Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

Quản lý nhà nước về chứng thực từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (297.39 KB, 88 trang )

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG THỰC TỪ THỰC
TIỄN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ
LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

HÀ NỘI, năm 2019


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG THỰC TỪ THỰC
TIỄN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 8.38.01.02

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. NGÔ HỒNG THỦY

HÀ NỘI, năm 2019LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của tôi. Các số liệu,

kết quả nghiên cứu, điều tra nêu trong luận án là trung thực. Kết luận khoa học của
luận án chưa từng được ai công bố trong các công trình khác.
Hà Nội, tháng 7 năm 2019
Tác giả luận án

Hoàng Thị Phương Thảo


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG

THỰC .........................................................................................................................5
1.1 Những vấn đề chung về chứng thực .................................................................5
1.2 Quản lý nhà nước về chứng thực....................................................................15
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG THỰC

TẠI ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ..........................25
2.1. Khái quát về quận Hoàn Kiếm ......................................................................25
2.2 Thực trạng hoạt động QLNN về chứng thực trên địa bàn quận Hoàn Kiếm..28
2.3. Đánh giá chung công tác QLNN về chứng thực trên địa bàn quận Hoàn

Kiếm, thành phố Hà Nội. ......................................................................................50
Chương 3: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG TẠI ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KIẾM ,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI ...........................................................................................60
3.1. Định hướng QLNN về chứng thực tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố


Hà Nội...................................................................................................................60
3.2. Các giải pháp nhằm tăng cường QLNN về chứng thực tại địa bàn quận
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội .............................................................................66
KẾT LUẬN ..............................................................................................................78
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................80


DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ
Bảng 2.1. Số lượng văn bản quản lý ban hành về công tác chứng thực ...................28
Bảng 2.2. Hoạt động của quận từ năm 2016 đến năm 2018 .....................................40
Bảng 2.3. Kết quả thực hiện chứng thực tại UBND 18 Phường trong 7 tháng đầu
năm 2019 ...................................................................................................................43

Bảng 2.4. Số liệu về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về chứng thực....................48
Biểu đồ 2.2. Biểu đồ kết quả chứng nhận các loại hợp đồng, văn bản qua 3 năm
2016-2018..................................................................................................................41


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar


×