Tải bản đầy đủ

Bài tập nhóm phân tích định lượng: Xây dựng mô hình hồi quy giải thích sự khác biệt về tuổi thọ trung bình của phụ nữ giữa các quốc gia trên thế giới

TR

B GIÁO D C VÀ ÀO T O
NG
I H C M TP. H CHÍ MINH

BÀI T P NHÓM
MÔN H C PHÂN TÍCH NH L

NG

Xây d ng mô hình h i quy gi i thích s khác bi t v tu i th
trung bình c a ph n gi a các qu c gia trên th gi i

Gi ng viên h

ng d n : Ths. HOÀNG TR NG

L p : MBA8
Nhóm 2 :
Bùi Qu c Nam

Hu nh Gia Xuyên
Nguy n Ng c Qu nh Nh
Lê Th Bích Ng c
V Th Bích Vân

TP. H CHÍ MINH
03/2009


M TS

THU T NG

VI T T T DÙNG TRONG BÀI

ANOVA (Analysis of Variance): Phân tích ph

ng sai

DF (Degrees of Freedom): B c t do
Sig (Observed Significance level): M c ý ngh a quan sát (chính là p-value)
Std. Deviation (Standard deviation):

l ch chu n

Std. Error (Standard Error): Sai s chu n
SPSS (Statistical Package for Social Science): Ph n m m th ng kê cho khoa h c xã h i
VIF (Variance Inflation Factor): H s phóng

i ph

ng sai


M CL C
M T S THU T NG VI T T T DÙNG TRONG BÀI
M CL C
N I DUNG FILE XU T C A SPSS (MBA8_KT_NHOM_2.SOP)
I. GI I TH U
I.1 T ng quát


I.2 Mô t d li u
II. QUAN SÁT TR C QUAN V T
NG QUAN TUY N TÍNH
GI A CÁC BI N

Trang

1
1
1
2

III. XÂY D NG MÔ HÌNH

6

III.1 Phân tích ma tr n t ng quan và quan h gi a các bi n
III.2 Xây d ng mô hình h i quy t ng quát dùng ph ng pháp
Enter
III.2.1. Hi n t ng a c ng tuy n
III.2.2. T m quan tr ng gi a các bi n
III.2.3. Ki m nh
phù h p c a mô hình
III.2.4. Ki m tra l i m t s vi ph m gi
nh c n thi t
III.2.4.1. Ki m nh m i quan h tuy n tính gi a bi n c
l p và bi n ph thu c
III.2.4.2. Ki m nh v tính c l p c a sai s (không có
t ng quan gi a các ph n d )
III.3. Mô hình h i quy
IV. K T LU N
IV.1 Ý ngh a c a mô hình h i quy
IV.2 Xây d ng
th

6
10
10
12
13
13
13
14
15
15
15
16


N I DUNG FILE XU T C A SPSS ( MBA8_KT_NHOM_2.SPO)
PH N
N I DUNG
1
th bi u th quan h gi a bi n urban và bi n lifeexpf
2
th bi u th quan h gi a bi n pop_incr và bi n lifeexpf
3
th bi u th quan h gi a bi n gdp_cap và bi n lifeexpf
4
th bi u th quan h gi a bi n calories và bi n lifeexpf
5
H s t ng quan gi a bi n lifexpf v i các bi n nh l ng khác
6
Mô hình h i quy g m 7 bi n: literacy, babymort, birth_rt, fertilty,
lgurban, lggdpcap, sqcalory
7
Mô hình h i quy g m 5 bi n: literacy, fertilty, lgurban, lggdpcap,
sqcalory
8
Mô hình h i quy g m 4 bi n: literacy, fertilty, lgurban, lggdpcap
9
Bi u
phân tán gi a ph n d chu n hoá và giá tr d oán chu n hoá
10
Bi u
t n s c a ph n d chu n hoá
11
K t qu th ng kê t n s tu i th trung bình c a ph n trên th gi i


GVHD : ThS. Hoàng Tr ng
I.GI I THI U
I.1./ T ng quát
Bài làm c a nhóm là t xây d ng mô hình h i quy gi i thích s khác bi t v tu i th
ph n gi a các qu c gia trên th gi i v i d li u làm vi c là file World 95 Tieng Viet
.SAV do th y Hoàng Tr ng cung c p. Nhóm ã dùng ph n m m SPSS ver.11
x lý s
li u v i file output có tên là MBA8_KT_nhom_2.SPO , ng th i khi x lý s li u nhóm
c ng gi thuy t là s li u c a file World 95 Tieng Viet .SAV ã
c làm s ch và có
tin c y ch p nh n
c v i yêu c u t ra.
I.2./ Mô t v d li u
D li u thu th p d li u tu i th trung bình c a ph n
109 qu c gia khác nhau, m i
m t m u tin g m 23 bi n v i 4 bi n nh danh là country (qu c gia), religion (tôn giáo
chính), region (khu v c) và climate (khí h u chính). Qua th ng kê t n s ta th y s li u tu i
th trung bình c a ph n
c thu th p y
(missing = 0) và có giá tr bi n thiên trong
kho ng r t r ng t 43 (tu i) n 82 (tu i), tu i th trung bình là 70,16 (tu i) và
l ch chu n
là 10,572.
B ng I.1 K t qu th ng kê t n s
Statistics
Tu i th TB ph n
N

Valid
Missing

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
Sum
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

Trang 1

109
0
70.16
74.00
75(a)
10.572
-1.109
.231
.213
.459
43
82
7647


GVHD : ThS. Hoàng Tr ng
II.QUAN SÁT TR C QUAN V T

NG QUAN TUY N TÍNH GI A CÁC BI N

u tiên, ta dùng
th Scatter và công c curve estimate (trong SPSS)
nh n nh
tr c quan m i t ng quan tuy n tính gi a bi n ph thu c tu i th ph n (lifeexpf) v i các
bi n nh l ng c l p khác1 (18 bi n), (b qua 3 bi n nh tính là bi n s 1 country (qu c
gia), bi n s 5 religion (tôn giáo) và bi n s 12 region (khu v c). Ta có k t q a nh sau (b ng
II.1):
B ng II.1 Các bi n
STT
c a
bi n
2
3
4

Populatn
Density
Urban

7

Lifeexpm

8
9
10
11
13

Literacy
pop_incr
Babymort
gdp_cap
Calories

14
15
16
17

Aids
birth_rt
death_rt
aids_rt

18
19
20
21
22

B_to_d
Fertilty
Cropgrow
Lit_mal
Lit_fema

nh l

ng

c kh o sát b ng

Tên bi n ph thu c

Label bi n ph thu c

S l ng dân
M t dân s (ng i/km2)
T l dân s ng vùng ô th
(%)
Tu i th nam gi i
T l dân bi t ch (%)
T c t ng dân s (%/n m)
T su t t tr s sinh (%)
GDP tính trên u ng i
Calori n p h ng ngày TB 1
ng i
Aids cases
T su t sinh
T su t t
Number of aids
cases/100.000 people
Birth to death ratio
S con TB c a 1 ph n
T l nam gi i bi t ch (%)
T l n gi i bi t ch (%)

Nh v y qua quan sát trên
bi n nh l ng c l p có m i t
(b ng II.2)

1

K t qu
không
2
Xem ph
3
Xem ph
4
Xem ph
5
Xem ph

th (l n 1)
T

ng quan qua
th
scatter v i bi n ph
thu c
Không có
Không có
Phi Tuy n 2
Tuy n tính
Tuy n tính
Không rõ 3
Tuy n tính
Phi tuy n 4
Phi Tuy n 5
Không có
Tuy n tính
Tuy n tính
Không có
Không có
Tuy n tính
Không có
Tuy n tính
Tuy n tính

th Scatter (và Curve estimation) ta ch c n xem l i 12
ng quan v i tu i th trung bình c a ph n (lifeexpf)

th scatter gi a các bi n nh l ng v i bi n lifeexpf bi u th m i t ng quan tuy n tính rõ r t
c l u l i trong file xu t MBA8_KT_nhom_2.spo, nh m m c ích cho t p tin nh g n
n 1 file xu t MBA8_KT_nhom_2.spo
n 2 file xu t MBA8_KT_nhom_2.spo
n 3 file xu t MBA8_KT_nhom_2.spo
n 4 file xu t MBA8_KT_nhom_2.spo

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

Trang 2


GVHD : ThS. Hoàng Tr ng
B ng II.2 K t qu các bi n
Tên bi n
ph thu c

nh l

ng gi l i sau khi kh o sát b ng

STT
c a
bi n
4
7

Label bi n ph thu c

Urban
Lifeexpm

T l dân s ng vùng ô th (%)
Tu i th nam gi i

Phi tuy n
Tuy n tính

8
9
10
11
13
15
16
19
21
22

Literacy
pop_incr
Babymort
gdp_cap
Calories
birth_rt
death_rt
Fertilty
lit_mal
lit_fema

T l dân bi t ch (%)
T c t ng dân s (%/n m)
T su t t tr s sinh(%)
GDP tính trên u ng i
Calori n p h ng ngày TB 1 ng
T su t sinh (%)
T su t t (%)
S con TB c a 1 ph n
T l nam gi i bi t ch (%)
T l n gi i bi t ch (%)

Tuy n tính
Không rõ
Tuy n tính
Phi tuy n
Phi tuy n
Tuy n tính
Tuy n tính
Tuy n tính
Tuy n tính
Tuy n tính

th (l n 1)

T ng quan qua
th
scatter v i bi n ph thu c

i

Do trên
th scatter, các bi n s 4 (urban), s 9 (pop_incr), s 11 (gdp_cap), và 13
(calories) bi u th m i t ng quan v i tu i th ph n (lifeexpf) có d ng phi tuy n ho c
không rõ nên ta có th xác minh l i b ng công c Curve estimation trong SPSS6
i v i bi n Urban ta có k t qu nh sau:
Independent:
Dependent
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF

Mth
LIN
LOG
INV
QUA
CUB
COM
POW
S
GRO
EXP
LGS

URBAN
Rsq
.553
.563
.378
.586
.587
.533
.559
.388
.533
.533
.533

d.f.
106
106
106
105
104
106
106
106
106
106
106

F
131.00
136.70
64.43
74.43
49.36
121.12
134.17
67.10
121.12
121.12
121.12

Sigf
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Ta th y giá tr R2 c a ba mô hình b c 2, b c 3 và mô hình log là cao nh t, i u này th
hi n kh n ng gi i thích ba d ng mô hình này là m nh nh t cho m i quan h gi a urban và
lifeexpf. Tuy r ng R2 c a hai mô hình b c 2, b c 3 cao h n R2 c a mô hình log, nh ng
n gi n hoá mô hình h n n a có th tránh hi n t ng c ng tuy n có th có gi a các bi n
urban b c 1 và b c 2, 3, ta quy t nh ch n mô hình log - tuy n tính cho quan h g a urban
và lifeexpf b ng cách t o ra bi n lgurban = log10 (urban). Bi n lgurban có s th t là 24

6

Tham kh o

th ph n 1,2,3,4 c a file xu t MBA8_KT_nhom_2.spo

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

Trang 3


GVHD : ThS. Hoàng Tr ng
i v i bi n pop_incr ta có:
Independent:
Dependent
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF

POP_INCR

Mth
LIN
LOG
INV
QUA
CUB
COM
POW
S
GRO
EXP
LGS

Rsq
.336

d.f.
107

F
54.07

Sigf
.000

.034
.406
.488
.302

107
106
105
107

3.76
36.24
33.39
46.36

.055
.000
.000
.000

.031
.302
.302
.302

107
107
107
107

3.44
46.36
46.36
46.36

.066
.000
.000
.000

Notes:
12 Independent variable has non-positive values.

tính

Giá tr R2 c a các mô hình u nh , th m chí hai mô hình logarith và power không th
c, do v y ta d t khoát b bi n pop_incr ra kh i mô hình quan h v i bi n lifeexpf.
i v i bi n gdp_cap ta có:

Independent:

GDP_CAP

Dependent Mth
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF

LIN
LOG
INV
QUA
CUB
COM
POW
S
GRO
EXP
LGS

Rsq

d.f.

F

Sigf

.412
.691
.600
.544
.604
.364
.652
.597
.364
.364
.364

107
107
107
106
105
107
107
107
107
107
107

75.11
238.93
160.41
63.35
53.32
61.26
200.32
158.60
61.26
61.26
61.26

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Giá tr R2 c a mô hình Logarithm là l n nh t, do ó ta ch n mô hình log - tuy n tính
bi u th m i quan h gi a gdp_cap v i lifeexpf b ng cách t o ra bi n lggdpcap = log10
(gdp_cap). Bi n lggdpcap có s th t là 25
i v i bi n calories ta có:
Independent:

CALORIES

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

Trang 4


GVHD : ThS. Hoàng Tr ng
Dependent Mth
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF
LIFEEXPF

LIN
LOG
INV
QUA
CUB
COM
POW
S
GRO
EXP
LGS

Rsq

d.f.

F

Sigf

.601
.631
.648
.667
.668
.569
.602
.622
.569
.569
.569

73
73
73
72
72
73
73
73
73
73
73

110.05
125.07
134.41
72.00
72.35
96.56
110.49
120.18
96.56
96.56
96.56

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

K t qu R2 c a mô hình b c 2 là cao (dù R2 c a mô hình b c 3 cao h n nh ng không
áng k mà l i ph c t p h n nhi u) nên ta quy t nh dùng mô hình b c 2 mô t m i quan
h gi a calories và lifeexpf b ng cách t o thêm bi n calories2 = (calories)2.
ng th i n
ây ta c ng quy t nh b h n bi n calories ra kh i mô hình vì v b n ch t ch c n bi n
sqcalory = (calories)2 thay th cho bi n calories là , n u v n gi bi n calories s r t d gây
hi n t ng a c ng tuy n. Bi n sqcalory s có s th t là 26.
Nh v y, qua quan sát tr c quan b ng
th scatter và dùng công c curve
estimation , tr c h t ta t m th i cho các bi n c l p trong b ng (II.3) vào mô hình xây
d ng h i quy cho tu i th trung bình c a ph n .
B ng II.3 K t qu gi l i các bi n

7

Tên bi n
ph thu c

nh l

ng sau khi dùng Curve Estimation

STT
c a
bi n
7

Label bi n ph thu c

Lifeexpm

Tu i th nam gi i

Tuy n tính

8
10
15
16
19
21
22
24
25
26

Literacy
babymort
Birth_rt
Death_rt
fertilty
lit_mal
lit_fema
lgurban
lggdpcap
sqcalory

T l dân bi t ch (%)
T su t t tr s sinh (%)
T su t sinh (%)
T su t t (%)
S con TB c a 1 ph n
T l nam gi i bi t ch (%)
T l n gi i bi t ch (%)
Log (urban)
Log (gdp_cap)
Sqrt (calories)

Tuy n tính
Tuy n tính
Tuy n tính
Tuy n tính
Tuy n tính
Tuy n tính
Tuy n tính
Lin-Log
Lin-Log
Lin-Qua7

Lin-Qua hay còn g i là Quadratic Dependence

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

Trang 5

T ng quan qua
th
scatter v i bi n ph thu c


GVHD : ThS. Hoàng Tr ng
III. XÂY D NG MÔ HÌNH
III.1./ Phân tích ma tr n h s t ng quan và quan h gi a các bi n8
Qua tính toán ma tr n h s t ng quan (xem b ng III.2), ta nh n th y h s t ng
quan gi a bi n ph thu c lifeexpf v i 9 bi n c l p ã nêu u cao (th p nh t là -0,696 i
v i bi n death_rt). Tuy nhiên m i t ng quan gi a các bi n này c ng r t cao (thí d gi a h
s t ng quan gi a babymort v i lifeexpm là -0,936, v i literacy là -0,9. Và h s t ng quan
gi a fertilty v i birth_rt là 0,975) và ý ngh a ôi khi t ng ng, do v y ta có th xét l i vi c
a các bi n này vào ph ng trình h i quy nh sau:
-

Bi n lifeexpm (Tu i th nam gi i) tuy có m i t ng quan v i lifeexpf r t cao (0,982),
nh ng b n ch t gi a hai bi n này là t ng ng, y u t tu i th nam gi i cao không
ph i là y u t làm tu i th n gi i cao. Có ngh a là bi n lifeexpm không ph i là bi n
nguyên nhân tác ng t i bi n ph thu c lifeexpf, mà c hai bi n này u b nh
h ng b i m t s bi n nguyên nhân khác. Do ó ta có th b bi n này không a vào
mô hình h i quy.

-

Bi n babymort (T su t t tr s sinh(%)) tuy có h s t ng quan v i lifeexpf r t cao
(-0,962) nh ng ng th i l i c ng có quan h ch t ch v i bi n literacy (h s t ng
quan = - 0,9) nên ta c ng có th b bi n này ra kh i mô hình ngoài ra xét v b n ch t
thì bi n babymort c ng không ph i là y u t nh h ng t i lifeexpf.

-

Bi n birth_rt (T su t sinh (%)) c ng
c a ra kh i mô hình h i quy tuy r ng h
s t ng quan v i lifeexpf c ng cao ( -0,862), nh ng b n thân bi n này l i c ng quan
h ch t v i bi n fertilty (h s t ngquan = 0,975). H n n a xét v m t ý ngh a thì
c ng không ph i là y u t nh h ng t i bi n lifeexpf.

-

Bi n death_rt (T su t t (%)) không
c a vào mô hình vì h s t ng quan v i
lifeexpf là th p nh t (-0,696) trong b ng k t qu correlation. H n n a xét v m t ý
ngh a thì bi n death_rt c ng không ph i là y u t nh h ng t i bi n lifeexpf.

-

Bi n lit_male (T l nam gi i bi t ch (%)) và lit_fema (T l n gi i bi t ch (%))
tuy có quan h v i lifeexpf (h s t ng quan l n l t là 0,777 và 0,819) nh ng l i
c ng có quan h ch t v i bi n literacy (h s t ng quan l n l t là 0,948 và 0,973),
do v y có th nói ba bi n literacy,,lit_male và lit_fema là cùng b n ch t (cùng th hi n
dân trí vì t l dân bi t ch s
ng bi n v i t l nam gi i bi t ch và t l n gi i
bi t ch ). Do v y ta có th b hai bi n lit_male và lit_fema không a vào mô hình,
mà ch gi l i m t bi n literacy th hi n do m c
dân trí mà thôi.
Tóm l i,

8

n ây ch còn b y bi n

a vào mô hình h i quy nh

Xem ph n 5 c a file xu t MBA8_KT_nhom_2.spo

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

Trang 6

b ng (III.1)


GVHD : ThS. Hoàng Tr ng

B ng III.1: Các bi n (7 bi n) gi l i sau khi phân tích ý ngh a
STT Tên bi n ph
thu c
8
Literacy
10 Babymort
15 birth_rt
19 Fetilty
24 Lggdpcap
25 Lgurban
26 Sqcalory

Label bi n ph thu c
T l dân bi t ch (%)
T su t t tr s sinh (%)
T su t sinh (%)
S con TB c a 1 ph n
GDP tính trên u ng i
T l dân s ng vùng ô th (%)
Calory n p TB cho 1 ng i/1 ngày

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

Trang 7

D ng

a vào mô hình

Tuy n tính
Tuy n tính
Tuy n tính
Tuy n tính
lggdpcap = log(gdp_cap)
lgurban = log(urban)
Tuy n tính


GVHD : ThS. Hồng Tr ng
B ng III.2 B ng h s t

Tuổi thọ TB
phụ nữ
Tuổi thọ
TB phụ nữ

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

Tỉ lệ dân
biết chữ
(%)

Tỉ suất tử
trẻ sơ sinh
o/oo

Tỉ suất
sinh o/oo

Pearson
Correlation

Tỉ suất tử trẻ
sơ sinh o/oo

Tỉ suất sinh
o/oo

Tỉ suất tử
o/oo

Số con TB
của 1 phụ nữ

Tỉ lệ nữ giới
biết chữ (%)

logarith co
so 10 cua
bien
gdp_cap

binh
phuong
bien
calories

1

.982(**)

.865(**)

-.962(**)

-.862(**)

-.696(**)

-.838(**)

.777(**)

.819(**)

.750(**)

.831(**)

.750(**)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

109

107

109

109

108

107

85

85

108

109

75

.982(**)

1

.809(**)

-.936(**)

-.805(**)

-.739(**)

-.783(**)

.717(**)

.745(**)

.735(**)

.805(**)

.739(**)

Sig. (2-tailed)

.000

.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

109

109

107

109

109

108

107

85

85

108

109

75

.865(**)

.809(**)

1

-.900(**)

-.869(**)

-.486(**)

-.866(**)

.948(**)

.973(**)

.662(**)

.732(**)

.661(**)

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

107

107

107

107

107

106

105

85

85

107

107

74

-.962(**)

-.936(**)

-.900(**)

1

.865(**)

.630(**)

.833(**)

-.809(**)

-.843(**)

-.716(**)

-.824(**)

-.754(**)

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

109

109

107

109

109

108

107

85

85

108

109

75

-.862(**)

-.805(**)

-.869(**)

.865(**)

1

.367(**)

.975(**)

-.794(**)

-.835(**)

-.635(**)

-.769(**)

-.754(**)

.000

.000

.000

.000

.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

109

109

107

109

109

108

107

85

85

108

109

75

-.696(**)

-.739(**)

-.486(**)

.630(**)

.367(**)

1

.396(**)

-.486(**)

-.510(**)

-.560(**)

-.402(**)

-.307(**)

.000

.000

.000

.000

.000

.

.000

.000

.000

.000

.000

.007

108

108

106

108

108

108

107

85

85

107

108

75

-.838(**)

-.783(**)

-.866(**)

.833(**)

.975(**)

.396(**)

1

-.796(**)

-.839(**)

-.642(**)

-.693(**)

-.683(**)

Pearson
Correlation

Pearson
Correlation

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Số con TB
của 1 phụ
nữ

Tỉ lệ dân biết
chữ (%)

logarith co
so 10 cua
bien urban

.

N
Tỉ suất tử
o/oo

Tuổi thọ TB
nam giới

Tỉ lệ nam
giớ
i biế
t
chữ (%)

109

N
Tuổi thọ
TB nam
giới

Correlations

ng quan gi a các bi n

Pearson
Correlation

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

Trang 8


GVHD : ThS. Hong Tr ng

Tổ leọ nam
giụự
i bieỏ
t
chửừ (%)

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.

.000

.000

.000

.000

.000

N

107

107

105

107

107

107

107

85

85

106

107

75

.777(**)

.717(**)

.948(**)

-.809(**)

-.794(**)

-.486(**)

-.796(**)

1

.964(**)

.590(**)

.611(**)

.553(**)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.

.000

.000

.000

.000

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

59

.819(**)

.745(**)

.973(**)

-.843(**)

-.835(**)

-.510(**)

-.839(**)

.964(**)

1

.620(**)

.632(**)

.527(**)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.

.000

.000

.000

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

59

.750(**)

.735(**)

.662(**)

-.716(**)

-.635(**)

-.560(**)

-.642(**)

.590(**)

.620(**)

1

.713(**)

.638(**)

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.

.000

.000

N

108

108

107

108

108

107

106

85

85

108

108

74

.831(**)

.805(**)

.732(**)

-.824(**)

-.769(**)

-.402(**)

-.693(**)

.611(**)

.632(**)

.713(**)

1

.838(**)

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.

.000

N

109

109

107

109

109

108

107

85

85

108

109

75

.750(**)

.739(**)

.661(**)

-.754(**)

-.754(**)

-.307(**)

-.683(**)

.553(**)

.527(**)

.638(**)

.838(**)

1

.000

.000

.000

.000

.000

.007

.000

.000

.000

.000

.000

.

75

75

74

75

75

75

75

59

59

74

75

75

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Tổ leọ nửừ
giụự
i bieỏ
t
chửừ (%)

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

logarith co
so 10 cua
bien urban

logarith co
so 10 cua
bien
gdp_cap

binh
phuong
bien
calories

Pearson
Correlation

Pearson
Correlation

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)
N

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Nhúm th c hi n : Nhúm 2

Trang 9


GVHD : ThS. Hồng Tr ng
III.2./ Xây d ng mơ hình h i quy t ng qt dùng ph ng pháp Enter
Qua k t qu phân tích trên, ta s xây d ng mơ hình tuy n tính gi a lifeexpf v i b y
bi n literacy, babymort, birth_rt, fertilty, lgurban (logarith c s 10 c a urban), lggdpcap
(logarith c s 10 c a gdp_cap), và sqcalory (sqcalory = calories2).
Ta s dùng ph ng pháp Enter trong SPSS,
a tồn b b y bi n này vào cùng m t
lúc, sau ó ta s l n l t dò tìm các vi ph m gi nh c n thi t d n d n tinh ch nh thêm mơ
hình h i quy c a ta:
B ng III.3 K t qu ki m

nh mơ hình h i quy g m b y bi n

cl p

Coefficients(a)
Mod
el

Unstandardized
Coefficients
B

1

(Constant)
Tỉlệdân biết
chữ (%)
Tỉ suất tử trẻ sơ
sinh o/oo
Tỉ suất sinh o/oo
Số con TB của 1
phụ nữ
logarith co so 10
cua bien urban
logarith co so 10
cua bien
gdp_cap
binh phuong
bien calories

Std.
Error

83.140

6.978

-.094

.041

-.260

Standardized
Coefficients

T

Sig.
Zeroorder

Beta

Collinearity
Statistics

Correlations
Partial

Part

Tolerance

.000

-.191

-2.274

.026

.869

-.270

-.066

.122

8.213

.027

-.880

-9.590

.000

-.963

-.763

-.280

.102

9.848

-.119

.164

-.129

-.721

.474

-.864

-.088

-.021

.027

37.286

-.334

.922

-.057

-.362

.718

-.842

-.045

-.011

.035

28.674

4.901

2.013

.122

2.434

.018

.766

.287

.071

.343

2.915

.684

1.317

.040

.519

.605

.827

.064

.015

.146

6.859

-1.105E07

.000

-.030

-.531

.597

.750

-.065

-.016

.260

3.843

a Dependent Variable: Tuổi thọ TB phụ nữ

III.2.1/ Hi n t

9

VIF

11.914

ng a c ng tuy n9 (xem b ng III.3):

-

Bi n t su t t tr s sinh (babymort) có h s VIF (Variance Inflation factor) ~10
(9,848) c ng nh h s tolerance q nh (0,102) nên có hi n t ng a c ng tuy n.
Qua b ng correlation ta th y bi n babymort (T su t t tr s sinh(%)) tuy có h s
t ng quan v i lifeexpf r t cao (-0,962) nh ng ng th i l i c ng có quan h ch t ch
v i bi n literacy (h s t ng quan = - 0,9) nên n u gi l i bi n literacy thì s ph i b
bi n này babymort ra kh i mơ hình.

-

Bi n t su t sinh (birth_rt) có h s VIF > 10 (37,286) c ng nh h s tolerance q
nh (0,027) nên có hi n t ng a c ng tuy n. Qua b ng Correlation, ta th y bi n
birth_rt tuy r ng h s t ng quan v i lifeexpf c ng cao ( -0,862), nh ng b n thân
bi n này l i c ng quan h r t ch t v i bi n fertilty (h s t ngquan = 0,975). Do v y
khi gi bi n literacy trong mơ hình thì ta s ph i b bi n birth_rt ra kh i mơ hình.

-

Bi n s con trung bình c a m t ph n (fertilty) có h s VIF > 10 (28,674) c ng nh
h s tolerance q nh (0,035) nên có hi n t ng a c ng tuy n. Tuy nhiên qua b ng
Correlation, ta th y b n thân bi n này l i c ng quan h r t ch t v i bi n birth_rt (t

Multicollinearity

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

Trang 10


GVHD : ThS. Hồng Tr ng
su t sinh) (h s t ngquan = - 0,975). Mà ta ã quy t nh b bi n birth_rt ra kh i
mơ hình nên ta có th gi l i bi n fertilty trong mơ hình (ta s ch y l i k t qu khi b
bi n birth_rt xem vi c gi l i bi n fertilty là có phù h p khơng?)
n ây sau khi b hai bi n babymort và birt_rt ki m tra l i ta th y tr c m t khơng
còn hi n t ng a cơng tuy n (h s VIF cao nh t là 5,134) nh ng h s h i quy ng tr c
bi n sqcalory l i khơng còn ý ngh a (Beta chu n hố q nh = 0,08 và sig l i q l n =
0,347), do ó ta c ng l i b ln bi n sqcalory ra kh i mơ hình (n u chú ý, ta có th th y gi a
bi n sqcalory và bi n lggdpcap có m i quan h c ng tuy n ti m n vì cùng ch m c
sung
túc v v t ch t c a cu c s ng).
B ng III.3: K t qu ki m

nh m c

phù h p c a các h s h i quy v i 5 bi n

cl p

Coefficients(a)

Mod
el

Unstandardized
Coefficients
Std.
Error

B
1

(Constant)
Tỉlệdân
biết chữ
(%)
Số con TB
của 1 phụ
nữ
logarith co
so 10 cua
bien urban
logarith co
so 10 cua
bien
gdp_cap
binh phuong
bien
calories

34.348

6.324

.169

.048

-1.371

Standardize
d
Coefficients

t

Sig.
Zeroorder

Beta

Collinearity
Statistics

Correlations
Partial

Part

Toleran
ce

VIF

5.432

.000

.342

3.559

.001

.869

.396

.159

.216

4.623

.544

-.233

-2.522

.014

-.842

-.292

-.113

.234

4.271

8.314

2.795

.206

2.975

.004

.766

.339

.133

.415

2.408

3.183

1.740

.185

1.829

.072

.827

.217

.082

.195

5.134

2.899E07

.000

.080

.948

.347

.750

.114

.042

.281

3.560

a Dependent Variable: Tuổi thọ TB phụ nữ

V y cu i cùng ta ch còn b n bi n
hình h i quy (b ng III.4)

c l p literacy, fetilty, lggdpcap, lgurban trong mơ

B ng III.4: Các bi n (4 bi n ) gi l i mơ hình h i quy sau khi ki m tra hi n t
c ng tuy n
STT Tên bi n ph
thu c
8
Literacy
19 Fetilty
24 Lggdpcap
25 Lgurban

Label bi n ph thu c
T l dân bi t ch (%)
S con TB c a 1 ph n
GDP tính trên u ng i
T l dân s ng vùng ơ th (%)

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

Trang 11

D ng

ng a

a vào mơ hình

Tuy n tính
Tuy n tính
lggdpcap = log(gdp_cap)
lgurban = log(urban)


GVHD : ThS. Hồng Tr ng
Ch y l i mơ hình h i quy v i b n bi n quan sát trên ta có k t q a
B ng III.5: K t q a ki m

nh m c

b ng (III.5)

phù h p c a các h s h i quy v i 4 bi n

cl p

Coefficients(a)

Mod
el

Unstandardized
Coefficients
Std.
Error

B
1

(Constant)
Tỉlệdân biết
chữ (%)
Số con TB của 1
phụ nữ
logarith co so 10
cua bien urban
logarith co so 10
cua bien
gdp_cap

33.767

5.031

.143

.036

-1.459

Standardize
d
Coefficients

t

Sig.
Zeroorder

Beta

Collinearity
Statistics

Correlations
Partial

Part

Toleran
ce

.000

.308

3.996

.000

.865

.371

.144

.218

4.585

.419

-.258

-3.479

.001

-.847

-.329

-.125

.236

4.236

8.772

2.337

.213

3.753

.000

.779

.351

.135

.403

2.481

4.486

1.079

.263

4.159

.000

.833

.384

.150

.324

3.084

a Dependent Variable: Tuổi thọ TB phụ nữ

n ây ta ã th y hồn tồn khơng còn hi n t ng a c ng tuy n (VIF cao nh t là
4,585 và các h s beta u có ý ngh a, sig l n nh t là 0,001). Ta có th xem nh b n bi n
c l p a vào mơ hình là h p lý (b ng III.5).
III.2.2./ T m quan tr ng c a các bi n10 (b ng III.5)
- H s Beta: H s beta c a các bi n trong ph ng trình h i quy có ý ngh a th ng kê
(sig l n nh t là 0,001) và x p x nhau:
Literacy:
0,308
Fertilty:
-0,258
Logurban:
0,213
Loggdpcap: 0,263

10

VIF

6.712

-

H s t ng quan t ng ph n (Part Correlation coefficient): th hi n t ng quan c a
các bi n d c l p v i ph thu c lifeexpf khi ã lo i b nh h ng tuy n tính gi a các
bi n c l p v i nhau
Literacy:
0,144
Fertilty:
-0,125
Logurban:
0,135
Loggdpcap: 0,150

-

H s t ng quan riêng (Partial Correlation coefficient) : th hi n t ng quan c a các
bi n d c l p v i ph thu c lifeexpf khi ã lo i b nh h ng tuy n tính gi a các bi n
c l p v i nhau và gi a các bi n c l p khác v i bi n ph thu c
Literacy:
0,371
Fertilty:
-0,329
Logurban:
0,351
Loggdpcap: 0,384

Có th tham kh o k h n

ph n 8 c a file xu t MBA8_KT_nhom_2.spo

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

Trang 12


GVHD : ThS. Hồng Tr ng
Qua phân tích ta th y nh h ng c a các bi n c l p v i bi n ph thu c chênh l ch
nhau nhi u. Có th th y r ng bi n Lggdpcap có m c nh h ng l n nh t, literacy có m c
nh h ng nhì, th ba là lgurban và cu i cùng là fertilty.
III.2.3/ Ki m
-

-

nh

phù h p c a mơ hình 11

Ki m nh
phù h p: Ki m nh Fisher cho gi thuy t t t c các h s h i quy
b ng 0, tr h ng s (Ho: 1 = 2 = 3 = 4 = 0) v i sig =0,000 cho phép ta an tồn
bác b gi thuy t Ho, nh v y mơ hình h i quy tuy n tính c a ta là phù h p v i d
li u ã dùng (b ng III.7).
ánh giá
phù h p c a mơ hình: v i h s R2 i u ch nh = 0,865 nên có th coi
là m c
phù h p c a mơ hình là khá cao.

B ng III.7: K t qu th ng kê F tính t giá tr R2
ANOVA(b)
Sum of
Squares

Model
1

Regressio
n
Residual
Total

Df

Mean Square

10351.984

4

2587.996

1543.673
11895.657

100
104

15.437

F

Sig.

167.652

.000(a)

a Predictors: (Constant), logarith co so 10 cua bien gdp_cap, Số con TB của 1 phụ nữ, logarith co so 10 cua bien urban,
Tỉlệdâ
n biế
t chữ(%)
b Dependent Variable: Tuổi thọ TB phụ nữ

III.2.4./ Ki m tra l i m t s vi ph m gi
nh c n thi t:
ph n 2.1, ta ã xét mơ hình h i quy c a ta khơng còn d u hi n x y ra hi n t ng a
c ng tuy n. Du i ây ta s ti p t c các gi thuy t v m i quan h tuy n tính gi a bi n c l p
và bi n ph thu c (cho dù tr c ây, ta ã dùng
th Scatter và curve estimation
th y
m i quan h tuy n tính gi a bi n c l p và bi n ph thu c nh ng i u ó ch mang tính tr c
quan mà thơi). V tính c l p c a các sai s (khơng có t ng quan gi a các ph n d ) và tính
phân ph i chu n c a ph n d .
III.2.4.1./ Ki m nh m i quan h tuy n tính gi a bi n c l p và bi n ph thu c
Nh
ã nói, tuy r ng tr c ây ta ã dùng
th Scatter và cơng c curve
estimation
th y m i quan h tuy n tính gi a bi n c l p và bi n ph thu c nh ng d u
sao i u này c ng ch mang tính tr c quan và th hi n m i t ng quan c a t ng bi n c l p
v i bi n ph thu c mà thơi, ta c n ki m nh l i gi thuy t là gi a các bi n c l p và bi n
ph thu c có quan h tuy n tính trên c s xem
th phân tán (hình III.1) gi a ph n d
c chu n hố (standardized residual
c ph n m m SPSS l u bi n zre_1) và giá tr d
ốn chu n hố (standardized predicted value
c ph n m m SPSS l u bi n zpr_1). Qua
th này, ta th y ph n d phân tán ng u nhiên chung quanh
ng i qua g c O, nên ta có
th k t lu n gi
nh các bi n c l p v i bi n ph thu c có quan h tuy n tính (ph i nh là
có hai bi n c l p lgurban và lggdpcap là logarithm c s 10 c a hai bi n quan sát lúc u là
urban và gdp_cap).

11

Có th tham kh o rõ h n

ph n 8 c a file xu t MBA8_KT_nhom_2.spo

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

Trang 13


GVHD : ThS. Hồng Tr ng
Hình III.1:

th phân tán gi a ph n d

c chu n hố và giá tr d

ốn chu n hố

3
2

1
0

Standardized Residual

-1

-2
-3

-4
-5
-3

-2

-1

0

1

2

Standardized Predicted Value

III.2.4.2/ Ki m nh v tính c l p c a sai s (khơng có t ng quan gi a các
ph n d )12
Ta dùng b ng th ng kê Durbin-Watson
ki m nh. Qua b ng tóm t t mơ hình
(b ng III.8) ta th y h s Durbin-Watson = 2,067 n m gi a giá tr c a du = 1,4 và c a (4-du)
= 2,6 nên có th ch p nh n gi thuy t khơng có hi n t ng t t ng quan chu i b c nh t gi a
các ph n d , có ngh a là kh ng nh gi thuy t v tính c l p c a sai s .
B ng III.8 B ng k t q a ki m

nh mơ hình
Model Summary(b)

Change Statistics
Model
1

R
.933(a)

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

.870

.865

3.929

R Square
Change
.870

F Change
167.652

df1

df2
4

100

Sig. F
Change

DurbinWatson

.000

a Predictors: (Constant), logarith co so 10 cua bien gdp_cap, Số con TB của 1 phụ nữ, logarith co so 10 cua bien urban,
Tỉlệdâ
n biế
t chữ(%)
b Dependent Variable: Tuổi thọ TB phụ nữ

III.2.4.3./ Ki m nh v tính phân ph i chu n c a ph n d :
Ta có th dùng bi u
t n s Histogram (hình III.2)
kh o sát phân ph i c a ph n
d (th hi n bi n zre_1 do SPSS l u l i). Qua
th này ta th y phân ph i ph n d c a
mơ hình x p x chu n vì có
trung bình Mean = 0 và d l ch chu n Std Dev = 0,98 (g n
= 1). Nên ta có th k t lu n gi thuy t ph n d có phân ph i chu n khơng b vi ph m.

12

Autocorrelated errors : còn g i là t t
Breusch-Godfrey (BG)

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

ng quan.Có th ki m

Trang 14

nh b ng ph

ng pháp Durbin-Watson hay

2.067


GVHD : ThS. Hoàng Tr ng

Hình III.2 Histogram

kh o sát phân ph i c a ph n d

20

10

Std. Dev = .98
Mean = 0.00
N = 105.00

0

00
2.
50
1.
00
1.

0
.5
00
0.

0
-.5
0
.0
-1
0
.5
-1
0
.0
-2
0
.5
-2
0
.0
-3
0
.5
-3
0
.0
-4

Standardized Residual

-

-

III.3./ Mô hình h i quy (b ng III.5):
Cu i cùng ta ã xây d ng
c mô hình h i quy cho vi c d báo tu i th c a ph n
(lifeexpf) v i 4 bi n c l p là literacy (t l dân bi t ch có n v %), fertilty (s
con trung bình c a 1 ph n ), lggdpcap (log10 c a gdp_cap v i gdp_cap là GDP bình
quân trên m t u ng i có n v USD), lgurban (log10 c a urban v i urban là t l
dân s ng
ô th có n v %). Mô hình trên không còn hi n t ng a c ng tuy n
(VIF cao nh t là 4,585 <5), và có h s R2 i u ch nh = 0,865 nên có th coi là m c
phù h p c a mô hình là khá cao. Ngoài ra mô hình c ng ã ki m nh không có s
vi ph m c a các gi thuy t khác v phân ph i chu n c a ph n d , không có t ng
quan gi a các ph n d và m i t ng quan tuy n tính gi a các bi n c l p v i bi n
ph thu c.
Các h s h i quy riêng ph n trong mô hình u có m c ý ngh a ch p nh n
c.
Ph ng trình th hi n tu i th trung bình c a ph n
c bi u di n nh sau:
Lifeexpf = 33,767 - 1,459*fertilty + 4,486*lggdpcap
+ 8,772 *lgurban + 0,143*literacy
Ho c là:

Lifeexpf = 33,767 - 1,459*fertilty + 4,486*log10(gdp_cap)
+ 8,772 *log10(urban) + 0,143*literacy
IV K T LU N
IV.1./ Ý ngh a c a mô hình h i quy
Ta ã xây d ng mô hình h i quy tuy n tính cho tu i th trung bình c a ph n (lifeexpf)
v i b n bi n c l p là literacy (t l dân bi t ch có n v %), fertilty (s con trung bình
c a m t ph n ), lggdpcap (log10 c a gdp_cap v i gdp_cap là GDP bình quân trên m t u
ng i có n v USD), lgurban (log10 c a urban v i urban là t l dân s ng
ô th có n v
Nhóm th c hi n : Nhóm 2

Trang 15


GVHD : ThS. Hoàng Tr ng
%). Quá trình xây d ng mô hình này ta ch chú ý vào các bi n c l p là bi n nh l ng mà
b qua các bi n nh danh nh bi n region (khu v c), bi n climate (khí h u). Do v y mô hình
c ng n gi n vì không có các bi n gi
th hi n cho các bi n nh danh này13.
V i k t q a mô hình h i quy, ta có th

a ra m t vài nh n xét sau:

Lifeexpf = 33,767 - 1,459*fertilty + 4,486*log10(gdp_cap)
+ 8,772 *log10(urban) + 0,143*literacy
-

S con trung bình c a m t ph n t l ngh ch v i tu i th trung bình c a ph n , c
t ng lên m t con thì tu i th trung bình c a ng i ph n s gi m i 1,459 n m.
- GDP bình quân trên m t u ng i t l thu n v i tu i th trung bình c a ph n , n u
GDP bình quân trên m t u ng i t ng g p 10 l n, thì tu i th trung bình c a ph n
s t ng t ng ng là 4,486 n m.
- T l dân s ng
ô th t l thu n v i tu i th trung bình c a ph n , n u t l dân
s ng
ô th t ng g p 10 l n, thì tu i th trung bình c a ph n s t ng t ng ng là
8,772 n m.
- T l dân bi t ch t l thu n v i tu i th trung bình c a ph n , n u t l dân bi t
ch t ng 10%, thì tu i th trung bình c a ph n s t ng t ng ng là 1,43 n m.
Qua nh n xét này, ta th y các v n
ô th hoá, nâng cao dân trí, GDP và k ho ch
hoá gia ình u có m t nh h ng nh t nh n tu i th trung bình c a ph n . Mô
hình h i quy này c ng ch ra
c các v n chi n l c cho vi c phát tri n b n v ng c a
các qu c gia, hay v n bình ng hoá i s ng c a ph n trong xã h i.
IV.2./ Xây d ng
th 14
nhìn th y tr c quan h n s nh h ng c a t ng y u t
n tu i th trung bình c a
ph n , ta có th bi u di n
th bi n thiên c a tu i th trung bình c a ph n (lifeexpf) v i
t ng y u t , khi các y u t khác
c gi không i.
- Hình V.1: Tu i th trung bình c a ph n theo s con trung bình khi các y u t khác
c gi nguyên (GDP trung bình /1 ng i =100 USD, t l dân s ng
ô th = 50
%, t l dân bi t ch =50 %)
- Hình V.2: Tu i th trung bình c a ph n theo GDP trung bình /1 ng i khi các y u
t khác
c gi nguyên (s con trung bình =5, t l dân s ng
ô th = 50 %, t l
dân bi t ch =50 %)
- Hình V.3: Tu i th trung bình c a ph n theo t l dân s ng
ô th khi các y u t
khác
c gi nguyên (s con trung bình =5, GDP trung bình /1 ng i =100 USD, t
l dân bi t ch =50 %)
- Hình V.4: Tu i th trung bình c a ph n theo t l dân bi t ch khi các y u t khác
c gi nguyên (s con trung bình =5, GDP trung bình /1 ng i =100 USD, t l
dân s ng
ô th = 50 %)

13

Khi a các bi n nh tính vào mô hình ,ta ph i dùng các bi n g a (Dummy variable) ,n u bi n nh tính có
(m) ph m trù thì ph i a vào mô hình (m-1) bi n g a
14
Qua th ta s có thê công c
làm công tác d báo (forecast) h ac xây d ng chi n l c phát tri n v mô

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

Trang 16


GVHD : ThS. Hoàng Tr ng

Hình V.1: Tu i th trung bình c a ph n theo s con trung bình
Tu i th TB c a ph n theo s con
(khi GDB/1ng = 100 USD;T l dân
ô th = 50
và T l dân bi t ch = 50% )
70
60

n m

50
40

Series1

30
20
10
0
1

2

3

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14
s con TB c a 1 ph n

Trang 17


GVHD : ThS. Hoàng Tr ng
Hình V.2: Tu i th trung bình c a ph n theo GDP/ 1 ng

i

Tu i th TB c a ph n theo GDP/1 ng i
(Khi s con = 5,T l dân s ng
ô th =50 %
và t l dân bi t ch = 50 % )
70
68
66

N m

64
62

Series1

60
58
56
54

GDP bình quân /1 ng

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

Trang 18

i (USD)

25000

20000

16000

12000

8000

4000

2000

1500

1000

600

400

200

150

100

52


GVHD : ThS. Hoàng Tr ng
Hình V.3: Tu i th trung bình c a ph n theo t l dân s ng

ô th

Tu i th TB c a ph n theo t l dân s ng
ô th
(Khi s con = 5,GDP/1 ng
i = 100 USD
và t l dân bi t ch = 50 % )
61
60
59

N m

58
57

Series1

56
55
54
53
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
T l

dân s ng

ô th (%)

Hình V.4: Tu i th trung bình c a ph n theo t l dân bi t ch
Tu i th TB c a ph n theo t l dân bi t ch
(Khi s con = 5,GDP/1 ng i = 100 USD
và t l dân s ng
ô th = 50 % )
66
64
62
N m

60
58

Series1

56
54
52
50
48
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
T l dân bi t ch

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

(% )

Trang 19


GVHD : ThS. Hoàng Tr ng

Qua các s
này ta th y quan h gi a tu i th trung bình c a ph n v i s con
trung bình c a ph n là ngh ch bi n, tuy n tính v i
d c nh ; quan h gi a tu i th trung
bình c a ph n v i GDP trên u ng i và t l dân s ng
ô th
u ng bi n ,có d ng
phi tuy n (d ng logarith); và cu i cùng quan h gi a tu i th trung bình c a ph n v i t l
dân bi t ch là ng bi n, tuy n tính v i d c nh .

Nhóm th c hi n : Nhóm 2

Trang 20


This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×