Tải bản đầy đủ

tổng hợp đề thi hết học phần các môn lớp công chứng viên

ĐỀ THI PHỤ HỌC PHAN I -CCI
LỚP ĐÀO TẠO CÔNG CHỨNG VIÊN

Thời gian làm bài: 180 phút
Sau một thời gian hoạt dộng, nhận thấy Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tiệp hoạt dộng
không hiệu quả. công chứng viên Tiệp và công chứng viên Lê Thị Thảo là hai công chứng viên
hợp danh của Văn phòng công chứng có ý định thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đối với Văn
phòng công chứng Nguyễn Văn Tiệp
Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết. với lý do trên, văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tiệp
có thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động hay không?(1 điểm)
Tình tiết bỗ sung
Để chuẩn bị cho việc chấm dứt hoạt động đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn
Tiệp. công chứng viên Tiệp và công chứng viên Thảo tíến hành tìm hiểu thủ tục chấm dứt hoạt
động đối với Văn phòng công chứng.
Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy hướng dẫn để hai công chứng viên nắm được hô sơ và thủ tục
chấm dứt hoạt động đối với Văn phòng công chứng? (3 diêm)
Tình tiết bố sung
Theo hướng dẫn từ một người bạn của công chứng viện Tiệp thì dể chấm dứt hoạt dộng
đối với Văn phòng công chứng, các công chứng viên cần phải xây dựng đề án chấm dứt hoại dộng
cho Văn phòng công chứng.
Câu hoi 3: Theo anh (chị) nội dung hướng dân của người bạn trong tình buông trên có

phù hợp với quy địnli cua pháp luật?(ỉ,5 diêm)
Tình tiết bổ sung
Chuấn bị cho việc chấm dứt hoạt dộng, các còng chứng vièn dà thống nhất những nội
dung dưới dây:
- Văn phòng công chứng chi chi tra lương cho các công chứng vièn còn cac nhân viên
khác thi Văn phòng công chứng không chịu trách nhiệm chi trá lương;
- Văn phòng công chứng sè chinh thức chắm dưi hoạt dộng lù thòi dièm 1 rương Văn
phòng công chứng ban hành quyêi dinh chàm dúi hoạt dộng;
- Hồ sơ công chứng cứa Văn phong công chứng sè dược tra lại cho các cõng chứng viên
quan lý.
Câu hỏi 4: Anh (chị) hãy dành giá lính hợp pháp cua những nội dnnạ mèì các câng chứng
viên diì thông nhái /rong lình huống này?(ỉ diêm)
l ình tiết bỗ sung
Khi kiêm tra đê phân loại các van ban Irong Văn phong công chưng. Ihi lòng chứng \ièn
lìião cho ràng: nhùng văn ban (lo công chửng \ ièn kỵ \a (lóng dầu cua lò chức hành nghe công


chúng là Văn ban công chứng.


trên hav khàng/(/.5 diêm) - học viên đưọc sír dụng văn bân pháp luật./.
BỊ chấm dứt hợp dồng lao động, công chứng vicn Vũ Anh Hoa có ý định thành lập Vàn
phòng công chứng cho riêng mình de tiếp tục dược hành nghé công chứng.
Câu hỏi ỉ: Anh (chị) hây cho biết, ý định trên của anh Hoa có phu hợp với quy định cùa
pháp luật hay không? (Ị điểm)
DÈ THI HỌC
- C( 1
TìnhPHÀN
tiết bổ1sung
Thực hiện ý
định thành lập Văn phòng công chứng,
công chứng
viên I5f)
Hoa đã băt tay ngay vào việc chuẩn bị hồ
Thời gian
làm hài:
phút
sơ giấy tờ tài liệu cho việc thành lập Vân phòng cong chứng.
Cãu hôi 2: Anh (chị) hãy hướng dần để công chứng viên Hoa nám dược hô sơ và thủ tục
thành lập Văn phòng công chứng? (2 điểm)


Tình tiết bổ sung
Tiến hành soạn đề án thành lập Văn phòng công chứng, công chứng viên Hoa lúng tung
trong việc xác định những nội dung cần phải có trong Đề án thành án thành lập Văn phòng công
chứng
Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy giúp công chứng viên Hoa xác định những nội dung cần có
trong đề án thành lập Văn phòng công chứng?(1,5 điềm)
Tình tiết bổ sung
Tiến hành thành lập Văn phòng công chứng công chứng viên Hoa đã đưa ra cãc quyết
định dưới đây:
- Cho phép chị Lê Việt Hằng góp 30% vốn vào Văn phòng còng chứng;
- Sau khi Văn phòng công chứng được thành lập thì sẽ ngay lập tức mờ các chi
nhánh đặt tại tất cả các quận huyện trong địa bàn tỉnh nơi Văn phòng công chưng có trụ sở; 7 -í)
' LÚM cc
t
- Văn phòng công chứng sẽ được đặt tên là Văn phòng công chứng Nhà Nước.
Câu hởi 4: Theo anh (chị) những quyết định mà công chứng vièn Hoa đưa ra trong tình
huống trên có phù hợp với quy định cùa pháp luật hay klìỏng?(2 diêm)
lình tiết bỗ sung
Cùng xói các quvèt định trên, còng chúng viên Hoa còn (lư kicn (lưa ra nhưng Ihôa thuận
sau xới các còng chưng Mèn khác
- Các còng chứng X ièn khi hành nghe tại Văn phóng cóng chưng thì phai tư mua bảo hiêm
trách nhiệm nghe nghiệp cho minh.
- Các còng chung X ièn làm xiệc lẩt cà các ngày trong tuân VI Văn phóne công chưng sè
mờ cưa làm X iệc lat cà các ngày trọng tuần;
- Nêu phái sinh xiệc bồi thường (hì các công chứng viên phải tự chm trách nhiệm X à
không được x êu cầu Vân phòng còng chưng hoi thường
Cân ỉiâỉ ĩ: Anh (chị) hãy cho biết (ỉự (lịnh trên cùa công chứng viên Hoa co phù họp với quy


ilịnh cua pháp luật hay không?(2 điềm)
Tình tiết bổ sung
Theo công chứng viên Hoa thì: hợp đồng, giao dịch được cac bên ký nhận la Vàn bản công
chứng; Văn bản công chứng có giá trị pháp lý thi hành nẻn nèu một trong các bên không thi hành thì
bên còn lại có quyền đề nghị cor quan thi hanh an tô chức thi hành..
Câu hỏi 6: Anh (chị) có đồng tĩnh với ý kiến mà công chửng viên Hoa đua ra trong tình
huống trẽn hay không?(1,5 điểm) 1L


Học viên được sử dụng văn bản pháp luật,/.DE THI PIIỤ IIỌC PIIÁN I - CC2
I ÓI’ DAO I AO NGIIII I' VI ( ÓNG ( III J'NG KHÓA 20 IẠI IRA VINH
/ /lòi gian lam hài: I so pliíil

l)ự định dcn to chưc hành nghé cõng chúng dê yéu can cóng chứng han dich dôi với tài
liệu cân dịch là bỉing tốt nglnộp ctr nhãn (lê nộp cho cơ quan cua minh, anh Nguyên Vàn Ihin
dược bạn cua minh cho biết. (lối xói ban dich ch) dưuc thực hicn theo thu tục chung thục chù k<
cua nuươi (lịch ma không dược phép thưc hiện thu lục cóng chưng.
Câu hoi ỉ: Anh (chị/ có dóng với ý kiến ma bạn anh Thin dưa ru trong linh huóng trên
hay không? (1.5 diêm)
Tình tiết bố sung
Dược mẹ de cua minh tặng cho 01 cán nhà tại thanh phô c. tỉnh Y. nhưng anh khanh
chua năm dược quỵ trinh công chứng hợp dóng, giao dịch. Nén -.1 thê anh Thánh có dến Vãn
phòng công chứng Lê Thị Xuân dê dê nghị cóng chứng Xuân hướng dẫn cho anh về quỵ trình
công chứng hợp đồng mà pháp luật quỵ định.
Câu hởi 2: Là công chứng Xuân, anh (chị) hãy hướng dãn dê anh Thìn nám dược quy ti
inh cóng chứng hựp dông giao dịch theo dứng quy dịn/Ị cua phtip íuạl '2 diêm/
Tình tiết bổ sung
Tim hiểu về quy trình công chứng hợp đổng tặng cho anh Thin được biêt:
- Trong hồ sơ yêu cẩu công chứng bắt buộc phải có số hộ khâu cua người yêu cấu công
chứng: (a&qĩ) /7ũ4
- Người có thâm quyền tiếp nhận yêu cầu công chứng là công chứng \ ièn;
- Tất cả các giấy tờ có trong hồ sơ yêu cầu công chứng phái là ban sao được chứng
thực.
Câu hôi 3: Anh (chị) híìy dúnh già lính họp pháp L ua những thòng I! ỉ mu an 1 Thm dã
lìm hiên dưục trong linh huòng này?(2 diẽiìì)
Tình tiết bô sung
Do dánh mất chứng minh nhân dân. nên anh Ihin có dự (lịnh dùng Giày phcp lái xe ô lô
của minh lam giấy lờ thúy thân trong hô sơ y êu càu cong chưng.
Câu hoi 4: Theo anh (chị). Cù ấy phi'p lái xe ô tô cua anh Thìn có được coi là giày tò'
tùy thân trong hô sơ yêu càu công chứng hay không?(ì .5 diêm)
I ình íiết bổ sung
Khi biết mẹ anh Thìn hiện nay đang bị điêu trị bệnh ung thư. công chứng viên cho răng
với trường hợp này dể giao kết họp dong tặng cho thì cần phải có ngươi làm chưng.
Câu hỏi 5: Anh (chị) cỏ dồng tình với hướng giai quyết cua công chứng viên trong tình
huông trên hay không?(ỉ. 5 diêm) Ịc c h A ỉ


Câu hói 6: Với mặc định là yêu cầu cùa công chứng viên trong trường họp này là phù
họp với quy định cua pháp luật, anh (chị) hãy soạn tháo phân ghi nhận cua người làm chứng
trong nội dung cùa cùa Văn hân công chừng?(ỉ,5 diêm)


I)Ê THI IIỌ( PHÁN I-CC2
LỚP DÀO TẠO NGIlll/P vụ CỘNG CIIỨNíi KHÓA 20 'IẠI Tf(À VINH

Thời giait lờm bài: 150phút
Có ý định dèn tổ chức hành nghe công chứng để lập hợp dồng mua bán xe ó tó, anh Nguyền
Văn rhọ dược một người hạn cung cấp thông tin như sau: “Đối với việc công chứng hợp dồng giao
dịch thi chỉ công chứng viên của tó chức hành nghé cóng chửng mới có thẳm quyền chứng nhận,
còn nếu ỉà việc chứng thực chữ ký trong ván bản tài liệu thì chỉ có Trưởng Văn phòng công chứng
mới có tham quyên chứng nhận.
Câu hỏi 1: Theo anh (chị), có đổng tình với ý kiên được đưa ra trong tình huống trên hay
không? (1,5 điểmịỊ^ T 2-3
Tình tiết bỏ sung
Chưa nắm được quy trình công chứng hợp đồng mua bán xe ó tó, anh Thọ dẽn tổ chức hành
nghề công chứng yêu cẩu công chứng viên hướng dần dẽ anh Thọ nám được quy trình này.
Câu hỏi 2: Là công chứng viên nhận được đề nghị, anh (chị) hãy hướng dẫn để anh Thọ
nắm được quy trình công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô? (2 điếm) qt ) > 'tỉ
Tình tiết bổ sung
Hướng dẫn anh Thọ về quy trinh công chứng hợp đông mua bán xe, công chứng viên đã cung
cấp các thông tin dưới đây:
- Ngay khi yêu cầu công chứng, người yêu cầu công chứng phải nộp những
giấy tờ tái liệu bản chính mà pháp luật quy định là giấy tờ tài liệu trong hồ sơ yêu cẩu công chứng; '
Ỵic 1
5 (VUi- cc
- Nhận được yêu cầu công chứng thi công chứng viên phài tiên hành việc xác minh để đảm
bảo rẩng tà. sủn mua bán là có thật, chi phí của việc xác minh do người yêu cầu công chứng trả; iVý ■
ỷt^c
- Khi yêu cầu công chứng thi người yêu cầu công chứng pliài trực tièp dên tô chức hành nghề
công chứng để yều cẩu công chứng mà không dược phép ủy quyên cho người khác yêu cầu công
chứng hộ. kỉ.- pti 0
Câu hỏi 3: Với những thông tin mà công chứng viên cung cấp trong tình huông trên, theo anh
(chị) có phù hợp với quy định của pháp luật hay không?(2 diêm)
Tình tiết bổ sung
.

-ứ ■

'-Á' '■ 1 ‘

f Q •< Í-'J ỊA? -cf- .
ỊCỉ-^h- ATw

ỉr
ợ' ^ỉâĩl s z7 CmpV ‘- Ạ it
ATl^MTclỉr yẠÍ7 aw^.(vd'ị #?

"■

'^Ẳííìí thọ lúng túng không biết những giấy tờ nào được coi là giấy tờ tùy thân trong hoạt động công
chửng. A. ÍÙA CD /)? f XA I // /“•c/
ẾM
A%/


Câu hỏi 4: Anh (chị) hãy hướng dân để anh Thọ nẳm được những giấy tờ nào được coi là giấy
tờ tùy thân trong hoạt động công chứng?(ỉ,5 diêm) / r AỉủTình tiết bổ sung
về việc ký vào văn bản công chứng, công chứng viên cho ràng: người yêu câu công chứng phải
cùng nhau ký và điểm chỉ trước mặt công chứng viên. Chỉ khi người yêu câu công chứng là người già
yếu không thể đi lại được thì có thê được ký và điẻm chỉ vào văn bản công chứng ngoài trụ sở công
chứng không cân phải ký trước mặt công chứng viên.
Cứu hôi 5: Anh (chị) hãy đánh giá iứừĩ hợp pháp của ý kiến mò công rhỉtmg viên đưa ra trong
tĩnh huổng trên?(1,5 điếm)
Câu hỏi 6: Trong trường hợp người yêu cầu công chímg thực hiện việc ký vào văn bản công
chứng ngoài trụ sở của tô chức hành nghề cõng chứng, anh (chị) hãy soạn thảo lời chứng với trường
hợp này?(1,5 điểm) J


Học viên được sử dụng văn bản pháp luật./.DÊ THI HỌC PHÂN 1 - CO
] (ÌPDÀO LẠO NGHI'CÔNG CHỪNG KHÓA 20 TẠI I RA VỈNIỈ
Thời gian íồm bài: 150 phút
Có dụ dinh (huê xe ô lô cùa anh Vũ Văn Tiến, anh Phạm Vãn Long được mót người bạn cho
biết: theo quy dịnli cùa pháp luật thì ben thuc xe ô tô phải có giấy phép lái xe thi \ iệc giao kết hợp
đồng thuê xe ô tô mới là hợp pháp.
Câu hời l: Anh (chi) hãy đánh giá tính hợp pháp cua thông tin mà han anh Long đua ra trong
tình huống trên?(1,5 điểm)
Tình tiết bổ sung
Anh Tiến và anh Long thống nhất là sẽ giao kết hợp đồng thuê xe tại tổ chức hành nghê công
chứng. Được biết răng chiếc xe ô tô được anh Tiến đãng ký tại tỉnh H; anh Tiến và anh Long cùng
đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Y. tinh K.
Câu hỏi 2: Theo anh (chị) hãy cho biết công chứng viên cùa tô chức hành nghé cóng chứng
có thẩm quyền chứng nhận hợp đồng thuê xe trong tĩnh huống này? (1 điếm)
Câu hỏi 3: Anh (chị) cũng cho biết hồ sơ yêu cầu công chứng trong tình huống này cần
những giấy tờ tài liệu gì? (1,5 điểm)
Tình tiết bổ sung
Theo thống nhất thì giá thuê xe ô tô được xác định là 18 triệu đồng/tháng, (hời hạn thuê xe ô
tô được xác định là 12 tháng. Anh Long và anh Tiến bàn bạc và cùng thống nhất sỗ đề nghị công
chứng viên giúp họ soạn thảo nội dung của hợp dồng thuê xe ô tô.
Câu hỏi 4: Là công chứng viên, anh (chị) hãy soạn thao văn bàn còng chứng theo yếu câu
của người yêu cầu công chứng?(3 điếm)
Tình tiết bổ sung
Khi công chứng viên soạn thào nội dung hựp dồng thuê xe ô tỏ, anh Long và anh Tiến có dề
nghị công chứng viên ghi nhận các nội dung mà hai bèn dà thỏa thuận dưới dây:
- Bên thuê xe chỉ dược sử dụng xe ô tô vào mục dích di lại nia không dược phép sử dụng xe
thuê vào bất cứ mục đích nào khác;
- Bên thuê xe không được quyền đơn phương châm dứt thực hiẹn hợp đông;
- Bên cho thuê xe được quyên đòi lại lài sản thuê hất cử lúc nào má không cán
phải có lý do chính dâng hoặc phải được sự (lồng ý cùa hen thuô xc. f I <'

' tj/ỵ

Câu hỏi 5: Lờ công chửng viên, anh (chị) có chấp nhân ghi nhân các nôi dung trong lình huống
trẽn vào ìỉợp dồng thuê xe hay không? (2 diêm)
lình tiết bổ sung
Theo thống nhất cùa hai bén thì tiền thuê xe ô tô sẽ được thanh toán một lân và tiền thanh toán
là đồng tiền đô la Mỹ.


Câu hôi 6: Theo anh (chị) Thống nhất của hai bên trong tình huỏng trên có phu hợp vởi quy
định cua pháp luật hay không? (ỉ diêm) í'..


Học viên được sử dụng văn bản pháp luật./.1)1 I III IIỌ( PHÀN 2 C( 3
H >1’ I) \() I \() NGHI ( ()N'( I ( III l‘N'< ì KHOA ’í) I AI I R A VINH
lliòi íỊÌíin làm bời I w pluit

I <1 chu SO' hữu (lôi \oi (|iiyén sư (lụng. thưa (lâl lụi phường X. quáu I. thanh phó .
anh Nguyên Vàn Cuông (lự (linh (lung quyển sư dung dál này làm líìi ứưi thê cháp (lè (lam
bao cho khoan \;i\ 1 ty (long cua anh Pliạiu Víìn I ho. I uy nhiên, vợ cua anh I ho cho anh I họ
biếi: theo (|iiy (lịnh cùa pliíìp luậl liu chi lo chức hành nghe Im dung moi co qtixcn nhàn ihc
chấp quy en sư dung dál
Cân hoi I: Anh (chị) hày cho biêl í’ kiên ma \’Ợ anh Thọ dưa ra trong tinh /mòng //■(/;
co/>hù hợp với (piy (lịnh cua pháp luật hay không?!I diêm)
rình (icí bố sung
l)o không dòng thuận voi anh Thọ ve mội sô nội dung cua hợp dông xay lái san. anh
Cương quyèi dịnh vay so tiên 2 ly dông nói trên lư ngân hàng lliương mại cò phàn XP. Giữa
ngân hàng và anh Cương thỏa thuận sẽ giao kết hợp dồng thè chấp với lài san bao dam là
quyền sứ dụng dối thửa dất nói trên lại lô chức hành nghè công chứng. Biêt rỗng: anh Cương
dãng ký hộ khau thường Irú lại quận 6 thành pho 11; thanh phò 11 cùng la noi mà ngân hàng
XP dậl trụ sCâií hỏi 2: Anh (chị) hãy xác (lịnh công chứng viên cua tã chức hành nghé cung
chứng có thâm quyền chửng nhận họp đỏng the chấp trong tình huống này? ! I diêm)
Câu hói 3: Khi yêu câu công chửng cụ thè nà}, theo anh tchị) người yêu càu công
chứng càn phai chuân bị những giây tờ lài ỉièu gì cho hò sơ \ hu càu ( õng chung?! /, > diêm)
Tìnl) liểt bỗ sung
I heo thông nhát giừa ngân hàng XP và anh Cương thì dự (hao cua llợp dong the chấp
sẽ do người yêu cầu công chứng tự soạn ihao.
(íìu hoi 4: Anh (chị) hãy giúp người \'èu C(IU còng chứng xác dịiili nltừng nội dung
cần có trong Hợp dong the chấp?(3 diêm)
Tình (icl bổ sung
I rao dối vời công chứng viên, anh Cương cho biết anh và phía Ngân hàng dà thống
nhai một số nội dung dưới dây:
I rong thòi gian thục hiện hop (long (hè cliâp. nêu hen xay liên không (hực hiện
nghía xụ (hanh (oán tiên xax theo nội (lung (hoa (Iniạii (hi quyên sir (lụng (lái la lai san (hè
chàp sè thuộc sơ hùu cua hcn nhận the chấpoĩ) c » “I •'
- liong thời gian thục hiện họp (lồng (liế chấp, hen (he chấp dirơc (oan quyên trong X
iệc khai lliác. sứ dụng, (lịnh (loại tài san Ihc chấp: (| oi
- Mọi hoa lọi. lọi (ức phái sinh nì íài san the chấp trong thói gian thực hiện hợp dồng
thè châp thuộc sơ hừu của bên nhận the chcấp:,q) y ,1 'ỵ
Câu hoi 5: Anh (chị) hãy đánh giả tính hợp pháp cua những nội dung thoa thuận nêu
trên? (2 diêm)


rình tiết bô sung
Xem xét hô sơ yêu cằu công chứng, công chứng viên phát hiện trong hô sơ không có
bièn ban định giá tài sản và không có họp dóng vay. Do vạy. công chứng x iên dã xêu càu các
bên phải cung cấp bổ sung hai loại giấy tờ này vào hò sơ yêu cảu còng chứng.
Câu hởi 6: Anh (chị) có dông tình với cách giai quyẻt cua cõng chứng viên trong tình
huống trên hay không? (1,5 dìênT^


Học viên đirọc sử dụng văn bản pháp luật./.1)1 THI HỌC PHAN 2- (CA
I ÓI’ l)AO 1 \0 NGHI ( ONG CHỨNG KHOA 20 ỉ AI IRA VINH
l liòi gian làm bài: I50 phút
I à chu SO' hừu đòi xói quyền SU' (lụng thua dấl lại phường X. quận I. (hanh phố V.
anh Nguxcn Vàn Cương dự dinh dung quyền SU' dung dất này làm lai sàn thể chắp dè dam
bao cho khoan \a\ 2 1\ dòng cua anh Phạm Ván I họ. Tuy nhiên, vợ cùa anh I ho cho anh I họ
biếl: ilieo quy dinh cũa pháp luật thì chí tố chức hành nghCdán dụng moi co qtixén nhàn thê
chấp quyên su dụng dàt.
Gĩ/Í hoi ỉ: Anh (chị) hãy chừ biết ý kiến mà vợ anh Thọ dưa ra trong tinh hi/õng trẽn
có phù hợp với quy định cua pháp luật hay khỏng?(l diêm)
Tình tiết bổ sung
Đo không dỏng thuận \'ới anh T họ về mội so nội dung cua hợp dông vay lài san. anh
Cương quycl dịnli vay số liên 2 lý đồng nói trên lừ ngân hàng thương mại cô phân XP. Giữa
ngân hàng và anh Cương thỏa thuận sẽ giao kết họp dồng thế chấp với lài san bao đam là
quyền sử dụng đối thừa đất nói trên tại tố chức hành nghè công chứng. Biết rang; anh Cưong
dăng ký hộ kháu thường trú lại quận 6 thành pho 11: thành phô 11 cũng la nơi mà ngân hàng
XP dặt trụ sở chính.
Câu hoi 2: Anh (chị) hãy xác định công chứng viên cua tỏ chức hành nghề cõng chửng
có thâm quyển chừng nhận hợp đông thế châp trong tình huống này? (ỉ diêm)
Câu hoi 3: Khi vêu câu công chứng cụ thê này. theo anh (chị) người vêu câu công
chững cân phai chuân bị những giấy tờ tài liệu gì cho hồ sơ vẽu càu cong chưng?(1.5 diêm)
Tình tiết bổ sung
I heo thông nhất giữa ngân hàng XP và anh Cương thi dự thào cua Hợp đông thế chấp
sẽ do người ycu cầu công chứng tự soạn thao.
C77// Zrr>/ 4: Anh (chị) hãy giúp người vèii càu còng chững xúc dịnh những nội dung
cần có trong Hợp dong thế châp?(3 diêm)
Tình tiết bổ sung
ì rao dổi với công chứng vicn, anh Cương cho biết anh và phía Ngàn hàng dã thống nhai
mọi số nội dung dưới dây:
- I rong ihói gian thực hiện hợp (long thè chấp, néu hen \ay liên không Ihirc hicn
nghìn \ Ị| ihanh loan liên \ a\ theo nôi (lung thon ihuàn thi <|iiycn ar đụng (lai la lai an thè cliàp
sè thuộc sơ hưu cua hen nhạn the chàp;
- I rong thòi gian thuc hiện họp (lông the chắp, bcii the châp dươc loan quyên trong \
iệc khai (hac. su (lung, (lịnh (loạt lài san thế chạp:
- Mọi hoa lợi. loi lức phai sinh lù' lài san thế chấp trong thoi gian thực hiện hơp
đỏng thè châp thuộc SO' hữu cùa ben nhận the chàp:

'ỳiX /Ạ

Cân hói 5: Anh (chị) hây dành giả tính họp pháp cua những nôi dung thoa thuận nén
trẽn'.' (2 diêm)


I Ìnlì tiêt bô sung
Xem \ét hờ SO' }êu càu còng chứng, còng chưng viên phát hiện trong hô sơ không co
hiên ban dinh giá tái sản vá không có hợp dồng vay. Do vậy. công chứng \ iên dà yêu cầu các
hèn phải cung cấp bô sung hai loại giây tờ này vào hô sơ yêu câu còng chứng.
Câu hỏi 6: Anh (chị) có dông tình với cách giai quyêt cua cóng chửng vicn trong tình
huống trên hay không? (1,5 diêntMỊ


Học viên được sử dụng vãn bản pháp luật./.I)í 1111 IIỌC PHAN 3-CC3
I ƠP DÀO TẠO NG1IÍ CÔNG CHỬNG KIIÓA 20 TAI TRA VINH

Thòi gian làm hài: 150 phút
Do không thè dên Văn phòng dăng ký dât và nhà dê làm thu lục xin cấp chứng nlgìn
dồi \O! quyền SO' hừu càn nhà lại thành phố I. linh M. Nên anh Nguyền Vân I rung co \ dịnh
u\ quyên cho em gái cua mình là chị Nguyền I hanh lla đại diện cho mình dén Vàn phòng dàng
ký dai và nhà và liên hệ với các cơ quan có thâm quyên thực hiện ilìii lục xin cấp giấx chứng
nhận dôi với quyên sờ lùru căn nhà nói trên. Dược biết, chạ Hà chính là cm ruột cua anh I
rung, dông thò; chị Hà cùng chinh la bẽn bán nhà Irong họp dồng mua bán nhà dã duực công
chứng viên chứng nhận.
Càu hoi 1: Theo anh (chị) ihì chị Hà cỏ du diều kiện dê dược là bén nhận uy Lịhven
/rong irưừng họp này hay không?! I diêm)
i ình tiết bố sung
Gia dịnh rằng chị I là đáp ứng dủ các điều kiện dể được trơ thành là bên nhận uy quxèn
trong irường họp này và các bên thống nhất sẽ lập hợp dông uy quyên tại lô chức hành nghề
còng chứng. Biết ràng, cả anh Trung và chị Hà dèu dăng ký hộ khâu thường trú lại quận M
thành phố p.
Cân hoi 2: Anh (chị) hây xác dịnh công chứng viên cua lô chức hành nghê công chứng
có thâm quyền chứng nhận họp đồng uy quyền trong tình huống này? (I diêm)
Câu hói 3: Khi yêu câu công chứng, anh (chị) hãy cho anh Trung và chị Hà biêỉ họ
càn phai chuàn bị những giây lừ lài liệu gì cho hồ SO' yêu cầu còng chứng cua minh A1 ? diêm)
LlG
Tình tiết bố sung
Thòi hạn của việc ủy quyền là 10 tháng. Cả hai bên thống nhắt sè dc nghị còng chứng X
iên giúp họ soạn thao nội dung của họp dong uv quy ồn.
ế

Cân hoi 4: ỉ.à cõng chững viên, anh (chị) hãy soạn thao vãn ban công chứng ỉheo vèu
can cua người yêu càu công chứng?(3 diêm)
Tình tiet bô sung
Chuần bị cho việc giao kết hợp dồng úy quyền, anh Trung và chị Hà có thống
nhất xới nhau một số nội dung thoa ihuận dtrơi day:
- Khi thục hiên còng \iệc uy quyên hèn nhận uy quyền co Iiíihĩa vụ nộp mọi khoan
tliuè. phí và lệ phi ma co quan nha nước có thâm quyền yêu câu phai nộp liên quan đèn việc
xin câp giày chứng nhận quyên sờ hữu đoi xói căn nhà cho anh I rung:
- Bẽn nhận uy quyền được quyền đại diện bên uy quyền thục hiện quyên khiêu
nại nêu phát sinh việc khiêu nại liên quan dèn việc xin cấp giây chứng nhận quyên SO' hùu


dôi \ oi căn nhà,

,r
1V1 '-Ặ*'

- Nèu sau thoi hạn uv quyền, mà bên ntón ủy quyên van chua bàn giao dược giây
chứng nhận quyên SO' hừu dối VỢI căn nhà cho bèn iTÌìặn uy quyên thi bèru-uv quyên co
nghĩa \ụ thanh toán cho bêiụìy quyên sô tiên 5 triệu đông/tháng.
Cân lìóì 5: Anh (chị) hày (lãnh ghì linh họp pháp cua Ithừng nội dung má anh /rung
và chị /Ih dà. thõng nhãl trong lình huõng tròn? (2 diêm)
I ình tiết bò sung
Sau khi họp đồng uy quvền được giao kêt. do điêu kiện không thè thục hiện dược
công việc uy quyền, chị Hà có y dịnh uy quyền lại cho chòng mình là Phan I hanh Phu. Khi
hai bén dến tò chức hanh nghè còng chứng dè lập họp dòng uy quyên lại thi thư ký giúp việc
cho còng chứng vièn. xem xét hô SO' yêu càu công chứng dã cho ràng: \ ì nội dung của họp
dỏng uy quyền, giừa chị Hà và anh 1’rung không thè hiện nội dung gi liên quan dẽn vấn dè
ùy quyên lại. nên chị Hà không có quyền dược uy quy ền lại cho người khác.
Cùn hoi 6: Anh (chi) có dõng r ró/ quan diêm cua thư kỹ giúp việc cho câng chưng
viên dược dưa ra trong tỉnh huâng trẽn hay klỉông? (1.5 diẽmị^


Học viên đuọc su dụng văn bãn pháp luật./.DÈ THI IIỌC PHÀN 4-CC3
1.ƠPDÀ0 IẠONGHI- CÔNG CHỪNG KIIÔA 20 IẠI I RA VINH
ĩliòì giun kìm bời-' /50/ỉluìí

Có ý định chia lài san chung cua vợ chồng, vợ chồng chị Vũ Việt Háng được một người
bạn cho biết: theo quỵ dịnh của pháp luật thì vợ chông chì dược thực hiện chia tài san chung trong
thời kỳ hôn nhân khi có một trong các lý do lá dế thực hiện nghĩa vụ riêng hoậc dế thực hiện việc
kinh doanh riêng.
Câu hoi ỉ: Anh (chị) hãy cho biếl nội dung thông tin mà người bạn cùa chị Hằng dưa ra
trong tình huống trên có phù hợp với quy định cùa pháp luật hay không?(Ị diêm)
Tình tiết bo sung
Tài sản mà vợ chồng chị Hàng dự kiến chia là quyên sử dụng dối với thừa đất tại tỉnh M.
Theo thong nhất vợ chồng chị Hãng sẽ lập Văn bản thỏa thuận chia tài sàn chung tại lổ chức hành
nghề công chứng. Biết răng, hiện lại cà hai vợ chồng chị Hằng dều dang dăng ký hộ khấu thường
trú tại quận 6. thành phố T.
Cáu hỏi 2: Anh (chị) hãy xác định công chứng viên cua lô chức hành nghề cóng chứng
có thâm quyền chứng nhận Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung trong lình huống này? (I điếm)
Câu hỏi 3: Đồng thời, anh (chị) hãy cho vợ chồng chị Hằng biết họ cần phái chuàn bị
những giấy lờ lài liệu gì cho hồ SƯ yêu cầu công chứng cùa mình? (1.5 diêm)
Tình tiết bổ sung
Theo thống nhất chia thì mỗi vợ chồng chị Hằng sẽ được chia 50% quyên sư dụng đối vói
thửa đất nêu trên. I lai vợ chồng chị Hằng thống nhất đề nghị công chứng viên giúp họ soạn thảo
nội dung của Văn bản thỏa thuận chia lài san chung của vợ chông.
Câu hói 4: Là công chứng viên, anh (chị) hãy soạn thào Văn bàn còng chứng theo dẻ
nghị cùa người yêu cầu công chứng?(3 diêm)
Tình tiết bổ sung
Dược biết đế quyết dịnh việc chia lài san chung cua vợ chông, vợ chòng chi I lẳng dà
thống nhất một sổ nội dung dưới dây:


- Quan hệ hôn nhân cua hai vợ chồng chị I láng sè cliíìin dưt ké lư thơi (liềm yfin
- Khi (là chia lái san chung thi không ai trong hai vợ chong có nghĩa VII chúm sóc vá cấp
dường lan nhau;
- Chị Hăng nhận toàn bộ quyên sử dụng doi với thưa dát chia va tra cho chông sô ticn
bàng dũng 50% giá trị của quyên sư dụng dôi với thưa dát la lai san chia.
Câu hoi 5: Anh (chị} hãy dành giá lính họp pháp cua nhưng nôi dung má vơ chông chị
llăng dã ihắng nhãl?(2 diêm)
I ình tiết bổ sung
'I rong hồ sơ yêu cầu công chứng, vợ chông chị I làng dã không xual trinh dược Đăng ký
kết hôn. Vợ chông chị I lang cho biết họ dà (lánh mất giã) lơ nã). UI co dê nghị dược dùng (ìiá\
khai sinh cua con cùng vơi so hộ khau dc iha) the cho gia) lơ
này.
Câu hói 6: Là công chửng viên, anh (chị) có cháp nhận dê nghị cùa vợ chòng chị ỉ lằng
hay không? (1,5 diêm)


Học viên được sư dụng văn bán pháp luật

I)ì 1 III HOC PHÀN 5 CC3
I ('I' D \() 1 \o \l.lll 1 Ò\(i( III N(ÍKIIí)\ '0 I \l IP \ VINH

ỉliờì ỊỊÍnn ỉàm bài: 150 phiu

Hiện đang diều ui bệnh ung thư. nên ông Nguvền Ván loan có V (lịnh lập (jj chuc đè dịnh
doạixe những lài san cua inìnli. < /fc 1
<’
Câu hoi ỉ: -inh (chii hày xúc (lịnh nhtỉng diếu kiên mù ong Toàn cán dáp
Trng dè dược lụp di chũc?( ỉ diêm ì
Tình tiết bổ sung
rài san mà òng loàn định dịnh doại gồm: 01 căn nhà tại thanh phố K. linh Y quxền su dụng
dòi xói thưa dâi lại huxện M. tỉnh N. l hco dự kiên ùng Toàn sẽ lập di chuc lại lò chức hành nghe
còng chứng.
Câu hoi 2: Theo anh (chị) công chứng viên cua tỏ chức hành nghê cóng chứng nào co thám
quyên chứng nhộn di chúc cua õng Toàn? (ì diêm)
Câu hói 3: Đẻ dược thụ lý yèu cáu công chứng, theo anh (chị) õng Toàn cần phai chuân bị
những giắy lờ tài liệu gì cho hô SƯ véu càu cõng chứng?!1.5 diêm)
Tình tiết bo sung
Ỏng Toàn dự kiến sẽ dề nghị công chứng viên giúp minh soạn
ihao di chúc xới nội dung định đoạt như sau: quven sở hữu đôi xói cãn nhà ông dè lại cho xự òng là
bà Tạ Thị Bích: quyền sừ dụng doi xới thửa đai ỏng dê lại cho con Irai ông là anh Nỉguxền Vãn
Toán.
Câu hoi 4: Là cóng chứng viên, anh (chị) hày soạn thao văn ban câng chứng theo yêu cáu
cua người yêu càu còng chửng ?(3 diêm)
Tình tiết bo sung
ITong nội dung cũa di chúc, ông Toàn mong muôn có ghi nhận nhùng nội dung dưói dâx:
- Không ai trong hai ngưòi ilììra kè dược bán lài san mà õng l oàn dè lại dù do
lá lx do bán dê làm gì:c’ ) /t 1 z Ị f ợ

'

í-p

- Anh Toán có nghĩa xụ chăm soc bà Bích dên khi bà Bích chct:
- Sau khi ông I oàn chếi. bà Bích phai sống chung X oi anh I oan mà không dược sống một
mình hax sông chung xói bât cứ người nao khác.
Gù/ hoi S: Theo anh U'hi> nhùng nội í/i/Hỵ mà Ó/Ig Toàn dư

'rì

hỉiòng rrèn cò phù hợp dè ghì nhộn vồo nội dung cua di chào hav khàng.' (2 diir>i
I ình tìèt bô MIIÌỈỈ
Dưọv bièl do hiện lội sức khoe òng loàn làl \en. X i X'ậx ong không ihẽ lư minh kx xào
ban di chúc dược. Do xộv. còng chứng xièn co dè nghị ong loàn mời ha Bích xà anh 1'otin làm


người làm chưng cho di chúc. £ pt
Càu hoi 6: Anh (chị) cà dồng lình vời cách giai quyêí cua còng chững \iẽn dưa ra trong ■
• ’ hiiong trẽn huy khàng? (ì.5 diêm}


Học vièn đirọc SŨ'dụng xăn bàn pháp luật./.
1)1 nII lòi NGHI ú’
1 Ol' DÀO IẠO NGHI ( ÔNG ( IIỚNG K1IOÁ 20 I AI I RA VINH
MÒII: l‘hi)p huit V(' công chứng

I hời gian làm bời ISI) pluit
I. ly thnycl
( âu hoi I: ■inh ịchọ hàv ninh bàv quv (lịnh cua Ị>háf> luật về bà nhiệm lai công chưng viên? (ỉ
dicm)
Câu hòi 2: \hừng khắng (lịnh (lười đây dung hay sai, lọi sao.’ (1.5 diêm)
a. Còng chứng vicn bị xù lý vi phụm hành chính đến Ịần thứ 2 liên liếp sẽ thuộc trương hợp bị miền
nhiệm còng chứng vièn. K' * /(>/—|É l > 7
b. Người bị khuyết tạt về the chất thì không du diều kiên được bò nhiêm còng chứng

-PẲ Ỉ> 15

xiên

c. Người có thầm quyền lạm dinh chì hành nghề dối với cóng chửng vièn là Trương đoàn thanh tra,
kiểm (ra.
Câu Itõi 3: Anh (chị) hây trình bày các quyền cơ bán cua công chứng viên? Khỉ người yêu cầu công
chứng không thực hiện nghĩa vụ tài chinh đôi với yêu câu còng chứng của mình, công chứng viên có quyên
húy văn bỡn công chứng mà mình đã chửng nhận hay không? (1,5 điểm^G^
II. Tình huống
Sau một thời gian hoạt động, do nhận thấy doanh thu thấp so với các tổ chức hành nghề công chứng
khác, nên Văn phòng còng chứng Ánh Dương (do các công chửng viên Ngờ Thanh Thúy, Lê Văn Nam thành
lập năm 2012) và Văn phòng công chứng Nguyễn Thái Long (do các công chứng viên Đặng Anh Thư,
Nguyễn I hái Long (hành lập năm 2016) có dự kiến sẽ thưc hiện thủ tục hợp nhất. 4/7
' '7
Câu hỏi 4: Anh (chị) hãy xác định điều kiện đế hai ỉ an phòng công chứng trên có thê thực hiện thù
tục hợp hợp nhất? (1 điểm)
Câu hỏi 5: Với già định là hai Văn phòng công chứng đáp ứng đù điều kiện hợp nhất, anh (chị) hãy
hướng dán hai Vãn phòng công chứng hô sơ và thủ tục họp nhàt theo quy định của pháp luật hiện hành? (1,5
điểm)
Tình tiết bổ sung
Để thỏa thuận hợp nhất, các công chứng viên cùa hai Vùn phòng cồng chứng dà thống nhất một số nội
dung sau:


- lén gọi cùa Văn phòng công chứng sau khi được hợp nhất sè có tén gọi la: 'Ván phòng còng
chưng Đồng í âm":
- Vãn phòng công chứng sau khi hợp nhất được tự minh qujet định việc có tham gia mua bão
hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hay không và tự thực hiện việc mua bao hiêm nảy;
- Mọi nghĩa vụ cùa Văn phong công chứng Ánh Dương và Vãn phòng cóng chứng Nguyễn Thái
Long được xác định là chấm dứt/Van phòng công chứng hình thanh sau hoạt động hợp nhất không phải
chịu trách nhiệm. z
Câu hỏi 6: Theo anh (chị) các nội dung được các cóng chứng vién thỏa thuận trong tình huống
trên có phù hợp với quy định cùa pháp hiện hành không? (1,5 điêm)
Tình tiết bổ sung
Công chứng viên Đặng Anh Thư được mẹ kế của chồng minh là bà Hoàng Ngàn đê nghị chửng
nhận di chúc.
Câu hỏi 7: Anh (chị) hãy cho biết, công chứng viên Thư có dươc phép chứng nhận di
chúc theo đề nghị của bà Ngán không? (1 điểm)
Tình tiết bổ sung
Hướng dẫn bà Ngân, công chứng viên cho biết: khi người yêu cầu công chứng là người cao tuổi
và có nhu cầu công chứng ngoài trụ sở thì tổ chức hành nghề công chứng sẽ cử người đến tận nhà cùa
người đó để lấy chữ ký.
Câu hỏi 8: Theo anh (chị) nội dung hướng dẫn cùa công chứng viên trong tình huông trên có
đúng không? (1 điểm) C/


(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật)

i
1. Phúp luật nội dung
1. Sau khi nghi hưu. anh Nguyền Van Tàng cô ý định nhận chuyên nhượng quyên sữ dụng dầt nòng
nghiỳp đề dự định làm nòng nghiệp. Tuy nhiên, vự cùa anh Tăng cho ràng anh Tỉlng là còng chức về hưu nên
không dù điều kiện dể dưực nhận chuyên nhượng
I
quyên sử dụng dất nông nghiệp.
----------- , ,

Càu hỏi ỉ. Anh (chị) cho biềt ý kiểu mà vợ anh Tâng đưa ra trong tình huông này có phù hợp với quy
dinh của pháp luật hay không? (/ điểm)
2. Câu hởi 2. Anh (chị) hãy so sánh hai biện plìáp bão đàm thực hiện nghĩa vụ sau:
dạt cọc và ký cược? ị Ị diêm)
3. Muốn chia tài sân chung cứa vợ chồng trong thời kỳ hôn nhàn, anh Đinh Văn Hưng được bạn cùa
mình cho biết: vợ chồng chỉ dược chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhàn khi có một trong những lý do là
để thực hiện nghĩa vụ riêng hoặc để kinh doanh rièng.
Câu hôi 3. Anh (chị) có đồng tình với thông tin mà bạn anh Hưng đưa ra trong tình huống này hay
không? (ỉ điềm) 'ĩ) ỵg
11. Kỹ năng
Kẽt hòn năm 2000. nay vợ chòng anh Vũ Văn Trung và chị Phạm Thị Lê thống nhất
chia tài sàn chung của vợ chồng với những tài sàn chung sau:
- 01 căn nhà tại thành phố Y. tinh P;
-

Sỏ tiên 1 tỳ đong hiện đang gừi tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại X có hội sở chinh lại linh H.

Theo thông nhất của
hai vợ chồng anh Trung thì sẽ lựa chọn tổ chức hành nghề còng
chứng làm nơi lập Văn bản
thoà thuận chia tài sản chung của vợ chồng. Biết rằng, vợ chồng
anh Trung hiện đang đàng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố p, tỉnh H.
Câu hỏi 4: Anh (chị) hãy xác định công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng cỏ thấm
quyển chứng nhận Văn bán thoà thuận chia tài sản chung của vợ chồng theo nguyện vọng cùa vợ chồng
anh Trung? (Ị điểm)
Câu hòi 5: Anh (chị) hãv cho vợ chồng anh Trung biêt họ cán phải chuân bị những
giầy tờ tài liệu gì cho hồ sơ yêu cầu công chứng cùa mình ?(ỉ 5 diêm)
Tình tiết bổ sung
Vợ chồng anh Trung thống nhất chia các tài sản trên như sau: căn nhà chia cho chị Lê; sổ tiền chia
cho anh Trung. Cả hai vợ chồng anh Irung quyêt định sẽ đê nghị công chửng viên giúp họ soạn thảo Văn
bản thoả thuận chia tài sản chung của vợ chông.
Câu hỏi 6: Với tư cách là công chứng viên, anh (chị) hãy soạn thảo Văn bản công chứng theo yêu
cầu cùa người yêu cầu còng chứng?(2 điêm)
Tình tiết bổ sung
Trong nội dung của Văn bản thoả thuận chia tài sản chung của vợ chông, anh Trung và vợ thống
nhất như sau:
- Tài sản mà mỗi người được chia không được phép chuyển quyền sở hữu cho người thử ba nào


khác;
- Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản chia là tài sàn chung của hai vợ chông:
- Kể từ thời điểm chia tài sản chung của vợ chồng, vợ chồng anh Trung không ai còn nghĩa vụ
chăm sóc và cấp dưỡng lần nhau
Câu hỏi 7: Anh (chị) hãy đảnh giá tỉnh hợp pháp của những nội dung mà vợ chồng anh Trung đã
ỉhoả thuận trong tình huống trên? (1,5 điểm)
Tình tiết bổ sung
Xem xét hồ sơ yêu cầu công chửng, công chứng viên thấy vợ chồng anh Trung không xuất trình
được Giẩy đăng ký kết hôn. Vợ chồng anh Trung cho biết: vợ chồng anh không thực hiện thủ tục đăng ký
kết hôn, nhưng có tổ chức lễ cưới và trong sổ hộ khẩu có ghi nhận anh Trung là chồng của chị Lê; bên
cạnh đó vợ chồng anh Trung có xuất trình được giấy khai sinh của con trên đó có ghi nhận anh Trung là
cha và chị Lê là mẹ.
Câu hỏi 8: Anh (chị) hãy cho biết, với những giấy tờ trên có đủ đế thừa nhận anh Trung và chị
Lê là vợ chồng hay không? (ỉ đỉểm)^,
(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×