điểm:
- Số liệu và thông tin trong bảng cân đối kế toán mang tính lịch sử, không còn phù
hợp ở thời điểm định giá doanh nghiệp, ngay cả khi không có lạm phát.
- Giá trị còn lại của tài sản cố định; giá trị của hàng hóa, vật tư,...tồn kho trong sổ kế
toán thường không phù hợp với giá thị trường hoặc không đủ độ tin cậy tại thời

điểm xác định giá trị doanh nghiệp
 Cách tính thứ hai: Xác định giá trị tài sản thuần theo giá thị trường
Ngay cả khi doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ kế toán do Nhà nước quy địnhthì số
liệu trên bảng cân đối kế toánđược lập vào một thời điểm nào đó cũng không phản ánh
đúng giá trị thị trường của toàn bộ số tài sản trong doanh nghiệp. Vì vậy xác định giá trị
tài sản theo giá thị trường, trước hết cần loại ra khỏi danh mục đánh giá những tài sản
không cần thiết và không có khả năng đáp ứng các yêu cầu của sản xuất kinh doanh. Sau
đó tiến hành đánh giá số tài sản còn lại theo giá thị trường để tính cho từng tài sản hoặc
từng loại tài sản cụ thể.
+ Tài sản cố định và tài sản lưu động
+ Tài sản bằng tiền (ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý,...)
+ Các khoản phải thu
+ Các khoản đầu tư ra bên ngoài doanh nghiệp
+ Các tài sản cho thuê và quyền thuê bất động sản.
+ Các tài sản vô hình
Sau cùng, giá trị tài sản thuần được tính bằng cách lấy tổng giá trị của các tài sản đã
được xác định trừ đi các khoản nợ phản ánh ở bên nguồn vốn của bảng cân đối kế toán và
khoản tiền thuế tính trên giá trị tăng thêm của số tài sản được đánh giá lại tại thời điểm
xác định giá trị doanh nghiệp.

1.3.2 Phương pháp hiện tại hóa các nguồn tài chính trong tương lai
Cơ sở lý thuyết của phương pháp này đều xuất phát trực tiếp từ quan niệm: Giá trị
của một DN được đo bằng độ lớn của khoản thu nhập mà DN có thể đem lại cho nhà đầu
tư trong tương lai. Song trên quan niệm về thời gian của tiền tệ, về chi phí cơ hội, tức là:
giá trị của một đồng tiền ở các thời điểm khác nhau sẽ không giống nhau, cho nên người
ta thực hiện quy đổi các khoản thu nhập về cùng một thời điểm, đó là thời điểm hiện tại.
Theo đó, giá trị của một doanh nghiệp được xác định dựa trên công thức tổng quát sau:
Trong đó:
V


0 : giá trị doanh nghiệp
t : thu nhập đem lại cho nhà đầu tư ở năm t

F

Lê Thanh Tùng

13


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

i: tỷ suất hiện tại hóa (tỷ suất chiết khấu)
n: thời gian nhận được thu nhập (năm)
Có thể diễn tả công thức trên như sau: Người mua sẵn sàng trả V0 để có doanh
nghiệp nếu như doanh nghiệp tạo ra được các khoản thu Ft trong n năm, hoặc tạo ra được
một tỷ suất lợi nhuận tối thiểu là i.
1.3.3 Phương pháp định lượng Goodwill (lợi thế thương mại)
• Cơ sở lý luận
Giá trị của một doanh nghiệp bao gồm giá trị của tài sản hữu hình và giá trị của tài
sản vô hình.
Giá trị tài sản tính theo sổ sách kế toán không thể hiện được đầy đủ giá trị của doanh
nghiệp do phải tính thêm phần giá trị của những tài sản vô hình của doanh nghiệp
(thường không được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp). Phần giá trị đó
được gọi là lợi thế thương mại.
Lợi thế thương mại là mức chênh lệch giữa lợi nhuận doanh nghiệp thu được với một

mức lợi nhuận thông thường trên cùng lượng tài sản đưa vào sử dụng hay đó là lợi nhuận
siêu ngạch do tài sản vô hình của doanh nghiệp tạo ra
• Phương pháp xác định
Các phương pháp xác định lợi thế thương mại có điểm chung là tính giá trị doanh
nghiệp dựa trên giá trị tài sản thuần của doanh nghiệp cộng với một khoản siêu lợi nhuận
được vốn hóa về hiện tại với một lãi suất chiết khấu nhất định.
Giá trị DN = Giá trị các tài sản hữu hình + Giá trị các tài sản vô hình
V0 = ANC + GW
trong đó:
V0
: giá trị doanh nghiệp
ANC : giá trị tài sản thuần
GW : giá trị tài sản vô hình (còn gọi là lợi thế thương mại)
trong đó:
: lợi nhuân năm t
: giá trị tài sản đưa vào kinh doanh
r
: tỷ suất lợi nhuận bình thường của tài sản đưa vào kinh doanh
r.At : lợi nhuận bình thường của tài sản năm t B. - r.A.
: siêu lợi nhuân năm t
- : siêu lợi nhuận năm t
Áp dụng trong thực tế
Chọn tỷ suất sinh lời bình thường r bằng tỷ suất lợi nhuận trung bình của các doanh
nghiệp cùng ngành kinh doanh, hoặc bằng nghịch đảo của tỷ số PER của các doanh
nghiệp tham gia thị trường chứng khoán có điều kiện sản xuất kinh doanh tương tự.
Lê Thanh Tùng

14PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

Giá trị của tài sản At có thể đánh giá lại theo giá thị trường như phương pháp giá trị tài
sản thuần.
Tỷ suất hiện tại hóa i được xác định dựa trên lãi suất trái phiếu của chính phủ + tỷ lệ
% rủi ro.
Phương pháp này có một số han chế đó là:
- Trong cơ chế thị trường, khó có một doanh nghiệp nào có thể duy trì lợi thế
thương mại một cách lâu dài.
- Phương pháp GW kết hợp giữa hai phương pháp giá trị tài sản thuần và hiện tại
hóa lợi nhuận thuần, vì vậy không tránh khỏi những hạn chế của hai phương pháp
này.
- GW có biên độ dao động rất lớn trước những thay đổi nhỏ của r => dễ dẫn đến
những kết luận sai lầm vê giá trị tài sản vô hình của doanh nghiệp.
- Phương pháp GW không cung cấp những cơ sở dữ liệu cần thiết để các nhà đầu tư
đánh giá triển vọng của doanh nghiệp trong tương lai
Ưu điểm
- Phương pháp duy nhất cho đến nay xác định giá trị tài sản vô hình của doanh nghiệp.
- Bù trừ các sai sót có thể xảy ra khi đánh giá lại giá trị tài sản thuần của doanh nghiệp vì
nếu giá trị của các tài sản được đánh giá thấp thì sẽ được bù đắp bằng phần tăng thêm giá
trị của GW.
- Giúp phân tích tác động của yếu tố rủi ro trong kinh doanh đến giá trị doanh nghiệp.
Phương pháp GW tính đến cả lợi ích của người mua và người bán: người mua doanh
nghiệp nhằm thu được khoản lợi nhuận cao hơn mức sinh lời bình thường của một tài
sản, chứ không phải mua những tài sản hiện hành.
Phương pháp GW chỉ ra quan niệm về mức sinh lời tôi thiêu của một đồng vôn đưa vào

đầu tư đây là cơ sở quan trọng đê ra quyết định đầu tư vào sản xuất kinh doanh.
1.3.4 Phương pháp định giá dựa trên tỷ số PER (Price Earning Ratio)
• Cơ sở lý luận
- Giá cả chứng khoán chịu tác động của nhiều yếu tố: cung - cầu về chứng khoán, yếu tố
đầu cơ,... giá cả chứng khoán không phản ánh đúng giá trị doanh nghiệp.
- Nếu TTCK hoàn hảo, nghĩa là thỏa mãn 5 điều kiện :
+Có vô số người mua và người bán.
+Các loại chứng khoán thay thế được cho nhau.
+Chứng khoán và thông tin được tự do lưu thông.
+ Mọi thành viên tham gia TTCK đều nắm được các điều kiện giao dịch mua và bán.
Khi đó giá cả chứng khoán có thể được sử dụng để ước lượng giá trị doanh nghiệp vì chỉ
phản ánh cung - cầu thuần túy.
Lê Thanh Tùng

15


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

-Giá cả chứng khoán trên thị trường hoàn hảo là sự đánh giá của thị trường về khả năng
sinh lời của doanh nghiệp: nhà đầu tư bỏ tiền mua cổ phiếu để đánh đổi lấy các khoản lợi
tức cổ phần trong tương lai (ở đây một cổ phiếu xem như tương đương với một cổ phần).
Khi đó giá trị thực của một cổ phiếu
Vn : giá trị bán lại cổ phiếu vào năm thứ n
D1, D 2 , . . D n : lợi tức cổ phần dự kiến năm thứ 1, năm thứ 2,.., năm thứ n
Nếu D1 = D2 =.. .= Dn thì:

Cho n :
Tỷ số được gọi là tỷ số
(i) PER=

giá lợi nhuận (PER), bằng nghịch đảo của tỷ suất hiện tại hóa

PER phản ánh mối quan hệ giữa giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường với số lợi nhuận
mà doanh nghiệp có thể đem lại cho nhà đầu tư.
- PER sẽ tăng cao khi triển vọng gia tăng lợi nhuận hàng năm của công ty càng cao và
mức độ rủi ro đối với lợi nhuận càng thấp.
-Khi PER của công ty này có giá trị cao hơn so với công ty khác, chứng tỏ công ty đó
được thị trường đánh giá là có triển vọng gia tăng lợi nhuận cao hơn.


Phương pháp xác định
Giá trị DN = Lợi nhuận thuần dự kiến x PER

Trong đó tỷ số PER của những công ty lớn được niêm yết thường xuyên trên thị
trường chứng khoán, kể cả PER trung bình của các doanh nghiệp cùng ngành có chứng
khoán được giao dịch trên thị trường này đều phải sử dụng PER của thời kỳ trước để tính
giá trị doanh nghiệp ở thời điểm hiện hành
Phương pháp này có ưu điểm
Được sử dụng khá phổ biến tại các nước đã xây dựng và phát triển được thị trường
chứng khoán do phương pháp này cho phép ước lượng nhanh chóng giá trị của doanh
nghiệp, giúp nhà đầu tư tối thiểu ra quyết định kịp thời trong hoạt động giao dịch.Bản
chất của phương pháp PER là sử dụng giá trị thị trường, có nghĩa là dùng phương pháp so
sánh trực tiếp để ước lượng giá trị doanh nghiệp. Nếu thị trường chứng khoán hoạt động
ổn định, các yếu tố đầu cơ giảm thiểu ở mức thấp nhất thì phương pháp này sẽ trở nên rất
thông dụng.
Lê Thanh Tùng


16


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

Nhược điểm
-Mang nặng tính kinh nghiệm, không có cơ sở lý thuyết rõ ràng
-Không giải thích được vì sao cũng là một đồng lợi nhuận nhưng thị trường sẵn sàng trả
cao/thấp hơn ở doanh nghiệp này so với doanh nghiệp khác.
- Không đưa ra được những cơ sở để các nhà đầu tư phân tích, đánh giá về khả năng tăng
trưởng và rủi ro tác động đến giá trị doanh nghiệp.

1.4. Quy trình đánh giá giá trị doanh nghiệp
Quy trình đánh giá này được xây dựng nhằm giúp các nhà phân tích có thể hình dung
được toàn bộ nội dung cần phải làm khi đánh giá giá trị của một doanh nghiệp. Quy trình
đánh giá có thể được miêu ta qua sơ đồ sau:

Theo sơ đồ trên, các bước đi và những nội dung công việc chủ yếu của từng bước
cụ thể:
Bước 1: Đánh giá môi trường và năng lực nội tại của doanh nghiệp.
- Mục tiêu đánh giá: Việc đánh giá các yếu tố môi trường và năng lực nội tại của doanh
nghiệp nhằm cung cấp thông tin để xây dựng các giả thuyết về dòng tiền và đánh giá độ
mạo hiểm khi đầu tư vốn vào doanh nghiệp.

Lê Thanh Tùng


17


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

- Yêu cầu đánh giá: Phải chỉ ra được những cơ hội thuận lợi và những nguy cơ đe dọa từ
môi trường kinh doanh. Đánh giá các điểm mạnh điều yếu của doanh nghiệp và các khả
năng thích ứng của doanh nghiệp trước sự tác động của yếu tố môi trường.
- Nội dung đánh giá: Đánh giá đủ 8 yếu tố môi trường: kinh tế, chính trị, văn hóa – xã
hội, kỹ thuật công nghệ, khách hàng, người cung cấp, các hãng cạnh tranh và mối quan
hệ với các cơ quan nhà nước.
- Phương pháp đánh giá: Việc đánh giá được thực hiện qua 2 bước
+ Thu thập thông tin: việc thu thập được thực hiện từ nhiều nguồn khác nhau như chính
sách của nhà nước, các đơn vị khác,…
+ Lựa chọn phương pháp đánh giá: Phương pháp thường được dùng là phương pháp xếp
hạng cho điểm hay còn gọi là phương pháp chuyên gia.
Bước 2: Xây dựng giả thiết về dòng tiền mong đợi và đánh giá độ mạo hiểm của đầu tư.
- Xem xét các kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư và từ đó đưa ra các giả
thiết về sự phát sinh dòng tiền.
- Mô hình hóa độ mạo hiểm và lựa chọn kỹ thuật xử lý rủi ro.
Bước 3: Đánh giá giá trị doanh nghiệp
Trên cơ sở yêu cầu của việc sử dụng thông tin đầu ra sau khi đánh giá doanh nghiệp mà
người ta sử dụng phương pháp đánh giá thích hợp để cho kết quả như mong muốn.

Lê Thanh Tùng


18


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

Chương II: thực trạng xác định giá trị tài sản tại công
ty cổ phần chứng khoán FPT
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần chứng khoán FPT
2.1.1 Lịch sủ hình thành phát triển của công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT (tên viết tắt: FPTS) – thành viên
của Tập đoàn FPT - được cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép của Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/7/2007, với các nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới
chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán
và Bảo lãnh phát hành chứng khoán. Công ty có trụ sở đặt tại tầng 2, tòa nhà 71 Nguyễn
Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội với vốn điều lệ là 200 tỷ đồng.

Lê Thanh Tùng

19


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp


Kế toán định giá doanh

Tầm nhìn
FPTS mong muốn trở thành một định chế tài chính hùng mạnh, bằng nỗ lực xây dựng đội
ngũ cán bộ và năng lực công nghệ, mang lại những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao
nhất cho khách hàng và cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần cho mọi
thành viên.
Phương châm hoạt động
Chú trọng đầu tư nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đề cao đạo đức nghề
nghiệp,nhằm đạt được tối đa sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.
Không ngừng đầu tư nghiên cứu, tận dụng mọi thế mạnh công nghệ nhằm tạo ra những
sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất, cung cấp cho khách hàng một hệ thống giao
dịch thuận tiện và an toàn, nhanh chóng và chính xác, công bằng và minh bạch.
Trở thành sự lựa chọn số một của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
* Con người
Xác định con người là sức mạnh cốt lõi, FPTS luôn chú trọng xây dựng một môi trường
làm việc chuyên nghiệp, năng động, mang đậm văn hóa FPT. Nhờ những nỗ lực trong
việc xây dựng đội ngũ nhân sự, trọng dụng nhân tài, quan tâm đào tạo cán bộ, đề cao đạo

Lê Thanh Tùng

20


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh


đức nghề nhiệp, hiện FPTS đã có hơn 200 cán bộ, chuyên gia có trình độ chuyên môn
cao, giàu kinh nghiệm làm việc ở cả môi trường trong nước và quốc tế.
* Công nghệ
Đầu tư tập trung, khai thác tối đa các ưu thế về công nghệ, FPTS đã xây dựng thành công
hệ thống công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Với các thiết bị hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, hệ thống giao dịch của FPTS có thể phục vụ
được số lượng rất lớn khách hàng với tốc độ cao, mọi lúc, mọi nơi tại sàn giao dịch cũng
như qua điện thoại hay internet.
Các phần mềm phục vụ giao dịch chứng khoán được lựa chọn để đáp ứng yêu cầu hiện
tại và tương lai theo tiêu chuẩn quốc tế, đang được sử dụng rộng rãi tại các quốc gia có
thị trường chứng khoán rất phát triển như Úc, Anh, Hồng Kông, Ấn độ, Malaysia,
Singapore,...
Các trang WEB của FPTS được chứng thực bởi tổ chức có uy tín trên thế giới với giao
thức bảo mật SSL, đảm bảo an toàn về dữ liệu truy cập và dữ liệu trên đường truyền.
Các giao dịch từ xa qua Internet, qua điện thoại được bảo mật bằng Thiết bị xác thực
người dùng - Token Card của Hãng RSA.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty

Lê Thanh Tùng

21


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh


Cơ cấu tổ chức của bộ náy công ty như sau:
Đại hội đồng cổ đông: đại hội đồng cổ đồng là cơ quan quyền lực cao nhất của
Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy
quyền.
Hội đồng quản trị: hội đồng quản trị do đại hội đồng cổ đông bầu ra là cơ quan
quản lý cao nhất của công ty , có nghĩa vụ quản trị công ty giữa hai kỳ đại hội.
Ban kiểm soát: ban kiểm soát do đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra
tính hợp pháp hợp lệ trong hoạt động và điều hành hoạt động kinh doanh, các báo cáo
tài chính của công ty.
Ban tổng giám đốc: ban tổng giám đốc do hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm
vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động kinh doanh của công ty theo chiến
lược và kế hoạch kinh doanh hàng năm đã được đại hội đồng cổ đông và hội đồng
quản trị thông qua.
Lê Thanh Tùng

22


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong
những năm gần đây
Kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt động đến nay, FPTS liên tục có mặt trong Top 10
công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất tại HOSE và HNX.với tốc độ
tăng trưởng kinh tế ổn định và chất lượng phục vụ phục vụ tốt cụ thể:


Nhìn vào bảng thống kê ta thấy được tình hình hoạt động của FPTS trong 3 năm từ
2013 đến 2015, ta thấy tổng nguồn vốn của công ty tăng đều qua các năm đều đạt trên 6%
một ăm, tổng tài sản và tài sản lưu động cững liên tục tăng điều này chứng tỏ quy mô
công ty không ngừng được mở rộng qua các năm.

Lê Thanh Tùng

23


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

Tiếp theo là kết quả kinh doanh của công ty, doanh thu từ năm 2013 đến 2015 tăng từ
180570 triệu đồng 2013 đến 259872 triệu đồng năm 2015, tuy nhiên tốc độ tăng của năm
2015 bị chững lại do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới.

Đồng thời các chỉ tiêu về khả năng thanh khoản, đòn bẩy tài chính, chỉ tiêu về khả
năng sinh lời của công ty luôn dương cho thấy, tình hình hoạt động của công ty khá tốt,
liên tục đạt mức lãi cao ngay cả trong điều kiện thì trường chứng khoán Việt Nam đan
diễn biến hết sức ảm đạm, chỉ số VN-index liên tục giảm tình hình hoạt động của công ty
vẫn giữ vững,
Như vậy qua 9 năm hoạt động, công ty đã từng bước nâng cao hình ảnh, vị thế của
mình trong lòng công chúng đầu tư, trở thành một trong những công ty chứng khoán
hàng đầu, lớn mạnh và có uy tín hàng đầu.


Lê Thanh Tùng

24


PGS.TS Đặng Ngọc Hùng

nghiệp

Kế toán định giá doanh

2.2. Phương pháp xác định giá trị của công ty chứng khoán FPT
2.2.1. Cơ sở của các phương pháp định giá
Giá trị của doanh nghiệp được đo bằng độ lớn của của khoản thu nhập mà doanh nghiệp
có thể mang lại cho nhà đầu tư trong tương lai. Song trên quan điểm về thời giá của tiền
tệ, về chi phí cơ hội, tức là: Giá trị của một đồng tiền ở các thời điểm khác nhau sẽ không
giống nhau, cho nên người ta thực hiện quy đổi các khoản thu nhập về cùng một thời
điểm, đó là thời điểm hiện tại.
FPTS là doanh nghiệp lớn, chuyên cung cấp các dịch vụ trong ngành chứng khoán
như môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; lưu ký
chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán. Có khả năng hoạch định chiến lược
chiếm lĩnh và mở rộng thị phần, thu thập, xử lý thông tin và xây dựng một chiến lược
kinh doanh rõ ràng, cụ thể cho từng giai đoạn phát triển nhất định. Vì vậy chúng tôi sẽ sử
dụng phương pháp định giá dựa vào hệ số PER để xác định giá trị của công ty. Với cơ sở
dữ liệu là báo cáo tài chính được kiểm toán và nghị quyết cổ đông thường niên của công
ty từ 2010 đến 2015
2.2.2. phương pháp định giá tại doanh nghiệp
• Định giá dựa vào hệ số PER (P/E)
Để có thể dùng tỷ số PER trong xác định giá trị doanh nghiệp chúng ta cần phải kết
hợp nó với với nhiều tỷ số khác ở những doanh nghiệp cùng có chứng khoán trên thị

trường và có điều kiện sản xuất kinh doanh tương tự. Chính vị vậy chúng tôi đã chon 3
công ty cùng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán như FPTS để phân tích
đó là:


Địa
chỉ:

Công ty cổ phần chứng khoán MB ( MBS)
Tầng M-3-7 - Số 03 Liễu Giai - P.Liễu Giai - Q.Ba Đình - Tp.Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính
- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
• Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVS)
Địa chỉ:
Số 8 Lê Thái Tổ - Q.Hoàn Kiếm - Tp.Hà Nội
Lê Thanh Tùng

25


×