Tải bản đầy đủ (.pdf) (524 trang)

Advanced macroeconomics

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.64 MB, 524 trang )


Chapter

Title

Pages

1

Macroeconomics: a succinct introduction

3-41

2

Solving Rational Expectations Models

42-86

3

Partial Information and Signal Extraction

87-104

4

Stabilization Policy – Can we?

107-133


5

Stabilization Policy – Should we?

134-164

6

Practical issues of effective stabilization

165-181

7

Fiscal Policy and the government budget constraint

182-211

8

The political economy of democracy

212-231

9

Unemployment, productivity and growth

232-250


10

The Macroeconomics of an Open Economy

253-271

11

Representative agent models in cashless economies

272-305

12

Money in representative agent models

306-320

13

Open economy representative agent models

321-331

14

Testing the Rational Expectations Hypothesis

335-422


15

Interpreting the Evidence: The Problem of Observational
Equivalence

423-433

16

Direct Tests of Rational Expectations

434-443

17

Where are we going?

444-446

18

Time-series annex: an introduction of linear and nonlinear time
series

447-490

Bibliography

491-526


Errata

1 page

Corrigenda

4 pages


4
Pdfurhfrqrplfv= d vxfflqfw
lqwurgxfwlrq
Iru pdq| srvwjudgxdwhv pdfurhfrqrplfv lv d wrwdoo| qhz vxemhfw1 Iru
vrph xqghujudgxdwhv/ lw lv xvhixo wr kdyh d elug*v h|h ylhz ri wkh ed0
vlfv ri wkh vxemhfw ehiruh soxqjlqj lqwr pruh dgydqfhg pdwhuldo1 Wklv
fkdswhu wkhuhiruh vnhwfkhv lq vrph edvlf hohphqwv ri pdfurhfrqrplfv dv
d irxqgdwlrq iru zkdw iroorzv1 Lw wdnhv qrwklqj iru judqwhg h{fhsw d
nqrzohgjh ri hohphqwdu| plfurhfrqrplfv hvvhqwldoo| vxsso| dqg gh0
pdqg1 Pdfurhfrqrplfv lv derxw wkh ehkdylrxu ri zkroh hfrqrplhv exw
vlqfh wkhvh duh pdgh xs ri lqglylgxdov dqg upv dfwlqj lq wkh pdunhw0
sodfh wrjhwkhu zlwk rwkhu lqvwlwxwlrqv olnh jryhuqphqwv wkdw duh uhvsrq0
vleoh wr lqglylgxdov/ lw lv qdwxudo wr wklqn ri rxu xqghuvwdqglqj frplqj
iurp plfurhfrqrplfv zklfk dqdo|vhv krz shrsoh lqwhudfw lq d sduwlfxodu
pdunhw dqg exlog xs wkh zkroh hfrqrp| iurp wkhuh1 Wkdw lv krz wkh
cfodvvlfdo* hfrqrplvwv wkrvh zkr zurwh ehiruh Mrkq Pd|qdug Nh|qhv
 qdwxudoo| dqdo|vhg wkh hfrqrp|1 Zkloh wkhlu wklqnlqj zdv iru d orqj
wlph ryhuodlg e| wkh zrun ri Nh|qhv dqg klv iroorzhuv/ lq uhfhqw wlphv
lw kdv rqfh djdlq ehfrph wkh fruh ri rxu pdfurhfrqrplf dqdo|vlv> zh
vkdoo ehjlq zlwk wkh hduo| fodvvlfdo wklqnlqj/ wkhq vnhwfk lq wkh lghdv ri
Nh|qhv dqg ri klv odwhu iroorzhuv/ ehiruh exloglqj xs wkh prghuq pdfurh0

frqrplf wkhru| wkdw uhvwv hvvhqwldoo| rq fodvvlfdo irxqgdwlrqv zlwk vrph
h{wud hohphqwv gudzq iurp Nh|qhv* zrun1 Wklv dssurdfk/ yld d vkruw
klvwru| ri pdfurhfrqrplf wkrxjkw/ lv wkh hdvlhvw zd|/ h{shulhqfh vkrzv/
wr uhdfk dq xqghuvwdqglqj ri prghuq wkrxjkw1 +Vwxghqwv pd| olnh wr
frqvxow d jrrg lqwhuphgldwh wh{werrn vxfk dv Sdunlq dqg Edgh/ Prghuq
Pdfurhfrqrplfv/ dq| hglwlrq/ lq frqmxqfwlrq zlwk wklv fkdswhu1,

6


7

Prghov ri wkh Hfrqrp|

WKH FODVVLFDO PRGHO
Wkh qdwxudo vwduwlqj srlqw iru pdfurhfrqrplfv lv wkh fodvvlfdo prgho/
zkhuh lw lv dvvxphg wkdw sulfhv dqg zdjhv duh h{leoh dv lq wkh idploldu
plfurhfrqrplf prgho ri d pdunhw zlwk vxsso| dqg ghpdqg1 Wkh glhu0
hqfh iurp wkdw prgho lv wkdw vxsso| dqg ghpdqg duh iru wkh djjuhjdwh
ri doo djhqwv lq wkh hfrqrp| lw lv dvvxphg wkdw rqh fdq phdqlqjixoo|
djjuhjdwh xs ru dyhudjh wkh ehkdylrxu ri doo lq wklv zd|> lpsolflwo| zh
dvvxph wkdw zkhq lqfrph ru dfwlylw| lv uhglvwulexwhg dfurvv shrsoh ru
upv wkh dyhudjh lv qrw pxfk dhfwhg vr wkdw zh fdq irfxv rq wkh dyhu0
djh irufhv dhfwlqj wkh hfrqrp| udwkhu wkdq rq wkhlu glvwulexwlrq dfurvv
djhqwv1 Djjuhjdwh vxsso| lq wklv wkhru| ghshqgv rq whfkqrorj|/ suhihu0
hqfhv dqg uhodwlyh sulfhv1 Ghpdqg ghshqgv rq wkh txdqwlw| ri prqh|
dqg rq lqfrphv1
Vxsso|
Iljxuh 414 vkrzv irxu txdgudqwv/ erwwrp ohiw lv wkh oderxu pdunhw/ wrs
ohiw wkh surgxfwlrq ixqfwlrq/ wrs uljkw d 78 judsk wudqvihuulqj rxwsxw

wkurxjk wr wkh erwwrp uljkw/ zklfk lv wkh vxsso| fxuyh ehwzhhq wkh sulfh
ohyho dqg rxwsxw1
Wkh surgxfwlrq ixqfwlrq/ S I / zklfk fdq eh wkrxjkw ri dv wkh rswlpdo
ehkdylrxu ri wkh dyhudjh up wlphv wkh qxpehu ri upv/ wdnhv fdslwdo
dv jlyhq dqg khqfh vkrzv glplqlvklqj uhwxuqv ri rxwsxw +T, wr lqfuhdv0
lqj oderxu lqsxw +O,1 Iurp lw lv ghulyhg wkh ghpdqg iru oderxu/ GG/
zkhuh +iru wkh dyhudjh up, wkh uhdo zdjh htxdov wkh pdujlqdo surgxfw
ri oderxu/ ru htxlydohqwo| wkh sulfh @ pdujlqdo frvw/ wkh uvw0rughu frq0
glwlrq ri d surw pd{lpxp1 Wkh vxsso| ri oderxu/ VV/ lv vkrzq zlwk d
dwwlvk vorsh/ lqglfdwlqj wkdw wkh vxevwlwxwlrq hhfw ri ulvlqj uhdo zdjhv/
Z
S / lv vxevwdqwldoo| odujhu wkdq wkh lqfrph hhfw> wklv frxog frph derxw
ehfdxvh hlwkhu zrunhuv vxevwlwxwh hruw dfurvv wlph ru xqhpsor|phqw
ehqhwv duh jhqhurxv dqg orqj0odvwlqj +dv glvfxvvhg ehorz/ uhvshfwlyho|/
lq Fkdswhuv 6 dqg <,1
Wzr djjuhjdwh vxsso|/ DV/ fxuyhv duh vkrzq1 Rqh lv yhuwlfdo/ lqgl0
fdwlqj wkdw li doo sulfhv +S , ulvh wkh vxsso| ri dqg ghpdqg iru oderxu zloo
qrw fkdqjh vlqfh zdjhv +rhuhg dqg ghpdqghg, zloo ulvh lq sursruwlrq/
dqg vr zlwk uhodwlyh sulfhv wkh vdph wkhuh lv qr lqgxfhphqw wr dowhu ri0
ihuv1 Wkh vhfrqg fxuyh lv xszdug vorslqj> wkh uhdvrq lv wkdw dv sulfhv
ulvh shrsoh gr qrw uhdolvh wkdw doo sulfhv duh ulvlqj +lq dwlrq,1 Zrunhuv lq
sduwlfxodu gr qrw uhdolvh wklv dqg lq wklv gldjudp duh dvvxphg wr eh vorz
wkhuhiruh lq udlvlqj wkhlu zdjhv1 Khqfh dv sulfhv ulvh zdjhv odj ehklqg
dqg uhdo zdjhv idoo wr wkh uljkw dorqj wkh ghpdqg iru oderxu fxuyh +wklv


Pdfurhfrqrplfv= d Vxfflqfw Lqwurgxfwlrq
)

4


8

4

3
ƒ

:
3

/
'

/RQJ5XQ
$6

6

6

'
O

/

6
6KRUW
5XQ


3


§: ·
¨ ¸
© 3¹

4

$
4

4

Iljxuh 414= Djjuhjdwh Vxsso|

fdq eh wkrxjkw ri dv d uljkwzdug vkliw ri wkh oderxu vxsso| fxuyh,1 Wklv
jhqhudwhv pruh hpsor|phqw dqg pruh rxwsxw +wklv lv ghyhorshg ixoo| lq
Fkdswhu 6/ uvw vhfwlrq/ cWkh Qhz Fodvvlfdo Skloolsv Fxuyh*,1
Ghpdqg
Zh vxssrvh iru vlpsolflw| dq hfrqrp| zkhuh wkhuh lv qr dowhuqdwlyh wr
xvlqj fdvk iru sd|lqj zrunhuv dqg iru ex|lqj jrrgv1 Lq wklv cfdvk0lq0
dgydqfh* wudqvdfwlrqv whfkqrorj|/ zh dovr dvvxph wkhuh lv d sd|phqw
shulrg/ rqh prqwk iru h{dpsoh1 Wkhq wkh hfrqrp| cwxuqv prqh| ryhu*
dv looxvwudwhg lq Iljxuh 415,1
Dw wkh hqg ri wkh prqwk zrunhuv duh sdlg dqg vshqg wkhlu fdvk
wkurxjk wkh vxffhhglqj prqwk1 Dv fdvk pryhv iurp zrunhuv wr upv
wkh wrwdo kroglqj ri lw uhpdlqv frqvwdqw wklv lv wkh ghpdqg iru fdvk
iru wudqvdfwlrqv1 Li zh phdvxuh prqh| rxwsxw/ S T/ lq d |hdu ru dw dq
dqqxdo udwh/ lw iroorzv wkdw fdvk uhtxluhg lv htxdo wr rqh prqwk*v rxwsxw

dqg vr wkh ghpdqg iru prqh|/ P G @ +4@45, S T +zkhuh 4245 lv wkh
iudfwlrq ri rxwsxw uhtxluhg dv prqh|/ N, ru htxlydohqwo| P G 45 @ S T


9

Prghov ri wkh Hfrqrp|

+zkhuh 45 lv wkh cyhorflw|*/ Y / ri prqh|,> uhvshfwlyho| wkh Fdpeulgjh
+XN, dqg wkh txdqwlw| wkhru| zd|v ri zulwlqj prqh| ghpdqg1
&DVK

&DVK'HPDQGE\KRXVHKROGV
&DVK'HPDQGE\ILUPV
7RWDO'HPDQGIRU
&DVK +RXVHKROGV
DQG)LUPV

HWF





7LPH PRQWKV


Iljxuh 415= Wudqvdfwlrqv Ghpdqg iru Prqh|

Ehjlq e| vxssrvlqj wkdw wkh prqh| vxsso| P htxdov P G / wkdw lv

wkhuh lv htxloleulxp lq wkh prqh| pdunhw1 Xqghu rxu dvvxpswlrqv wklv
dovr lpsolhv wkdw lqfrph htxdov vshqglqj +dv lq jxuh 415,1 Qrz vxssrvh
wkh jryhuqphqw lqfuhdvhv wkh prqh| vxsso| e| 43 shu fhqw +e| sulqwlqj
pruh, dqg jlyhv wkh h{wud prqh| wr zrunhuv dw wkh hqg ri wkh prqwk1
Dw h{lvwlqj S T+3, wkh zrunhuv sodq qrupdo vshqglqj ri S T+3, zklfk lv
wkhlu qrupdo lqfrph dqg upv qhhg wr sd| rxw rqo| ST+3, lq zdjhv> vr
qhlwkhu zrunhuv ru upv qhhg wr krog rq wr wkh h{wud prqh| iru ixwxuh
prqwkv1 Wkh zrunhuv zloo wkhuhiruh vshqg wkh h{wud prqh| rq ex|lqj
jrrgv/ gulylqj xs S T dorqj wkh DV fxuyh1 Dw wklv srlqw S T+4, lv kljkhu>
upv krog pruh prqh| wr sd| iru h{wud zrun1 Exw zkhq P uhwxuqv
wr frqvxphuv/ vwloo P V A P G dqg djdlq DG A S T+4,1 Khqfh wkh
surfhvv zloo uhshdw lwvhoi dqg S T zloo ulvh djdlq1 Rqo| zkhq S T kdv
ulvhq vx!flhqwo| iru P V @ P G @ SYT zloo zh kdyh DG @ S T1 Wklv lv
zkhuh S T @ PY 1 Wklv lv wkh cdjjuhjdwh ghpdqg* frqvlvwhqw zlwk wkh
vwrfn ri prqh| +Iljxuh 416,1
Lq fodvvlfdo wklqnlqj sulfhv dqg zdjhv pryh udslgo| wr uhvwruh wkh
hfrqrp| wr lwv srwhqwldo/ T > khqfh lqwhuhvw udwhv pryh wr hqvxuh wkdw
vdylqj htxdov lqyhvwphqw iru h{dpsoh/ li dw T shrsoh ghflgh wr vdyh
pruh wklv zrxog phdq pruh ixqgv zrxog eh rhuhg wr lqyhvwruv lq sodqw
dqg pdfklqhu| dqg lqwhuhvw udwhv +wkh frvw ri wkhvh cordqdeoh ixqgv*,
zrxog idoo xqwlo wkh pdunhw iru vdylqjv htxloleudwhg zlwk lqyhvwphqwv1
Vr zh fdq vd| wkdw lqwhuhvw udwhv duh qrw dhfwhg e| wkh ghpdqg iru ru


Pdfurhfrqrplfv= d Vxfflqfw Lqwurgxfwlrq
3

/RJ3
$


:

$'

/RJ09


' 09


R
4

/RJ4

Iljxuh 416= Djjuhjdwh Ghpdqg

vxsso| ri prqh|/ wkh| duh phuho| d +vpdoo, idfwru lq ghwhuplqlqj wkh
ghpdqg iru prqh|1 Iljxuh 417 looxvwudwhv wkh pdunhw iru ordqdeoh ixqgv1
Vkruw0 dqg orqj0uxq htxloleulxp lq wkh fodvvlfdo v|vwhp lq uhvsrqvh
wr d prqhwdu| h{sdqvlrq fdq eh vxppdulvhg e| Iljxuh 4161 Lq wkh vkruw
uxq rxwsxw ulvhv ehfdxvh zdjhv odj ehklqg/ exw lq wkh orqj uxq rxwsxw lv
gulyhq edfn wr T dv zdjhv ulvh lq uhvsrqvh wr zrunhuv* uhdol}dwlrq wkdw
lw lv jhqhudo sulfhv wkdw duh ulvlqj1
Wr doorz iru wkh hhfw ri jryhuqphqw vshqglqj/ J/ dqg wd{dwlrq/ W /
zh vlpso| qrwh wkdw W J lv sduw ri vdylqjv/ yl}1 vdylqjv e| jryhuq0
phqw> zkloh sulydwh vdylqjv duh qrz S T W F1 Vr wrwdo vdylqjv duh
W J . S T W F @ S T J F1 Khqfh iru h{dpsoh d ulvh lq jry0
huqphqw vshqglqj/ wd{hv frqvwdqw/ zrxog vkliw wkh VV fxuyh lq Iljxuh
417 ohiwzdugv dqg udlvh lqwhuhvw udwhv> lw zrxog qrw udlvh rxwsxw hyhq lq

wkh vkruw uxq1 +Lw frxog gr vr lqgluhfwo| yld wkh hhfw ri kljkhu lqwhuhvw
udwhv rq wkh ghpdqg iru prqh|/ d idfwru zh lqwurgxfh lq wkh qh{w vhf0
wlrq e| uhgxflqj wklv ghpdqg lw zrxog vkliw wkh djjuhjdwh ghpdqg
fxuyh rxwzdugv1 Krzhyhu wklv hhfw lv olnho| wr eh txlwh vpdoo/ vlqfh wkh
wudqvdfwlrqv ghpdqg iru prqh| lv udwkhu lqhodvwlf1,
Doorzlqj prqh| wr uhvsrqg wr lqwhuhvw udwhv= wkh Zlfnvhooldq
phfkdqlvp
Zh kdyh dvvxphg xs wr qrz wkdw lqwhuhvw udwhv kdyh d qhjoljleoh hhfw
rq wkh ghpdqg iru prqh|/ dqg wkdw wkhuhiruh zh frxog wuhdw wkh pdunhw
iru prqh| dqg erqgv dv hvvhqwldoo| xqfrqqhfwhg1 Exw wklv fdq rqo| eh
d vwulqjhqw vlpsoli|lqj dvvxpswlrq1 Lq idfw lqwhuhvw udwhv gr dhfw wkh
ghpdqg iru prqh| ehfdxvh shrsoh dqg upv fdq sxw wkhlu prqh| lqwr


;

Prghov ri wkh Hfrqrp|
,QWHUHVW
5DWH5

,

6

6

,
6,

Iljxuh 417= Vxsso| dqg ghpdqg iru ordqdeoh ixqgv


ghsrvlwv +vkruw0whup erqgv ru ordqv/ lq rwkhu zrugv, dv dq dowhuqdwlyh
wr frqwlqxrxvo| kroglqj wkh prqh| wkh| zloo hyhqwxdoo| qhhg iru wudqv0
dfwlrqv1 Krxvhkrogv fdq/ iru h{dpsoh/ ghsrvlw kdoi wkhlu prqwk*v zdjhv
iru wkh uvw kdoi ri wkh prqwk dqg wkhq zlwkgudz wkhp kdoi0zd| wkurxjk
wkh prqwk lq wlph wr fduu| rxw wkh vhfrqg kdoi ri wkh prqwk*v wudqvdf0
wlrqv> upv fdq lq wxuq ghsrvlw wkhlu wdnlqjv iurp wkh uvw kdoi ri wkh
prqwk dqg wkhq zlwkgudz wkhp dw wkh hqg ri wkh prqwk/ mxvw lq wlph wr
sd| wkh zdjhv1 Wklv lv looxvwudwhg lq Iljxuh 4181 Fohduo| shrsoh ghflgh
zkhwkhu wr fduu| rxw wklv ghsrvlw vwudwhj| e| zhljklqj xs wkh frvw yhu0
vxv wkh ehqhw= wkh frvw lv pdnlqj wzr wulsv wr wkh edqn ru ordq pdunhw
+rqh wr ghsrvlw/ rqh wr zlwkgudz, shu prqwk> wkh ehqhw lv wkh lqwhuhvw
uhfhlyhg1 Wkh kljkhu wkh lqwhuhvw udwh wkh pruh shrsoh pd| ghflgh wr
ghsrvlw> iru h{dpsoh/ krxvhkrogv frxog ghsrvlw wkuhh0txduwhuv ri wkhlu
zdjhv dqg wkhq zlwkgudz d txduwhu diwhu zhhn 4/ d txduwhu diwhu zhhn
5/ dqg wkh odvw txduwhu diwhu zhhn 6/ zkloh vlploduo| upv frxog ghsrvlw
doo wkhlu uvw wkuhh zhhnv* wdnlqjv dqg zlwkgudz wkhp dw wkh hqg ri wkh
prqwk pdnlqj irxu wulsv lq doo iru erwk upv dqg krxvhkrogv1 Zh qrz
qg wkdw wkh ghpdqg iru prqh| idoov zlwk kljkhu lqwhuhvw udwhv/ zlwk wkh
ghpdqg iru ghsrvlwv prylqj lq wkh rssrvlwh gluhfwlrq lpdjlqh Iljxuh
418 zlwk wzlfh dv iuhtxhqw ghsrvlwv dqg zlwkgudzdov/ lpso|lqj wkdw wkh
ghpdqg iru prqh| lv kdoi dv pxfk djdlq dv lq wkh jxuh1
Qrz wkdw zh kdyh olqnhg wkh wzr pdunhwv wkh txhvwlrq dulvhv= zkdw
kdsshqv zkhq h{wud prqh| lv sulqwhg dqg/ vd|/ glvwulexwhg wr krxvhkrogv
lq rxu suhylrxv h{shulphqwB Suhylrxvo| zh vdlg wkdw krxvhkrogv dqg


Pdfurhfrqrplfv= d Vxfflqfw Lqwurgxfwlrq

<


021(<
+RXVHKROG
6SHQGLQJ

)LUP7DNLQJV

+RXVHKROG
'HSRVLW

0RQH\'HPDQG

)LUP
'HSRVLW



7,0( 0217+6


Iljxuh 418= Prqh| ghpdqg zkhq prqh| lv ghsrvlwhg2zlwkgudzq rqfh shu
prqwk

upv zrxog vshqg dq| prqh| vxusoxv wr wkhlu wudqvdfwlrqv qhhgv1 Exw
qrz zh zrxog dujxh wkdw wkh| zrxog sxw wkh h{wud prqh| rq ghsrvlw
pdlqo|/ shukdsv rqo| vshqglqj d yhu| vpdoo sduw ri lw> wkh uhdvrq zrxog
eh wkdw wkh| zrxog qdwxudoo| zlvk wr vsuhdg rxw wkh h{wud vshqglqj ryhu
d orqj shulrg/ jlyhq wkdw wkh| fdq qrz ghsrvlw lw dqg rewdlq lqwhuhvw
zkloh zdlwlqj wr vshqg lw1
Li wkh| gr wklv/ wkhq dv wkh Vzhglvk hfrqrplvw Nqxw Zlfnvhoo srlqwhg

rxw +Zlfnvhoo/ 4<:3,/ lq d zd| wkdw iruhvkdgrzhg Nh|qhv* ylhzv ri dvvhw
pdunhwv dqg ghpdqg/ wkh ghsrvlwlqj ri wkh h{wud prqh| zrxog dfw lqgl0
uhfwo| wr fuhdwh h{fhvv ghpdqg e| vwlpxodwlqj lqyhvwphqw dqg uhgxflqj
vdylqj +vwlpxodwlqj frqvxpswlrq,1 Ehiruh wkh prqh| lqmhfwlrq/ vdylqjv
zhuh htxdo wr lqyhvwphqw dqg khqfh ghpdqg iru rxwsxw zdv htxdo wr
vxsso| ri rxwsxw= V @ L lpsolhv wkdw V @ S T F J @ L vr wkdw
F . L . J @ S T wkdw lv ghpdqg htxdov rxwsxw +dv vxssolhg dorqj wkh
DV fxuyh,1 Kh wkrxjkw ri wklv vlwxdwlrq dv rqh zkhuh lqwhuhvw udwhv zhuh
dw wkhlu cqdwxudo* ohyho= qdpho| vxfk dv erwk wr fohdu wkh ordqdeoh ixqgv
pdunhw dqg wr vhw ghpdqg iru rxwsxw htxdo wr vxsso| ri rxwsxw1
Exw diwhu wkh lqmhfwlrq lqwhuhvw udwhv idoo ehorz wklv qdwxudo ohyho/
vwlpxodwlqj frqvxpswlrq dqg lqyhvwphqw deryh wkhvh ohyhov/ dqg vr fuh0
dwlqj h{fhvv ghpdqg1 Wklv zrxog gulyh xs sulfhv ru rxwsxw lq mxvw wkh
vdph zd| dv zh ghvfulehg ehiruh zkhq zh glg qrw doorz shrsoh wr gh0
srvlw wkhlu prqh|1 Djjuhjdwh ghpdqg zrxog ulvh xqwlo wkh ghpdqg iru
prqh| urvh wr wkh qhz ohyho ri prqh| vxsso|/ dw zklfk srlqw ri frxuvh


43

Prghov ri wkh Hfrqrp|

lqwhuhvw udwhv zrxog uhwxuq wr wkhlu qdwxudo ohyho dv wkh lqmhfwlrq ri h{0
fhvv prqh| lqwr wkh ordqdeoh ixqgv pdunhw zrxog fhdvh +vhh Iljxuh 419,1
Wklv phfkdqlvp ri cprqhwdu| wudqvplvvlrq* yld lqwhuhvw udwhv lv forvh wr
zkdw Nh|qhv sursrvhg dqg zkdw zh wklqn wrgd|1
([FHVVVXSSO\RI
PRQH\
5


,

60$−0

6

5

0$−0

([FHVV'HPDQG
IRU2XWSXW

5

6

,
6,

([FHVV'HPDQG

Iljxuh 419= Zlfnvhoo*v prqhwdu| wudqvplvvlrq

Zh fdq wklqn ri wkh fhqwudo edqn fduu|lqj rxw prqhwdu| srolf| e|
crshq pdunhw rshudwlrqv* lq wkh erqg pdunhw zklfk lqmhfw pruh ru ohvv
prqh| lqwr wkh hfrqrp|> iru h{dpsoh/ e| ex|lqj erqgv/ wkh edqn vxs0
solhv h{wud ordqdeoh ixqgv wr wkh wkh erqg pdunhw/ vkliwlqj wkh VV fxuyh
uljkwzdugv e| sulqwlqj h{wud prqh|1 Wklv gulyhv grzq lqwhuhvw udwhv/
fuhdwhv d jds ehwzhhq lqyhvwphqw dqg vdylqj/ wkdw lv/ h{fhvv ghpdqg

iru rxwsxw1 Lq wkh iroorzlqj shulrg wkh h{wud prqh| kdv hqwhuhg sulydwh
vhfwru kroglqjv exw ehlqj vxusoxv wr prqh| ghpdqg lv sxw edfn lqwr
wkh ordqdeoh ixqgv pdunhw/ nhhslqj lqwhuhvw udwhv grzq xqwlo wkh h{fhvv
ghpdqg kdv gulyhq xs S T vx!flhqwo| wr udlvh ghpdqg iru prqh| wr
htxdolw| zlwk wkh h{wud vxsso|1
Zh fdq dovr dqdo|vh zkdw zrxog kdsshq li ghpdqg iru prqh| ihoo 
vd| iru wkh uhdvrq glvfxvvhg deryh zkhuh shrsoh ghflgh wr wdnh dgydqwdjh
ri wkh lqwhuhvw udwh rssruwxqlwlhv iurp ghsrvlwlqj +wkdw lv ohqglqj, wkhlu
prqh|1 Wkh vxusoxv prqh| zrxog jr lqwr wkh ordqdeoh ixqg pdunhw olnh
wkh h{wud prqh| sulqwhg e| wkh fhqwudo edqn mxvw glvfxvvhg> wuljjhulqj
wkh vdph surfhvv zkhuhe| S T pxvw ulvh xqwlo wkh dydlodeoh prqh| vxsso|
lv zloolqjo| khog1
Wkh dojheud ri wkh Fodvvlfdo v|vwhp lv=
Surgxfwlrq ixqfwlrq= T @ i+O,
Ghpdqg iru Oderxu= Z@S @ ic! +O,


Pdfurhfrqrplfv= d Vxfflqfw Lqwurgxfwlrq

44

Vxsso| ri Oderxu= O @ j+Z@S H , S H +wkh sulfh ohyho h{shfwhg e|
zrunhuv, lq wkh vkruw uxq lv dvvxphg wr odj ehklqg wkh dfwxdo sulfh
ohyho1
Djjuhjdwh Ghpdqg= P=Y +U, @ S T +wklv dvvxphv wkdw prqhwdu| glvh0
txloleulxp kdv douhdg| ehhq holplqdwhg e| wkh Zlfnvhoo surfhvv,1
Ordqdeoh Ixqgv= V+U> S T, @ L+U,

WKH NH\QHVLDQ PRGHO
Wkh lghdv ri Nh|qhv duh ehvw xqghuvwrrg dv d vshfldo fdvh/ ru d ghjhq0

hudwlyh glvwruwlrq/ ri wkh fodvvlfdo prgho fuhdwhg e| dvvxplqj wkdw
zdjhv dqg sulfhv duh lq h{leoh1 Qrzdgd|v zh wu| wr udwlrqdolvh wklv dv0
vxpswlrq e| uhihuulqj wr qrplqdo zdjh frqwudfwv dqg cphqx frvwv* ri
udlvlqj sulfhv1 Exw qhlwkhu Nh|qhv qru klv srvw0zdu iroorzhuv glg vr=
wkh| vlpso| srlqwhg wr wkh idfwv ri zdjh dqg sulfh uljlglw| dqg vdlg wkdw
qrq0hfrqrplf idfwruv +vxfk dv frqyhqwlrqv ri idluqhvv/ srolfhg e| xqlrqv
dprqj rwkhuv, frxog eh uhvsrqvleoh1
Wkh vlpsohvw iudphzrun/ zklfk zh zloo xvh khuh/ dvvxphv wkdw erwk
zdjhv dqg sulfhv duh uljlg wkdw lv wr vd|/ duh vhw e| vxssolhuv zkr
wkhuhe| vwdwh wkhlu zloolqjqhvv wr vxsso| zkdwhyhu lv ghpdqghg dw wkrvh
udwhv1 Iurp wlph wr wlph wkh| pd| fkdqjh wkhp lq uhvsrqvh wr h{fhvv
ghpdqg ru vxsso|/ ru wr jhqhudo lq dwlrq exw wkdw grhv qrw dowhu wkh
srlqw wkdw zkdwhyhu wkh| kdyh vhw wkhlu vxsso| lv gulyhq e| wkh ghpdqg
wkh| idfh1 Lw lv qdwxudo wr dvvxph lq wkh Nh|qhvldq prgho wkdw zdjhv
duh jryhuqhg e| edujdlqlqj ehwzhhq zrunhuv ru xqlrqv dqg upv dqg
wkdw sulfhv duh vhw e| upv rshudwlqj lq lpshuihfw frpshwlwlrq +zkhuh
hdfk up kdv d glhuhqw surgxfw dqg vrph vkruw0uxq cprqrsro| srzhu*
 wkdw lv d grzqzdug0vorslqj ghpdqg fxuyh iru lwv surgxfw,1 Wkhvh
dvvxpswlrqv lpso| sulfh0 dqg zdjh0vhwwlqj ehkdylrxu +zkhuhdv shuihfw
frpshwlwlrq/ iru h{dpsoh/ zkhuh zdjhv dqg sulfhv duh jlyhq wr wkh lqgl0
ylgxdo/ zrxog qrw,1
Zlwk sulfhv vhw lq wklv zd| sodlqo| ghpdqg vhwv rxwsxw lq pl0
furhfrqrplfv zh zrxog vd| wkdw wkh vxsso| fxuyh lv krul}rqwdo1 Nh|qhv
+dqg klv fr0zrunhuv/ lqfoxglqj Ulfkdug Ndkq, hyroyhg d wkhru| ri gh0
pdqg ihhgedfn zklfk kh fdoohg wkh cpxowlsolhu*> wkh lghd lv looxvwudwhg
rq wkh cNh|qhvldq furvv* gldjudp/ Iljxuh 41:1 Frqvxpswlrq/ F/ ghshqgv
rq lqfrph +@ rxwsxw,> rwkhu ghpdqg lv wuhdwhg dv h{rjhqrxv qrwdeo|
lqyhvwphqw/ L/ zklfk lv pdlqo| ghshqghqw rq exvlqhvvphq*v rswlplvp
+cdqlpdo vslulwv*,1 Zlwkrxw jryhuqphqw/ djjuhjdwh ghpdqg/ DG @ F .L/
wkhuhiruh ulvhv zlwk lqfrph wkh DG fxuyh zklfk vorshv dw dq dqjoh ohvv



45

Prghov ri wkh Hfrqrp|

wkdq 78 1 Krzhyhu/ rxwsxw lv vhw e| surgxfhuv htxdo wr ghpdqg> khqfh
T @ DG wkh 78 olqh1 Uhdolvwlfdoo| Nh|qhv wkrxjkw ri wklv rxwsxw
dv uhvsrqglqj zlwk d odj wr ghpdqg +lqlwldoo| rughuerrnv ru lqyhqwrulhv
zrxog uhvsrqg,1 Rxwsxw zrxog jr rq prylqj xqwlo T @ DG/ |hw ri
frxuvh DG zrxog uhvsrqg +ihhgedfn, wr fkdqjlqj T1 Wkh wzr zrxog
vhwwoh grzq zkhuh wkh wzr fxuyhv lqwhuvhfwhg +Iljxuh 41:,1
4 $'
$' &,

0XOWLSOLHU
(TXLOLEULXP

$' DE4,

7KHPXOWLSOLHU
SURFHVVGULYLQJ4
EDFNWRHTXLOLEULXP
DW4
,D

4

4


4

Iljxuh 41:= Wkh Nh|qhvldq Furvv

Wkh dojheud lv=
Fw @ d . eTw
DGw @ Fw . L
Tw @ DGw4
Wkh htxloleulxp ri wklv/ zkhuh DG @ T @ frqvwdqw/ lv irxqg e|
vhwwlqj T dqg DG frqvwdqw dqg vroylqj wkh htxdwlrqv= T @ +d.L,@+4e,1
4@+4 e, lv wkh pxowlsolhu1
Wklv vhw0xs fdq eh h{whqghg wr doorz iru jryhuqphqw= lwv vshqglqj/ J/
lv h{rjhqrxv dqg lwv wd{dwlrq fdq eh uhsuhvhqwhg e| d vlpsoh sursruwlrqdo
wd{ udwh/ 1 Wklv phdqv wkdw lq Iljxuh 41:/ L qrz ehfrphv L . J dqg
wkdw wkh vorsh ri wkh DG fxuyh lv dwwhu ehfdxvh qrz h{wud lqfrph
lv sduwo| wd{hg dqg grhv qrw kdyh vxfk d odujh hhfw rq frqvxpswlrq1
Dojheudlfdoo|=
Fw
DGw
Tw

@ d . eTw ^4  `
@ Fw . L . J
@ DGw4


Pdfurhfrqrplfv= d Vxfflqfw Lqwurgxfwlrq

46


Wkh pxowlsolhu lv qrz 4@^4 e+4  ,`/ vpdoohu wkdq ehiruh1
Wkh LV fxuyh
Zh qrz qrwlfh wkdw zkhq T @ DG zh dovr kdyh vdylqjv +dv sodqqhg
 wkdw lv frqvlvwhqw zlwk wkh frqvxpswlrq ixqfwlrq deryh, htxdo wr
lqyhvwphqw +dv sodqqhg h{rjhqrxvo| deryh, vlqfh lw lpsolhv wkdw T F 
J @ L1 +T lv lqfrph/ F lv sulydwh frqvxpswlrq dqg J lv jryhuqphqw
frqvxpswlrq> lw lv xvxdo wr lqfoxgh jryhuqphqw lqyhvwphqw lq L1,
Lq sdvvlqj/ zh vkrxog qrw eh frqixvhg e| wkh idfw wkdw lq wkh vkruw
uxq vdylqjv fdq eh xqsodqqhg +iru h{dpsoh/ zkhq lqfrph ulvhv lw pd|
wdnh wlph wr dgmxvw vshqglqj, dqg dovr lqyhvwphqw fdq eh xqsodqqhg +iru
h{dpsoh/ zkhq ghpdqg idoov lqyhqwrulhv pd| lqfuhdvh dv lw wdnhv wlph wr
dgmxvw rxwsxw> wkh ulvh lq wkhvh lqyhqwrulhv lv lqfoxghg lq dfwxdo lqyhvw0
phqw,1 Lw lv dovr d frqixvlqj idfw wkdw e| wkh frqyhqwlrqv ri qdwlrqdo
dffrxqwlqj dfwxdo vdylqjv duh dozd|v htxdo wr dfwxdo lqyhvwphqw ehfdxvh
rxwsxw plqxv dfwxdo vshqglqj @ ulvh lq lqyhqwrulhv/ GY e| ghqlwlrq>
wkhuhiruh T @ dfwxdo frqvxpswlrq . J . lqyhvwphqw lq sodqw dqg pd0
fklqhu| plqxv GY @ dfwxdo F .J. dfwxdo L1 Khqfh T dfwxdo F J @
dfwxdo L1 Wklv/ krzhyhu/ lv dq lghqwlw| zlwk qr ehkdylrxudo vljqlfdqfh/
xqolnh lq wkh deryh sdudjudsk1
Lq wkh Nh|qhvldq prgho sodqqhg vdylqjv @ sodqqhg lqyhvwphqw zkhq
rxwsxw kdv vhwwohg grzq1 Wkxv zh zrxog vd| wkdw rxwsxw lv zkdw gulyhv
wkhp wr htxdolw|/ qrw lqwhuhvw udwhv dv lq wkh fodvvlfdo v|vwhp1 Zkdw
wkhq gr lqwhuhvw udwhv grB Dffruglqj wr Nh|qhv wkh| dhfw ghpdqg dqg
vr rxwsxw wkh| phuho| fkdqjh wkh rxwsxw ohyho dw zklfk vdylqjv duh
gulyhq wr htxdolw| zlwk lqyhvwphqw1 +Xqolnh wkh fodvvlfdo v|vwhp zkhuh
rxwsxw lv gulyhq wr srwhqwldo e| vxsso| yld sulfhv prylqj/ dqg lqwhuhvw
udwhv wkhq gulyh vdylqjv wr htxdolw| zlwk lqyhvwphqw1, Lqwhuhvw udwhv dhfw
ghpdqg vwudljkwiruzdugo|= dv wkh| ulvh frqvxpswlrq dqg lqyhvwphqw idoo
ehfdxvh ri wkh kljkhu frvw ri eruurzhg ixqgv dqg uhwxuq wr vdylqj1
Wkh uhvxow lv d vkliw lq wkh DG fxuyh lq wkh Nh|qhvldq furvv gldjudp>

zh fdq sorw wkh glhuhqw T htxloleuld dv lqwhuhvw udwhv vkliw wkh fxuyh1
Wklv lv wkh LV fxuyh/ wkdw lv wkh fxuyh vkrzlqj krz rxwsxw fkdqjhv zlwk
lqwhuhvw udwhv jlyhq wkdw wkh jrrgv +rxwsxw, pdunhw lv lq htxloleulxp ru
htxlydohqwo| wkdw sodqqhg V@ sodqqhg L +Iljxuh 41;,1
Wkh OP fxuyh
Exw krz duh lqwhuhvw udwhv ghwhuplqhgB Lq wkh fodvvlfdo v|vwhp e| vdy0
lqjv +vxsso| ri ixqgv, dqg lqyhvwphqw +ghpdqg iru ixqgv, fohdulqj wkh
pdunhw iru ordqdeoh ixqgv> exw lq Nh|qhv* v|vwhp vdylqjv dqg lqyhvwphqw


47

Prghov ri wkh Hfrqrp|
4 $'

$'

$' 5

$' 5


4
5

,

5

5

6
4

4

4

Iljxuh 41;= Wkh U7 fxuyh

ghwhuplqh rxwsxw +dovr dhfwhg e| lqwhuhvw udwhv wkurxjk wkhlu hhfw rq
vdylqjv dqg lqyhvwphqw,1 Exw lqwhuhvw udwhv duh qrw slqqhg grzq wkh
LV fxuyh vkrzv wkdw lqvwhdg wkh| fdq ydu|/ dqg dv wkh| gr vr rxwsxw zloo
dovr ydu|1 Vr zkdw slqv wkhp grzqB
Lq wkh fodvvlfdo zruog wkh pdunhw iru prqh| lv fohduhg e| lqfrph lq
wkh vkruw uxq dqg wkhq udwkhu txlfno| e| sulfhv1 Wklv grhv qrw kdsshq
lq Nh|qhv* zruog1 Sulfhv duh {hg ru prylqj vorzo| lq uhvsrqvh wr sulfh
vhwwhuv* vwudwhjlhv1 Rxwsxw +lqfrph, lv uhvsrqglqj wr djjuhjdwh ghpdqg
zklfk kdv qrwklqj gluhfwo| wr gr zlwk wkh ghpdqg iru prqh|> lw lv fhu0
wdlqo| qrw prylqj wr pdnh ghpdqg iru prqh| htxdo wr lwv vxsso|1 Zh
pxvw qrz dvn zkdw lv kdsshqlqj lq wkh prqh| pdunhw1
Nh|qhv wrrn ryhu wkh fodvvlfdo dqdo|vlv ri ghpdqg iru prqh| deryh


Pdfurhfrqrplfv= d Vxfflqfw Lqwurgxfwlrq

48

exw kh dovr hpskdvlvhg wkh dowhuqdwlyhv wr kroglqj prqh| +ghqhg dv
qrq0lqwhuhvw0ehdulqj fdvk,= wkhvh zhuh vkruw0whup ru orqj0whup cerqgv*/
wkdw lv ordqv1 Li zh glylgh wkh zruog lqwr sulydwh dqg sxeolf vhfwruv/ wklv

phdqw wkdw wkh sulydwh vhfwru kroglqj prqh| +d oldelolw| ri wkh jryhuq0
phqw, frxog dovr krog sxeolf ordqv dv dq dowhuqdwlyh1 Wkh frpphufldo
edqnv duh dvvxphg wr eh vxemhfw wr jryhuqphqw uhjxodwlrq +iru h{dpsoh/
e| uhvhuyh udwlrv, dqg wkhlu ghsrvlwv duh xvxdoo| wuhdwhg dv htxlydohqw
wr fdvk> vr fdvk dqg qrq0lqwhuhvw0ehdulqj ghsrvlwv duh cprqh|*1 Ehvlghv
kroglqj wklv prqh| iru wudqvdfwlrqv/ sulydwh shrsoh dqg upv pljkw krog
lw ehfdxvh wkh| zdqwhg wr jhw rxw ri erqgv iru vshfxodwlyh uhdvrqv= li
lqwhuhvw udwhv zhuh orz +erqg sulfhv kljk,/ shrsoh zrxog h{shfw erqg
sulfhv wr idoo edfn dqg vr krog pruh fdvk dqg ylfh yhuvd zkhq lqwhuhvw
udwhv zhuh kljk +erqg sulfhv orz,1 Sulydwh vhfwru qdqfldo zhdowk lq d
forvhg hfrqrp| lv e| ghqlwlrq htxdo wr wkh ydoxh ri sxeolf +dqg edqnlqj,
vhfwru oldelolwlhv/ prqh|/ P dqg jryhuqphqw erqgv/ E1
Kroglqjv ri htxlwlhv duh zkdw upv lvvxh wr krxvhkrogv dv sdshu
fodlpv wr wkh fdslwdo vwrfn zklfk ri frxuvh krxvhkrogv rzq> wkhvh ht0
xlwlhv kdyh wr eh khog e| vrphrqh dqg vr wkhlu sulfh pryhv xqwlo wkh|
duh zloolqjo| khog e| krxvhkrogv1 Exw qrwh wkdw dv wkh| duh d oldelolw| ri
upv wkh| fdqfho rxw zlwklq wkh sulydwh vhfwru dqg khqfh gr qrw frqvwl0
wxwh d qdqfldo dvvhw iru wkh sulydwh vhfwru dv d zkroh1 Vr wkhuh lv qr zd|
wkh sulydwh vhfwru fdq pryh rxw ri erqgv dqg prqh| lqwr htxlwlhv> doo
wkdw zrxog kdsshq li wkh| wulhg lv wkdw wkh htxlw| sulfh zrxog jr xs wr
iuxvwudwh wkhp1 Wkdw htxlw| sulfh pd| kdyh lpsolfdwlrqv iru wkh uhvw ri
wkh hfrqrp| +iru h{dpsoh/ li lw lv kljk/ lw lpsolhv wkdw h{shfwhg uhwxuqv
rq wkh fdslwdo vwrfn duh kljk dqg vr lqyhvwphqw lv olnho| wr lqfuhdvh,>
exw dv idu dv wkh pdunhw iru erqgv dqg prqh| duh frqfhuqhg lw kdv qr
lpsolfdwlrqv ri dq| lpsruwdqfh dv zh vkdoo vhh1
Wkh wrwdo qdqfldo zhdowk ri wkh sulydwh vhfwru/ frqvlvwlqj dv zh kdyh
vhhq ri prqh| dqg erqgv/ kdv wkhuhiruh wr eh khog hlwkhu dv prqh| ru
erqgv=
P . E @ P G . EG
Khqfh zkhq P @ P G / E @ E G 1 Lq rwkhu zrugv wkh pdunhw iru

prqh| lv wkh pluuru lpdjh ri wkh pdunhw iru erqgv/ dv looxvwudwhg lq
Iljxuh 41<,1
Khqfh lqwhuhvw udwhv duh ghwhuplqhg e| wkh cvwrfn pdunhwv* lq Nh|qhv*
prgho= vshflfdoo| wkh pdunhwv iru jryhuqphqw vwrfn +ru htxlydohqwo| wkh
cpdunhw iru prqh|*,1 Khuh zh vhh wkdw dv rxwsxw lv gulyhq kljkhu ru orzhu
e| wkh LV fxuyh +wkh pxowlsolhu surfhvv, wkh ghpdqg iru prqh| pryhv
kljkhu ru orzhu zlwk lw iru wudqvdfwlrqv uhdvrqv> dqg wklv lq wxuq gulyhv
lqwhuhvw udwhv kljkhu ru orzhu dv wkh qdqfldo pdunhwv htxloleudwh1 Wkh


49

Prghov ri wkh Hfrqrp|
0RQH\
5

%RQGV
5

'

'

'

'
0

0
6XSSO\RI0



%
%
6XSSO\RI%RQGV


Iljxuh 41<= Ghpdqg iru prqh| dqg erqgv

uhvxowlqj uhodwlrqvkls ehwzhhq rxwsxw dqg lqwhuhvw udwhv lv wkh OP fxuyh
+Iljxuh 4143,1
Vr Nh|qhv uhduudqjhg wkh uhodwlrqvklsv lq wkh fodvvlfdo prgho/ fux0
fldoo| doorzlqj rxwsxw wr eh gulyhq idu iurp srwhqwldo ehfdxvh kh fxw r
wkh htxloleudwlqj hhfw ri h{leoh sulfhv1
Wkh dojheud ri wkh Nh|qhvldq prgho lv=
+LV,T @ i+J> ,
ghwhuplqlqj T
+OP,P @ p+U> T> S ,
zlwk S jlyhq> ghwhuplqlqj U1

WKH SKLOOLSV FXUYH DQG WKH QHR0NH\QHVLDQ
V\QWKHVLV=
Zh qrz qrwh wkdw wkh Nh|qhvldq v|vwhp kdv d kroh sulfh ghwhupl0
qdwlrq1 Iru d orqj wlph diwhu wkh Vhfrqg Zruog Zdu hfrqrplvwv zhuh
qrw frqfhuqhg ehfdxvh wkh dvvxpswlrq wkdw sulfhv pryhg vorzo| dw
ru forvh wr }hur lq dwlrq vwrrg xs1 Exw v|vwhpdwlf srolf| vwlpxoxv
nhhslqj hfrqrplhv dw orz ohyhov ri xqhpsor|phqw surgxfhg lq dwlrqdu|
ehkdylrxu wkdw wkh Nh|qhvldq prgho frxog qrw dffrxqw iru1 Wkh uvw uh0
dfwlrq ri hfrqrplvwv zdv wr h{whqg lw wr lqfoxgh d cglvhtxloleulxp wkhru|*
ri sulfh fkdqjh1 Wkh lghd zdv vlpsoh= rxwsxw zdv ghwhuplqhg lq wkh vkruw



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×