Tải bản đầy đủ

Thực hiện chính sách tôn giáo đối với người Khmer ở tỉnh An Giang (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

PHẠM VĂN ÚT

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO
ĐỐI VỚI NGƯỜI KHMER Ở TỈNH AN GIANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

Hà Nội - 2019


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

PHẠM VĂN ÚT

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO
ĐỐI VỚI NGƯỜI KHMER Ở TỈNH AN GIANG
Ngành: Chính sách công

Mã số: 8.34.04.02

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. PHÚ VĂN HẲN

Hà Nội - 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này hoàn toàn do tôi thực hiện. Các đoạn

trích dẫn và số liệu trong luận văn đều được dẫn nguồn và có độ chính xác
cao nhất trong phạm vi hiểu biết của tôi. Luận văn là trung thực, chưa được ai
công bố trong bất cứ công trình nào khác.

Tác giả luận văn

Phạm Văn Út


LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Học viện Khoa học Xã

hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đã tạo điều kiện thuận lợi về
mọi mặt để tôi học tập và nghiên cứu tại đây.
Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến thầy, cô, những người phụ trách
khoa Chính sách công đã truyền đạt cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm

quý báu trong suốt thời gian tôi học tập tại Học viện.
Xin chân thành cảm ơn TS Phú Văn Hẳn, đã tận tình hướng dẫn, chỉ
dạy, truyền đạt cho tôi nhiều kiến thức, kinh nghiệm có giá trị, giúp tôi hoàn
thành luận văn này.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn bè, những người đã gắn bó và
giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và cũng như trong quá trình thực hiện luận
văn tốt nghiệp.

Xin cảm ơn!
An Giang, tháng

năm 2019Học viên

Phạm Văn Út


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO .9
1.1. Khái quát về tôn giáo..........................................................................................9
1.2. Chính sách tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo ...................................13
1.3. Chính sách tôn giáo tại Việt Nam hiện nay.....................................................20
Tiểu kết chương 1 .....................................................................................................24
Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO ĐỐI
VỚI ĐỒNG BÀO NGƯỜI KHMER Ở TỈNH AN GIANG..............................25
2.1. Khái quát về đồng bào người Khmer tỉnh An Giang......................................25
2.2. Nội dung thực hiện chính sách tôn giáo đối với đồng bào người Khmer tỉnh
An Giang...................................................................................................................31
2.3. Đánh giá việc thực hiện chính sách tôn giáo đối với người Khmer ở tỉnh An
Giang.........................................................................................................................61
Tiểu kết chương 2 .....................................................................................................66
Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO ĐỐI VỚI NGƯỜI KHMER Ở
TỈNH AN GIANG ..................................................................................................67
3.1. Quan điểm cho việc tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách tôn giáo đối
với người Khmer ở tỉnh An Giang ..........................................................................67
3.2. Đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả chính sách tôn giáo đối với
đồng bào người Khmer ở tỉnh An Giang ................................................................68
Tiểu kết chương 3 .....................................................................................................77
KẾT LUẬN..............................................................................................................78
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×