Tải bản đầy đủ (.pdf) (69 trang)

Chế độ thai sản theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (234.15 KB, 69 trang )

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

BÙI NGỌC MAI

CHẾ ĐỘ THAI SẢN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
TỪ THỰC TIỄN TỈNH THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ

Hà Nội - 2019


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

BÙI NGỌC MAI

CHẾ ĐỘ THAI SẢN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
TỪ THỰC TIỄN TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

PGS.TS. NGUYỄN HỮU CHÍ

Hà Nội – 2019LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của

riêng tôi.
Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất cứ công
trình nào khác. Các số liệu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng,
được trích dẫn đúng theo quy định

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Luận văn này.
Tác giả luận văn

Bùi Ngọc Mai


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn, tác giả đã nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo và
định hướng sâu sát, nhiệt tình quý báu của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu

Chí.
Tác giả luận văn xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu Học
viện khoa học xã hội, khoa Luật của học viện cùng các giảng viên, những
người đã giúp tôi trang bị và nâng cao kiến thức trong quá trình học tập.

Với lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất, tác giả xin trân trọng cảm
ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Chí đã định hướng, chỉ bảo tận tình giúp

tôi hoàn thành luận văn này.
Do thời gian có hạn, luận văn của tôi sẽ còn nhiều thiếu sót, rất mong
được sự đóng góp của các Thầy, Cô giáo và quý độc giả.


Xin trân trọng cảm ơn./.
Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019
Tác giả luận văn

Bùi Ngọc Mai


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ CHẾ ĐỘ THÁI SẢN VÀ QUY ĐỊNH CỦA
PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘBẢO HIỂM THAI SẢN Ở VIỆT NAM ......... 10

1.1. Khái niệm và vai trò, ý nghĩa của chế độ bảo hiểm thai sản. ................... 10
1.2. Các nguyên tắc cơ bản của chế độ bảo hiểm thai sản ............................... 14
1.3 Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về chế độ bảo hiểm thai sản .... 18
Chương 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT CHẾ ĐỘ THAI
SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ............................................ 35

2.1. Khái quát về lao động, việc làm tỉnh Thái Nguyên và bảo hiểm xã hội
tỉnh Thái Nguyên ............................................................................................... 35
2.2. Những kết quả đạt được trong thực tiễn thực hiện pháp luật chế độ bảo
hiểm xã hội thai sản tỉnh Thái Nguyên ............................................................. 36
2.3 Những hạn chế, tồn tại trong thực tiễn thực hiện pháp luật chế độ bảo
hiểm xã hội thai sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và nguyên nhân............... 40
Chương 3: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO
HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
THAI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ................................. 47
3.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội thai sản ..... 47
3.2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội thai sản ...... 50
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật chế độ bảo

hiểm xã hội thai sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ......................................... 54
KẾT LUẬN ..................................................................................................... 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 61


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar

×