Tải bản đầy đủ

Kết hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam từ thực tiễn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ LOAN

KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO PHÁP LUẬT
HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN
HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ

Hà Nội - 2019


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ LOAN

KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO PHÁP LUẬT
HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN

HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

PGS.TS LÊ MAI THANH

Hà Nội - 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tác giả cam đoan luận văn này là do bản thân tự thực hiện và không
sao chép các công trình nghiên cứu của người khác để làm sản phẩm của
riêng mình. Các thông tin được sử dụng trong luận văn này có nguồn gốc và
được trích dẫn rõ ràng. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình xác thực và

nguyên bản của luận văn.
Tác giả

Nguyễn Thị Loan


LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cảm ơn chân thành tới
PGS.TS Lê Mai Thanh, cô đã chỉ bảo và giúp đỡ tôi rất tận tình trong suốt

thời gian hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn các đồng nghiệp
nơi tôi đang công tác, Khoa Luật - Học viên khoa học xã hội đã tạo điều kiện
và giúp đỡ tôi hoàn thành tốt luận văn.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn bạn bè, gia đình đã động viên, ủng hộ, chia
sẻ và là chỗ dựa tinh thần giúp tôi tập trung nghiên cứu và hoàn thiện luận văn
này.
Tôi xin chân thành cảm ơn.


MỤC LỤC


Trang
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
Chương 1: LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ
NƯỚC NGOÀI ................................................................................................ 7

1.1. Khái niệm, phân loại kết hôn có yếu tố nước ngoài ............................ 7
1.2. Lý luận pháp luật điều chỉnh kết hôn có yếu tố nước ngoài.............. 13
1.3. Cấu trúc pháp luật điều chỉnh kết hôn có yếu tố nước ngoài............. 22
1.3.1. Về điều kiện kết hôn có yếu tố nước ngoài..................................... 22
Chương 2: THỰC TRẠNG KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TỪ

THỰC TIỄN HUYỆN THẠCH THẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI ............. 32
2.1. Đặc điểm thực tiễn tại huyện Thạch Thất tác động đến kết hôn có yếu

tố nước ngoài............................................................................................. 32
2.2. Thực trạng pháp luật về điều kiện kết hôn có yếu tố nước ngoài và
thực tiễn tại huyện Thạch Thất ................................................................. 34
2.3. Thực trạng pháp luật về hình thức kết hôn có yếu tố nước ngoài và
thực tiễn tại huyện Thạch Thất ................................................................. 44
2.4. Thực trạng pháp luật về hủy kết hôn có yếu tố nước ngoài và thực
tiễn tại huyện Thạch Thất.......................................................................... 51
Chương 3: NHU CẦU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
ĐIỀU CHỈNH KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ......................... 58

3.1. Nhu cầu hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ kết hôn có yếu tố
nước ngoài tại Việt Nam ........................................................................... 58

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh kết hôn có yếu tố nước
ngoài.......................................................................................................... 60
KẾT LUẬN .................................................................................................... 68
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................... 69


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×